Latvijas Republikas Saeimas publiskie pārskati

2022. gada Saeimas publiskais pārskats

2021. gada Saeimas publiskais pārskats

2020. gada Saeimas publiskais pārskats

2019. gada Saeimas publiskais pārskats

2018. gada Saeimas publiskais pārskats

2017. gada Saeimas publiskais pārskats

2016. gada Saeimas publiskais pārskats

2015. gada Saeimas publiskais pārskats

2014. gada Saeimas publiskais pārskats

2013. gada Saeimas publiskais pārskats

2012. gada Saeimas publiskais pārskats

2011. gada Saeimas publiskais pārskats

2010. gada Saeimas publiskais pārskats

2009. gada Saeimas publiskais pārskats

2008. gada Saeimas publiskais pārskats

2007. gada Saeimas publiskais pārskats

2006. gada Saeimas publiskais pārskats


Darbinieku atalgojums

Vairāk 


Saeimas budžets

Aktuālo informāciju par Saeimai apstiprinātajiem resursiem izdevumu segšanai un izdevumu tāmēm publicē vienkopus Valsts kases tīmekļvietnē.


Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta pētījumi un apskati

2023.gads

ikona ikona ikona
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldība: Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas pieredze Centrālās vēlēšanu administrēšanas iestādes Eiropas Savienības dalībvalstīs: institucionālais modelis, sastāvs un iesaiste priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzībā Pedagogu darba slodze Baltijas jūras reģionā
ikona ikona
Digitālo rīku un iesaistīto pušu loma dezinformācijas atklāšanā Publisku personu dalība biedrībās un nodibinājumos – Eiropas Savienības dalībvalstu prakse

2022.gads

ikona
   
Tiesības atteikties no atdzīvināšanas un dzīvību uzturošas ārstniecības – Eiropas valstu prakse    
ikona
ikona
ikona
Audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu un interneta resursu regulējums Krievijas propagandas ierobežošanai Digitālie mācību līdzekļi: to izmantošanas iespējas un izaicinājumi Latvijā Nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs
ikona
ikona
ikona
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos ietvertie kritēriji veselības, vides un ekonomisko interešu līdzsvarošanai Pabalstu par bērnu audzināšanu noteikšana Baltijas jūras reģiona valstīs Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas Baltijas jūras reģiona valstīs
ikona
ikona
ikona

Sociālās drošības sistēmas novērtējums personām ar invaliditāti kopš bērnības Personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātība Latvijā Augu aizsardzības līdzekļu lietojuma samazināšana: situācija Latvijā un nodoklis kā risinājums ārvalstīs  

2021.gads

ikona
ikona


Valodas prasmes pārbaude personām ar disleksiju, iegūstot pilsonību: Eiropas Savienības dalībvalstu prakse Valsts atbalsts plašsaziņas līdzekļiem laikposmā no 2014. gada līdz 2019. gadam

 
ikona
ikona
Zinatnes_politika

Vēlēšanu politikas veidošanas principi Baltijas jūras reģiona valstīs Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā Zinātnes politika un pārvaldība zinātniskajās institūcijās: izaicinājumi Latvijā
 

2020.gads

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs
Bernu arpusgimenes aprupe
Budžeta procedūra
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs Bērnu ārpusģimenes aprūpe un adopcija Latvijā
 Budžeta procedūra parlamentā
Zāļu cenas
Pensijas
 Eiropa  
Zāļu cenu regulējums un finansiālā pieejamība Latvijā un citās Eiropas valstīs Vecuma pensijas un tās ietekmējošie faktori Eiropas valstīs
 Parlamentārās ētikas regulējums Eiropā
Izglītība
Igaunijas pieredze
Uzņēmējdarbība  
Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā Igaunijas pieredzes izvērtējums, valstij pārņemot vidusskolas Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana Latvijas reģionos
 

2019.gads

Reforma Reforma pētījums  
Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika Latvijā un Eiropā
Administratīvi teritoriālās reformas iespējamā ietekme uz publiskās infrastruktūras tīklu
Ierobežojumi darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā: starptautiskā pieredze
 
Iepakojums demogrāfijas politika pensijas  
Iepakojuma depozīta sistēmas iespējamā ietekme uz vidi, tautsaimniecību un sociālekonomisko attīstību Demogrāfiskās politikas un to ieguldījums dzimstības veicināšanā Tiesību uz speciālo pensiju noteikšanas prakse Eiropā  

2018.gads

informatīvā telpa     darbaspēka nodrošinājums     tūrisma attīstības veicināšana
Krievijas ietekme Latvijas
informatīvajā telpā
    Imigrācijas loma darbaspēka
nodrošinājumā Latvijā
    Tūrisma attīstības veicināšana
Latvijas reģionos


2017.gads

tirdzniecības ierobežojumi

 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
tirdzniecības ierobežojumi Eiropā un tirgus situācija Latvijā

Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde