Darba piedāvājums

Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – Saeimas Administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju direktors/-e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

-     Augstākā izglītība (vēlams maģistra grāds) informācijas tehnoloģiju, datorzinātņu jomā, regulāra zināšanu papildināšana minētajās jomās;

-     Vēlama iepriekšēja darba pieredze publiskajā pārvaldē;

-     Vismaz triju gadu iepriekšēja darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā;

-     Vismaz triju gadu iepriekšēja vadības darba pieredze, prasme vadīt kolektīvu;

-     Teicamas zināšanas par informācijas sistēmu pārvaldību, uzturēšanu, to drošības nodrošināšanu, kā arī e-pārvaldes ieviešanu un attīstīšanu;

-     Zināšanas par elektronisko dokumentu pārvaldības, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācijas, informācijas sistēmu drošības un ierobežotas pieejamības informācijas normatīvo regulējumu;

-     Plānošanas, organizatora un komunikācijas prasmes, spēja nodrošināt pakļautībā esošo struktūrvienību sekmīgu sadarbību ar citām Saeimas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām, spēja pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros un uzņemties atbildību;  

-     Valsts valodas augstākā (C2) līmeņa zināšanas;

-     Labas vismaz vienas svešvalodas (Eiropas Savienības oficiālās valodas) zināšanas – vismaz B2 zināšanu līmenis;

-     Atbilstība prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

 

Galvenie pienākumi:

-       Administratīvi vadīt un pārraudzīt tiešā pakļautībā esošo Saeimas Administrācijas struktūrvienību darbu, tostarp vadīt un pārraudzīt šo struktūrvienību darba stratēģisko plānošanu un izstrādāto plānu savlaicīgu īstenošanu; vadīt un pārraudzīt struktūrvienību amatu sastāva, finanšu un citu resursu plānošanu un nodrošināšanu, nodrošināt saskaņotu, mērķtiecīgu, uz rezultātu virzītu darbu u.c.;

-       Vadīt, organizēt un koordinēt Saeimas informācijas sistēmas darbību un informatīvo resursu nodrošinājuma procesus;

-       Vadīt un pārraudzīt Saeimas sēžu, Saeimas Prezidija sēžu un citu Saeimā notiekošo pasākumu tehnisko nodrošinājumu, tai skaitā Saeimas sēžu zāles informācijas sistēmas administrēšanu un modernizāciju; Saeimas sēžu un citu Saeimā notiekošo pasākumu televīzijas translāciju, tehnisko nodrošinājumu interneta tiešraidei, audio un video ierakstu veikšanu, pasākumu apskaņošanu un tehnisko nodrošinājumu sinhronajai tulkošanai u.c.;

-       Pārraudzīt Saeimas ēkās esošo telekomunikāciju nepārtrauktu darbību un uzturēšanu, kā arī telekomunikāciju sakaru pakalpojumu racionālu un efektīvu izmantošanu;

-       Administratīvi vadīt Saeimas sēžu, Saeimas Prezidija sēžu, kā arī citu Saeimā notiekošo pasākumu organizatoriskā atbalsta funkcijas nodrošināšanu, kā arī Saeimas stenogrammu, dokumentu rediģēšanas un tulkošanas funkcijas nodrošināšanu;

-       Administratīvi vadīt elektroniskās pārvaldes (turpmāk – e-pārvalde) principu un tehnisko risinājumu ieviešanas plānošanu un īstenošanu Saeimā, kā arī konsultatīvo un metodisko atbalstu e-pārvaldes risinājumu ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas procesā;

-       Administratīvi vadīt Saeimas e-pārvaldes attīstības stratēģijas un citu, ar e-pārvaldes risinājumu ieviešanu un attīstību saistītu, Saeimas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi un to īstenošanu;

-       Nodrošināt Saeimas deputātiem un Saeimas struktūrvienībām konsultatīvo un metodisko atbalstu amata kompetences jomās;

-       Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkumu procesos;

-       Amata kompetences ietvaros pārstāvēt Saeimas Administrāciju citās institūcijās un organizācijās.

Piedāvājam:

-     dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas

-     iespēju sniegt ieguldījumu parlamenta informācijas un komunikācijas sistēmas attīstīšanā un pilnveidošanā, ievērojot labo starptautisko praksi

-     stabilu atalgojumu (amatam noteikta 16A. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 3087 līdz 3708 euro)

-     normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

-     motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām, kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;

-     Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus;

-     izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

-     valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);

-     amata kandidāta redzējums par parlamenta (Saeimas) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifiku, tajā skaitā darbības principiem, drošības risinājumiem, attīstības perspektīvām u.c. (apjoms – ne garāks par divām A4 lapām un ne vairāk kā 4000 rakstu zīmes);

-     amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2020. gada 25. septembrim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai, – papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: “Konkursam: Saeimas Administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju direktors”, vai iesniegt elektroniski (kas ietvert ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Tālrunis uzziņām: 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts – datuaizsardziba@saeima.lv, informācija par personu datu apstrādi Saeimā www.saeima.lv/datu-apstrade.

 


Ceturtdien, 24.septembrī
09:00  Saeimas 2020. gada 17. septembra ārkārtas sēdes turpinājums
11:20  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
11:45  Saeimas 2020.gada 24.septembra ārkārtas sēde
13:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
 Saeimas 2020.gada 24.septembra otrā ārkārtas sēde