Konvencijas

 

 

Likums „Par 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju Papildprotokolu par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu”

            (07.12.2006.)

            1.lasījums — 2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu”* (Nr.121)

            (14.12.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu” (Nr.122)

            (14.12.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)””

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

Likums „Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz Jūras prasībām protokolu”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

 

Likums „Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu”

            (22.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likums „Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu”

            (08.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu””

            (08.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

           

 

Likums „Par Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu”

            (22.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

Likums „Grozījums likumā „Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu””

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

 

Likums „Par Eiropas konvenciju par kaujamo dzīvnieku aizsardzību”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.novembī (15.sēde)

 

 


Likums „Grozījumi likumā „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu””

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu grozījumiem”

            (01.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem”

            (22.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

 

 

Likums „Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību”

            (06.12.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 17.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

 

Likums „Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi”

            (17.01.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 28.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 


 

Likums „Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijas, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”

            (17.01.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.februārī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K. 3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)””

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Likums „Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem”

            (29.05.2008.)

            1.lasījums —2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

            2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

Likumprojekts „Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu”

 

 

Lēmums „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām””

 

Lēmuma projekts „Par uzdevumiem Ministru kabinetam saistībā ar „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”” (Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem,, kas tiek izdarīti datorsistēmās””

            (05.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”

            (17.07.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Likums „Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

           

 

 

Likums „Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

 

Likums „Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.martā (9.sēde)

 

 

Likums „Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem”

            (18.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem””

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu”

            (19.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 5.protokolu”

            (14.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 


 

Likums „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos””

(04.06.2009.)

1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Par Konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā” (Nr.1383)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 


 

Likums „Par Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005.gada Protokolu un Protokola par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību, 2005.gada Protokolu”

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā”” (Nr.1394)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likums „Par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju” (Nr.1418)

            (10.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likums „Par Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) Papildprotokolu par elektronisko pavadzīmi” (Nr.1446)

            (01.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likums „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” (Nr.1475)

            (22.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”” (Nr.1508)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde

 


Likums „Grozījumi likumā „Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” (Nr.1627)

            (17.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem” (Nr.1629)

            (17.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Eiropas Konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un Grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību” (Nr.1685)

            (11.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu” (Nr.1714)

            >(4.03.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu” (Nr.1719)

>(4.03.2010.)

1.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību” (Nr.1748)

                        (31.03.2010.)

 

 
linku skaits:164