Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas aicinājums pieteikt kandidātus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam

(09.02.2021.)

Lai padarītu efektīvāku Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu izvirzīšanas procesu, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina pieteikt kandidātus minētajam amatam. Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2.martam. 

Atbalsta gadījumā attiecīgos kandidātus komisijas deputāti kā savas kandidatūras iesniegs Saeimas Prezidijam līdztekus citu deputātu iesniegtajiem kandidātiem, informēja Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš. 

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidošanu paredz Saeimā 2020.gada 19.novembrī pieņemtais Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. 

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 13.panta pirmajai daļai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima un no kuriem vienu locekli apstiprināšanai izvirza Saeima saskaņā ar Saeimas kārtības rullī noteikto kārtību. Minētā kārtība nosaka, ka vismaz desmit Saeimas deputātiem ir tiesības iesniegt Saeimas Prezidijam kandidatūras Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam. 

Kandidātam izvirzāmās prasības (Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 13.panta otrā un trešā daļa):
1) Latvijas pilsonība;
2) augstākā izglītība;
3) valsts valodas un vismaz vienas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme;
4) vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze masu informācijas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes, cilvēktiesību vai kapitālsabiedrību pārvaldības jomā;
5) nevainojama reputācija;
6) tā atbilstoši likuma prasībām ir tiesīga saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;
7) tā nav politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izveidotas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas loceklis;
8) tā nav politiskās partijas biedrs. Ja persona dienā, kad tā apstiprināta Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā, ir politiskās partijas biedrs, tad pēc apstiprināšanas amatā tai nekavējoties jāpārtrauc sava dalība politiskajā partijā vai politisko partiju apvienībā;
9) nav elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vai cita masu informācijas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks;
10) nav sodīta par tīšu noziegumu, izņemot gadījumu, kad tā ir reabilitēta vai tai sodāmība ir dzēsta vai noņemta;
11) nav persona, kurai, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu procesa vai kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
12) nav persona, kura ir maksātnespējīgs parādnieks.

Saeimas virzītajam kandidātam papildus tiek noteikta prasība — vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze kapitālsabiedrību pārvaldības jomā. 

Piebilde: darbs Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ir padomes locekļa pamatdarbs, un tā atlīdzības apmēru nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Uz padomes locekļiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

Iesniedzamie dokumenti
Iesniegumam par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata kandidātu pievienojami šādi izvirzītā kandidāta parakstīti dokumenti:
1) kandidāta rakstveida piekrišana kandidēt (norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju);
2) kandidāta rakstveida apliecinājums, ka tas atbilst visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nepastāv normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi;
3) kandidāta CV (curriculum vitae);
4) kandidāta rakstveida piekrišana personas datu apstrādei*

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu personas atbilstību likuma prasībām. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts: datuaizsardziba@saeima.lv, informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/. 

Iesniegtajos dokumentos norādītā informācija var tikt pārbaudīta, pieprasot kompetentu institūciju atzinumu. 


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai adresētie dokumenti iesniedzami līdz 2021.gada 2.martam (ieskaitot).
 

Dokumentus var iesniegt:

1) nosūtot pa pastu:
Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija,
Jēkaba iela 11, Rīga LV-1811; (Saeimā saņemšanas zīmogam jābūt 02.03.2021.);
2) nosūtot uz e-pastu saeima@saeima.lv (parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
3) iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11. 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV–1811;
tālr. 67087271; e-pasta adrese: cilvektiesibu.komisija@saeima.lv

Piektdien, 26.februārī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde
10:00  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde