Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" titullapa

Likumprojekts „Par valsts budžetu 2009.gadam”

 

 

 

 

 

 

2008. gada oktobris


Saturs

 

Likumprojekts  “Par valsts budžetu 2009.gadam””

 

1.

Likuma teksts

1 – 7

2.

1.pielikums “Valsts konsolidētais budžets 2009.gadam”

8 - 9

3.

2.pielikums “Valsts budžeta ieņēmumi”

10 - 13

4.

3.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”

14 - 24

5.

4.pielikums “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

25 - 156

6.

5.pielikums “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

157 – 164

7.

6.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

165

8.

7.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

166

9.

8.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

167

10.

9.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

167

11.

10.pielikums “Mērķdotācijas  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

168

12.

11.pielikums „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

169

13.

12.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

170

14.

13.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

171

16.

14.pielikums “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms“

14.pielikums Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms“ (xls)

172 - 346

17.

15.pielikums “Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam”

347

18.

16.pielikums “Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadam”

348

19.

17.pielikums „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” sadalījums pa pašvaldību investīciju projektiem”

349 - 351

 

Anotācija

1-11Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālāspolitikas ietvars 2009. – 2011. gadam

 

Maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms  ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm      2009. - 2011.gadam

 

 

Likumprojekts „Par valsts budžetu 2009.gadam” Paskaidrojumi

 

Ministru prezidenta Ivara Godmaņa Ziņojums par 2009.gada valsts budžetu

Finanšu ministra Ata Slaktera ziņojums par 2009.gada budžetu

Ministru Kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās PROTOKOLS

Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem