Likumprojekts "Par valsts budžetu 2006.gadam"

Pielikumi un paskaidrojumi

                   Likumprojekts

 

 

 

Par valsts budžetu 2006.gadam

 

 

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos       3 228 804 854 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos        3 353 833 757 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 20 201 205 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 181 370 246 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 128 525 488 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 35 832 418 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
7 767 526 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 8 173 074 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašva ldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 347 100 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var sniegt valsts galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

  7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 49 283 918  latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 29 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 20 000 000 latu apmērā.

8.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,25 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 18,49 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,52 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,74 procenti.

9.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadā 183 729 755 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

11.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi. Tāmēs paredzēt izdevumus, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

12.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

13.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

14.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

15.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

16.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

  17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām”, 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

18.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir 240 006 988 lati.

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 75% apmērā un valsts budžetam 25% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums – 32 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 22 lati mēnesī.

20.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6 272 618 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 61 000 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā finansējumu var pieprasīt arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

22.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

23.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz attiecīgo grozījumu likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” spēkā stāšanās dienai tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

24.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

25.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt dividendes 1 097 397 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003. gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku”.

          26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

          27.pants. Noteikt, ka Ministru kabineta budžeta programmā 14.00.00 „Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un to uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

          28.pants. Noteikt, ka Ekonomikas ministrijas programmā 29.00.00 „Enerģētikas politika” paredzētās apropriācijas 7 000 000 latu apmērā sadalījumu Valsts siltumapgādes sektora programmas ietvaros nosaka Ministru kabinets.

          29.pants. Noteikt, ka Ekonomikas ministrijas programmā 25.00.00 „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” paredzētās apropriācijas 3 000 000 latu apmērā sadalījumu pielietojamās zinātnes veicināšanai un tautsaimniecības attīstībai nosaka Ministru kabinets.

          30.pants. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 03.12.00”Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

31.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.12.00”Zinātnes konkurētspējas veicināšana un bāzes finansējums” noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

          32.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 “Atbalsts novadiem” paredzēto apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

          33.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

          34.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju ieviešanai” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

          35.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Programmatūras licenču pirkšana, noma, regulāra atjaunošana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

36.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” 330 000 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

37.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumus 13 110 000 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

38.pants. Finanšu ministram ir tiesības lemt par asignējumu piešķiršanu sadalījumā pa mēnešiem.

 

 

Likums stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

 

 

Saturs (pielikumiem)

1.-5.pielikums

6.-13.pielikums

14.pielikums

15.-16.pielikums

 

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2006.gadam” anotācija

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādnes 2006.-2010.gadam

 

Paskaidrojumi:

Saturs

1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts

Galvenie makroekonomiskie rādītāji

2. Fiskālais apskats

 Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā un valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā    

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā un valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

 Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā un valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

 2.3. Pašvaldību budžetu projekts

 Pašvaldību budžeta kopapjoms un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins

3. Ieņēmumu analīze

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

 5.2. Valsts budžeta likumprojekta struktūra

 5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

 01. Valsts prezidenta kanceleja

 02. Saeima

 03. Ministru kabinets

 10. Aizsardzības ministrija

 11. Ārlietu ministrija

 12. Ekonomikas ministrija

 13. Finanšu ministrija

 14. Iekšlietu ministrija

 15. Izglītības un zinātnes ministrija

 16. Zemkopības ministrija

 17. Satiksmes ministrija

 18. Labklājības ministrija

 19. Tieslietu ministrija

 21. Vides ministrija

 22. Kultūras ministrija

 24. Valsts kontrole

 28. Augstākā tiesa

29. Veselības ministrija

 30. Satversmes tiesa

 32. Prokuratūra

 35. Centrālā vēlēšanu komisija

 36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

 37. Centrālā Zemes komisija

 45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

 47. Radio un televīzija

 48. Valsts cilvēktiesību birojs

57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

64. Dotācijas pašvaldībām

5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2006. gadā

 Valsts investīciju projektu saraksts 2006. gadam

 5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2007., 2008.g. un turpmākajiem gadiem

 

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums   Valsts parāds, galvojumi, aizdevumi un atmaksas

 Valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu prognoze 2006.-2010.

7. Grozījumi tiesību aktos