Mediju akreditācija darbam Saeimā

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji darbam Saeimā var saņemt vienas dienas akreditāciju, termiņa akreditāciju, pastāvīgo akreditāciju vai speciālo akreditāciju.

Vienas dienas akreditācija

Lai pieteiktu vienas dienas akreditāciju, savlaicīgi jāzvana uz tālruni 67087244 vai jāsūta akreditācijas pieteikums uz e-pastu prese@saeima.lv. Piesakot akreditāciju, jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs, personas kods, plašsaziņas līdzeklis un datums, kad nepieciešama akreditācija.

Lai saņemtu vienas dienas akreditāciju pirmo reizi kalendārā gada laikā, akreditējamajai personai, ierodoties Saeimā:

1) jāsazinās ar Saeimas Preses dienestu (Jēkaba ielā 16) un jāuzrāda derīga preses karte vai medija vadītāja rakstveida apliecinājums, ka akreditējamā persona pārstāv šo mediju;
2) jāparaksta apliecinājums, ka ir iepazinusies ar akreditācijas noteikumiem, noteikumiem par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju darbu Saeimas Sēžu zālē un noteikumiem par Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās;
3) pēc akreditācijas apstiprināšanas jādodas uz vajadzīgo Saeimas ēku. Vienas dienas akreditācijas karti var saņemt apsardzes postenī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vienas dienas akreditāciju atkārtoti kalendārā gada laikā var saņemt bez atkārtotas apliecinājuma parakstīšanas.  Vienlaikus Saeimas Preses dienesta darbiniekiem un par drošību atbildīgajiem visos gadījumos ir tiesības pārliecināties, ka minētā persona pārstāv konkrēto mediju.

Personām, kurām piešķirta vienas dienas akreditācija, katras Saeimas ēkas apsardzes postenī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tiks izsniegta vienas dienas akreditācijas karte. Apmeklējuma beigās akreditācijas karte jāatdod apsardzes darbiniekiem.  Akreditācijas karti aizliegts nodot citām personām! 

Pastāvīgā akreditācija 
Pastāvīgo akreditāciju piešķir uz kalendāro gadu, ja ikdienas pienākumu pildīšana ir saistīta ar Saeimas darba atspoguļošanu. Pieteikšanās pastāvīgajai akreditācijai tiek izsludināta kalendārā gada beigās.

Lai saņemtu pastāvīgo akreditāciju, jāiesniedz:
  ● plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība 
     (iesniegums adresējams Saeimas  Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim);
  ● aizpildīta un parakstīta akreditācijas anketa*;
  ● digitāla pases fotogrāfija (malu attiecība 3:4, formāts .jpg, izšķirtspēja 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).** 

*Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri darbam Saeimā akreditējas atkārtoti, anketu var neiesniegt, ja iepriekš anketā sniegtie dati nav mainījušies. Šādā gadījumā plašsaziņas līdzekļa vadītājam savā iesniegumā jāapliecina, ka anketā minētā informācija joprojām ir aktuāla.

**Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri darbam Saeimā akreditējas atkārtoti, fotogrāfiju var neiesniegt.

Minētie dokumenti iesniedzami personīgi Sabiedrisko attiecību birojā (114.telpā, Jēkaba ielā 16) vai nosūtāmi pa pastu — Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811.

Ienākot Saeimas ēkās, kā arī Saeimas Sēžu zālē, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jāuzrāda pastāvīgās akreditācijas karte. 

Termiņa akreditācija
Termiņa akreditāciju piešķir uz laiku līdz trim mēnešiem tiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri nav pastāvīgi akreditēti darbam Saeimā un kuriem akreditācija nepieciešama uz laiku, gatavojot ar Saeimas darbu saistītus materiālus. 
 
Lai saņemtu termiņa akreditāciju, jāiesniedz: 
  ● plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība (iesniegums adresējams Saeimas  Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim);
  ● aizpildīta un parakstīta akreditācijas anketa*; 
  ● digitāla pases fotogrāfija (malu attiecība 3:4, formāts .jpg, izšķirtspēja 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).**

*Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri darbam Saeimā akreditējas atkārtoti, anketu var neiesniegt, ja iepriekš anketā sniegtie dati nav mainījušies. Šādā gadījumā plašsaziņas līdzekļa vadītājam savā iesniegumā jāapliecina, ka anketā minētā informācija joprojām ir aktuāla.

**Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri darbam Saeimā akreditējas atkārtoti, fotogrāfiju var neiesniegt.

Minētie dokumenti iesniedzami personīgi Saeimas Preses dienestā (Jēkaba ielā 16, 114.telpā) vai nosūtāmi pa pastu — Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811.

Ienākot Saeimas ēkās, kā arī Saeimas Sēžu zālē, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jāuzrāda terminētās akreditācijas karte un personu apliecinošs dokuments.


Elektroniskā piekļuves sistēma Saeimas ēkās
Saeimas ēkās darbojas automatizēta elektroniskā piekļuves sistēma.
Pastāvīgās akreditācijas kartē ir integrēts čips, kas nodrošina iekļūšanu šajās ēkās caur turniketu sistēmu.
Turniketa vārti atveras, pastāvīgās akreditācijas karti  pietuvinot turniketa sensoram.
Pastāvīgās akreditācijas kartes ikdienas režīmā nodrošina iekļūšanu Saeimas ēkās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Dienās, kad Saeimas darbs tiek pagarināts, elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas darbība tiks attiecīgi pielāgota. Citos gadījumos, ja žurnālistiem darba veikšanai nepieciešams uzturēties Saeimas ēkās ārpus augstākminētā laika, aicinām vērsties Preses dienestā.
Pastāvīgās akreditācijas kartes aizliegts nodot citām personām!

Speciālā akreditācija
Speciālā akreditācija tiek piešķirta Saeimas svinīgo sēžu, vizīšu vai citu oficiālo pasākumu atspoguļošanai. Informācija par speciālās akreditācijas piešķiršanas iespēju un kārtību tiek izplatīta pirms konkrētā notikuma.

Akreditācijas kartes nēsāšana
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem Saeimas ēkās akreditācijas karte jānēsā piestiprināta redzamā vietā un jāievēro Sabiedrisko attiecību biroja darbinieku un Saeimas apsardzes norādījumi. Saeimas apsardzes darbinieki ir tiesīgi veikt drošības pārbaudi.

Ja akreditācijas karte nozaudēta
Ja pastāvīgās vai termiņa akreditācijas karte nozaudēta, plašsaziņas līdzekļa vadītājam ir jāraksta Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim adresēts iesniegums, paziņojot nozaudēšanas faktu un lūdzot izgatavot kartes dublikātu. Pamatojoties uz iesniegumu, plašsaziņas līdzekļa pārstāvim tiek izgatavots un izsniegts akreditācijas kartes dublikāts.

Ja pārtrauktas darba attiecības
Ja plašsaziņas līdzeklis pārtrauc darba attiecības ar Saeimā akreditēto pārstāvi, tā vadītājam par to ir jāpaziņo Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam. Savukārt plašsaziņas līdzekļa pārstāvim ir pienākums viņam izsniegto pastāvīgās vai terminētās akreditācijas karti nodot Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā.

Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu akreditācija 
Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus Latvijā akreditē Ārlietu ministrija

Kārtību, kādā akreditētājinstitūcijā tiek akreditēti plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji, nosaka 2006.gada 24.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.870.
 
Papildu informācija par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju Saeimā pa tālruni 67087281 vai e-pastu prese@saeima.lv.

 

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Sestdien, 5.decembrī