Anotācija

Anotācija

Saturs

Likumprojekta “Grozījumi likumā
“Par valsts budžetu 2007. gadam”” paskaidrojumi

 

Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.,2.,3. un 4.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam ieņēmumos 4 434 069 367 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam izdevumos 4 434 069 367 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 275 611 562 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 183 843 170 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 47 127 798 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 885 893 lata apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 152 256 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 746 922 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 409 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

7) investīcijām pašvaldībām 20 872 190 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu;

8) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 278 567 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

9) pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai 700 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) pašvaldību pasākumiem 1 595 766 latu apmērā saskaņā ar 19.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 10 805 886 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 56 433 latu apmērā;

3) nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai 3 596 556 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

2. Izteikt 6., 7., 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

„6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 335 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2007.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 143 296 909 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 112 109 134 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kopējo pieļaujamo palielinājumu 137 517 793 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 107 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 1 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Gadījumā, ja noteiktais pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums ir nepietiekošs, lai pašvaldības nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un investīciju projektu īstenošanai, finanšu ministrs nekavējoties informē par izveidojušos situāciju Ministru kabinetu un Saeimu. Finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret to. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 726 100 latu apmērā.”

3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2007.gadā 254 742 322 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

„18.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, programmas 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”, programmas 15.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai” un programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

5. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

„23.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 22 287 618 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.”

6. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

„39.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 “Atbalsts novadiem” paredzētās apropriācijas 30 000 000 latu apmērā sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.”

7. Izslēgt 33., 35., 40. un 43.pantu.

8. Papildināt likumu ar 47.pantu šādā redakcijā:

„47.pants. „Noteikt, ka programmas  42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” izpildītājs ir Valsts kase un tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.”

 

9. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

22. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

23. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

24. Papildināt likumu ar 18.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

25. Papildināt likumu ar 19.pielikumu šā likuma 17.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana ir noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši resursi.

Visi maksājumi, kas saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu vai līgumu ieskaitāmi valsts budžeta ieņēmumos, ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktu apropriāciju apropriē valsts mērķim.

Valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu.

Likumprojektā “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēti šādi grozījumi:

  • ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. sešos mēnešos, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;
  • veikta līdzekļu pārdale starp vairāku ministriju programmām (apakšprogrammām);
  • veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
  • atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2007.gada 1.janvāri;
  • atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2007.gada 1.janvāri;
  • precizēti ministriju savstarpējie transferti;
  • paredzēti papildu izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājuma (ņemot vērā arī samazinājumu un iekšējo pārdali prioritāriem pasākumiem) 63,1 milj. latu apmērā, tajā skaitā 6,1 milj. latu palielinot finansējuma avotu - ieņēmumus no atsevišķām valsts nodevām;
  • palielināts pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugums.

2.Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”” jāpieņem savlaicīgi, jo valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt tikai ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju.

3.Cita informācija

 

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēts papildināt likuma tekstu ar jaunu pantu, kurā noteikts, ka programmas  42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” izpildītājs ir Valsts kase un tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”” izstrādāts ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību izvirzītās prasības, Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteiktos pamatuzdevumus, Valdības izvirzītos ilgtermiņa pamatuzdevumus un neatliekamos uzdevumus, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus, kā arī ņemot vērā valsts ekonomisko stāvokli, tautsaimniecības attīstības tendences turpmākajiem gadiem un Valdības pieņemto pasākumu plānu inflācijas mazināšanai, kurā tika norādīts, ka būtiskākie inflācijas ierobežošanas pasākumi ir saistīti ar budžeta un nodokļu politiku, kreditēšanu un citām jomām, kas var uzlabot situāciju nekustamo īpašumu tirgū, darba tirgu un produktivitāti, kā arī konkurences politiku.

Lai realizētu definēto fiskālās politikas mērķi, likumprojektā „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēts 2007.gadā sasniegt bezdeficīta budžetu.

Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 4 434,1 milj. latu, bet izdevumi – 4 434,1 milj. latu.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 3 203,1 milj. latu un izdevumi noteikti 3 525,4 milj. latu apmērā. Valsts pamatbudžeta izdevumu pieaugums, salīdzinot ar apstiprināto plānu ir 26,5 milj. latu jeb par 0,8 procentiem.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1 247,8 milj. latu un 925,7 milj. latu apmērā. Valsts speciālā budžeta izdevumu palielinājums pret apstiprināto plānu ir 11,4 milj. latu jeb par 1,3 procentiem.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejami Eiropas Savienības politiku instrumentu – Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, kopējās lauksaimniecības politikas un citi Eiropas Savienības finanšu līdzekļi, kas paredz sākotnēji valsts ieguldījumu, kas vēlāk, atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām un pamatprincipiem tiek atmaksāti valsts budžetam.

3. Sociālo seku izvērtējums

Nodrošināts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2007.gada 1.septembra.

Paredzēts finansējums valsts sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai, bērna kopšanas pabalsta pilnā apmēra noteikšanai personām, kuras kopj bērnu līdz viena gada vecumam un strādā (atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam), pārējiem pabalstiem saistībā ar pabalstu vidējo apmēru un kontingentu izmaiņām.

Paredzēts finansējums Augstākās padomes deputātu pensiju (pensijas vidējā apmēra palielināšanās) un politiski represēto personu pensiju izmaksu nodrošināšanai (saistībā ar pensiju indeksāciju).

Paredzēta dotācija pašvaldībām Administratīvi teritoriālajai reformai novadu infrastruktūras attīstībai, kas perspektīvā pozitīvi ietekmēs novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Atjaunoti līdzekļi Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, lai nepieciešamā apjomā varētu nodrošināt Eiropas savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Paredzēts papildu finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Paredzēts finansējums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināšanai ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku (ugunsdzēsēju mašīnu nomai (līzingā)).

Paredzēts papildu finansējums projekta "Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālā halle" īstenošanai.

Palielināts pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugums, dodot pašvaldībām iespēju arī pašām investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā un nodrošinot līdzfinansējuma iespējas ES projektu realizācijai.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

2010

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

215 475,0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

37 644,2

3. Finansiālā ietekme

177 830,8

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Deficīta finansēšanas avoti:

  • aizņēmumi, valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas u.c.

-177 830,8

 

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

6.Cita informācija

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kâdi normatîvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jâizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” paketē netiek iekļauti citi normatīvie akti.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojektā paredzēti papildu 9 milj. latu Latvijas iemaksu Eiropas Savienības budžetā veikšanai.

Papildu līdzekļi nepieciešami, jo Eiropas Savienības 2007. gada budžeta grozījumu rezultātā Latvijas iemaksu apjoms palielināsies par 5,6  miljoniem eiro, bet lai tos finansētu Latvijai papildus nepieciešami 2,7 milj. latu. Šādi Eiropas Savienības budžeta grozījumi tiek veikti katru gadu un ir saistīti ar makroekonomisko prognožu atjaunošanu, jo, veidojot tekošā saimnieciskā gada Eiropas Savienības budžetu, Eiropas Komisija izmanto iepriekšējā saimnieciskā gada pavasara makroekonomikās prognozes. Pieaugums saistīts galvenokārt ar Latvijas ekonomiskās situācijas straujo izaugsmi – ievērojamu IKP, inflācijas un patēriņa apjoma pieaugumu.

Pārējie papildu 6,3 milj. latu ir nepieciešami, jo saskaņā ar Padomes 2000.gada 22.maija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā piemērot Lēmumu 94/728/EC, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu 10.panta 4. un 7.punktu Eiropas Komisija katru gadu aprēķina PVN un NBI resursu iemaksu pielāgojumu, t.i., starpību starp 2006.gadā iemaksāto apjomu un faktisko šo resursu apjomiem, kas tiks nosūtīti Eiropas Komisijai šogad, kā arī šo iemaksu pielāgojumi par iepriekšējiem gadiem, ja mainīti faktiskie dati.

Eiropas Savienības dalībvalstu saistības veikt iemaksas nosaka Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgums, kā arī 2003.gada maijā parakstītais Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums, kas paredz visu pilntiesīgas dalībvalsts saistību, pienākumu un tiesību pārņemšanu līdz ar iestāšanās brīdi Eiropas Savienībā, kā rezultātā šādas dalībvalsts iemaksas veicamas katru gadu – ik mēnesi.

Iemaksu kārtību nosaka Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmums par Kopienu pašu resursu sistēmu (2000/597/EC, Euratom), Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr.1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EC, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, kā arī Padomes 2004. gada 16. novembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2028/2004, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Institūcijām, kurām ir noslēgti līgumi par dalību starptautiskajās organizācijās, likumprojektā ir paredzēts nepieciešamais finansējums dalības maksai.

3. Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Par likumprojekta sagatavošanas gaitu tika informēts Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās š.g. 16.augustā, kā arī š.g. 15. augusta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formu- lējums to interesēs, neatb alsta)

 

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ar masu mediju starpniecību sabiedrība informēta par likumprojekta „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”” izstrādes gaitu, svarīgākajiem prognozējamiem makroekonomiskajiem un fiskālajiem rādītājiem.

4.Konsultācijas ar starptau- tiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Budžeta finansētu institūciju – budžeta iestāžu, pilnīgi vai daļēji no budžeta finansētu komersantu un organizāciju - vadītāji (budžeta izpildītāji) var izdarīt valsts budžeta izdevumus vai uzņemties saistības tikai likumā noteikto apropriāciju ietvaros saskaņā ar finansēšanas plānos noteiktajiem asignējumu apjomiem.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts Latvijas Vēstnesī.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā indivīda intereses – valdība atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu prognozēm ir apņēmusies līdz gada beigām nodrošināt bezdeficīta budžetu, iespēju robežās iekļaujot izdevumu daļā prioritāros pasākumus.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

LATVIJAS REPUBLIKAS FINANÐU MINISTRIJA

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Grozījumi likumā“Par valsts budžetu

2007.gadam””

 

 

 

 

 

___________________________________

2007.gada augusts

 

 

Saturs.

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam””

 

1.

Likuma teksts

1 – 4

2.

1.pielikums “Valsts konsolidētais budžets 2007.gadam”
(no 1 pielikumā līdz 6 pielikumam)

5 - 6

3.

2.pielikums “Valsts budžeta ieņēmumi”

7 - 10

4.

3.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”

11 - 22

5.

4.pielikums “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

23 - 160

6.

5.pielikums “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

161 - 167

7.

6.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
(no 6 pielikuma līdz 12 pielikumam)

168

8.

7.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

169

9.

8.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

170

10.

9.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

170

11.

10.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

171

12.

11.pielikums „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

172

13.

12.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

173

14.

13.pielikums “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (tai skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām“
(no 13 pielikuma līdz 17 pielikumam)

174 - 487

15.

14.pielikums “Valsts izsniedzamie galvojumi 2007.gadam”

488

16.

15.pielikums “Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2007.gadam”

489

17.

16.pielikums „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”

490 - 503

18.

17.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”

504 - 523