Iepirkums id. Nr. SAEIMA 2022/19 “Telpu pārbūves Mazā Trokšņa ielā 2 projektēšana un būvdarbi”


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā id. Nr. SAEIMA 2022/19 “Telpu pārbūves Mazā Trokšņa ielā 2 projektēšana un būvdarbi”

Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Pasūtītājs) veic iepirkumu saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītās daļas nosacījumiem.

Uzaicinām piedalīties iepirkumā, iesniedzot piedāvājumus līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst. 11:00. Saskaņā ar iepirkuma komisijas 30.09.2022. lēmumu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 5. oktobrim plkst. 11:00.

1.    Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju:

 a. Ieinteresētajam pretendentam jāpiesakās iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, iepriekš zvanot pa tālr. 67087105, mob. tālr. 25700463 vai rakstot e-pasta vēstulē uz Seviska.Lietvediba@saeima.lv, norādot pretendenta nosaukumu, personas, kura saņems iepirkuma dokumentāciju, Vārdu, Uzvārdu un amatu, kā arī atsaucoties uz iepirkuma identifikācijas numuru (id.Nr. SAEIMA 2022/19) un vēlamo iepirkuma dokumentācijas saņemšanas laiku. Piesakoties iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, pretendentam papildus jānorāda tā kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), uz kuru Pasūtītājs pēc nepieciešamības var nosūtīt visu ar iepirkumu saistīto informāciju. Pasūtītājs izsniedz iepirkuma dokumentus vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums saņemts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

 b. Iepirkuma dokumenti tiek izsniegti Saeimas telpās Mazā Trokšņu ielā 2, Saeimas Sevišķajā lietvedībā. Pirms iepirkuma dokumentācijas saņemšanas pretendenta pārstāvis aizpilda un paraksta apliecinājumu un uzrāda 2. kategorijas industriālo drošības sertifikātu ar norādi par iespēju Pretendenta telpās glabāt valsts noslēpuma objektus un apliecinājumu par Pretendenta rīcībā esošu, noteiktā kārtībā akreditētu informācijas sistēmu. Apliecinājumu jāaizpilda un jāparaksta pretendenta pārstāvim, kurš ir pilnvarots Saeimā saņemt iepirkuma dokumentāciju. Saņemot iepirkuma dokumentāciju, pretendenta pārstāvim jāuzrāda pārstāvību apliecinošu dokumentu, personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), kā arī 2. kategorijas vai augstākas kategorijas speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpuma objektiem.

 c. Pretendentiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem pie Pasūtītāja, sākot ar nākamo darba dienu no šī uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. 

2.    Iepirkumā ir noteikta obligāta objekta apskate:

a. Lai pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un noteikt veicamo darbu apjomu un specifiku, pirms piedāvājuma sagatavošanas pretendentam obligāti klātienē jāveic objekta apskate.

b. Pasūtītājs organizē objekta apskati pretendentam iepriekš piesakoties: zvanot pa tālr. 67087105, mob. tālr. 25700463 vai rakstot e-pasta vēstulē uz Seviska.Lietvediba@saeima.lv

c. Lai veiktu objekta apskati, pretendents ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms objekta apskates dienas informē par to Pasūtītāju, sniedzot šādu informāciju:

 i.  vēlamo laiku (kas tiek saskaņota, ievērojot Pasūtītāja iespējas nodrošināt piekļuvi objektam pretendenta vēlamajā laikā);

ii.  pretendenta nosaukums;

iii.  personas, kuras veiks objekta apskati, Vārdu, Uzvārdu, personas kodu vai identifikācijas kodu (minētā informācija nepieciešama personu identificēšanai caurlaides saņemšanai, iekļūšanai objektā);

iv.  iepirkuma identifikācijas numurs (t.i., id. Nr. SAEIMA 2022/19), kura ietvaros tiks veikta objekta apskate.

d. Objekta apskate tiks organizēta, stingri ievērojot attiecīgajā brīdī valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus.

e. Pirms objekta apskates pretendenta pārstāvim jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, kā arī personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Tāpat pirms objekta apskates pretendenta pārstāvim jāaizpilda un jāparaksta apliecinājumu un jāuzrāda 2. kategorijas vai augstākas kategorijas speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpuma objektiem.

f. Pretendenti, kuri piedalās objekta apskatē, tiek reģistrēti. Persona, kura piedalās objekta apskatē, ar parakstu reģistrācijas lapā (kuru ir sagatavojis Pasūtītājs) apliecina attiecīgā pretendenta dalību objekta apskatē.

g. Ja pretendents nav veicis objekta apskati, Pasūtītājs noraida un neizskata tā piedāvājumu.

h. Objekta apskati var veikt vienlaikus ar iepirkuma dokumentācijas saņemšanu.

Pasūtītāja kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Saeimas Administrācijas Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja Laura Upīte (telefons: 67087021, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv).

Pirmdien, 20.maijā