Iesniegumi un priekšlikumi

Viena no Saeimas darba prioritātēm ir atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un tās iesaistīšana likumdošanā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvienam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu. Iesniegumi Saeimā tiek pieņemti un izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības rullim, Iesniegumu likumam, Valsts valodas likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī labas pārvaldības principiem.

Saeima un tās struktūrvienības, saņemot un izskatot iesniegumus, ievēro personu datu apstrādes principus.

Iesniegumi ir būtisks informācijas avots, ko Saeimas deputāti, komisijas un frakcijas izmanto savā ikdienas darbā.

Saeima gadā saņem vidēji 4000 iesniegumu.

Rakstveida iesniegumus Saeimai var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu:
  Latvijas Republikas Saeima, Jēkaba iela 11,
  Rīga LV-1811;
 • klātienē Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā
  (darbdienās no plkst.9.00 līdz 16.30), Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas); 
 • Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Apmeklētāju un informācijas centrs patlaban apmeklētājus nepieņem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 • iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11;
 • portālā www.latvija.lv;
 • nosūtot uz e-pastu: saeima@saeima.lv.

Saeima pieņem arī dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.

Mutvārdos izteiktu iesniegumu Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbinieki palīdzēs noformēt rakstveidā.

Kam adresēt iesniegumu

Iesniegumu vēlams adresēt konkrētai Saeimas amatpersonai, komisijai vai struktūrvienībai.

Ja iesniegums ir personisks, uz aploksnes jāuzraksta vārds "personīgi".

Kā noformēt iesniegumu 

Saskaņā ar Iesniegumu likumu iesniegumā jānorāda tā iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, uz kuru nosūtīt atbildi. Iesniegumam jābūt parakstītam. Iesniedzējs pēc savas izvēles var sniegt arī citas ziņas, kas palīdz sazināties ar viņu. Saskaņā ar Valsts valodas likumu iesniegumam jābūt sastādītam valsts valodā.

Iesniegumam var pievienot paskaidrojošu dokumentu kopijas (nepievieno oriģinālus).

Par iesnieguma saturu ir atbildīgs tā iesniedzējs. 

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta ceturto daļu elektronisko iesniegumu, kas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu, neskata minētajā likumā noteiktajā kartībā. Šādu iesniegumu izskata iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā un atbilstoši labas pārvaldības principiem.

Iesnieguma izskatīšanas kārtība

Pirms saņemto iesniegumu nodošanas konkrētam adresātam tiek novērtēta to atbilstība likumiem.

Saeima atbildi pēc būtības sniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, Saeima septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka iesniegums ir saņemts.

Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi un no iesnieguma teksta ir secināms, uz kuru iestādi iesniegums varētu attiekties, Saeima septiņu darbdienu laikā iesniegumu pārsūta attiecīgajai iestādei, informējot par to iesniedzēju.

Ja iesniegumā nav norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, bet elektroniskā iesniegumā – arī elektroniskā pasta adrese, iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas. Iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas arī tad, ja tas ir, piemēram, aizskarošs pēc satura, nesaprotams vai atbilde pēc būtības uz tāda paša satura iesniegumu tam pašam adresātam jau ir sniegta, kā arī tad, ja rakstveida iesniegums nav parakstīts.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta ceturto daļu elektronisko iesniegumu, kas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu, neskata minētajā likumā noteiktajā kārtībā. Šādu iesniegumu izskata iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā un atbilstoši labas pārvaldības principiem.

Neatbildēšana uz Saeimai adresētu iesniegumu var tikt apstrīdēta Saeimas Prezidijā. Atbilstoši likumos noteiktajam un tiesu praksei vairākas Iesniegumu likuma darbības jomas nav pakļautas tiesas kontrolei (piemēram, tāda elektroniskā iesnieguma iesniegšana, kuram nav droša elektroniskā paraksta, iesnieguma pārsūtīšana vai nepārsūtīšana, individuāla sarakste ar deputātu).

Kolektīvais iesniegums

Lai paplašinātu iedzīvotāju līdzdalību likumdošanā, Saeima ir paredzējusi, ka ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu var vērsties parlamentā ar kolektīvo iesniegumu.

Iesniegumu var parakstīt Latvijas pilsoņi, kas tā iesniegšanas dienā sasnieguši 16 gadu vecumu. Parakstus iespējams vākt arī elektroniski, ja tiek nodrošināta parakstītāju identifikācija un fizisko personu datu aizsardzība. Visiem iesniegtajiem ne mazāk kā 10 000 parakstiem ir jābūt vāktiem par vienu Saeimai adresētu iniciatīvu.

Kolektīvajā iesniegumā ietverams prasījums Saeimai, īss tā pamatojums, kā arī norādāms, kura fiziska persona ir pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus. Pielikumā jāpievieno ne mazāk kā 10 000 parakstu, un tas jānorāda iesniegumā.

Kolektīvais iesniegums nedrīkst ietvert tādu prasījumu, kurš ir acīmredzami nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā vai klaji aizskarošs, nedrīkst pārkāpt vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības.

Ja kolektīvais iesniegums nosūtīts elektroniski, vienlaikus iesniedzama arī tehniskā informācija, kas apstiprina kolektīvā iesnieguma parakstīšanu un ļauj pārliecināties par parakstītāju skaitu, katra parakstītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Saeima var prasīt iesniegto dokumentu precizēšanu, lai tie atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Pārskats par saņemtajiem iesniegumiem

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs apkopo un katru mēnesi sagatavo izskatīšanai Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā pārskatu par saņemtajiem iesniegumiem. Šajā komisijā ir pa diviem pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, un šie pārstāvji  informē pārējos deputātus par saņemtajiem iesniegumiem. Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs komisijai ziņo arī par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu.

Pārskatus publicē Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā.

Iesnieguma virzība

Pēc iesnieguma iesniedzēja lūguma informācija par viņa iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu var tikt sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00), e-pastu info@saeima.lv vai personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā. Šo informāciju sniedz, ievērojot Iesniegumu likumu, Informācijas atklātības likumu un Fizisko personu datu apstrādes likumu. Iesnieguma iesniedzēja dati tiks izmantoti vienīgi, lai atbildētu uz iesniegumu.

Zināšanai

Saeima ir likumdevēja institūcija. Tā nesniedz juridiskas konsultācijas un sociālo palīdzību, kā arī neizskata sūdzības par valsts pārvaldes un tiesīb­aizsardzības iestāžu vai to amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat Saeima nesniedz oficiālus likumu normu skaidrojumus un nerisina konkrētu privātpersonu problēmas.


Kā iesniegt iesniegumu Saeimai (faktu lapa)

Otrdien, 22.septembrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
09:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas sēde
09:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisijas sēde
12:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas kopsēde
13:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas kopsēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lietuvas parlamentu daļēji attālināta dalība videokonferencē ar Lietuvas Republikas Seima Lietuvas – Latvijas parlamentu sadarbības grupas deputātiem
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde (turpinājums)
14:15  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Ināras Mūrnieces attālināta dalība Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē
 Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196