FM_logo_LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

«Grozījumi likumā

«Par valsts budžetu 2009. gadam»»

 

Paskaidrojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. gada jūnijs


 

SATURS

1. Izmaiņas Makroekonomiskajā situācijā ............................................................................  3

2. Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos ..................................................................................  7

2.1. Nodokļu ieņēmumi .............................................................................................................. 7

3.2. Nenodokļu ieņēmumi ........................................................................................................ 10

3. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos ................................................................................... 11

3.1. Izmaiņas valsts pamatbudžeta izdevumos ........................................................................ 11

3.2. Izmaiņas valsts speciālā budžeta izdevumos...................................................................... 11

3.3. Izmaiņas ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos ............................................. 12

3.4. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā......................................... 629

3.5. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā................. 631

3.6. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā.................................. 634

3.7. Izmaiņas valsts investīciju projektu un attīstības programmu finansēšanā....................... 638

       Likumprojektā  "Par valsts budžetu 2009.gadam" plānotie izdevumi investīcijām….....641

3.8. Izmaiņas Valsts budžeta ilgtermiņa saistībās................................................................... 643

3.9. Izmaiņas Valsts izsniegto galvojumu saistībās................................................................. 644

3.10. Izmaiņas valsts budžeta  aizdevumos un aizdevumu atmaksās..................................... 644

 

01. Valsts prezidenta kanceleja

02. Saeima

03. Ministru kabinets

04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

05. Tiesībsarga birojs

07. Informācijas analīzes dienests

10. Aizsardzības ministrija

11. Ārlietu ministrija

12. Ekonomikas ministrija

13. Finanšu ministrija

14. Iekšlietu ministrija

15. Izglītības un zinātnes ministrija

16. Zemkopības ministrija

17. Satiksmes ministrija

18. Labklājības ministrija

19. Tieslietu ministrija

21. Vides ministrija

22. Kultūras ministrija

24. Valsts kontrole

28. Augstākā tiesa

29. Veselības ministrija

30. Satversmes tiesa

32. Prokuratūra

35. Centrālā vēlēšanu komisija

36. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

37. Centrālā zemes komisija

47. Radio un televīzija

57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

64. Dotācijas pašvaldībām

74. Apropriācijas rezerve