KONVENCIJAS


Likums “Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)


1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Likumprojekts “Par Eiropas Cilvēktiesību komisiju
“Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju”
un tās 11.papildprotokolu”


Likums “Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes,
izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un
ķīmisko ieroču iznīcināšanu”
(21.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)


Likums “Par grozījumiem Konvencijā par zvejniecību un
dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un Beltos”
(06.06.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)


Likums “Par 1953.gada 11.decembra Eiropas konvenciju
“Par diplomu līdzvērtību iestājai universitātēs””
(06.06.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)


Likums “Par Konvenciju par robežšķērsojošo ūdensteču
un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu”
(08.07.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz
ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem”
(26.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Likums “Par Apvienoto Nāciju Konvenciju par
preču starptautiskā pirkuma - pārdevuma līgumiem”
(10.10.96.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par Unidroit Konvenciju par starptautisko
finansiālo līzingu”
(10.10.96.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par Unidroit Konvenciju par starptautisko faktoringu”
(10.10.96.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām
darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, un Protokolu
par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo
starptautisko civilo aviāciju, kas papildina Konvenciju par
cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas
drošību”
(10.10.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu
gaisa kuģu sagrābšanu”
(10.10.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Konvenciju par noziegumiem un dažām
citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos”
(10.10.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas
mantojuma aizsardzību”
(06.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un
nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un
kapitāla nodokļiem”
(18.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas pievienošanos 
1981.gada 10.aprīļa konvencijas “Par tādu konkrētu ieroču
veidu lietošanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par
ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir 
neselektīva darbība” protokolam “Par redzi afektējošiem
lāzerieročiem””
(21.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)


Likums “Par Eiropas padomes Antidopinga konvenciju
nr.135”
(04.12.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas pievienošanos 1972.gada
Konvencijai par bioloģisko (bakterioloģisko) un toksisko
ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu
un to iznīcināšanu”
(18.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Par Starptautisko konvenciju par savstarpējo
administratīvo palīdzību muitas pārkāpumu novēršanā,
izmeklēšanā un sodīšanā”
(06.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)


Likums “Par 1973.gada 3.marta Vašingtonas konvenciju par
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām”
(08.07.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Par Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un
dabisko dzīvotņu aizsardzību”
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju “Par tiesvedības
nodošanu krimināllietās””
(16.01.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju “Par notiesāto
personu nodošanu soda izciešanai””
(16.01.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju “Par izdošanu”
un tās papildu protokolu un otro papildu protokolu”
(16.01.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju “Par savstarpējo
palīdzību krimināllietās” un tās papildu protokolu”
(16.01.97.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas pievienošanos 1971.gada
29.oktobra Ženēvas konvencijai “Par fonogrammu producentu 
aizsardzību pret neatļautu viņu fonogrammu pavairošanu””
(20.02.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Konvenciju par kravu starptautiskajos
pārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu aplikšanu
ar nodokļiem”
(20.03.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Likums “Par Konvenciju par pasažieru starptautiskajos
pārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu aplikšanu
ar nodokļiem”
(20.03.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Likums “Par Konvenciju par samierināšanu un
arbitrāžu EDSA ietvaros”
(10.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu
izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem (ICSID)
(10.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par 1950.gada 4.novembra Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju
un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu”
(17.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 8.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


Likums “Par 1951.gada 28.jūlija Konvenciju
par bēgļa statusu un tās 1967.gada 31.janvāra Protokolu
par bēgļa statusu”
(08.05.97.)
1.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas laika samazināšanu
likumprojektam “Par 1951.gada 28.jūlija Konvenciju “Par 
bēgļa statusu un tās 1967.gada 31.janvāra Protokolu par
bēgļa statusu””


Likums “Grozījums likumā “Par 1951.gada 28.jūlija
Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un tās 1967.gada
31.janvāra protokolu par bēgļa statusu””
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Francijas Republikas valdības Konvenciju par nodokļu
dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”
(11.06.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas
Republikas valdības Konvenciju par nodokļu dubultās
uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokli un
kapitāla nodokli un nodokļu nemaksāšanas novēršanu”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par 1946.gada 13.februāra Konvenciju
par Apvienoto Nāciju Organizācijas privilēģijām un
imunitātēm”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkartas) sēde)


Likums “Par Starptautiskās konvencijas par civilo
atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem
denonsēšanu”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkartas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkartas) sēde)


Likums “Par Protokolu par grozījumiem
Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas
piesārņojuma radītajiem zaudējumiem”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkartas) sēde)


Likums “Par Starptautisko konvenciju par
starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu”
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju par spīdzināšanas un
necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu
un tās protokoliem”
(20.11.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


Likums “Par Romas konvenciju par izpildītāju,
fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību
aizsardzību”
(11.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)


1998.gada 5.februārī (4.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
likumprojekta “Par Romas konvenciju par izpildītāju, 
fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību
aizsardzību”


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības
konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu
nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla
pieauguma nodokļiem”
(15.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju par informāciju par
ārvalstu likumiem un tās papildu protokolu”
(15.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)


Likums “Par 1992.gada Protokolu par grozījumiem 1971.
gada starptautiskajās konvencijās par starptautiskā fonda
nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu 
kompensācijai”
(29.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Likums “Par Kioto 1973.gada 18.maija starptautisko
konvenciju par muitas procedūru vienkāršošanu un
harmonizēšanu”
(12.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par Starptautisko konvenciju par kuģu
tilpības mērīšanu”
(19.03.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


Likums “Par Konvenciju par noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu
un konfiskāciju”
(26.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par 1991.gada 25.februāra Espo konvencijas
par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā”
(26.03.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Par Eiropas konvenciju par pārrobežu
televīziju”
(01.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto
Valstu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un
nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma
nodokļiem”
(30.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likums “Par Konvenciju par minimālajām normām uz
tirdzniecības kuģiem”
(06.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo
kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un
tās papildprotokolu”
(10.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas
Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz
ienākuma un kapitāla nodokļiem”
(20.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Par 1989.gada Protokolu par grozījumiem
Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā”

Likumprojekts “Par 1977.gada Protokolu par Čikāgas
1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju
četrvalodīgā teksta autentiskumu”

Likumprojekts “Par 1990.gada Protokolu par grozījumiem
Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50.panta
“a” punktā”

Likumprojekts “Par 1984.gada Protokolu par grozījumiem
Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

Likumprojekts “Par 1980.gada Protokolu par grozījumiem
Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

Likumprojekts “Par 1977.gada Protokolu par grozījumiem
Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

Likums “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu
vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās
papildprotokolu”
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)

Likumprojekts “Par Eiropas Konvenciju par terorisma
apkarošanu”