Eiropas savienība

 

 

Likums „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums”

            (21.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

 

 

            2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

Lēmums „Par likumprojekta „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” papildus nodošanu Tautsaimniecības komisijai”

 

Likums „Par Nolīgumu, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonu 2000.gada 23.jūnijā”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

Likums „Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

Likums „Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

Likums „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par Gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

 

 

           

Likums „Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām”

            (15.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem

            (22.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

 

            2007.gada 1.martā (8.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”

            (Noraidīts)

 

 

Likums „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses”

            (15.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likums „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju”

            (24.05.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Eiropas Kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem””

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

Likums „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

 

           

Likums „Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses”

            (15.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.februārī (5.sēde)

 

 

Likums „Par Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā” 

            (20.12.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

 

Likums „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (IDD)”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

 

 

Likums „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses”      (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

 

Likums „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”

            (28.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

 


Likums „Par likuma „Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai” atzīšanu par spēku zaudējušu”

            (06.03.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likums „Par Eiropas Padomes paplašinātā daļēja nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem”

            (05.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

 

Likums „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā”

            (19.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 10.jūlijā (18.sēde)

 

 

Likums „Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likums”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 


Likums „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā”

            (18.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 6.novembrī (10.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 11.decemrbī (18.sēde)

 

 

Likumprojekts „Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums”

            (06.11.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums

            (28.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 20.augustā (ārkārtas sesijas 5.sēde)

 

           

Likums „Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV — Atbrīvojumu”

            (27.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”

            (29.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

 

 

Likums „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadītāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam”

            (05.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu”

            (12.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

           

           

Likums „Grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr.1191)

            (14.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 3.septembrī (2.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā” (Nr.1192)

            (14.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

 

Likums „Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses” (Nr.1220)

            (28.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses” (Nr.1337)

            (15.06.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” (Nr.1473)

            (15.10.2009.)

 

 

Likums „Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā” (Nr.1581)

            (12.11.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

Likums „Par Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību” (Nr.1592)

            (19.11.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses” (Nr.1694)

(18.02.2010.)

1.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)
linku skaits:117