Deputāti diskutēs par ilgtspējīgu un vienotu Baltijas zinātnes telpu

(21.03.2013.)

Baltijas Asamblejas (BA) Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas seminārā Saeimā piektdien, 22.martā, Baltijas valstu parlamentu deputāti kopā ar ekspertiem, pētniekiem un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību pārstāvjiem diskutēs par ilgtspējīgas un integrētas izpētes un inovāciju telpas izveidi.

„Mūsdienās iespēja veikt zinātniskos pētījumus un uz to bāzes iegūt tautsaimniecībā izmantojamus izgudrojumus arvien biežāk ir atkarīga ne tikai no zinātnieku kvalifikācijas, bet arī no aparatūras, ko viņi var izmantot savos pētījumos, no pētījumu veikšanai nepieciešamās vides nodrošināšanas un citiem zinātniskās infrastruktūras aspektiem. Šādas modernas infrastruktūras nodrošināšana pat tad, ja valstī ir izvēlēti tikai daži prioritāri attīstāmie zinātnes virzieni, katrai no Baltijas valstīm atsevišķi ir samērā dārgs pasākums. Meklējot saskaņas punktus valstu tautsaimniecību attīstībā un no tiem izrietošos saskaņas punktus pētnieciskās infrastruktūras attīstībā, katra no trim Baltijas valstīm var panākt vairāk, nekā rīkojoties autonomi”, uzsver BA Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

Īpašu uzmanību semināra dalībnieki plāno pievērst BIRTI (Baltic Innovation Research and Technologies Infrastructure) projektam, ko iniciējuši Baltijas zinātnieki. Šī projekta uzdevums ir nodrošināt koordinētu Baltijas valstu augstākās izglītības un pētniecības infrastruktūras un zinātniskā personāla attīstību, bet projekta mērķis – panākt inovācijās balstītas ražošanas un pakalpojumu nostiprināšanos Baltijas valstu tautsaimniecībās, tā stiprinot to starptautisko konkurētspēju un veicinot visa Baltijas jūras reģiona ekonomiskā potenciāla pieaugumu.

Kopīgi ar Baltijas valstu augstskolu un pētniecības centru ekspertiem un pētniekiem BA deputāti vērtēs līdzšinējo progresu BIRTI projekta attīstībā, kā arī pārrunās nepieciešamos soļus Baltijas valstu sadarbības stiprināšanai zinātnes un inovāciju jomā BIRTI projekta ietvaros.

Plānots, ka atskaites par paveikto semināra dalībniekiem sniegs Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka, Igaunijas Izglītības un izpētes ministrijas Izpētes politikas departamenta vecākais padomnieks Toivo Ramms (Toivo Räim), kā arī Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju departamenta direktors Alberts Žalis (Albertas Zalys).

BA 31.sesijas laikā, kas norisinājās 2012.gada 8. un 9.novembrī Viļņā, kā vienu no BA prioritātēm 2013.gadā noteica reģiona tautsaimniecības konkurētspējas nostiprināšanu un sadarbību pētniecībā, tehnoloģiju pārnesē, inovācijā un radošumu veicinošā augstākajā izglītībā.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 21.maijā