Turniketu piegāde un uzstādīšana (CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi), 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas))

Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2017.
Iepirkuma veids Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 6.panta devītās daļas nosacījumiem
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Turniketu piegāde un uzstādīšana (CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi), 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas))
Identifikācijas numurs SAEIMA 2017/21
Līguma izpildītājs SIA "Modus Tetra"
Līgumcena 10350.00
Informācija par iepirkumu

Informējam, ka 20.10.2017. iepirkuma id.Nr.SAEIMA 2017/21 komisija pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts:

  • pagarināt iepirkuma id.Nr. SAEIMA 2017/21 nolikumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 24.oktobrim plkst.13:00;

  • pagarināt iepirkuma id.Nr.SAEIMA 2017/21 nolikumā noteikto nolikuma drukātā varianta saņemšanas termiņu līdz 2017.gada 24.oktobrim plkst. 13:00.

Ievērojot, ka iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu, iepirkuma dokumentācija (ieprikuma nolikums) ir pieejams pie pasūtītāja. Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, jāsazinās ar pasūtītāja norādīto kontaktpersonu, vienojoties par iepirkuma dokumentācijas saņemšanas laiku un vietu.

Lai Pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un precīzi noteikt veicamo darbu apjomupirms piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam obligāti klātienē jāveic darbu izpildes vietas apskate. Pasūtītājs organizē darbu izpildes vietas apskati 2017.gada 19.oktobrī plkst.10:00. Lai veiktu darbu izpildes vietas apskati, Pretendentam līdz 2017.gada 18.oktobra plkst.17:00 jāpiesakās apskates veikšanai, nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv Pretendenta nosaukumu, personas, kura veiks objekta apskati, Vārdu, Uzvārdu un personas kodu, kā arī iepirkuma identifikācijas numuru (id. Nr. SAEIMA 2017/21), kura ietvaros tiks veikta darbu izpildes vietas apskate. Minētā informācija nepieciešama caurlaides saņemšanai.

Ja Pretendents nevar ierasties uz darbu izpildes vietas apskati nolikuma augstāk noteiktajā datumā, Pretendents, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, var veikt darbu izpildes vietas apskati citā laikā. Lai veiktu darbu izpildes vietas apskati citā laikā, Pretendentam ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms vēlamās darbu izpildes vietas apskates dienas jāinformē Pasūtītājs par apskates veikšanu, nosūtot uz e-pasta adresi iepirkumi@saeima.lv: Pretendenta nosaukumu, vēlamo darbu izpildes vietas apskates laiku (kas tiek saskaņots, ievērojot Pasūtītāja iespējas nodrošināt piekļuvi apskatāmajām telpām Pretendenta vēlamajā laikā), personas, kura veiks objekta apskati, Vārdu, Uzvārdu un personas kodu, kā arī iepirkuma identifikācijas numuru (id. Nr. SAEIMA 2017/21), kura ietvaros tiks veikta darbu izpildes vietas apskate. Minētā informācija nepieciešama caurlaides saņemšanai.

Kontaktpersonas Karīna Lapiņa , telefona Nr. 67087386, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv, fakss: 67087100
Svētdien, 25.februārī