Likumprojekta “Grozījumi likumā
“Par valsts budžetu 2007.gadam”” paskaidrojumi

 

2006. gadā tika sasniegts rekordaugsts ekonomiskās attīstības temps – IKP pieauga par 11,9% salīdzināmās cenās, turklāt faktiskajās cenās IKP palielinājums bija 24,3%. 2007. gada pirmajā pusē izaugsmes tempi aizvien bija vēl ļoti augsti – I ceturksnī IKP palielinājās par 11,2%, arī pusgadā kopumā var sagaidīt līdzīgus rādītājus. Tomēr virkne īstermiņa rādītāju un ekonomiskās politikas izmaiņas liecina, ka 2007. gada otrajā pusē gaidāmi zemāki izaugsmes tempi, tādejādi 2007.gada IKP pieauguma prognoze ir 9,5%, kas ir tikai nedaudz augstāka par 2007. gada budžeta izstrādē izmatoto (9%). Vienlaikus nedaudz paaugstināts ir arī sagaidāmais IKP deflators.

Ekonomisko attīstību pašlaik nosaka augsts iekšzemes pieprasījums — privātais patēriņš un investīcijas. Privātā patēriņa pieaugums pamatā saistīts ar iedzīvotāju ienākumu un kreditēšanas pieauguma tempu. Augstais iekšzemes pieprasījums pasliktina ārējo tirdzniecības bilanci, jo importa apjomi pieaug straujāk nekā eksporta apjomi. Negatīvās tirdzniecības bilances pieaugums nosaka augstāku maksājumu bilances tekošā konta deficītu, kas 2007. gadā tiek prognozēts 22,6% no IKP. (2006.gadā – 21,1% no IKP).

Iekšējais pieprasījums veicina strauju privāto pakalpojumu attīstību, it īpaši tirdzniecības, būvniecības un komercpakalpojumu pieaugumu. Ražotāju cenu kāpums nosaka pozitīvu ienākumu pieaugumu visās nozarēs un ekonomikā kopumā. Tomēr rūpniecības attīstība ievērojami atpaliek no vidējiem rādītājiem tautsaimniecībā.

2007. gada vidējais patēriņa cenu pieaugums tiek prognozēts 8,8% apmērā. Gada pirmajā pusē patēriņa cenu pieaugums bija straujāks par gaidīto, un 2007.gada jūlijā 12 mēnešu inflācija sasniedza 9,5%. Inflācijas izmaksu daļu nosaka aizvien notiekošais energoresursu cenu pieaugums, īpaši dabas gāzei, elektroenerģijai un siltumam. Turpinot harmonizāciju ar ES prasībām, tika palielinātas arī akcīzes nodokļa likmes cigaretēm un degvielai. Vienlaikus liela ietekme uz cenu attīstību ir arī pieprasījuma efektiem un inflācijas gaidām. 2007. gada 6. martā Ministru kabinets akceptēja pasākumu plānu inflācijas ierobežošanai, kas paredz stingrāku fiskālo politiku, nekustāmā īpašuma tirgus sakārtošanu un kreditēšanas ierobežošanu, līdztekus ar darba ražīguma veicināšanu un konkurences attīstību. Visi būtiskākie likumu un noteikumu grozījumu jau ir pieņemti un ir stājušies spēkā. Tādejādi var sagaidīt, ka gada beigās samazināsies pieprasījuma inflācijas apjomi, ievadot pakāpenisku inflācijas samazināšanos vidējā termiņā.

Straujas pārmaiņas darba tirgū labas ekonomiskās attīstības apstākļos nosaka augstu darba samaksas pieaugumu. Tautsaimniecībā nodarbināto vidējā bruto mēneša alga 2006. gadā pieauga par 23% un 2007. gadā tiek prognozēts 28,9% pieaugums.

Darba tirgū ir vērojams augsts nodarbināto skaita kāpums. Prognozētais nodarbināto pieaugums 2007.gadā sasniedz 1,5%. Labvēlīgā attīstība veicina bezdarba samazināšanos, un 2007. gadā vidēji tiek prognozēts 6,2% bezdarba līmenis.

 

 

 

1. Valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam““ kopumā valsts pamat­budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2007. gadam prognozēti 2 559,9 milj. latu apmērā. Valsts speciālā budžeta nodokļu ieņēmumi 2007. gadam prognozēti 1 220,0 milj. latu apmērā.

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognožu izmaiņas tika veiktas izvērtējot nodokļu un nenodokļu ieņēmumu pieauguma tendences 2007. gada sešos mēnešos un straujās attīstības tendences ekonomikā.

 

1.1. Nodokļu ieņēmumi

2007. gadā nodokļu ieņēmumi valsts budžetā kopumā tiek prognozēti par 95,0 milj. latu lielāki nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam“. Augstāki nodokļa ieņēmumi tiek plānoti iedzīvotāju ienākuma nodoklim, uzņēmumu ienākuma nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim, muitas nodoklim, vieglo automobiļu un motociklu nodoklim, azartspēļu nodoklim, akcīzes nodoklim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Savukārt zemāki nodokļa ieņēmumi tiek plānoti dabas resursu nodoklim un elektroenerģijas nodoklim.

 2007. gada sešos mēnešos nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā bija 1092,5 milj. latu, kas ir par 33,1% vairāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. Nodokļu ieņēmumu gada plāna izpilde 2007. gada sešos mēnešos bija 50,6 procenti.

Nodokļu ieņēmumu palielinājumu galvenokārt nosaka 2007. gada pirmajā pusē novērotais strau­jais ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Tiek prognozēts, ka arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augsti ekonomikas attīstības tempi.

Valsts budžeta nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2007. gadā (milj. latu).

 

2007

 

Plāns

Prognoze

Grozījumi

Valsts pamatbudžets,
tajā skaitā

2157,3

2252,3

+95,0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

157,7

182,8

+25,1

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

324,3

365,3

+41,0

Pievienotās vērtības nodoklis

1190,0

1200,1

+10,1

Akcīzes nodoklis

418,2

428,2

+10,1

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

16,5

17,8

+1,3

Muitas nodoklis

20,8

27,0

+6,2

Izložu un azartspēļu nodoklis

18,3

21,6

+3,4

Dabas resursu nodoklis

11,1

9,1

-2,0

      Elektroenerģijas nodoklis

0,5

0,4

-0,1

Valsts speciālais budžets,
tajā skaitā

1055,4

1220,0

+164,6

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

1055,4

1220,0

+164,6

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Kopējie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2007. gada sešos mēnešos bija 410,3 milj. latu, kas ir par 37,1% vairāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums Valsts kases sadales kontā bija 39,6%, tieši Rīgas budžetā iekasētie nodokļa ieņēmumi pieauga par 33,5%, bet Liepājā un Ventspilī attiecīgi par 31,0% un 26,5 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2007. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 15,0%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 54,7 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir pieauguši, neskatoties uz neapliekamā minimuma paaugstināšanu no š.g. 1. janvāra no 32 līdz 50 latiem mēnesī, kā arī atvieglojuma par apgādībā esošu personu paaugstināšanu no 22 līdz 35 latiem mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas un nodarbināto skaita pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju š.g. I ceturksnī salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 32,8 procentiem. Savukārt nodarbināto skaits š.g. I ceturksnī ir pieaudzis par 2,6% salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2007. gadā (milj. latu).

 

2007

 

Plāns

Prognoze

Grozījumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
milj. latu

751,0

870,5

+119,5

Valsts pamatbudžetā

157,7

182,8

+25,1

Pašvaldību pamatbudžetā

593,3

687,7

+94,4

 

Ņemot vērā sekmīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi gada sešos mēnešos, 2007. gadā kopējie nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 119,5 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam“. 2007. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti 182,8 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 11,5% vairāk. Savukārt pašvaldību pamatbudžetā 2007. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 94,4 milj. latu lielāki nekā plānots, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 39,4% vairāk.

 

1. att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

2007. gada sešos mēnešos uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi bija 203,7 milj. la­tu, kas ir par 72,5 milj. latu jeb 55,2% vairāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu 2007. gada sešos mēnešos pamatā noteica nodokļu maksātāju peļņas pieaugums 2006. gadā, kā rezultātā budžetā tika iemaksāta papildus aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju taksācijas gada uzņēmumu peļņa (zaudējumi) pirms nodokļu aprēķināšanas 2006. gadā bija 1700,9 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2005. gadu ir par 555,2 milj. latu jeb 48,5% vairāk.

2007. gada sešos mēnešos lielo nodokļu maksātāju veiktie uzņēmumu ienāku­ma nodokļa maksājumi bija 66,9 milj. latu, kas veidoja 32,8% no kopējiem uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

2007. gada sešos mēnešos uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu gada plāna izpilde bija 62,8 procenti.

Ņemot vērā uzņēmumu sekmīgos finanšu darbības rezultātus 2006. gadā un sekmīgo nodokļa ieņēmumu izpildi 2007. gada sešos mēnešos, kopumā 2007. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 365,3 milj. latu apmērā, kas ir par 41,0 milj. latu vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 2006. gadu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 43,9% lielāki.

 

2. att. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. latu

 

Pievienotās vērtības nodoklis

2007. gada sešos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bija 560,8 milj. latu, veidojot 47,1% no gada plāna. Salīdzinājumā ar 2006. gada sešiem mēnešiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 33,4 procentiem. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugumu pamatā noteica mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējā apgrozījuma, importa, kā arī patēriņa cenu indeksa pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums 2007. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu pieauga par 26,0%, bet importa apjoms 2007. gada piecos mēnešos palielinājās par 30,4% salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu. Savukārt patēriņa cenu indekss 2007. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2006. gada jūniju pieauga par 8,8 procentiem.

Kopumā 2007. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 1 200,1 milj. latu apmērā, kas ir par 10,1 milj. latu vairāk nekā noteikts likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam“.

 

 

3. att. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, milj. latu

 

Akcīzes nodoklis

2007. gada sešos mēnešos akcīzes nodokļa ieņēmumi bija 203,9 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu ir par 22,7% vairāk. Nodokļa ieņēmumu gada plāns sešos mēnešos bija izpildīts par 48,8 procentiem.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju 2007. gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu ir pieaudzis gan naftas produktu kopējā patēriņa apjoms (+10,3%), gan alkoholisko dzērienu (+35,5%) un alus (+8,9%) realizācijas apjoms.

Ņemot vērā gan akcīzes nodokļa ieņēmumu faktisko izpildi 2007. gada sešos mēnešos, gan akcīzes preču patēriņa tendences 2007. gada piecos mēnešos, tiek prognozēti augstāki akcīzes nodokļa ieņēmumi alkoholiskajiem dzērieniem – par 6,8 milj. latu, tabakas izstrādājumiem – par 3,0 milj. latu un alum – par 0,3 milj. latu.

Kopumā akcīzes nodokļa ieņēmumi 2007. gadā tiek prognozēti 428,2 milj. latu apmērā, kas ir par 10,1 milj. latu vairāk nekā plānots iepriekš.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2007. gadā (milj. latu).

 

2007

 

Plāns

Prognoze

Grozījumi

Akcīzes nodoklis,
tajā skaitā

418,2

428,2

+10,1

   akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem

83,4

90,2

+6,8

   akcīzes nodoklis alum

10,3

10,5

+0,3

   akcīzes nodoklis naftas produktiem

257,0

257,0

+0,0

   akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem

61,7

64,7

+3,0

   akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm

5,9

5,9

+0,0

 

 

4. att. Akcīzes nodokļa ieņēmumi, milj. latu

 

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

2007. gada sešos mēnešos vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi bija 8,7 milj. la­tu, kas ir par 2,6 milj. latu jeb 43,1 % vairāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. 2007. gada sešos mēnešos vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu gada plāna izpilde bija 52,4 procenti.

Atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijai pirmoreiz reģistrēto vieglo automobiļu skaits 2007. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu ir pieaudzis par 35,5 procentiem.

Ņemot vērā sekmīgo vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu izpildi 2007. gada sešos mēnešos, kā arī pirmoreiz reģistrēto vieglo automobiļu un motociklu skaita pieaugumu, 2007. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 17,8 milj. latu apmērā, kas ir par 1,3 milj. latu vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 2006. gadu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 30,1% lielāki.

 

5. att. Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi, milj. latu

 

Muitas nodoklis

2007. gada sešos mēnešos muitas nodokļa ieņēmumi bija 13,7 milj. latu, kas ir par 39,9% vairāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. Muitas nodokļa ieņēmumu gada plāns tika izpildīts par 66,1 procentu. Muitas nodokļa ieņēmumu pieaugumu galvenokārt noteica importa pieaugums no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2007. gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu imports no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, palielinājās par 126,1 milj. latu jeb 21,4 procentiem.

2007. gadā muitas nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 27,0 milj. latu apmērā, t.i., par 6,2 milj. latu vairāk nekā plānots iepriekš. Salīdzinājumā ar 2006. gadu muitas nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 30,1% lielāki.

 

6. att. Muitas nodokļa ieņēmumi, milj. latu

 

Izložu un azartspēļu nodoklis

2007. gada sešos mēnešos kopējie izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi bija 14,3 milj. latu, kas ir par 49,8% vairāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2007. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 49,6%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 59,2 procentiem. Azartspēļu nodokļa ieņēmumu pieauguma pamatā ir spēļu automātu skaita pieaugums. Saskaņā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informāciju uz 2007. gada 1. jūliju salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu azartspēļu automātu skaits palielinājās par 1 850 azartspēļu automātiem, savukārt kāršu galdu skaits palielinājās par 8 galdiem.

Ņemot vērā sekmīgo nodokļa ieņēmumu plāna izpildi 2007. gada sešos mēnešos, 2007. gadā tiek prognozēta likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam“ noteiktā izložu un azartspēļu nodokļa plāna pārpilde valsts budžetā par 3,4 milj. latu. 2007. gadā nodokļa ieņēmumi valsts budžetā tiek prognozēti 21,6 milj. latu apmērā, par 36,5% lielāki nekā iepriekšējā gadā.

7. att. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

 

Dabas resursu nodoklis

2007. gada sešos mēnešos dabas resursu nodokļa ieņēmumi bija 5,7 milj. latu, kas ir par 2,1% mazāk nekā 2006. gada atbilstošajā periodā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu gada plāns tika izpildīts par 42,8 procentiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2007. gada sešos mēnešos bija 4,4 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu ir par 5,0% mazāk, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 40,2 procentiem.

Ņemot vērā dabas resursu nodokļa izpildi 2007. gada sešos mēnešos, 2007. gadā kopējie nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 1,9 milj. latu mazāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam“. 2007. gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti 9,1 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 8,0% vairāk. Savukārt pašvaldību pamatbudžetā 2007. gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 2,2 milj. latu apmērā.

 

8. att. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

 

 

 

 

Elektroenerģijas nodoklis

2007. gada sešos mēnešos elektroenerģijas nodokļa ieņēmumi bija 106,0 tūkst. la­tu. 2007. gada sešos mēnešos elektroenerģijas nodokļa ieņēmumu gada plāna izpilde bija 22,4 procenti.

Līdz ar to elektroenerģijas nodokļa ieņēmumi valsts budžetā tiek prognozēti 350,0 tūkst. latu apmērā, kas ir par 122,0 tūkst. latu mazāk nekā apstiprināts gada plānā.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

2007. gada sešos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus (48,1 milj. latu apmērā), bija 635,9 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2006. gada sešiem mēnešiem, ir par 39,0% vairāk un veido 55,3% no gada plāna. Sociālās apdrošināšanas iemaksu pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas un nodarbināto skaita pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju š.g. I ceturksnī salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 32,8 procentiem. Savukārt nodarbināto skaits š.g. I ceturksnī ir pieaudzis par 2,6% salīdzinājumā ar 2006. gada atbilstošo periodu.

2007. gadā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi sociālās apdrošināšanas budžetā tiek prognozēti 1 220,0 milj. latu apmērā, par 164,6 milj. latu vairāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam“. Salīdzinot ar 2006. gada izpildi, tiek prognozēts nodokļa ieņēmumu pieaugums par 27,3 procentiem.

 

9. att. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, milj. latu

 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 2007. gada valsts pamatbudžetā kopumā tika plānoti 283,9 milj. latu apmērā. 2007. gada sešos mēnešos nenodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā ir iekasēti 111,0 milj. latu apmērā, kas kopumā veidoja 39,1% no apstiprinātā gada plāna.

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos tiek veiktas šādas izmaiņas:

·        Par 0,2 milj. latu palielināts Latvijas Bankas maksājums. Atbilstoši likuma „Par Latvijas Banku” 181. panta pirmajam punktam Latvijas Banka maksājumu veic par pārskata gadā gūtās peļņas daļu, piemērojot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi. Latvijas Banka šo maksājumu veica 2007. gada aprīlī 1,0 milj. latu apmērā, t.i., par 0,2 milj. latu vairāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam”.

·        2007. gada sešos mēnešos maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu tika ieskaitīti 62,5% apmērā no apstiprinātā gada plāna, ko galvenokārt sekmēja SIA „Lattelecom” veiktais maksājums 18,4 milj. latu apmērā un SIA „Latvijas mobilais telefons” veiktais maksājums 3,0 milj. latu apmērā. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2007. gadā ieņēmumi no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu tiek prognozēti 50,2 milj. latu, t.i., par 9,1 milj. latu vairāk nekā plānots.

·        2007. gada sešos mēnešos ieņēmumi no procentu maksājumiem par aizdevumiem un par depozītu un konta atlikumiem bija attiecīgi 61,5% un 216,7% no apstiprinātā gada plāna. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2007. gadā ieņēmumi no procentu maksājumiem par depozītu un kontu atlikumiem tiek prognozēti 8,1 milj. latu, t.i., par 5,6 milj. latu vairāk nekā plānots. Savukārt ieņēmumi no procentu maksājumiem par aizdevumiem tiek prognozēti 8,8 milj. latu, t.i., par 2,0 milj. latu vairāk nekā plānots.

·        Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 2007. gada sešos mēnešos bija iekasētas 55,0% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2007. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 88,5 milj. latu apmērā, t.i., par 8,5 milj. latu vairāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

·        Valsts nodevas par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 2007. gada sešos mēnešos tika iekasētas 40,5% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2007. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 1,3 milj. latu apmērā, un šie ieņēmumi tiek samazināti par 0,2 milj. latu.

·        Ņemot vērā izpildi 2007. gada sešos mēnešos, par 0,9 milj. latu tiek palielinātas speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, tajā skaitā ieņēmumi no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas tiek palielināti par 4,5 milj. latu. Savukārt, ieņēmumi no cukura ražošanas nodevas 2007. gadā netiek prognozēti. Tas saistīts ar cukura ražošanas nozares restrukturizāciju Latvijā, kā rezultātā Latvijai ar 2007. gadu piešķirta 0 kvota (ievērojot EK 2007. gada 8. marta regulu (EK) Nr.247/2007), kas nozīmē cukura ražošanas nodevas maksājumu izbeigšanu.

·        Līdz 30,0 tūkst. latu tiek samazināti ieņēmumi no pārējām valsts nodevām. 2007. gada sešos mēnešos šo ieņēmumu izpilde bija 1,5% no apstiprinātā gada plāna.

·        Ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām 2007. gada sešos mēnešos tika iekasēti 43,3% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2007. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 13,7 milj. latu apmērā, un šie ieņēmumi tiek samazināti par 1,3 milj. latu.

            Kopumā 2007. gadā valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 307,6 milj. latu apmērā, t.i., par 23,7 milj. latu vairāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

 

 

 

 

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

2.1. Izmaiņas valsts pamatbudžeta izdevumos

Valsts pamatbudžeta izdevumi paredzēti 3 525,2 milj. latu apmērā. Izdevumi salīdzinot ar 2007. gada apstiprināto budžetu ir palielināti par 26,5 milj. latu. Valsts pamatbudžeta izdevumos paredzēti šādi grozījumi:

Ÿ         ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. sešos mēnešos, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

Ÿ         veikta līdzekļu pārdale starp vairāku ministriju programmām (apakšprogrammām);

Ÿ         veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Ÿ         atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2007.gada 1.janvāri;

Ÿ         atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2007.gada 1.janvāri;

Ÿ         precizēti ministriju savstarpējie transferti;

Ÿ         paredzēti prioritārie papildu izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājuma (ņemot vērā arī samazinājumu un iekšējo pārdali prioritāriem pasākumiem) 63,1 milj. latu apmērā, tajā skaitā 6,1 milj. latu palielinot finansējuma avotu – ieņēmumus no atsevišķām valsts nodevām;

Ÿ         palielināts pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugums.

 

Likumprojektā ”Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

Prioritārie papildu izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

89 538 224

01. Valsts prezidenta Kanceleja

533 373

Datortehnikas un programmatūras licenču iegādei

61 267

Datortīkla rekonstrukcijai un Valsts prezidenta kancelejas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei

54 311

Valsts prezidenta kancelejas darbinieku atlīdzībai, lai saglabātu esošo un jauno darbinieku atalgojumus iepriekšējā līmenī

417 795

02. Saeima

255 440

Saeimas deputātu atalgojumam, pārrēķinot to atbilstoši sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba algas apmēram 2006.gadā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī kompensācijām

246 434

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu atalgojumam, pārrēķinot to atbilstoši sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba algas apmēram 2006.gadā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

9 006

11. Ārlietu ministrija

113 000

Kancelejas Slovēnijā atvēršanai

65 000

Vēstniecības Portugālē  telpu īrei

48 000

13. Finanšu ministrija

31 277 000

Lai atjaunotu FM apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, ar 2007.gada 19.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.153 pārdalīto finansējumu budžeta programmai 42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana”

18 000 000

Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem

4 000 000

Iemaksas ES budžetā

9 000 000

VID Finanšu policijas pārvaldes un Muitas kriminālpārvaldes atlīdzības un sociālo garantiju palielinājumam

277 000

14. Iekšlietu ministrija

5 000 000

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināšanai ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku (IeM ugunsdzēsēju mašīnu nomai (līzings))

4 202 920

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram Šengenas informācijas sistēmas SISone4All izveides pabeigšanai (noslēgto līgumu apmaksai) (157 580 latu – kapitālie izdevumi, 639 500 latu – kārtējie izdevumi).

797 080

15. Izglītības un zinātnes ministrija

2 767 000

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai

127 000

Projekta "Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālā halle" īstenošanai

2 500 000

Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai

140 000

17. Satiksmes ministrija

49 650

Reģionālās sakaru sadraudzības organizācijas sakaru administrāciju vadītāju padomes 37. sēdes un informatizācijas koordionācijas padomes 11. sēdes sagatavošanai un norisei

49 650

18. Labklājības ministrija  (pamatbudžets)

16 750 367

Valsts sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai:

tai skaitā:
– valsts atbalsta palielināšana ģimenēm ar bērniem un invalīdiem (līdzekļi 2007.gada II pusei) 6 029 458 latu apmērā,
– bērna kopšanas pabalsta pilnā apmēra noteikšana personām, kuras kopj bērnu līdz viena gada vecumam un strādā, 3 651 389 latu apmērā (atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam),
– pārējiem pabalstiem saistībā ar pabalstu vidējo apmēru un kontingentu izmaiņām.

16 459 559

Augstākās padomes deputātu pensiju (pensijas vidējā apmēra palielināšanās) un politiski represēto personu pensiju izmaksu nodrošināšanai (saistībā ar pensiju indeksāciju)

290 808

22. Kultūras ministrija

30 000

 Nodibinājuma „Ebreju glābēju piemiņas iemūžināšanas fonds” projektam – Otrā pasaules kara laikam veltītā pieminekļa  Rīgā, Dzirnavu ielā 124 izbūvei, to veltot Žanim Lipkem un visiem Latvijas ebreju glābējiem

30 000

35. Centrālā zemes komisija

20 000

Jauno nomājamo telpu iekārtošanai un pielāgošanai atbilstoši komisijas darba vajadzībām, tajā skaitā 10 481 lats mēbeļu un cita inventāra iegādei, 6 416 latu telpu nomas maksai par astoņiem mēnešiem un parāda apmaksai par iepriekš iznomātajām telpām, kā arī 3 103 lati komunālo pakalpojumu apmaksai un apsaimniekošanas izdevumiem, apsardzes signalizācijas un sistēmu iekārtu ierīkošanai un abonēšanai, interneta abonēšanai, biroja ISDN iekārtu nomai un tālruņa un interneta līniju ierīkošanai

20 000

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

20 302 394

Dotācijas pašvaldībām  novadu infrastruktūras attīstībai (Administratīvi teritoriālajai reformai)

20 000 000

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam Ekspertu foruma darbības nodrošināšanai

302 394

66. Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums

3 000 000

Rezerve papildus izdevumiem

3 000 000

Pedagogu darba samaksas paaugstināšana no 01.09.2007.

9 440 000

Tieslietu ministrija

5 637

Kultūras ministrija

144 209

Veselības ministrija

3 787

Mērķdotācijas pašvaldībām

9 286 367

 

Likumprojektā ”Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēta  dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums šādu ministriju budžetos:

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums

-13 940 127

17. Satiksmes ministrija

-13 784 143

Kohēzijas fonda līdzfinansētie autoceļu projekti

-13 784 143

18. Labklājības ministrija  (pamatbudžets)

-97 726

Apakšprogrammās 01.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai" un 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana" saistībā ar apakšprogrammu ietvaros īstenoto projektu noslēgšanos

-97 726

29. Veselības ministrija

-9 063

Apakšprogrammā 01.03.00 „Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai”, jo projektu vērtēšanas ekspertu faktiskās izmaksas mazākas par plānotajām. Finansējums būs nepieciešams 2008.gadā.

-9 063

57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

-49 195

Eiropas Komisijas Safer Internet Plus programmas projekta „Hotline Latvia” īstenošana tiks nodrošināta no saņemtajiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

-49 195

 

Likumprojektā ”Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ar finansējuma avotu šādu ministriju budžetos:

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums ar finansējuma avotu

Finansējuma avots 

6 135 132

11. Ārlietu ministrija

 

18 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atgriešanās apliecību izsniegšanu

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības – nodeva par atgriešanās apliecību izsniegšanu  18 000 latu

18 000

14. Iekšlietu ministrija

 

702 512

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa maksājumus par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas finanšu palīdzības programmas finansētos projektus (kārtējie izdevumi – 6 141 lats, kapitālie izdevumi – 80 088 lati)

Finansējuma avots: valsts pamatbudžeta ieņēmumu no pievienotās vērtības nodokļa palielinājums par 86 229 latiem

86 229

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu bezvada datu pārraides tīkla izveidošanu dzelzceļa robežkontroles punktos ar mērķi nodrošināt SISone4all pielietošanas iespējas datorizētajā robežkontrolē vilcienos (kārtējie izdevumi)

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības – naudas sodu, ko uzliek Valsts robežsardze palielinājums par 13 343 latiem

13 343

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu REIS integrācija SISone4all izveidi un darbību (kārtējie izdevumi)

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības – naudas sodu, ko uzliek Valsts robežsardze palielinājums par 50 000 latu

50 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Šengenas informācijas sistēmas SISone4All izveides pabeigšanu (kapitālie izdevumi).

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības – nodevas par pasu izsniegšanu palielinājums par 213 035 latiem un nodevas par vīzas un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 20 313 latu

233 348

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu elektroniskās deklarēšanas atbalsta programmatūras izstrādi un ieviešanu, kā arī  lai nodrošinātu dzīvesvietas deklarēšanu pa pastu vai elektroniski (kapitālie izdevumi).

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības –  nodevas par vīzas un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 35 000 latu

35 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai sagatavotu un pielāgotu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļas telpas Eiropas Savienības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošu pasu ieviešanai (telpu remonts, ventilācijas sistēmas ierīkošana, darba vietu pielāgošana ( 81 801 lats – kārtējie izdevumi, 6 000 latu – kapitālie izdevumi).

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības –  nodevas par vīzas un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 87 801 latu

87 801

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai Adrešu reģistra adrešu kodifikatora ieviešanu Iedzīvotāju reģistrā (kapitālie izdevumi);

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības –  nodevas par vīzas un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 35 000 latu

35 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai veiktu apdrošināšanas prēmiju maksājumus par darbinieku veselības apdrošināšanu sakarā ar polišu sadārdzinājumu (kārtējie izdevumi).

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības –  nodevas par vīzas un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 11 791 latu

11 791

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu centrālās migrācijas informācijas sistēmas audita un drošības sistēmas pilnveidošanu un serveru kompleksa veiktspējas palielināšu (kapitālie izdevumi).

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības – nodevas par vīzas un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 8 357 latiem un nodevas par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra – 141 643 latiem

150 000

17. Satiksmes ministrija

 

4 500 000

Valsts autoceļu fondam transportlīdzekļu ikgadējās nodevas pārpilde saskaņā ar likumu "Par autoceļiem" un "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Satiksmes ministrijas 25.07.2007. vēstule Nr.13–13/899 par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Valsts autoceļu fondam (Pēc Finanšu ministrijas prognozēm transportlīdzekļu ikgadējās nodevas pārpilde būs 4,5 milj. latu)

4 500 000

19. Tieslietu ministrija

 

914 620

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu  alkometru un ātro narkotisko testu iegādi 15 ieslodzījuma vietām apcietināto un notiesāto personu apsekošanas veikšanai saskaņā ar 06.12.2005. MK noteikumiem Nr.918

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 24 675 latiem

24 675

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu 22.12.2006. MK noteikumu Nr.1022 izpildi, uzlabojot ieslodzīto personu apgādi ar personiskās higiēnas līdzekļiem

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 75 625 latiem

75 625

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturdevas kompensāciju 24 amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 20 000 latu

20 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu  amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi ar formas tērpiem saskaņā ar Dienesta gaitas likuma 44.pantu

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 99 700 latu

99 700

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu  ēdnīcas bloka renovāciju Cēsu AIN (kapitālie izdevumi)

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 70 000 latu

70 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu   uz mūžu notiesāto izmitināšanas telpu paplašināšanu Daugavpils cietumā

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 50 000 latu

50 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu   Lauku zemes izpirkšanas reģistra darbības turpināšanu atbilstoši 05.07.2007. likuma "Grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", 23.panta 2.daļu

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 200 000 latu

200 000

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu  Microsoft programmatūras licenču nomas un regulāras atjaunošanas izdevumu segšanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām  un naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes palielinājums par 362 040 latu

362 040

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu  pieaugušo Reliģisko lietu pārvaldes telpu nomas maksu

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 6 580 latu

6 580

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai informētu sabiedrību par Naturalizācijas pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem un, lai izdotu bukletu "Latvijas pilsonība"

Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums par 6 000 latu

6 000

Paredzēts, ka finanšu ministrs valsts vārdā var sniegt galvojumu Rojas ostas pārvaldei 509 259 latu apmērā 2002.gadā izsniegtā valsts galvotā sākotnējā aizdevuma 550 000 latu apmērā Rojas ostas pārvaldes realizētajam projektam „Rojas ostas pārvaldes rekonstrukcijas un realizācijas programma” pārkreditēšanai atbilstoši aizdevuma neatmaksātajam atlikumam uz 2007.gada 31.jūliju.

Valsts budžeta finansēšanas daļā iekļauts valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojums valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai 17,7 milj. latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojumu Nr.271 „Par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu 2007.gadam”.

Likums papildināts ar pantu šādā redakcijā: „Noteikt, ka programmas  42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” izpildītājs ir Valsts kase un tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.”.

 

2.2. Izmaiņas valsts speciālā budžeta izdevumos

Valsts speciālā budžeta izdevumi plānoti 925,7 milj. latu apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2007. gada apstiprināto budžetu, palielinājušies par 11,4 milj. latu.

            Izdevumi, galvenokārt, palielināti pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar 2007.gada aprīļa faktiskās vecuma pensiju indeksācijas apmēra pieaugumu (no 3,09% līdz 3,74%), nodrošinot vecuma pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 3,88 latiem, un prognozētās 2007.gada oktobra pensiju indeksācijas apmēra pieaugumu (no 8,18% līdz 13,50%), nodrošinot vecuma pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 14,67 latiem, kā arī pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 115,89 latiem līdz 117,04 latiem vidēji mēnesī), palielināti izdevumi Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 729,6 latiem līdz 896,0 latiem vidēji mēnesī), kā arī palielināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalstu vidējā apmēra pieaugumu (no 205,99 latiem līdz 208,07 latiem vidēji mēnesī), palielināti izdevumi bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu (no 89,0 latiem līdz 103,0 latiem vidēji mēnesī), palielināti izdevumi atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 4600 personām līdz 4810 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 80,53 latiem līdz 84,35 latiem vidēji mēnesī), palielināti izdevumi atlīdzības apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 35 personām līdz 100 personām vidēji mēnesī), kā arī palielināti izdevumu paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 11,62 latiem līdz 12,48 latiem vidēji dienā) un citi izdevumi.

 

2.3. Grozījumi ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos

 

Valsts prezidenta Kanceleja
Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 07.00.00 “Valsts Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 2 225 latu apmērā preču un pakalpojumu apmaksai un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu nomājamo telpu iekārtošanu un pielāgošanu atbilstoši komisijas darba vajadzībām;

Ÿ         programmā 06.00.00 “Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana” samazināti izdevumi atlīdzībai (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 7 000 latu apmērā sakarā ar to, ka slēdzot autoratlīdzības līgumus darba devējam nav jāveic darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi dažādu konferenču un semināru organizēšanai, kā arī publikāciju izdošanai.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

533 373 lati – programmā 04.00.00 “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

61 267 lati – datortehnikas un programmatūras licenču iegādei;

54 311 latu – datortīkla rekonstrukcijai un Valsts prezidenta kancelejas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei (38 272 lati);

417 795 lati – Valsts prezidenta kancelejas darbinieku atlīdzībai (tai skaitā 207 399 lati atalgojumiem), lai saglabātu esošo un jaunpienākušo darbinieku atalgojumus iepriekšējā līmenī.

 

Saeima

Pamatbudžets

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi        130 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, pārrēķinot deputātu atalgojumu atbilstoši sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba algas apmēram 2006.gadā.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

Ÿ         246 434 lati – programmā 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem deputātu atalgojumam, pārrēķinot to atbilstoši sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba algas apmēram 2006.gadā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī kompensācijām;

Ÿ         9 006 lati – programmā 03.00.00 “Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem deputātu atalgojumam, pārrēķinot to atbilstoši sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba algas apmēram 2006.gadā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas 

Ÿ         113 862 lati – programmas 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, tai skaitā 50 000 lati Saeimas autobāzes darbinieku atlīdzībai, 26 695 lati jaunu automašīnu iegādei Saeimas autobāzē, 20 167 lati komunālo pakalpojumu apmaksai par siltumenerģiju un elektroenerģiju, 10 000 latu Saeimas sēžu translācijas nodrošināšanai internetā, kā arī 7000 latu Saeimas īpašumā esošo mākslas darbu pārvērtēšanai.

 

Ministru kabinets

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         10 000 latu – no apakšprogrammas 03.01.00 “Ierēdņu apmācība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” Valsts administrācijas skolas ēkas fasādes remontam, kā arī morāli un fiziski nolietotās datortehnikas nomaiņai mācību klasēs.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” samazināti  izdevumi atlīdzībai 92 796  latu apmērā Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru atalgojuma palielinājumam, jo saskaņā ar MK 2007.gada 13.marta noteikumiem Nr.178 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.862 „Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu”” pārrēķināto Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēneša atalgojumu sāks izmaksāt tikai 2008.gadā, un attiecīgi novirzīti šādiem pasākumiem:

44 591 lats – remontdarbiem preses konferences telpas iekārtošanai, Ministru kabineta ēkas centrālās ieejas foajē un divu darba kabinetu remontam (preces un pakalpojumi);

 11 433 lati – Baltijas reģiona enerģētikas konferences nodrošināšanai (preces un pakalpojumi);

36 772 lati – kapitālajiem izdevumiem (20 072 lati datortehnikas un citu iekārtu iegādei preses konferences telpai, 12 700 latu programmatūras iegādei Ministru kabineta mājas lapas uzlabošanai un Intraneta tīkla iekārtošanai, kā arī 4 000 latu mēbeļu un iekārtu iegādei Ministru kabineta ēkas centrālās ieejas foajē un diviem darba kabinetiem);

Ÿ         apakšprogrammā 03.01.00 “Ierēdņu apmācība” samazināti izdevumi 33 800 latu apmērā atlīdzībai, jo ierēdņu apmācībai netika piesaistīts plānotais pasniedzēju skaits, un attiecīgi palielināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu mācību procesu;

Ÿ         apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola”:

4 480 latu – samazināti izdevumi atalgojumiem un attiecīgi novirzīti darba devēja sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izmaksai;

19 163 lati  – samazināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai (darba devēja sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izmaksai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

Ÿ         programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā”:

18 805 lati – samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai, kas saistīti ar informācijas izplatību Latvijas reģionos sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas punktiem un „Romas līguma 50.gadadienas” svinībām (17 202 lati), kā arī izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izmaksai (1603 lati);

2 000 latu – samazināti kapitālie izdevumi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu „Romas līguma 50.gadadienas” pasākumu norisi;

Ÿ         programmā 15.00.00 ”PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšana” samazināti  izdevumi atlīdzībai 42 797 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai, tai skaitā par tipogrāfijas iespieddarbiem un grāmatu tematisko un saturisko sagatavošanu (42 385 lati), kā arī kapitālajiem izdevumiem dienesta sakaru tehnikas iegādei (412 latu).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         32 200 latu – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir palielinājies plānotais ieņēmumu apjoms no mācībām par maksu, kā arī gūti ieņēmumi no 3.Starptautiskā Sabiedrības vadības Vasaras institūta norises nodrošināšanas un apmācību kursiem par CAF (Common Assesment Framework) modeli Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākumu ietvaros;

Ÿ         200 latu – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” palielināti citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies plānotais ieņēmumu apjoms no aģentūras bibliotēkas apmeklētājiem;

Ÿ         30 538 lati – programmā 13.00.00 “Projekta „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana” samazināti citi pašu ieņēmumi, jo sakarā ar projekta tieši attiecināmo izdevumu iepriekš neplānotu ekonomiju projekta nobeiguma fāzē no Rumānijas CFLA tika saņemts mazāks gala maksājums nekā sākotnēji tika plānots.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

Ÿ         7 818 latu – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi Valsts administrācijas skolas komunālo pakalpojumu apmaksai;

Ÿ         115 latu – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu aģentūras bibliotēkas kopējamās iekārtas uzturēšanu.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 06.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināti izdevumi 1 558 latu apmērā iemaksām starptautiskajā organizācijā GRECO un attiecīgi palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai.

 

Tiesībsarga birojs

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 01.00.00 “Tiesībsarga birojs” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 65 027 latu apmērā komunālajiem pakalpojumiem, ar iestādes pārstāvību, iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem, par telpu un transporta nomu, par biroja precēm un inventāru un palielināti izdevumi atlīdzībai - atvaļinājuma, bērnu piedzimšanu un bēru pabalstiem, darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei, un palielināti kapitālie izdevumi lietvedības programmas sistēmas Lotus Notes paplašinātas versijas iegādei;

Ÿ         programmā 01.00.00 “Tiesībsarga birojs” samazināti izdevumi starptautiskai sadarbībai 36 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi  telpu remontam nepieciešamo materiālu iegādei.

 

Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets

Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale

·        390 997 lati – no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” projekta „Sakaru sistēmas „Zeme-gaiss”” (MD40) īstenošanai – centralizētā iepirkuma veikšanai un būvniecības iepirkuma nodrošināšanai (kapitālie izdevumi);

·        350 000 latu – no apakšprogrammas 22.04.00 „Jūras spēki” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi), ņemot vērā Jūras spēku budžetā ieskaitīto apdrošināšanas kompānijas atlīdzību par Jūras spēku resursu izmantošanu Kipras kuģa Golden Sky avārijas seku likvidēšanā, apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” speciālu, paaugstinātas caurejamības kravas automašīnu, kuras paredzētas izmantot tieši naftas savākšanas speciālā aprīkojuma (skimeru, bonu u.c.) operatīvai transportēšanai uz notikuma vietu, iegādei, kā arī speciālā aprīkojuma uzglabāšanai gatavības stāvoklī;

·    230 000 latu – no apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” šādu pasākumu īstenošanai:

80 000 latu – degvielas uzpildes stacijas projekta izstrādei un celtniecībai (kapitālie izdevumi);

80 000 latu – Zemessardzes 1.Kājnieku bataljona kazarmu siltumtīkla un sanitārā mezgla rekonstrukcijai (kapitālie izdevumi);

70 000 latu – elektrolīnijas izbūvei šautuvju kompleksā (kapitālie izdevumi).

·    38 233 lati – no apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” saskaņā ar Aizsardzības ministrijas 2007.gada 5.janvāra pavēli Nr.12 „Par NBS NP bilancē esošo nekustamo īpašumu pārņemšanu AĪVA bilancē” (kārtējie izdevumi);

·    310 000 latu – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības infrastruktūras sakārtošanu:

45 000 latu – kazarmas ēkas remontam;

60 000 latu – Nodrošinājuma pavēlniecības štāba ēkas personāldaļas telpu remontam;

25 000 latu – Nodrošinājuma pavēlniecības štāba objekta Vienības gatvē 56 ārējās kanalizācijas remontam;

60 000 latu – Nodrošinājuma pavēlniecības štāba ēdnīcas ēkas jumta remontam

120 000 latu – 2.Reģionālā nodrošinājuma centra bruņojuma noliktavas Nr.7 hidroizolācijas remontam;

·    3 392 232 lati – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi), jo konkursi par centralizētajām iegādēm ir beigušies bez rezultātiem, un līdzekļi novirzīti:

37 000 latu – apakšprogrammai 22.05.00 „Sauszemes spēki” Nacionālo bruņoto spēku komandiera 2007.gada 7.marta pavēles Nr.260 „Par SZS Kaujas nodrošinājuma rotas automobiļu remonta izdevumu apmaksu” izpildei (kārtējie izdevumi);

5 600 latu – apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” uzturdevas kompensācijas palielinājumam, kas stājies spēkā ar š.g. 1.jūniju;

3 349 632 lati – apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” karavīru algu reformas nodrošināšanai.

·     2 158 320 latu – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” karavīru algu reformas nodrošināšanai.

·    2 672 550 latu – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” veikta    līdzekļu pārdale (kapitālie izdevumi) un tie novirzīti:

1 000 512 latu – apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, karavīru algu reformas nodrošināšanai;

1 201 830 latu – apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” Nacionālo bruņoto spēku civilo darbinieku algu izlīdzināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”;

151 900 latu – apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, uzturdevas kompensācijas palielinājumam ar š.g. 1.jūniju;

18 750 latu – apakšprogrammai 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība”, darba telpu maiņai un telpu aprīkojuma pilnveidošanai (kapitālie izdevumi);

10 329 lati – apakšprogrammai 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība”, pakalpojumu rēķinu apmaksai un elektroenerģijas uzskaites parāda segšanai (kārtējie izdevumi);

289 229 lati – apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” projekta „Jūras novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie izdevumi).

·     15 000 latu – no apakšprogrammas 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” veikta    līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” Mācību vadības pavēlniecības objekta Ezermalas ielā 6/8, Rīgā žoga remontam (kapitālie izdevumi);

·     22 272 lati – no programmas 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” veikta    līdzekļu pārdale, samazinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām plānotos izdevumus, apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” projekta „Jūras novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie izdevumi);

·     278 927 lati – no programmas 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” veikta    līdzekļu pārdale no maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskajai sadarbībai plānotajiem izdevumiem apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” projekta „Jūras novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie izdevumi);

·     51 588 lati – no programmas 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” projekta „Jūras novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie izdevumi);

·    1 431 885 lati – no programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) un līdzekļi novirzīti:

799 304 lati – programmai 06.00.00 „Valsts drošības aizsardzība” Valsts drošības iestāžu likumā noteikto prasību izpildei (kārtējie izdevumi);

391 418 latu – programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija”, atalgojuma palielināšanai ņemot vērā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras amatu struktūras izmaiņas, kā arī preču un pakalpojumu izdevumiem, ņemot vērā izdevumu palielinājumu reģionālo nodaļu pārvietošanai un to darbības nodrošināšanai, komunālo izdevumu un autotransporta nomas sadārdzinājumu, iekšējā audita daļas izveidošanu;

241 163 lati – programmai 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” Nacionālo bruņoto spēku bāzes „Lielvārde” projekta vadības biroja administratīvajiem izdevumiem, jo atbilstoši Aizsardzības ministrijas 2007.gada 11.maija pavēlei Nr.128 minētais birojs tiek pārcelts no Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras uz Aizsardzības ministriju;

·    669 569 lati – no programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale, samazinot subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus, un līdzekļi novirzīti:

303 412 latu – programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” ESRI programmatūras uzturēšanas apmaksai, Novell programmatūras ieviešanai, nepieciešamo materiālu iegādei, aerofotogrāfēšanas avansa un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai (kārtējie izdevumi);

349 720 latu – programmai 31.00.00 „Militārpersonu pensiju fonds” Satversmes tiesas 19.03.2002. un 04.01.2006. spriedumu izpildei un karavīru valsts obligātās apdrošināšanas kompensācijas izmaksai š.g. februārī Irākā bojāgājušā karavīra mantiniekiem;

16 437 lati – apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” projekta „Jūras novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie uzdevumi).

·    1 115 946 lati – no programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale (kapitālie izdevumi) un līdzekļi novirzīti:

                 372 730 latu – programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” tehnikas,                          ģeodēzijas iekārtu un biroja mēbeļu iegādei (kapitālie izdevumi);

           743 216 latu – apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” projekta „Jūras  novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie izdevumi).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

·          apakšprogrammā 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība” samazināti kārtējie izdevumi 11 420 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu 1. un 2.līmeņa autotransporta remontu un profesionālā dienesta karavīru sadzīves apstākļu uzlabošanu;

·          apakšprogrammā 22.02.00 „Vispārējās vienības” samazināti kārtējie izdevumi 3300 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam, lai nodrošinātu nepārtrauktas barošanas bloku iegādi esošo videonovērošanas sistēmu darbībai;

·          apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” samazināti kapitālie izdevumi projektam „Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā” (MD05-01) 499 507 latu apmērā un palielināti izdevumi projekta „Jūras novērošanas sistēma” (MD09) īstenošanai (kapitālie izdevumi) – 499 475 lati un projekta „Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde” (MD41) īstenošanai (kārtējie izdevumi) – 32 lati;

·          apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” samazināti projektam „Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā” (MD05-01) paredzētie kapitālie izdevumi 550 493 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi ALKMAAR kuģu tehniskās dokumentācijas iegādei, projekta „Mīnu datu bāze” 2007.gada plāna īstenošanai, ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, kā arī autotransporta un peldlīdzekļu uzturēšanai un remontam;

·          apakšprogrammā 22.05.00 „Sauszemes spēki” samazināti kārtējie izdevumi 21 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai veiktu klasificēto materiālu kontroles sistēmas iegādi un drošības sistēmas uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas vajadzībām;

·          apakšprogrammā 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” samazinātas subsīdijas un dotācijas 16 000 latu apmērā, ņemot vērā bezprocentu aizdevuma pārpalikumu 2007.gadā, un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi kadetu apmācības procesa uzlabošanai;

·          apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti kārtējie izdevumi 27 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālā nodrošinājuma centra teritorijas uzturēšanai nepieciešamās tehnikas iegādei un mūzikas instrumentu remontgalda iegādei;

·          apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti projekta „Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība” (MD10-03) kārtējie izdevumi 1 194 661 lata apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai projekta īstenošanas ietvaros nodrošinātu noslēgtā līguma par RADMOR un tā aprīkojuma iegādi izpildi un iepirkuma „Radio monitoringa sistēmas pilnveidošana” iegādes apmaksu;

·          apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti loģistikas tehnikas iegādei paredzētie kapitālie izdevumi 450 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi Valsts nodrošinājuma datu pārraides tīkla pieslēguma punkta pārcelšanai no viena objekta uz citu Militārās policijas izmeklēšanas dienesta darbības nodrošināšanai;

·          apakšprogrammā 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” samazināti kārtējie izdevumi 7489 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi Mācību vadības pavēlniecības veicamo funkciju nodrošināšanai;

·          apakšprogrammā 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” samazināti kapitālie izdevumi 33 750 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi Mācību vadības pavēlniecības objekta Ezermalas ielā 6/8, Rīgā drošības sistēmas pilnveidošanas pamatdarbu veikšanai;

·          apakšprogrammā 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros, samazinot precēm un pakalpojumiem plānotos izdevumus 6 680 963 latu apmērā un attiecīgi palielinot atlīdzību, ņemot vērā Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumu Nr.935 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” prasības karavīru uzturdevas kompensācijas naudā klasificēšanai ekonomiskās klasifikācijas kodā 1225 „Uzturdevas kompensācijas”;

·          apakšprogrammā 22.11.00 „Zemessardze” samazināti kārtējie izdevumi 25 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi veselības aprūpes punktu izveidei un sertifikācijas nodrošināšanai Zemessardzes vienībās atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.207 „Obligātās prasības ambulatorajām iestādēm” un Ministru kabineta 2002.gada noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, ņemot vērā Militārā dienesta iesaukšanas centra funkciju pārņemšanu, kā arī Zemessardzes bataljonu štābu un munīcijas noliktavu tehniskās apsardzes iekārtu nomaiņai un pilnveidošanai;

·        programmā 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” veikta līdzekļu pārdale:

-         samazināti precēm un pakalpojumiem plānotie izdevumi 27 336 latu apmērā un attiecīgi palielināti atlīdzībai plānotie izdevumi karavīru uzturdevas kompensācijai;

-         samazināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām plānotie izdevumi 422 462 latu apmērā un attiecīgi palielināti atalgojumiem plānotie izdevumi karavīru algu reformas, civilā personāla kvalifikācijas pakāpju izmaiņu un štata palielinājumu sakarā ar funkciju pārdali starp Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodrošināšanai, precēm un pakalpojumiem plānotie izdevumi atašejiem un militārajiem pārstāvjiem, kārtējie izdevumi un subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti publiskās diplomātijas projektiem un sadarbības ar Tulkošanas un terminoloģijas centru īstenošanai, kā arī kapitālie izdevumi Datu centra izveidei;

-         samazināti kapitālie izdevumi 120 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai;

·          programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” samazināti precēm un pakalpojumiem plānotie izdevumi 3285 latu apmērā un attiecīgi palielināti atlīdzībai plānotie izdevumi karavīru uzturdevas kompensācijai;

·        programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros:

-         samazināti precēm un pakalpojumiem plānotie izdevumi 85 610 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai Jaunsardzes centram (tai skaitā atalgojums 53 541 lats), ņemot vērā militārpersonu algu reformu;

-         samazināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām plānotie izdevumi 70 781 lata apmērā un attiecīgi palielināts atalgojums Kara muzeja darbiniekiem, sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām neprecīzu sadalījumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” izstrādāšanas procesā;

-         samazināti precēm un pakalpojumiem plānotie izdevumi 11 540 latu apmērā un palielināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām plānotie izdevumi valsts aģentūrai „Tēvijas Sargs”;

·          programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” samazināti kārtējie izdevumi 70 496 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi valsts aģentūrai „Kara muzejs” nepieciešamo biroja mēbeļu un tehnikas iegādei –  8981 lata apmērā, Jaunsardzes centram nepieciešamās tehnikas iegādei – 36 600 latu apmērā un valsts aģentūrai „Tēvijas Sargs” nepieciešamo kapitālo iegāžu veikšanai – 24 915 latu apmērā;

·        programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale, samazinot subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus 728 741 lata apmērā un attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras darbības nodrošināšanai, tai skaitā:

590 485 lati – atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 293 652 lati), jo, sastādot aģentūras 2007.gada budžeta projektu, nebija notikusi darbinieku izvērtēšana un atalgojuma apjoms tika uzrādīts saskaņā ar iepriekš noteikto stratēģiskajā plānā;

138 256 lati – precēm un pakalpojumiem apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

·          programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale, samazinot kapitālos izdevumus 200 000 latu apmērā un attiecīgi palielinot subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus valsts, reģionālās un vietējās nozīmes sporta būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas, kā arī sabiedrisko attiecību projektu īstenošanai;

·          programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale, samazinot kapitālos izdevumus projektam „Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā” (MD38) 1 100 000 latu apmērā un palielinot kapitālos izdevumus projekta „Lielvārdes bāzes attīstība” (MD35) īstenošanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         27 700 latu – no valsts budžeta programmas „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” veikta līdzekļu pārdale uz Aizsardzības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.211 „Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā” biedrības „Daugavas Vanagi” Liepājas nodaļas un biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” darbības nodrošināšanai, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības un Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darbības nodrošināšanai, kā arī Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Tēvzemes sargu darbības nodrošināšanai, piemiņas vietu apzināšanai, projektēšanai un iekārtošanai.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

·          18 741 lats – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” paredzēts transferta pārskaitījums no Vides ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 14.06.00 ”LIFE programmas projekti” Eiropas Kopienas programmas LIFE ietvaros atbalstītā projekta „Dabas vērtību atjaunošana Ādažu poligonā” izdevumu segšanai, jo saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, Vides ministrija piedalās šī projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

·          -2 585 lati – apakšprogrammā 22.05.00 „Sauszemes spēki” samazināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saskaņā ar Aizsardzības ministrijas 2007.gada 5.janvāra pavēli Nr.12 „Par NBS NP bilancē esošo nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras bilancē”;

·          2 000 latu – apakšprogrammā 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies bezprocentu aizdevumu atmaksas apjoms;

·          -2 000 latu – apakšprogrammā 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” samazināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi;

·          -50 000 latu – programmā 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” samazināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu nav tiesīga piedalīties valsts un citu budžeta iestāžu rīkotajos iepirkumu konkursos;

·          300 000 latu – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Aizsardzības ministriju un Ādažu pagasta padomi, Ādažu pagasta pašvaldībai jānovirza ministrijai līdzfinansējums norādītajā apmērā Ādažu tilta būvniecībai (kapitālie izdevumi).

 

Grozījumi, kuri ietekmē valsts budžeta fiskālo bilanci

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

·          1 107 lati – apakšprogrammā 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

·          2 857 lati – apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

·          11 905 lati – programmā 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

·          10 900 latu – programmā 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

·          2 775 lati – programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” atalgojuma izdevumu segšanai valsts aģentūrai „Kara muzejs” novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

·          252 273 lati – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kas paredzēti kārtējam ēku remontam un apkures izdevumu segšanai Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras pārņemtajos Nacionālo bruņoto spēku objektos.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

·          122 389 lati – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi Eiropas Kopienas programmas LIFE ietvaros atbalstītajam projektam „Dabas vērtību atjaunošana Ādažu poligonā” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 19.februāra rīkojumu Nr.186 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”. 

 

Ārlietu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         100 000 lati – no apakšprogrammas 01.01.00 „Centrālais aparāts” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” sakarā ar nerezidējošo vēstnieku nozīmēšanu Āzijā un Austrālijā (komandējumu izdevumi).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 01.01.00 „Centrālais aparāts”

Ÿ         459 114 latu – samazināti uzturēšanas izdevumi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai veiktu mēbeļu iegādi Ārlietu ministrijas ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 3, saskaņā ar š.g. 16.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.520;

Ÿ         54 820 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai (darba devēja izdevumiem veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai), lai nodrošinātu 2005.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” ievērošanu.

Apakšprogrammā 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs”

Ÿ         275 000 latu – samazināti kapitālie izdevumi no biometrijas datu iegūšanai iekārtu iegādei paredzētā finansējuma un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (vēstniecību Baltkrievijā, Francijā, ASV telpu remonti);

Ÿ         280 928 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, (darba devēja izdevumiem veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai), lai nodrošinātu 2005.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” ievērošanu;

Ÿ         20 000 latu – samazināti kapitālie izdevumi un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (transporta pakalpojumu apmaksa).

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

64 920 latu – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” veikta līdzekļu pārdale uz, tajā skaitā:

22 137 lati  – lai izpildītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus (Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra sēdes protokola Nr.68 40.§ lēmumu; Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.23 43.§ lēmumu; Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokola Nr.28 76.§ lēmumu; Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa sēdes protokola Nr.25 46.§ lēmumu; Ministru kabineta 2007.gada 29.maija sēdes protokola Nr.31 44.§ lēmumu);

27 783 lati – lai Latvijas augstskolām pārskaitītu  finanšu līdzekļus par to sniegtajiem pakalpojumiem, saistībā ar Baltkrievijas studentu studiju nodrošināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 9.februāra rīkojumu Nr.81;

15 000 latu – lai sagatavotu Ministru kabineta paskaidrojuma rakstu Satversmes tiesai, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokola Nr.33 68.§ lēmumu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

•      -18 000 latu – apakšprogrammā 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi atbilstoši š.g. 10.jūlija MK noteikumiem Nr.476 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”, kā arī š.g. 10.jūlija MK noteikumiem Nr.477 “Grozījums MK 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 “Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi””.  Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem aizstāti ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem no valsts budžeta ieņēmumos ieskaitāmās nodevas par atgriešanās apliecības izsniegšanu.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas ar finansējuma avotu

•           18 000 latu – apakšprogrammai 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai segtu izdevumu par  atgriešanās apliecības izsniegšanu. Finansēšanas avots: valsts pamatbudžetā budžeta ieņēmumos iemaksājamās  nodevas, saskaņā ar š.g. 10.jūlija MK noteikumiem Nr.476 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

 
Grozījumi, kuri ietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

Ÿ           113 000 latu – apakšprogrammai 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādu pasākumu īstenošanai:

65 000 latu – kancelejas Slovēnijā atvēršanai (uzturēšanas izdevumiem trim mēnešiem  60 115 latu un kapitālajiem izdevumiem 4 885 lati). Slovēnija no 2008.gada 1.janvāra ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts;

48 000 latu – Latvijas Republikas vēstniecības Portugālē jaunu telpu īres izmaksu segšanai (finansējums 6 mēnešiem, tai skaitā depozīta iemaksai).

 

Ekonomikas ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         63 860 latu – no programmas 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” subsīdijām un dotācijām veikta līdzekļu pārdale programmai 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība”:

39 135 lati kārtējiem izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 15.maija protokola Nr.29 42.§ “Par jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību”, tos novirzot samaksai par Rīgas mikrorajonā “Dreiliņi-2” īstenotā pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības paraugprojekta atkārtotu izmantošanu;

24 725 lati (atlīdzībai 14 891 lats, tai skaitā atalgojumam 12 000 latu, precēm un pakalpojumiem 9 834 lati) Baltijas Jūras valstu padomes Ekonomiskās sadarbības darba grupas (ESDG) nodrošināšanai un 4 sēžu noorganizēšanai 2007.gadā (Ekonomikas ministrija ir atbildīgā par Baltijas Jūras valstu padomes Ekonomiskās sadarbības darba grupu (ESDG), jo Latvija ir prezidējošā valsts no 2007.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam);

Ÿ        172 130 latu – no programmas 29.00.00 “Enerģētikas politika” plānotajiem maksājumiem tiesvedības procesa nodrošināšanai Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildes lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku plānotajiem maksājumiem, precizējot tos atbilstoši faktiski saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas apjomam, veikta līdzekļu pārdale:

36 510 latu – apakšprogrammai 32.02.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas “INTERREG” programmas finansētie projekti” ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma nodrošināšanai, tai skaitā 34 660 latu INTERREG projektam “Bijušo militāro teritoriju reintegrācija” kārtējo izdevumu segšanai (precēm un pakalpojumiem), jo projekta ieviešana tika uzsākta vēlāk nekā bija plānots un iepriekšējo gadu piešķirtie naudas līdzekļi nebija apgūti plānotajā apjomā un 1850 latu INTERREG programmas projektam „Baltijas sadarbības tīkls energoefektivitātei dzīvojamā fondā” kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu projekta ietvaros septembrī un novembrī plānoto darba sanāksmi un noslēguma konferenci;

50 000 latu – apakšprogrammai 32.01.00 “Mājokļu politikas ieviešana”, lai nodrošinātu funkciju izpildi ES fondu finansēto projektu ieviešanā: atlīdzībai 26 406 lati, tai skaitā atalgojumam 21 280 latu, precēm un pakalpojumiem 20 094 lati (informācijas sistēmas optimālas un efektīvas organizatoriskās struktūras izstrādei) un kapitālajiem izdevumiem 3500 latu (datortehnikas iegādei);

85 620 latu – programmai 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” kārtējo izdevumu segšanai (precēm un pakalpojumiem), tajā skaitā 47 245 lati būvniecības pamatnostādņu izstrādei, 17 725 lati Latvijas būvnormatīva LBN 263-06 „Bīstamu vielu rezervuāri” izstrādei, 9204 lati noteikumu vadlīniju izstrādei par katliekārtu tehniskajām prasībām un ekspluatāciju un 11 446 lati priekšlikumu izstrādei standartam par sašķidrinātās naftas gāzes iekārtu uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi 265 500 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

Ÿ         programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”, precizējot EKK izdevumu kodus Eiropas Kopienas iniciatīvas projektiem (Lauku saimniecību struktūrapsekojumi), ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros samazināti kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi) 276 569 latu apmērā, novirzot tos uzturēšanas izdevumu transfertiem atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētos projektos;

Ÿ         programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”, precizējot EKK izdevumu kodus pārejas perioda palīdzības projektiem, samazināti izdevumi 277 000 latu apmērā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros no subsīdijām, dotācijām un sociāliem pabalstiem, novirzot tos uzturēšanas izdevumu transfertiem atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētos projektos, tajā skaitā TF2004 programmas “Statistikas integrācija ES sistēmā” 154 500 latu apmērā un TF2005 programmas “Statistikas integrācija ES sistēmā II” ārvalstu finansējuma ietvaros veikta līdzekļu pārdale 117 000 latu apmērā un 2003.gada daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai 5500 latu;

Ÿ         programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi 97 002 latu apmērā subsīdijām, dotācijām un sociāliem, pabalstiem, novirzot tos kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā, tai skaitā 13 802 lati 2001.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai un 73 000 lati 2002.gada daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai un 10 200 latu 2003.gada daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai;

Ÿ         programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināti Centrālās statistikas pārvaldes izdevumi līdzfinansējumam trīs EK projektiem par kopējo summu 240 806 latu apmērā: par 198 720 latiem samazināts finansējums Grantu shēmas projektam “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā”, jo mainījies ir Grantu līgumu apjoms un ieviešanas periods;  par 13 846 latiem – TF2004 programmas “Statistikas integrācija ES sistēmā” projektam “Transporta statistika” ietvaros – plānotais apmācību brauciens uz ES dalībvalsti no Eirostat puses netika organizēts, par  28 240 latiem TF2005 programmā “Statistikas integrācija ES sistēmā II” projektiem, jo projekti tika uzsākti ar laika nobīdi. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem (preces un  pakalpojumi) 102 806 lati, tai skaitā: 20 500 latu IT drošības audita un politikas nodrošināšanai; 10 230 latu Statistikas gadagrāmatas izdošanai gan CD gan drukātā formātā, Eirostat datu pārpublicēšanai; 6500 latu saskaņā ar valsts zemes dienesta instrukciju, kā arī ar gaidāmo īpašumu nodošanu citam pārvaldītājam ir jāaktualizē ēkas inventarizācijas; 4600 latu uzbrauktuvei invalīdiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām iekļuvi CSP informācijas centrā; 7200 latu materiālu noliktavas betona grīdas remontam; 2200 latu ugunsdzēšamo aparātu uzpildei; 25 300 latu CSP iekšējo procesu efektivitātes uzlabošanai un darbinieku apmācībai (iesaistoties Eiropas statistikas sistēmā, CSP tiek izvirzīti jauni un atbildīgi uzdevumi un statistisko produktu augstāka kvalitāte); 5200 latu servera uzturēšanai ar mērķi nodrošināt sistēmas darbības nepārtrauktību; 21 076 lati, lai nodrošinātu CSP darbinieku obligāto dalību Eirostat darba grupās. Kapitālajiem izdevumiem novirzīti 1 380 000 latu, tai skaitā 130 000 latu jaunas serveru klāsteru sistēmas iegādei, 8000 latu printera–kopētāja iegādei;                                                                                                           

Ÿ         programmā 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” samazināti izdevumi 1 628 212 latu apmērā subsīdijās un dotācijās un tie novirzīti uz kārtējiem izdevumiem 539 308 lati (atlīdzībai 68 207 lati, tai skaitā atalgojumam 54 967 lati, precēm un pakalpojumiem 471 101 lats), uzturēšanas izdevumu transfertiem 849 864 lati mērķdotācijām pašvaldību budžetiem un kapitālajiem izdevumiem 239 040 latu (MK 13.04.2007. rīkojums Nr.206);

Ÿ         programmā 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 179 996 latu apmērā, un tie  novirzīti kārtējiem izdevumiem (palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 201 890 latu apmērā, samazināta atlīdzība 21 894 latu apmērā, tai skaitā atalgojums 17 641 lats (MK 09.08.2007. rīkojums Nr.504);

Ÿ         apakšprogrammā 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi atalgojumam, lai palielinātu izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 35 000 latu apmērā;

Ÿ         apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi atlīdzībai (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas izdevumi) 7000 latu apmērā un palielināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai mērlīdzekļu kalibrēšanas izdevumu segšanai, laboratorijas preču iegādei;

Ÿ         apakšprogrammā 27.01.00 “Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi 82 421 lata apmērā atalgojumam un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ         apakšprogrammā 27.01.00 “Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi 31 000 latu apmērā kapitālajiem izdevumiem un palielināti izdevumi  precēm un pakalpojumiem sakarā ar Informācijas Sistēmas pilnveidošanas un papildināšanas nepieciešamību;

Ÿ         apakšprogrammā 27.04.00 “Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai”, samazināti izdevumi 2000 latu apmērā atalgojumam un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ         programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” samazināti izdevumi 12 242 latu apmērā atlīdzībai un palielināti kapitālie izdevumi (izstāžu aprīkojuma –grafisko paneļu, interaktīvo plakātu iegādei);

Ÿ         programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” samazināti izdevumi 458 latu apmērā starptautiskai sadarbībai sakarā ar to, ka dalības maksas rēķins starptautiskajā organizācijā WAIPA bija mazāks nekā plānots, un palielināti kapitālie izdevumi  datora iegādei;

Ÿ         programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”, precizējot EKK izdevumu kodus, samazināti izdevumi 410 000 latu apmērā atlīdzībai, tai skaitā 404 649 lati atalgojumam, un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, precizējot ārvalstu  pārstāvniecību kārtējo izdevumu kodus;

Ÿ         programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika”, precizējot EKK izdevumu kodus, Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, samazināti izdevumi 18 382 latu apmērā atlīdzībai, tai skaitā 17 000 latu atalgojumam, un palielināti izdevumi  precēm un pakalpojumiem;

Ÿ         programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika”, precizējot EKK izdevumu kodus, Valsts energoinspekcijai samazināti izdevumi 1200 latu apmērā atalgojumam, un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ        programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika” par 33 870 latu samazināti plānotie maksājumiem tiesvedības procesa nodrošināšanai Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildes lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku atbilstoši faktiski saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas apjomam, un tie novirzīti:

      6 000 latu Valsts energoinspekcijai, kārtējo izdevumu segšanai (precēm un pakalpojumiem) „Bezsaimnieka elektrotīklu uzskaites un novērtēšanas” pilotprojekta izstrādei;

27 870 latu subsīdijām un dotācijām komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām, ko plānots novirzīt Fizikāli Enerģētikas institūtam daļējai līdzfinansējuma nodrošināšanai projektiem, kas saistīti ar enerģijas gala patēriņa efektivitātes, energoefektivitātes un ēku energoefektivitātes pakalpojumiem;

Ÿ         programmā 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība”, precizējot EKK izdevumu kodus, palielināta atlīdzība par 3725 latiem samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi palielināti atalgojumi par 68 000 latu, attiecīgi samazinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalstus un kompensācijas par 64 275 latiem;

Ÿ         apakšprogrammā 32.01.00 “Mājokļu aģentūra” samazināts līdzfinansējums projektam “Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā” (REBECEE) kārtējiem izdevumiem 4685 latu apmērā, (atlīdzībai 4685 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 3775 lati un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām 910 latu);

·        apakšprogrammā 32.02.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas “INTERREG” programmas finansētie projekti” INTERREG programmas projektam “Bijušo militāro teritoriju reintegrācija” 118 325 latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumu transferti atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētos projektos, tos novirzot  subsīdijām un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, jo Valsts aģentūrai ”Mājokļu aģentūra” kā vadošajam partnerim ir jāveic atmaksa projekta sadarbības partneriem 75% apmērā no Eiropas Kopienas līdzfinansējuma par veiktajām aktivitātēm;

·        apakšprogrammā 32.02.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas “INTERREG” programmas finansētie projekti” INTERREG programmas projektam “Bijušo militāro teritoriju reintegrācija” 1195 latu apmērā  samazināti kapitālie izdevumi, novirzot tos precēm un pakalpojumiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         1 876 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ekonomikas ministrijas apakšprogrammu 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” Baltictime projektam “Elektroniskas pārvaldes ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo Laika zīmogu” līdzfinansējumam – 1876 lati: kārtējiem izdevumiem (preces un pakalpojumi) 1156 lati un kapitālajiem izdevumiem 720 latu (MK 20.07.2007. rīkojums Nr.449);

Ÿ         no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļi novirzīti uz Ekonomikas ministrijas apakšprogrammu 27.02.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana”:

2 181 481 lats – Nacionālās programmas projekta 2.4.1. “Aizdevumi (tai skaitā mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai” īstenošanai subsīdijām, dotācijām un sociāliem pabalstiem;

13 600 latu – Nacionālās programmas 5.2. “Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.2. “Informācija un publicitāte” īstenošanai kārtējiem izdevumiem (precēm un pakalpojumiem);

56 150 latu –  Nacionālās programmas 5.1. “Atbalsts programmas vadībai” projekta 5.1.1. “Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai kārtējiem izdevumiem, tai skaitā atlīdzība 46 500 latu, no tiem atalgojumam 32 192 lati, precēm un pakalpojumiem 9650 latu;

116 000 latu – Vienotā programmdokumenta 1.1.5.aktivitātes apstiprinātā projekta “Vecā Ventas tilta restaurācija un atraktīvas tūrisma teritorijas izveide Kuldīgas sirdī” nodrošināšanai uzturēšanas izdevumu transferti – mērķdotācijas pašvaldību budžetiem. Tilts ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī ietilpst aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Tilts ir viens no garākajiem ķieģeļu autoceļu tiltiem pasaulē un unikāls Latvijas mērogā, tā nozīmi kultūrtūrismā nosaka arī relatīvi īsais lielo ķieģeļu tiltu būvniecības periods (19.gs. vidū);

·        no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļi novirzīti uz Ekonomikas ministrijas apakšprogrammu 27.03.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana”:

1 084 572 lati – apakšaktivitātes “Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana” Grantu shēmas projektu finansēšanai subsīdijās un dotācijās (MK 20.06.2007. rīkojumu Nr.391);

424 876 lati apakšaktivitātes “Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības” atlīdzībai 12 353 lati, tajā skaitā atalgojumam 9955 lati, precēm un pakalpojumiem 211 222 lati, subsīdijām un dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 200 861 lati un kapitālajiem izdevumiem 440 latu (MK  13.08.2007. rīkojums Nr.511);

·        31 162 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ekonomikas ministrijas 30.00.00 programmu “Tūrisma politikas ieviešana” Eiropas Komisijas pilotprojektam „Eiropas Ekselences tūrisma galamērķi” līdzfinansējumam – 31 162 lati kārtējiem izdevumiem, tai skaitā atlīdzībai 10 156 lati (atalgojumam 8185 lati, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām 1971 lats), precēm un pakalpojumiem 21 006 lati (MK 20.07.2007. rīkojums Nr.449).

Saņemtie transferti

Transferti  no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         85 415 latu – no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” uz Ekonomikas ministrijas 24.00.00 programmu “Statistiskās informācijas nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem 85 415 latu, tai skaitā atlīdzībai 63 162 lati, no tiem atalgojumiem 50 900 latu, precēm un pakalpojumiem 22 253 lati, (MK 19.03.2007. rīkojums Nr.155).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         83 000 latu – apakšprogrammā 26.03.00 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo precizēti pašu ieņēmumi, kas veidojas kā sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju valsts nodevas maksājums par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu atkarībā no pakalpojumu sniedzēja iepriekšējā gada apgrozījuma. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem 71 992 lati, tai skaitā atlīdzībai un atalgojumam 16 188 lati, precēm un pakalpojumiem 55 804 lati, tai skaitā elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudēm 26 715 latu; telpu īrei 20 269 lati; pārējo pakalpojumu apmaksai 8820 latu; 4008 lati – starptautiskai sadarbībai, dalības maksa Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupai (IRG/ERG); 7000 latu – kapitālajiem izdevumiem – elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas fiksētā tīkla mēriekārtas iegādei;

Ÿ         25 000 latu – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā. kārtējie izdevumi par 20 000 latu (2400 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 17 600 latu preces un pakalpojumi) un kapitālie izdevumi 5000 latu (biroja tehnikas un mēbeļu iegāde);

·        97 977 lati – programmā 20.00.00 “Būvniecība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši kārtējie izdevumi (atlīdzība 75 819 latu, tai skaitā atalgojums 59 100 latu un preces un pakalpojumi 22 158 lati). Izvērtējot Valsts būvinspekcijas kā valsts institūcijas darbības specifiku un normatīvos aktus, kuri reglamentē tās darbību, ir pieņemts lēmums, ka Valsts būvinspekcija maksas pakalpojumus vairs nesniegs;

Ÿ         -15 000 latu – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi). Sakarā ar pieaugošo apjomu Interneta datu bāzēs un to lietošanas intensitātes pieaugumu, samazinās pieprasījums pēc publikācijām papīra formātā un atsevišķiem maksas informācijas pakalpojumiem;

Ÿ         -10 000 latu – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi atbilstoši reālajam pieprasījumam, jo palielinājies mērlīdzekļu kalibrēšanas periods;

Ÿ         -45 000 latu – programmā 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar ēku Rīgā, Šmerļa ielā 1 nodošanu akciju sabiedrībai Latvenergo īpašumā ar 01.07.2007. (MK 04.06.2007. rīkojums Nr.417), attiecīgi  samazinot kārtējos izdevumus (preces un pakalpojumi).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         30 000 latu – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem: 10 000 latu – projektā “Interreg III C (GRISI)” un 20 000 latu – Granta līguma ar EK nozaru apsekojuma veikšanai (konjunktūras pētījumiem);

Ÿ         4 519 latu – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai daļēji segtu kārtējos Latvijas  Nacionālā metroloģijas centra uzturēšanas izdevumus, jo saskaņā ar līguma nosacījumiem 20% no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības var tikt izmantoti pēc iestādes ieskatiem projekta darbības un uzturēšanas izdevumu segšanai (telpu noma, komunālie maksājumi, sakaru pakalpojumi, biroja preču un krājumu iegāde);

Ÿ         12 749 lati – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” Baltictime projektam „Elektroniskas pārvaldes ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo Laika zīmogu”  palielināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem 11 749 lati (atlīdzībai 744 lati, tai skaitā atalgojumam 600 latu, precēm un pakalpojumiem 11 005 lati), kapitālajiem izdevumiem 1000 latu  (FM 06.06.2007. rīkojums Nr.796);

Ÿ         31 163 lati – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” Eiropas Komisijas pilotprojektam „Eiropas Ekselences tūrisma galamērķi” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem, tai skaitā atlīdzībai 10 156 lati (atalgojumam 8184 lati, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām 1972 lati), precēm un pakalpojumiem 21 007 lati (FM 06.06.2007. rīkojums Nr.796);

Ÿ         4 200 latu – apakšprogrammā 32.01.00 “Mājokļu aģentūra” projektam „Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā” (REBECEE)  palielināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem (preces un pakalpojumi) (FM 06.06.2007. rīkojumu Nr.796);

Ÿ         -24 611 latu – apakšprogrammā 26.03.00 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši  izdevumi (preces un pakalpojumi), jo precizēti gala maksājumi TWINNING light sadarbības līguma “Pasta sektora tiesiskā regulējuma un Latvijas pasta regulatora administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         3 469 lati – programmā 20.00.00 “Būvniecība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai norēķinātos ar pasūtītājiem par 2006.gadā noslēgtajiem līgumiem un segtu izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu (preces un pakalpojumi);

Ÿ         14 734 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai iegādātos kārtridžus un poligrāfijas materiālus (preces un pakalpojumi);

Ÿ         79 lati – apakšprogrammā 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu komunālos maksājumus  (preces un pakalpojumi);

Ÿ         3 810 latu – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu iestādes uzturēšanas izdevumus (mērlīdzekļu kalibrēšana, laboratorijas preču iegāde);

Ÿ         657 lati – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kas novirzīti kapitāliem izdevumiem;

Ÿ         63 585 lati – apakšprogrammā 32.01.00 “Mājokļu politikas ieviešana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kas novirzīti atvaļinājuma pabalstu izmaksām ierēdņiem saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 31.panta 3.daļu 47 750 latu, precēm un pakalpojumiem 11 635 lati un kapitāliem izdevumiem 4 200 latu (grāmatvedības programmas iegāde).

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas ( pārējie gadījumi)

Ÿ         19 129 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”  izdevumu segšanai novirzīti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi uz 01.01.2007. TF2004 programmas projektam “Statistikas integrācija ES sistēma” projektam uzturēšanas izdevumu transfertiem atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētos projektos. 

 

Finanšu ministrija

Pamatbudžets
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ           3 500 000 latu – no apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

       365 135 lati uz programmu 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana”, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa marku iegādi un nodrošinātu komersantus ar nepieciešamo akcīzes nodokļa marku apjomu atbilstoši to pieprasījumam;

       762 018 latu uz apakšprogrammu 41.04.00 „Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem”, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšanu zemniekiem atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.247 „Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)” prasībām, ņemot vērā to, ka 2007.gada 1.janvāri likme akcīzes nodoklim ir augusi no Ls 164 uz  Ls 178 par 1 000 litriem dīzeļdegvielas;

2 372 847 lati uz apakšprogrammu 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, lai nodrošinātu finansējumu ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas, Kopienas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu realizāciju;

Ÿ           420 000 latu – no apakšprogrammas 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” veikta līdzekļu pārdale no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajiem 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ projekta 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" 400 000 latu apmērā un no projekta 5.2.2. „Informācija un publicitāte” 20 000 latu apmērā, tai skaitā:

220 304 lati uz programmu 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, tai skaitā 34 304 lati,  lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.3. „Izvērtēšana un pētījumi” īstenošanu un 186 000 latu, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 2004.–2006.gadam 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 5.4.pasākuma „Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” projekta 5.4.2. „Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” īstenošanu;

199 696 lati uz apakšprogrammu 41.08.00 ”Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, lai nodrošinātu finansējumu ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas, Kopienas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu realizācijai;

Ÿ         1 695 865 lati no programmas 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

1 659 620 latu uz programmu 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana”, tai skaitā 1 006 711 latu kārtējiem izdevumiem (VID esošo darbinieku noturēšanai un motivēšanai, personāla mainības samazināšanai, kā arī jaunu darbinieku piesaistei, izsludinot amatu konkursus, jauno darbinieku apmācībai) un 592 909 lati (562 909 lati kārtējiem izdevumiem un 30 000 latu kapitālajiem izdevumiem), lai nodrošinātu izdevumu atbilstību to funkcionālajai piederībai; 

36 245 lati uz programmu 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana”  kārtējiem izdevumiem, VID esošo darbinieku noturēšanai un motivēšanai, personāla mainības samazināšanai, kā arī jaunu darbinieku piesaistei, izsludinot amatu konkursus,  jauno darbinieku apmācībai;

Ÿ         18 000 000 latu – programmai 42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.153 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem pašvaldību projektiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ           programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

16 500 latu novirzīti no kārtējiem izdevumiem prioritārajam pasākumam Latvijas pievienošanās eiro zonai uz subsīdijām un dotācijām, lai Finanšu ministrija varētu pilnvērtīgi īstenot paredzēto funkciju un uzdevumu izpildi, nodrošinot Latvijas valsts līdzdalību padomnieka amata izdevumu līdzfinansēšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) Norvēģijas, Somijas un Latvijas birojā;

50 000 latu – samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi, lai precizētu izdevumus atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, nodrošinot kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu Finanšu ministrijas centrālajā aparātā;

2 500 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti  atlīdzībai, lai precizētu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta „Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011“ projekta LV0007 izdevumus atbilstoši izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai;

40 485 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi preču pakalpojumu iegādēm, lai precizētu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajam vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” izmaksas;

248 180 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti atlīdzībai, lai nodrošinātu nepieciešamo vienreizējo izdevumu veikšanu saistībā ar atalgojumu izmaksu fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un vienreizēju izmaksu veikšanu darbiniekiem saistībā ar papildu darbu veikšanu;

85 696 lati – samazināti kārtējie izdevumi 25 906 lati no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un 60 000 latu samazināti plānotie izdevumi saistībā ar sagatavošanās pasākumu īstenošanu Latvijas pievienošanai eiro zonai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.3. „Izvērtēšana un pētījumi” īstenošanai;

Ÿ           apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

181 165 latu apmērā veikts atlīdzības izmaksu precizējums atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas būtībai attiecīgi samazinot izdevumus atalgojumam un palielinot  izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu  Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” izpildi;

919 213 latu – samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (SAP) ieviešanas pasākumus 2007.gadā, kā arī, lai nodrošinātu tīkla komunikāciju iekārtu un morāli novecojušo serveru nomaiņu;

Ÿ           apakšprogrammā 31.02.00 „Valsts parāda vadība” samazināti procentu izdevumi      200 000 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi sakarā ar izdevumu komisijas maksas nodrošināšanu par 2007.gadā paredzētās eiroobligāciju emisijas apkalpošanu;

Ÿ           programmā 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” 2000 latu apmērā samazināti kapitālie izdevumi, 17 137 latu apmērā samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 37 950 latu apmērā samazināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei un attiecīgi 57 087 latu apmērā novirzīti atalgojumiem, sakarā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” ieviešanu;

Ÿ         programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” samazināti kapitālie izdevumi 650 425 latu apmērā, tai skaitā 588 141 lats prioritārajam pasākumam „Informācijas tehnoloģiju pasākumi”, 27 284 latu apmērā samazināts plānotais finansējums datortehnikas iegādei un 35 000 latu kapitālie izdevumi mēbeļu iegādei, attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā 35 000 latu, lai precizētu izdevumus atbilstoši izmaiņām pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaitē un to atbilstībai izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai un 615 425 lati VID esošo darbinieku noturēšanai un motivēšanai, personāla mainības samazināšanai, kā arī jaunu darbinieku piesaistei, izsludinot amatu konkursus, kā arī jauno darbinieku apmācībai;

Ÿ         programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi 494 936 latu apmērā, tai skaitā 464 936 lati prioritārajam pasākumam E-muitas ieviešana un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, 464 936 latu apmērā VID esošo darbinieku noturēšanai un motivēšanai, personāla mainības samazināšanai, kā arī jaunu darbinieku piesaistei, izsludinot amatu konkursus un jauno darbinieku apmācībai, 6000 latu, lai nodrošinātu pastiprinātu kontroli akcīzes precēm (tabakas izstrādājumi) un iegādātos dienesta suņus un 24 000 latu apmērā pārcelti kapitālie izdevumi mēbeļu iegādei, uz kārtējiem izdevumiem, lai precizētu izdevumus atbilstoši izmaiņām pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaitē un to atbilstībai izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai;

Ÿ         programmā 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” samazināti izdevumi 18 100 latu apmērā kapitālajiem izdevumiem, prioritārajam pasākumam „Operatīvā autotransporta un cita speciālā aprīkojuma Muitas kriminālpārvaldes un Finanšu policijas vajadzībām iegādei un uzturēšanai (Operatīvā transporta 50 automašīnu iegādei)” un palielināti kārtējie izdevumi VID esošo darbinieku noturēšanai un motivēšanai, personāla mainības samazināšanai, kā arī jaunu darbinieku piesaistei, izsludinot amatu konkursus, kā arī jauno darbinieku piesaistei;

Ÿ           apakšprogrammā 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” samazināti izdevumi 125 700 latu apmērā pakalpojumu apmaksai un attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, nodrošinot nepieciešamo bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu;

Ÿ           apakšprogrammā 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” samazināti izdevumi mērķdotācijām pašvaldību budžetiem 24 000 latu apmērā un palielināti subsīdiju un dotāciju izdevumi, lai veiktu beigu maksājumus ES Phare 2003.gada projekta „Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā” apakšprojektos, kuri lielākā apjomā jāveic saņēmējiem, kas nav pašvaldības, bet ir biedrības, aģentūras un citas nevalstiskās organizācijas;

Ÿ           apakšprogrammā 38.04.00 „Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti” samazināti izdevumi dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 10 000 000 latu apmērā un palielināti subsīdiju un dotāciju izdevumi sakarā ar to, ka noslēdzoties atklātajiem projektu konkursiem palielinājies to saņēmēju loks, kas nav pašvaldības;

Ÿ           apakšprogrammā 38.05.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums” 284 000 latu apmērā samazinātas plānotās atmaksas valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos un palielināti valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz pamatbudžetu sakarā ar to, ka noslēgti divi sadarbības līgumi par projektiem „Nevalstisko organizāciju fonds” un „Projektu sagatavošanas fonds” ar fondu apsaimniekotāju – Sabiedrības integrācijas fonds (SIF);

Ÿ           apakšprogrammā 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība” samazināti izdevumi 289 latu apmērā kārtējiem maksājumiem starptautiskajai sadarbībai  un attiecīgi palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, kuru apjoms ir strauji pieaudzis apmaksājot slimības lapas;  

Ÿ           apakšprogrammā 39.02.00 „Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība” samazināti  izdevumi 5000 latu apmērā kapitālajiem izdevumiem, kā arī samazināti izdevumi 8000 latu apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, un attiecīgin palielināti  13 000 latu apmērā  atalgojumiem, sakarā ar pakāpenisku Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” ieviešanu. 

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

·          58 584 925 lati – no apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2007 rīkojumu Nr.144., Ministru kabineta 19.03.2007 rīkojumu Nr.153., Ministru kabineta 30.03.2007 rīkojumu Nr.185., Ministru kabineta 13.04.2007 rīkojumu Nr.207., Ministru kabineta 09.05.2007 rīkojumu Nr.260, Ministru kabineta 11.05.2007 rīkojumu Nr.263., Ministru kabineta 12.06.2007 rīkojumu Nr.362., Ministru kabineta 20.06.2007 rīkojumu Nr.391., Ministru kabineta 20.07.2007 rīkojumu Nr.449, Ministru kabineta 13.08.2007 rīkojumu Nr.511 un atbilstoši sagatavotajiem pārdales projektiem, Ekonomikas ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai, Zemkopības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam un Finanšu ministrijai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Palielinājums

Ÿ           2 000 latu – programmā 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana”  palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo jāveic plānotie norēķini par preču pavadzīmju – rēķinu iegādi, par kurām netika veikti norēķini līdz 2006.gada beigām.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

Ÿ           244 686 lati – apakšprogrammā 38.05.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu Sabiedrības integrācijas fonda apsaimniekoto projektu „Nevalstisko organizāciju fonds” un „Projektu sagatavošanas fonds” realizāciju, pārskaitot transfertu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam

Samazinājums

Ÿ           -666 786 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzības ES Transition Facility programmas projektam Nr.2004/016-998 „Krāpšanas apkarošanas kontroles sistēmas stiprināšana uz Eiropas Savienības ārējās robežas” ņemot vērā to, ka plānotais līgums netika noslēgts paredzētajā termiņā, līdz ar to līguma īstenošanai nevar tikt piesaistīts Eiropas Savienības ārvalstu finanšu palīdzības programmas finansējums;

Ÿ           -214 492 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-109 592 lati –  Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projektam (2005/017-495-05-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana“ ietvaros precizēts nepieciešamais ārvalstu finanšu palīdzības apmērs, jo saskaņā ar plānoto iepirkumu un maksājumu grafiku 2007.gadā būs nepieciešams veikt tikai avansa maksājumu, atlikušo maksājumu veicot 2008.gadā);

-104 900 latu – Pārejas perioda palīdzības 2004. gada projektam (2004/006-245-06-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana“ ietvaros noslēgtā pakalpojuma līguma FM2006/AFP-1 gala maksājuma veikšanai 2007.gadā ir precizēts nepieciešamais ārvalstu finanšu palīdzības finansējums). 

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

Ÿ           9 000 000 latu – apakšprogrammā 41.01.00 „Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi, jo Eiropas Savienības budžeta grozījumi paredz Latvijas iemaksu palielinājumu;

Ÿ           4 000 000 latu – apakšprogrammā 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar Finanšu ministra rīkojumu nacionāli nozīmīgiem pasākumiem, kā arī katastrofu un dabas stihiju radīto zaudējumu kompensēšanai;

Ÿ           18 000 000 latu – apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai atjaunotu ar 2007.gada 19.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.153 pārdalīto finansējumu budžeta programmai 42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana”;

Ÿ           125 958 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atlīdzības un sociālo garantiju palielinājumu VID Muitas kriminālpārvaldes darbiniekiem 2007.gada 4.ceturksnim;

Ÿ           151 042 lati – programmā 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšanai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atlīdzības un sociālo garantiju palielinājumu VID Finanšu policijas pārvaldes darbiniekiem 2007.gada 4.ceturksnim;

Ÿ           6 828 955 lati  – palielināta apropriācija dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammai 38.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu” (konsolidējamā pozīcija) Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanas atmaksām valsts pamatbudžetā saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2007 rīkojumu Nr.185., Ministru kabineta 13.04.2007 rīkojumu Nr.207., Ministru kabineta 12.06.2007 rīkojumu Nr.362., Ministru kabineta 20.07.2007 rīkojumu Nr.449, Ministru kabineta 13.08.2007 rīkojumu Nr.511 un atbilstoši sagatavotajiem pārdales projektiem, par plānoto līdzekļu apjoma palielināšanu Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas projektiem.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Samazinājums

Ÿ           -14 000 latu – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” precizētas un samazinātas uz 2007.gada 1.janvāri plānoto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņu apmērs un samazināti tam atbilstošie izdevumi. Atlikumi uz 2007.gada 1.janvāri faktiski nebija izveidojušie;

Ÿ           -1 794 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kurus veido ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas, ko likumā noteiktajā kārtībā aprakstījis un izņēmis Valsts ieņēmumu dienests;

Ÿ           -106 734 lati – programmā 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu plānotos maksājumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ           -16 588 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” precizēti un samazināta uz 2007.gada 1.janvāri plānoto ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumu izmaiņu apmērs un samazināti tam atbilstošie izdevumi Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam 2005/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā“.

Citas izmaiņas

Ÿ           44 259 134 lati – programmā 42.00.00 „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” palielināts pieļaujamais pašvaldību aizņēmumu kopējais apjoms, lai dotu iespēju pašvaldībām nodrošināt finansējumu Eiropas Savienības  līdzfinansēto projektu un investīciju projektu īstenošanai, kā arī precizētas valsts budžeta aizdevumu atmaksas.

 

Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         360 latu – no programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu mobilo sakaru izdevumu segšanu Iekšlietu ministrijas Krīzes vadības departamentam;

Ÿ         13 964 lati – no programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” veikta līdzekļu pārdale (kapitālie izdevumi) apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu transportlīdzekļa iegādi nozares atašeja vajadzībām;

Ÿ         294 lati – no apakšprogrammas 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) apakšprogrammai 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana”, lai nodrošinātu Microsoft un Tildes programmatūras licenču nomas izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi);

Ÿ         12 642 lati – no programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu, izveidojot Iekšlietu ministrijā Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu koordinācijas un Izglītības koordinācijas nodaļu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 8287 lati);

Ÿ         13 957 lati – no programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība”, lai nodrošinātu profesionālās augstākās izglītības programmā „Tiesību zinātne” 16 papildu studiju vietu finansēšanu 2007.gada 4 mēnešiem (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 9 597 lati);

Ÿ         15 062 lati – no programmas 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu, izveidojot Iekšlietu ministrijā Ugunsdzēsības un glābšanas jautājumu koordinācijas nodaļu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 10 395 lati);

Ÿ         13 159 lati – no programmas 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu, izveidojot Iekšlietu ministrijā Robežapsardzības, robežkontroles un nelegālās migrācijas jautājumu koordinācijas nodaļu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 9324 lati);

Ÿ         9 188 lati – no apakšprogrammas 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu, izveidojot Iekšlietu ministrijā Pilsonības un migrācijas jautājumu koordinācijas nodaļu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 6457 lati);

Ÿ         73 682 lati – no apakšprogrammas 13.03.00 „Veselības aprūpe” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) apakšprogrammai 13.02.00 „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas”, lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksu (sociālie pabalsti);

Ÿ         205 426 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu Iekšlietu ministrijā un jaunizveidoto nodaļu darbības izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 153 892 lati);

Ÿ         4 453 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) apakšprogrammai 13.01.00 „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu un sociālās garantijas valsts aģentūras ierēdņiem (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 1249 lati);

Ÿ         5 439 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) apakšprogrammai 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu un sociālās garantijas valsts aģentūras ierēdņiem (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 4267 lati);

Ÿ         44 414 latu – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) apakšprogrammai 29.01.00 „Valsts materiālo rezervju administrēšana”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu un sociālās garantijas valsts aģentūras ierēdņiem (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojums – 33 500 latu);

Ÿ         52 986 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) apakšprogrammai 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu un sociālās garantijas valsts aģentūras ierēdņiem (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojums – 33 500 latu);

Ÿ         187 282 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale (izdevumi atlīdzībai) apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu Lielupes ostas robežkontroles punkta un imigrācijas dienesta ēku kompleksa rekonstrukcijas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 61, Valsts robežsardzes aviācijas dienesta tehniskās bāzes kompleksa "Lidlauks" un Daugavgrīvas ostas robežkontroles punkta un kuteru grupas kompleksa Stūrmaņu ielā 1d, Rīgā pabeigšanu (kapitālie izdevumi).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         apakšprogrammā 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” samazināti izdevumi iestāžu uzturēšanas materiāliem 9500 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei Iekšlietu ministrijas Sakaru centra darbības nodrošināšanai (kapitālie izdevumi);

Ÿ         programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 583 387 latu apmērā, jo nav nokomplektētas amata vietas, un attiecīgi palielināti izdevumi, tai skaitā:

579 983 lati – par precēm un pakalpojumiem, tai skaitā: Šengenas informācijas sistēmas (SISOne4ALL) izmantošanai, SIS lietotājiem piešķirtās datortehnikas uzstādīšanai un pieslēgšanai datortīklam, nepārtrauktās barošanas bloku (UPS) iegādei, ārvalstu komandējumiem, pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu, komunālo pakalpojumu, informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksai un biroja preču un inventāra iegādei;

3404 lati – dalības iemaksām starptautiskajās organizācijās;

Ÿ         programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes "Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai" projektam samazināti plānotie izdevumi par precēm un pakalpojumiem 1420 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai (atalgojums – 1144 lati);

Ÿ         programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 485 481 lats (atalgojums – 228 172 lati) apmērā sakarā ar amata vietu nekomplektu un attiecīgi palielināti izdevumi, tai skaitā:

290 481 lats – par precēm un pakalpojumiem, tai skaitā – ēku, būvju, telpu un autotransporta remontiem, ugunsdzēsības šļūteņu, speciālā apģērba un formas tērpu iegādei;

195 000 latu – kapitālajiem izdevumiem, tai skaitā – eksperimentālās iekārtas ugunsgrēku dzēšanai, datortehnikas, kompresoru un autotransporta iegādei;

Ÿ         programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 3669 latu (atalgojums – 2957 lati) apmērā Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas EUROBALTIC Civilās aizsardzības projektam II un attiecīgi palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu projekta ietvaros plānotā noslēguma semināra rīkošanu;

Ÿ         programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti plānotie izdevumi dalības iemaksai starptautiskajās organizācijās 2638 latu apmērā sakarā ar to, ka daļa no plānotajām iemaksām tika veikta iepriekšējā gada beigās un attiecīgi palielināti izdevumi autotransporta uzturēšanas izdevumu segšanai (kārtējie izdevumi);

Ÿ         programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 192 041 lata apmērā sakarā ar amata vietu nekomplektu un attiecīgi palielināti izdevumi, tai skaitā:

92 356 lati – formas tērpu iegādei (kārtējie izdevumi);

67 009 lati – Valsts robežsardzes dalībai starptautiskajās misijās (Ukraina un Moldova) (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 54 000 latu);

32 676 lati – mēbeļu iegādei un videonovērošanas sistēmas ierīkošanai jaunizbūvētajā lidostas „Rīga” termināla T-3 izlidošanas sektorā (kapitālie izdevumi);

Ÿ         apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām plānotie izdevumi 27 100 latu apmērā sakarā ar amata vietu nekomplektu un attiecīgi palielināti izdevumi vienreizēju piemaksu veikšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti plānotie izdevumi dalības iemaksai starptautiskajās organizācijās 2533 latu apmērā sakarā ar to, ka daļa no plānotajām iemaksām tika veikta iepriekšējā gada beigās un attiecīgi palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

Ÿ         apakšprogrammā 11.03.00 „Eiropas Bēgļu fonds” samazināti plānotie izdevumi par precēm un pakalpojumiem 11 308 latu apmērā sakarā ar to, ka projekta ieviešanai nepieciešams papildus piesaistīt darbiniekus, lai nodrošinātu projekta ietvaros iegūtās informācijas apstrādi, un attiecīgi palielināti atlīdzībai plānotie izdevumi (atalgojums – 9112 latu);

Ÿ         apakšprogrammā 13.03.00 „Veselības aprūpe” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 16 318 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktos darba devēja veselības izdevumus darba ņēmējiem un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm vakcināciju (kārtējie izdevumi);

Ÿ         programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem 190 000 latu apmērā, lai nodrošinātu atalgojuma izmaksu jaunuzņemtajiem Latvijas Policijas akadēmijas kadetiem un klausītājiem (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 136 997 lati);

Ÿ         programmā 31.00.00 „Šengenas konvencijas finanšu programma” samazināti kārtējie izdevumi 160 569 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas tiek segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

Ÿ         apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem 5 500 latu apmērā, lai nodrošinātu izdevumu palielinājumu par apdrošināšanas polišu iegādi (izdevumi atlīdzībai);

Ÿ         apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti izdevumi pārējās saistībās iekļautajam pasākumam „Telpu Gaujas ielā 15 aprīkojums, noma, komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi” plānotie kārtējie izdevumi 4 070 593 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu nepieciešamā darba vietu aprīkojuma iegādi Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksam Rīgā, Gaujas ielā 15;

Ÿ         apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti izdevumi pārējās saistībās iekļautajam pasākumam „Transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai” plānotie kārtējie izdevumi 233 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi, tai skaitā:

182 000 latu – kārtējie izdevumi, tajā skaitā – Krustpils ielā 69, Rīgā logu nomaiņai, Bruņinieku ielā 72B, Rīgā objekta nodrošināšanai ar papildu elektrisko jaudu (elektrosadales skapja un apakšstaciju (2 gab.) izbūvei, Padures ielā 2, Aizputē jumta remontam, logu nomaiņai, sienas nostiprināšanai, munīcijas un bruņojuma iegādei Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodrošināšanai;

51 000 latu – kapitālie izdevumi, tajā skaitā – Stabu ielā 89, Rīgā pagalma izbūvei un Bāriņu ielā 3, Liepājā sporta zāles kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         8 866 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” atbilstoši Finanšu ministrijas 2007.gada 21.marta rīkojumam Nr.462, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011.gadam” projekta finansēšanu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 7145 lati);

Ÿ         39 620 latu – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 06.00.00 „Valsts policijas darbība” atbilstoši Finanšu ministrijas 2007.gada 18. maija rīkojumam Nr.711, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes "Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai" projekta finansēšanu (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 27 351 lats);

Ÿ         3 096 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 06.00.00 „Valsts policijas darbība” atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2007.gada 18.jūlija vēstulei Nr.1-38/3155, lai nodrošinātu Transition Facility  līdzfinansētā projekta LV/2005/JH–02TL "Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā" īstenošanu (kārtējie izdevumi – 1596 lati, tai skaitā atalgojums – 800 latu, kapitālie izdevumi – 1500 latu);

Ÿ         9 983 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 14.00.00 "Augstākā izglītība" atbilstoši Finanšu ministrijas 2007.gada 25.jūnija rīkojumam Nr.960, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes "Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" projekta "Latvijas Policijas akadēmijas "Karjeras dienas" Latvijas izglītības iestādēs" finansēšanu (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 2184 lati);

Ÿ         191 166 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2007.gada 1.septembra par 50 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojums – 154 054 lati).

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         64 900 latu – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 8.februāra rīkojumu Nr.158 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” aprīkojuma iegādei krasta piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanai (kārtējie izdevumi);

Ÿ         167 367 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.968 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai novērstu naftas noplūdes sekas Daugavā, tai skaitā 61 662 latus Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas glābšanas dienestiem samaksai par starptautisko palīdzību, kompensēšanai (kārtējie izdevumi);

Ÿ         9 625 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 6.jūlija rīkojumu Nr.985 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” valsts materiālo rezervju resursu, kas tika izlietoti, likvidējot dīzeļdegvielas radīto piesārņojumu Daugavā, atjaunošanai (kārtējie izdevumi);

Ÿ         10 200 latu – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 13.jūlija rīkojumu Nr.1037 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” izceļošanas pabalstu izmaksas Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas Republikas, nodrošināšanai (sociālie pabalsti).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         48 000 latu – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem; izdevumi palielināti pievienotās vērtības nodokļa nomaksai, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontiem un kapitālajām iegādēm (kārtējie izdevumi – 13 000 latu, kapitālie izdevumi – 35 000 latu);

Ÿ         452 099 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies apsargājamo objektu skaits; izdevumi palielināti Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības „Apsardze” darbinieku darba samaksas nodrošināšanai, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai (kārtēji izdevumi, tai skaitā atalgojums – 191 070 latu);

Ÿ         23 600 latu – programmā 09.00.00 „Drošības policijas darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem; palielināti kārtējie izdevumi;

Ÿ         46 266 lati – programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar Valsts robežsardzes koledžas sporta kompleksa nodošanu ekspluatācijā, palielināti kārtējie izdevumi;

Ÿ         212 640 latu – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par rakstisko izziņu izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra; palielināti izdevumi tai skaitā:

26 059 lati – atlīdzības nodrošināšanai darbiniekiem saistībā ar maksas pakalpojumu sniegšanu (atalgojums – 21 000 latu);

154 611 latu – par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu;

31 970 latu – kapitālajām iegādēm, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu;

Ÿ         3 200 latu – apakšprogrammā 13.03.00 „Veselības aprūpe” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar noslēgto līgumu ar Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldi; palielināti izdevumi, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktos darba devēja veselības izdevumus darba ņēmējiem;

Ÿ         71 328 lati – programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir palielinājusies studējošo mācību maksa, un palielināti Policijas akadēmijas pedagogiem atalgojumiem plānotie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 57 481 lats;

Ÿ         360 000 latu – apakšprogrammā 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju; palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu izdevumu segšanu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju (kārtējie izdevumi).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         189 812 latu – apakšprogrammā 11.03.00 „Eiropas Bēgļu fonds” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi, lai īstenotu Bēgļu fonda līdzfinansētos projektus: kārtējie izdevumi 98 035 latu apmērā un izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem 91 777 latu apmērā;

Ÿ         -295 756 lati – programmā 31.00.00 „Šengenas konvencijas finanšu programma” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība (kārtējie izdevumi), atbilstoši pieejamiem resursiem Šengenas konvencijas finanšu programmā, jo Iekšlietu ministrija ir saņēmusi finansējumu no Eiropas Komitejas saskaņā ar plānoto;

Ÿ         -24 598 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība (kārtējie izdevumi) sakarā ar to, ka Eiropas Savienības „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmas projekta „Personas biometrijas datu apstrāde” īstenošanai nepieteicās neviena ES dalībvalsts (pieteikumi tika nosūtīti 10 ES dalībvalstīm).

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas ar finansējuma avotu

Ÿ         63 343 latu – programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes pasākumu apmaksu (Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamo naudas sodu, ko uzliek Valsts robežsardze, palielinājums par 63 343 latiem), tai skaitā:

50 000 latu – REIS integrācijas sistēmas SISone4all izveides un darbības nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

13 343 lati – bezvada datu pārraides tīkla izveidošanai dzelzceļa robežkontroles punktos ar mērķi nodrošināt SISone4all pielietošanas iespējas datorizētajā robežkontrolē vilcienos (kārtējie izdevumi);

Ÿ         233 348 lati – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Šengenas informācijas sistēmas SISone4All izveides pabeigšanai (kapitālie izdevumi); Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par pasu izsniegšanu palielinājums par 213 035 latiem un nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 20 313 latiem;

Ÿ         169 592 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības nodrošināšanai (Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 169 592 latiem), tai skaitā:

35 000 latu – elektroniskās deklarēšanas atbalsta programmatūras izstrādei un ieviešanai, kā arī dzīvesvietas deklarēšanas nodrošināšanai pa pastu vai elektroniski (kapitālie izdevumi);

87 801 lats – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļas telpu sagatavošanai un pielāgošanai Eiropas Savienības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošu pasu ieviešanai (telpu remonts, ventilācijas sistēmas ierīkošana, darba vietu pielāgošana ( 81 801 lats – kārtējie izdevumi, 6 000 latu – kapitālie izdevumi);

35 000 latu – Adrešu reģistra adrešu kodifikatora ieviešanai Iedzīvotāju reģistrā (kapitālie izdevumi);

11 791 lats – apdrošināšanas prēmiju maksājumiem par darbinieku veselības apdrošināšanu sakarā ar polišu sadārdzinājumu (kārtējie izdevumi);

Ÿ         150 000 latu – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Centrālās migrācijas informācijas sistēmas audita un drošības sistēmas pilnveidošanai un serveru kompleksa veiktspējas palielināšanai (kapitālie izdevumi); Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 8357 latiem un nodevas par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra palielinājums par 141 643 latiem;

Ÿ         86 229 lati – programmā 31.00.00 „Šengenas konvencijas finanšu programma” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa maksājumus par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas finanšu palīdzības programmas finansētos projektus (kārtējie izdevumi – 6141 lats, kapitālie izdevumi – 80 088 lati); Finansēšanas avots: valsts pamatbudžeta ieņēmumu no pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem palielinājums par 86 229 latiem.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ         4 202 920 latu – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra protokola Nr.63, 26.§ "Likumprojekts "Par valsts budžetu 2007.gadam" 2.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem maksājuma par ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas (automobiļu) iegādi līzingā nodrošināšanu (kapitālie izdevumi);

Ÿ         797 080 latu – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra protokola Nr.66, 17.§ "Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 5.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Šengenas informācijas sistēmas SISone4All izveides pabeigšanai (157 580 latu – kapitālie izdevumi, 639 500 latu – kārtējie izdevumi).

 

Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         8 587 226 lati – no programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra par 50 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” veikta līdzekļu pārdale šādām apakšprogrammām:

23 345 lati – apakšprogrammai 01.02.00 „Sanatorijas tipa internātskola”;

25 741 lats – apakšprogrammai 01.03.00 „Sociālās korekcijas izglītības iestādes”;

98 428 lati – apakšprogrammai 01.05.00 „Dotācija privātajām mācību iestādēm”;

2 827 000 latu – apakšprogrammai 02.04.00 „Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”;

4 151 838 lati – apakšprogrammai 03.01.00 „Augstskolas un pasākumi”;

924 971 lats – apakšprogrammai 03.11.00 „Koledžas”;

35 270 latu – apakšprogrammai 09.02.00 „Sportistu sagatavošanas centri”;

34 660 latu – apakšprogrammai 09.03.00 „Nacionālās sporta skolas”;

21 852 lati – apakšprogrammai 09.10.00 „Murjāņu sporta ģimnāzija”;

444 121 lats – apakšprogrammai 09.19.00 „Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

Ÿ         75 000 latu – no apakšprogrammas 03.02.00 “Dotācija Rīgas ekonomikas augstskolai”, kurā līdzekļu ekonomija veidojusies pamatojoties uz valūtas kursa svārstībām, veikta līdzekļu pārdale šādām apakšprogrammām:

17 870 latu – apakšprogrammai 01.03.00 „Sociālās korekcijas izglītības iestādes”, lai nodrošinātu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā noteikto  ugunsdrošības prasību ievērošanu, uzstādot ugunstrauksmes  signalizācijas sistēmas Sociālās korekcijas izglītības iestādē  „Naukšēni” 7900 latu apmērā un Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” 9970 latu apmērā;

28 467 lati – apakšprogrammai 18.04.00 „Izglītības satura un eksaminācijas centrs”, lai īstenotu 2005.gada 20.decembra  Ministru Kabineta noteikumus Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmas un kvalifikācijas pakāpēm, kā ari ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 2007.gadā. 2008.gadā iestāde nodrošinās atalgojuma izmaksas tai paredzēto izdevumu mērķa griestu ietvaros;

28 663 lati – apakšprogrammai 18.05.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana”. Līdzekļi novirzīti, lai nodrošinātu Ministru kabineta balvu izmaksu 62 starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem par sasniegumiem piecās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs; lai īstenotu mācību priekšmeta „Latvijas vēsture” standarta projekta mācību satura aprobāciju 40 Latvijas izglītības iestādēs – atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba grupas locekļiem un diagnosticējošo pārbaudes darbu veidotājiem un darba grupas locekļu ceļa un viesnīcas izdevumu segšanai; kā arī lai nodrošinātu ar  2007.gada 13.aprīļa Ministru Kabineta rīkojumu Nr.209 pieņemtās programmas „Ceļu satiksmes drošības programma 2007.–2013.gadam” īstenošanu, veicot skolēnu ceļu satiksmes drošības noteikumu zināšanu un to ievērošanas diagnostiku pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā;

Ÿ         52 314 latu – no apakšprogrammas 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.08.00 “Centrālai aparāts”, lai nodrošinātu finansējumu 2006./2007.gadā veiktajai ministrijas reorganizācijai, kā arī kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei;

Ÿ         50 000 latu – no apakšprogrammas 03.03.00 “Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi” studiju izmaksu koeficientu palielinājuma nodrošināšanai;

Ÿ         30 000 latu – no apakšprogrammas 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.15.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra”, lai nodrošinātu dalību starptautiskajā izglītības pētījumā projektam „Dalība OECD PISA 2009 programmā”;

Ÿ         30 000 latu – no apakšprogrammas 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 32.02.00 “Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana”, lai atbalstītu vairākus kvalitatīvus projektus, kurus nebija iespējams atbalstīt sakarā ar Eiropas Komisijas līdzekļu samazinājumu Mūžizglītības programmas projektu īstenošanai;

Ÿ         18 170 latu – no apakšprogrammas 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.11.00 „Koledžas”, jo Rīgas 1.medicīnas koledžā trīs jaunas grupas ir uzsākušas mācības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās;

Ÿ         6 000 latu – no apakšprogrammas 09.07.00 “Sporta pasākumi’’ veikta līdzekļu pārdale  apakšprogrammai 09.01.00 “Sporta pārvalde”, lai segtu plānotos Sporta pārvaldes telpu īres maksājumus, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.marta rīkojumu Nr.136 “Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai” Sporta pārvaldei samazināsies pašu ieņēmumi.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         apakšprogrammā 01.04.00 „Konsultatīvi metodiskā darbība izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs” Valsts speciālās izglītības centram 98 094 latu apmērā samazināti izdevumi darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un palielināti izdevumi 85 094 latu apmērā preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību, kā arī konsultatīvi metodisko darbu izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs un 13 000 latu apmērā kapitālajiem izdevumiem – datortehnikas, datorprogrammu un biroja tehnikas iegādei;

Ÿ         apakšprogrammā 01.15.00 „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” 3000 latu apmērā samazināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi arhīva plauktu, video tehnikas un biroja tehnikas iegādei, lai nodrošinātu informatīvo materiālu pieejamību;

Ÿ         apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” samazināti līdzekļi 399 latu apmērā procentu izdevumiem sakarā ar mācību iestāžu atteikšanos no plānotā finanšu līzinga, atlīdzībai 45 149 latu apmērā un sociāliem  pabalstiem  157 506 latu apmērā, jo samazinājies Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtījums bezdarbnieku apmācībai, kā arī pilnībā netiks apgūtas plānotās  Lauku atbalsta dienesta subsīdijas izglītojamo stipendijām un transporta izdevumu kompensācijai paredzētie līdzekļi. Attiecīgi apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” palielināti izdevumi 186 100 latu apmērā precēm un pakalpojumiem, lai sakarā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu struktūras izmaiņām (samazinās ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem, bet palielinās ieņēmumi par nomu, palīgražošanu u.c.) segtu šo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos izdevumus, kā arī lai nodrošinātu visneatliekamākos ugunsdrošības pasākumus un novērstu draudošo dienesta viesnīcu slēgšanu un 16 954 latu apmērā palielinātas subsīdijas un dotācijas, lai nodrošinātu atmaksas valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Jaungulbenes arodvidusskolai Phare neattiecināmo līdzekļu atmaksai;

Ÿ         apakšprogrammā 02.05.00 „Profesionālās izglītības administrācija” samazināti izdevumi  8350 latu apmērā sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām un attiecīgi palielināti atalgojumi, jo plānotie pabalsti nebūs jāizmaksā;

Ÿ         apakšprogrammā 03.01.00 „Augstskolas un pasākumi” 15 000 latu apmērā samazināti darba devēja sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi sakarā ar Banku augstskolas pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, kā arī samazināti līdzekļi atalgojumam 100 000 latu apmērā un darba devēja sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi 24 090 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 124 090 latiem sakarā ar nepieciešamību veikt papildus maksājumus par neparedzētiem remontdarbiem Banku augstskolas ēkās Kr.Valdemāra ielā 161 un Kr.Valdemāra ielā 163;

Ÿ         apakšprogrammā 03.11.00 „Koledžas” 7 000 latu apmērā samazināti darba devēja sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi sakarā ar lielo pensijas vecumu sasniegušo mācībspēku īpatsvaru P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžā un Liepājas Medicīnas koledžā , attiecīgi palielināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei;

Ÿ         apakšprogrammā 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” palielināti procentu izdevumi 35 934 latu apmērā sakarā ar papildus nepieciešamajiem līdzekļiem procentu starpības segšanai kredītiestādēm par izsniegtajiem kredītiem ar valsts galvojumu 2007.gada II pusgadā. RIGIBOR likme salīdzinot ar iepriekš aprēķinos pielietoto RIGIBOR likmi 5,38 % 2007.gada II pusgadā ir noteikta  8,68 % un attiecīgi samazināta saņemto aizņēmumu atmaksa 35 934 latu apmērā sakarā ar precizēto nepieciešamo līdzekļu apjomu kredītu dzēšanai 2007.gadā;

Ÿ         apakšprogrammā 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” palielināta saņemto aizņēmumu atmaksa 694 264 latu apmērā studējošo un studiju kredītu atmaksas ieskaitīšanai Valsts kases kontā aizņēmumu no valsts budžeta līdzekļiem atmaksai un attiecīgi palielināta izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 694 264 latu apmērā sakarā ar palielināto studējošo un studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem atmaksu apjomu;

Ÿ         apakšprogrammā 03.07.00 “Studiju fonds”, palielināti līdzekļi 3347 latu apmērā atalgojumiem nemainot ekonomiskās klasifikācijas kodā „Atlīdzība” plānoto finansējuma apjomu sakarā ar to, ka jaunie darbinieki tika pieņemti tikai jūlijā, tādējādi ir nepieciešami mazāki līdzekļi atvaļinājuma pabalstu, sociālās apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas maksājumiem;

Ÿ         apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” samazināti kārtējie izdevumi 5 900 396 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzība 4 765 943 latu apmērā un attiecīgi atalgojums 3 877 048 latu apmērā un preces un pakalpojumi 1 134 453 latu apmērā un palielināts finansējums subsīdijām un dotācijām 2 730 922 latu apmērā un uzturēšanas izdevumu transfertiem 3 169 474 latu apmērā, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.155 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” paredzētā asignējuma pārdali starp ministrijām” un Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.378 “Par Latvijas Hidroekoloģijas institūta nodošanu vides ministra pārraudzībā”, lai nodrošinātu valsts zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu, kā arī ir paredzēta iekšējā līdzekļu pārdale atsevišķiem zinātniskajiem institūtiem – samazināti izdevumi atlīdzībai par 46 915 latiem, attiecīgi atalgojumiem par 74 141 latu un pārdales rezultātā palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 46 915 latu apmērā;

Ÿ         apakšprogrammā 06.08.00 “Centrālai aparāts” 163 752 latu apmērā samazināti preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi  un attiecīgi palielināti izdevumi darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai nodrošinātu finansējumu 2006./2007.gadā veiktajai ministrijas reorganizācijai, kā arī kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei;

Ÿ         apakšprogrammā 06.03.00 „Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība”    19 211 latu apmērā samazināti izdevumi darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un attiecīgi palielināti izdevumi komandējumu izdevumiem dalībai starptautiskos un Eiropas Savienības institūciju pasākumos kā arī pieaicināto ekspertu tulkošanas pakalpojumu izdevumiem; vienlaicīgi apakšprogrammas ietvaros 26 152 latu apmērā samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi 24 258 latu apmērā preču un pakalpojumu iegādei un 1894 latu apmērā – starptautiskai sadarbībai, lai nodrošinātu nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu ietvaros paredzēto ārvalstu studentu, akadēmiskā un zinātniskā personāla uzņemšanu Latvijā, kā arī Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācijas (UNESCO) un Latvijas sadarbības līgumu ietvaros paredzēto starptautisko pasākumu organizēšanu;

Ÿ         apakšprogrammā 06.01.00 „Izglītības inovācijas fonds” veikta nosaukuma maiņa atbilstoši apakšprogrammas mērķim – „Izglītības inovācijas fonda projektu īstenošana”. Līdz ar to veikti grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem un samazināti izdevumi atlīdzībai 30 638 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 49 262 latu apmērā un pamatkapitāla veidošanai 20 100 latu apmērā un palielināti izdevumi izglītības inovācijas projektu īstenošanai subsīdijām un dotācijām 100 000 latu apmērā;

Ÿ         apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri” 12 000 latu apmērā palielināti kapitālie izdevumi Specializētās Vingrošanas skolai sakarā ar nepieciešamību iegādāties vingrošanas inventāru, attiecīgi par šo summu samazināti kārtējie izdevumi;

Ÿ         apakšprogrammā 28.05.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” 137 565 latu apmērā samazināti kapitālie izdevumi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi saskaņā ar Ministra kabineta 2007.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.217 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         apakšprogrammā 28.05.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 2316 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši veiktajiem grozījumiem projektu līgumos;

Ÿ         apakšprogrammā 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” samazināti līdzekļi procentu izdevumiem 7362 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši veiktajiem grozījumiem projektu līgumos;

Ÿ         apakšprogrammā 32.02.00 “Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 6000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai sakarā ar līgumā paredzēto depozīta procentu ieskaitīšanu Eiropas Komisijai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieguldījumiem depozītā;

Ÿ         apakšprogrammā 33.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” 13 800 latu apmērā samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināti līdzekļi atlīdzībai, lai nodrošinātu pareizu izdevumu “Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai” klasifikāciju;

Ÿ         apakšprogrammā 33.04.00 “Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu” 99 000 latu apmērā samazināti izdevumi mērķdotācijām, dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu atmaksu citiem struktūrfondu saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         17 412 774 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra par 50 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” veikta līdzekļu pārdale uz citām ministrijām un mērķdotācijām pašvaldībām šādā apmērā:

1 618 706 lati – Kultūras ministrijai;

191 166 lati – Iekšlietu ministrijai;

7 724 lati – Tieslietu ministrijai;

478 235 lati – Zemkopības ministrijai;

577 249 lati – Veselības ministrijai;

33 797 lati – Labklājības ministrijai;

14 505 897 lati – mērķdotācijām rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām;

Ÿ         13 853 927 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu atbilstoši noslēgtajiem projektu līgumiem uz šādām Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammām:

9 349 288 lati – apakšprogrammai 28.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.marta rīkojumu Nr.144 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumu Nr.185 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 11.maija rīkojumu Nr.263 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 20.jūnija rīkojumu Nr.391 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.449 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā” un Ministru kabineta 2007.gada 13.augusta rīkojumu Nr.511 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, kā arī Vienotā programmdokumenta aktivitāšu 3.2.1., 3.2.3.2., 3.2.4.2., 3.2.6.1., 3.2.3.1. projektu īstenošanai atbilstoši veiktajiem grozījumiem projektu līgumos;

1 189 405 lati – apakšprogrammai 28.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.207 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 11.maija rīkojumu Nr.263 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā” un Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.391 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

2 147 060 latu – apakšprogrammai 28.05.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.207 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā” un Ministru kabineta 2007.gada 13.augusta rīkojumu Nr.511 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

251 261 lats – apakšprogrammai 28.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas “INTERREG” programmas finansētie projekti” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 11.maija rīkojumu Nr.263 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

214 787 lati – apakšprogrammai 33.03.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” konsolidējamai pozīcijai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumu Nr.185 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 11.maija rīkojumu Nr.263 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.391 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā” un Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.449 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”, kā arī Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas īstenoto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu konsolidējamai pozīcijai;

593 601 lats – apakšprogrammai 33.04.00 „Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.marta rīkojumu Nr.144 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā” un Ministru kabineta 2007.gada 11.maija rīkojumu Nr.263 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

78 505 lati – apakšprogrammai 33.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu ERAF vadības komitejā apstiprinātās izmaiņas ERAF nacionālo programmu projektos un līgumos, kas paredz 2007.gadā papildus finansējumu projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, 5.2.2. „Informācija un publicitāte” un 5.2.4. „Atbalsts datorizētās vadības sistēmas izveidei”;

30 020 latu – apakšprogrammai 06.08.00 “Centrālais aparāts” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.153 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

Ÿ         47 400 latu – no programmas 01.00.00 „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.211 „Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā” uz Izglītības un zinātnes ministrijas šādām programmām:

5 000 latu – programmai 02.00.00 „Profesionālā izglītība” Latgales Amatniecības meistaru skolas dienesta viesnīcas sanitāro mezglu remontam un Saulaines profesionālajai vidusskolai sporta inventāra iegādei;

5 000 latu – programmai 03.00.00 ”Augstākā izglītība” Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas nodrošināšanai;

37 400 latu – programmai 09.00.00 “Sports”, lai atbalstītu vairāku sporta pasākumu īstenošanu, tai skaitā:

5 000 latu – Latvijas Paralimpiskās komitejas projekta "Adaptīvais jāšanas sports" īstenošanai;

6 000 latu – Latvijas Sporta deju federācijai Šmita deju skolas sacensību un treniņnometnes organizēšanai;

4 000 latu – Latvijas Motosporta federācijas biedrībai "Moto A-Z" sacensību un treniņnometņu organizēšanai;

1 000 latu – Latvijas Motosporta federācijas biedrībai "Moto A-Z"  enduro ekipējuma iegādei;

2 000 latu – Motosporta federācijas sacensību "Vaidavas kauss" organizēšanai;

2 000 latu – Latvijas Motosporta federācijas Bauskas rajona Stelpes pagasta kluba "Pīlādži" darbības nodrošināšanai;

2 000 latu – Latvijas kamaniņu sporta federācijas materiāli tehniskā bāzes uzlabošanai;

5 000 latu – Uļjanas Semjonovas vadītā Latvijas olimpiešu sociālā fonda atbalstam;

3 000 latu – biedrībai "Vingrošanas olimpiskais centrs" inventāra iegādei;

1 000 latu – biedrībai "Saldus Taekvondo kaujas mākslas biedrība" bērniem nepieciešamā taekvondo ekipējuma iegādei;

1 000 latu – atklātajam sabiedriskajam fondam "Saldus 2000" jauniešiem nepieciešamā motosportistu ekipējuma iegādei;

500 latu – biedrībai "Motoklubs AKA-TEAM" Latvijas triāla izlases tehnikas nomaiņai;

2 000 latu – riteņbraukšanas biedrībai "Velo Tūre" velosacensībām „Velotūres kauss MTB 2007”;

900 latu – smagatlētikas klubam "Ventspils titāns" mācību treniņnometnes procesu nodrošināšanai un sportistu dalībai sacensībās;

2 000 latu – Latvijas Riteņbraukšanas federācijai Latvijas riteņbraucēju izlašu tehniskās bāzes nodrošināšanai.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         24 125 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 19.februāra rīkojumu Nr.181 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Skrundas arodvidusskolai 2007.gada 14. un 15.janvāra vētras nodarīto materiālo zaudējumu segšanai (izglītības iestādes mācību korpusa jumta atjaunošanai).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         55 113 latu – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi, jo pieauguši ieņēmumi par nomu un īri vasaras nometnēm, kā arī sakarā ar noslēgtiem līgumiem par dienesta viesnīcu izmantošanu;

Ÿ          5 000 latu – apakšprogrammā 02.05.00 „Profesionālās izglītības administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi, jo pieauguši ieņēmumi par izglītības programmu un iestāžu akreditāciju;

Ÿ         68 912 latu – apakšprogrammā 03.01.00 „Augstskolas un pasākumi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi, jo Ventspils Augstskolai 2007. gadā  plānoti papildu ienākumi no investīciju projektu īstenošanas;

Ÿ         33 577 lati – apakšprogrammā 03.11.00 „Koledžas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi, sakarā ar koledžu maksas studentu skaita palielināšanos un palīgražošanas ieņēmumu un izdevumu palielināšanos;

Ÿ         6 800 300 latu – apakšprogrammā 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar zinātnisko institūtu statusa maiņu un saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 39.pantā paredzēto, kas atvasinātajām publiskajām personām un valsts augstskolām zinātnisko projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu ļauj saņemt un veikt atbilstošos izdevumus no Valsts kasē atvērtajiem norēķinu kontiem;

Ÿ         3 300 latu – apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri ” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi, jo Specializētajā airēšanas sporta skolā palielinājās iznomājamās platības. Līdzekļus plānots izlietot audzēkņiem nepieciešamo sporta inventāra iegādei;

Ÿ         6 000 latu – apakšprogrammā 09.01.00  “Sporta pārvalde” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.marta rīkojumu Nr.136 “Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai”;

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         22 360 latu – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības tehnoloģiju attīstības programmās” palielinās ārvalstu finanšu palīdzības apmērs  VISION un BASNET 6.Ietvara programmas projektu īstenošanai Latvijā;

Ÿ         157 827 lati – apakšprogrammā 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar zinātnisko institūtu statusa maiņu un saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 39.pantā paredzēto, kas atvasinātajām publiskajām personām un valsts augstskolām zinātnisko projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu ļauj saņemt un veikt atbilstošos izdevumus no Valsts kasē atvērtajiem norēķinu kontiem;

Ÿ         40 000 latu – apakšprogrammā 05.15.00 “Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, sakarā ar plānotajiem, bet nenoslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

Ÿ         460 000 latu – apakšprogrammā 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo kavējas jaunās Mūžiglītības programmas uzsākšana – samazināts 2007.gada Eiropas Komisijas finansējums Mūžizglītības programmas projektiem un atbilstoši arī Eiropas Komisijas noteiktās darba programmas izpildei tiek paredzēts novirzīt mazāk līdzekļu kā bija plānots;

Ÿ         7 000 000 latu – apakšprogrammā 32.02.00 “Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo kavējas jaunās Mūžiglītības programmas uzsākšana un attiecīgi samazināti Eiropas Komisijas līdzekļi Mūžiglītības programmas projektiem;

Ÿ         50 000 latu – apakšprogrammā 33.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar precizētu Eiropas Komisijas finansējuma piešķīrumu 2007.gadam (EK nota LLP/45/2007, 2007.gada 30 maijs);

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

Ÿ         2 627 000 latu  – apakšprogrammai 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādu pasākumu īstenošanai:

2 500 000 latu – projekta „Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālā sporta halle” īstenošanai;

127 000 latu – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai hokeja komandas „Rīga 20” sagatavošanai un dalībai sacensībās (100 000 latu) un vieglatlētikas aprīkojuma un inventāra iegādei Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas renovētajam vieglatlētikas stadionam (27 000);

Ÿ         140 000 latu – jaunizveidotai apakšprogrammai 09.37.00 „Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai veiktu 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizatora licences maksājumus Starptautiskajai Basketbola Federācijai (FIBA);

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         67 261  lats – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi mācību iestāžu sakārtošanai jaunajam mācību gadam saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 6.jūlija rīkojumu Nr.993 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”;

Ÿ         969 lati – apakšprogrammā 02.05.00 „Profesionālās izglītības administrācija” izglītības programmu akreditācijas izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 6.jūlija rīkojumu Nr.993 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”;

Ÿ         2 751 575 lati – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 06.07.2007 rīkojumu Nr.993 ”Par valsts budžeta papildu izdevumiem”, studiju procesa nodrošināšanai otrajā pusgadā;

Ÿ         41 900 latu – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 06.07.2007 rīkojumu Nr.993 ”Par valsts budžeta papildu izdevumiem”, lai nodrošinātu koledžu sakārtošanu jaunajam mācību gadam.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         182 027 lati – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu mācību iestāžu kārtējos un kapitālos remontus, kurināmā iegādi ziemai, saimniecības pamatlīdzekļu un mācību iekārtu iegādi;

Ÿ         214 latu – apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu kārtējos izdevumus nekustamā īpašuma apsaimniekošanai Specializētajai airēšanas sporta skolai;

Ÿ         909 lati – apakšprogrammā 09.03.00 “Nacionālās sporta skolas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai V\A Lietišķo sporta veidu centrs “Kleisti” iegādātos zirgu barību 809 latu apmērā, kā arī Nacionālā sporta skola par 100 latiem segtu kārtējos izdevumus;

Ÿ         12 609 lati – apakšprogrammā 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi atlīdzībai, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku, kuri veic papildus pienākumus paaugstinātas intensitātes darba apstākļos, darba samaksu;

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         123 891 lats – apakšprogrammā 04.02.00 “Atbalsts latviešu valodas apguvei” izdevumu segšanai saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 26.janvāra rīkojumu Nr. 83 „Par valsts budžeta papildus izdevumiem” novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai Latviešu valodas apguves valsts aģentūra no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.augustam turpinātu īstenot TF (Transition Facility) projektu Nr.2005/017-495-03-01/01;

Ÿ         9 433 lati – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” izdevumu segšanai saskaņā Finanšu ministrijas 2007.gada 21.janvāra rīkojumu Nr.83 „Par valsts budžeta papildus izdevumiem” novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai nodrošinātu projekta izpildi.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         71 685 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Atbalsts latviešu valodas apguvei” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi preču un pakalpojumu iegādei, lai Latviešu valodas apguves valsts aģentūra nodrošinātu DVD diska literatūrā izdošanu, 12 mācību līdzekļu skolām un 2 mācību līdzekļu pieaugušajiem papildu drukas nodrošināšanu, diasporas materiālu izveidi un Bilingvālās avīzes „Atslēgas” izdošanu.

 

Zemkopības ministrija

Pamatbudžets

Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         19 957 lati – no programmas 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” veikta līdzekļu, kas paredzēti iemaksām starptautiskajās organizācijās,  pārdale programmai 20.00.00. „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” procentu un pamatsummas atmaksai pilnā apmērā par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības Bankas aizdevumu laboratorijas iekārtu iegādei (1393 lati – procentu izdevumi, 18 564 lati – saņemto aizņēmumu atmaksa);

Ÿ         2 300 latu – no apakšprogrammas 22.04.00 „Zinātne” veikta līdzekļu, kas paredzēti Eiropas Reģionālā un attīstības fonda (ERAF) projektam „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”, pārdale uz apakšprogrammu 22.02.00. „Augstākā izglītība” Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Jauniešu - bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū” realizācijai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumiem 242 621 lata apmērā un novirzīti atalgojuma izmaksām;

Ÿ         apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” samazināti izdevumi atalgojumiem 250 150 latu apmērā un novirzīti darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumiem, lai segtu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25. pantam un slimību pabalstus;

Ÿ         apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” samazināti kārtējie izdevumi 10 100 latu apmērā un novirzīti kapitālajiem izdevumiem, lai novērstu auditorfirmas „Ernst&Young” Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Informācijas un tehnoloģiju daļā veiktā traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju IS drošības audita atklātās nepilnības;

Ÿ         apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektam "Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu pedagogiem" samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 513 latu apmērā un atalgojumam      8 240 latu apmērā un novirzīti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izmaksai;

Ÿ         apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumiem 255 760 latu apmērā un novirzīti atalgojuma izmaksām;

Ÿ         apakšprogrammā 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 460 576 latu apmērā un novirzīti 458 862 latu –subsīdijām un dotācijām un 1714 latu – atlīdzībai, tai skaitā 1380 – atalgojumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumiem Nr. 313 „Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”;

Ÿ         programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” samazināti izdevumi 89 543 latu apmērā, kas tika plānoti maksājumam Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijai (EPPO) un Starptautiskajai organizācijai zvejniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā (EUROFISH) par 2008.gadu, jo maksājumus būs jāveic vēlāk, nekā iepriekš tika paziņots,  un līdzekļi novirzīti:

46 500 latu – bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25. pantam un slimību pabalstu izmaksai;

21 043 lati – komandējumu un dienesta braucienu izdevumu segšanai;

22 000 latu – auditorfirmas sniegto pakalpojumu segšanai par cukura rūpniecības restrukturizācijas plāna izvērtējumu un Eiropas Zivsaimniecības fonda sertificējošās iestādes darbības kārtības izstrādi;

Ÿ         programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” samazināti izdevumi atlīdzībai 62 215 latu apmērā, tai skaitā 53 348 lati atalgojumiem un novirzīti precēm un pakalpojumiem saskaņā ar 2007.gada 20.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.521 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” ERAF Vadības komitejā saskaņotajiem grozījumiem tehniskās palīdzības projektā „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un  uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un lai īstenotu Lauku attīstības plāna Tehniskās palīdzības komisijas 2007.gada 22.marta sēdē apstiprinātos pasākumus.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         2 672 943 lati  – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz šādām Zemkopības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām:

214 759 lati – uz apakšprogrammu 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”, tai skaitā 3 794 lati – atbilstoši MK 2007.gada 11.maija rīkojumam Nr. 263 Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna tehniskajai palīdzībai un 210 965 lati – atbilstoši MK 2007.gada 13.augusta rīkojumam Nr. 511 ERAF aktivitātes „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” projektam „Atbalsts programmas vadībai”  un aktivitātes „Citi tehniskās palīdzības pasākumi – informācija un publicitāte projektam "Citi tehniskās palīdzības pasākumi" finansēšanai, kā arī ELVGF Garantiju daļas Lauku attīstības plāna tehniskai palīdzībai”;

27 688 lati – uz apakšprogrammu 22.02.00 „Augstākā izglītība” Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projekta „Jauniešu – bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū” finansēšanai atbilstoši MK 2007.gada 11.maija rīkojumam Nr. 263 un projektā veiktajiem grozījumiem;

140 550 latu – programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” atbilstoši MK 2007.gada 13.augusta rīkojumam Nr. 511 ELVGF Garantiju daļas Lauku attīstības plāna Tehniskās palīdzībai;

 2 289 946 lati – uz apakšprogrammu 29.05.00 „Eiropas Savienības fondu   pasākumu finansēšana”, tai skaitā: 905 124  lati – atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.maija  rīkojumam Nr. 263 ELVGF Virzības daļas 4.4.1.aktivitātes "Zemes uzlabošana" projektu un 4.6.1.aktivitātes "Prasmju iegūšana" nacionālās programmas projekta "Prasmju iegūšanas nodrošināšana" finansēšanai un 1 384 822 lati – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta (ZVFI)  projektu finansēšanai saskaņā ar ELVGF un ZVFI Vadības komitejās apstiprinātajiem ZVFI projektiem. Vienlaikus par 595 768 latiem paredzēta apropriācija budžeta apakšprogrammā 29.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu” konsolidējamai  pozīcijai – atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

Ÿ         12 050 latu – no budžeta programmas „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” saskaņā ar MK 2007. gada 17. aprīļa rīkojumu Nr.211 veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas budžetu, tai skaitā:

3 500 latu – uz apakšprogrammu 22.02.00 „Augstākā izglītība” Latvijas Lauksaimniecības universitātei Ekonomikas fakultātes telpu remontam;

6 550 latu – uz apakšprogrammu 22.03.00 „Kultūra” valsts aģentūras „Latvijas Lauksaimniecības muzejs” fasādes kāpņu remontdarbiem;

2 000 latu – uz apakšprogrammu 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” Valsts meža dienesta darbinieku vīru kora „Silvicola” darbības nodrošināšanai;

Ÿ         478 235 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas apakšprogrammu 22.02.00. „Augstākā izglītība” lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra par 50 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””;

Ÿ         -15 258 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 25.02.00 „Zivju fonds” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” Valsts vides dienesta ūdeņu bioloģisko resursu inspektoru.

Saņemtie transferti
Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         1 968 393 lati – apakšprogrammā 22.04.00 „Zinātne” saskaņā ar MK 2007. gada 19. marta rīkojumu Nr. 155 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.02.00. „Zinātnes bāzes finansējums” paredzētā asignējuma pārdali starp ministrijām” paredzēts transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums” Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts zinātnisko institūciju bāzes finansējuma nodrošināšanai;

Ÿ         9 794 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar FM 2007. gada 22. februāra rīkojumu Nr.211, 10. maija rīkojumu Nr.661 un  6.augusta rīkojumu Nr.1184  transferta pārskaitījums  no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kompensāciju izmaksu nodrošināšanai dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas apkarošanas laikā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         250 000 latu – programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” palielināti Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo prognozēti virsplāna ieņēmumi no maksas pakalpojumiem saistībā ar ekspertu darbu gaļas ieguves, sadales un uzglabāšanas uzņēmumos. Līdzekļi tiek novirzīti ekspertu darba samaksu nodrošināšanai (atalgojumi, ieskaitot VSAOI), lai mazinātu darbinieku mainību un valsts uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanā iesaistītu augsti kvalificētus speciālistus;

Ÿ         133 246 lati – apakšprogrammā 21.02.00  „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, tai skaitā

6 732 lati – jo ieņēmumi par  transformācijas atļaujas izsniegšanu saņemti vairāk nekā plānots. Līdzekļi tiek novirzīti preču un pakalpojumu izdevumu segšanai;

30 000 latu – jo izvērtējot 2007. gada pirmā pusgada sniegto maksas pakalpojumu apjomu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai tiek prognozēti virsplāna ieņēmumi. Līdzekļi tiek novirzīti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām;

96 514 latu – valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs” sakarā ar maksas pakalpojumu apjoma pieaugumu un jaunu maksas pakalpojumu veidu ieviešanu. Līdzekļi tiek novirzīti ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai (precēm, pakalpojumiem un atlīdzībai);

Ÿ         200 000 latu – apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar studijas maksas palielinājumu un iepriekšējo gadu studiju maksas parādu iekasēšanas aktualizāciju;

Ÿ         504 361 lats – apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu apjoma pieaugumu. Līdzekļi tiek novirzīti precēm un pakalpojumiem un kapitālo izdevumu segšanai;

Ÿ         81 300 latu – programmā 26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saskaņā ar 2007. gada 15. janvārī noslēgto līgumu starp Lielrīgas reģionālo pārvaldi un valsts SIA„Vides projekti” par Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju;

Ÿ         95 000 latu – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” palielināti Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no veiktajām fitosanitārajām pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai, jo salīdzinājumā ar plānoto palielinās nepieciešamība pēc fitosanitārajām pārbaudēm augu produktu eksportam un reeksportam. Līdzekļi tiek novirzīti precēm un pakalpojumiem un kapitālo izdevumu segšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         16 867 lati – programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošanas un uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši FM 2007. gada 12. aprīļa rīkojumam       Nr. 561 Pārejas perioda palīdzības 2005 Twinning Light projekta "Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām" realizācijas pabeigšanai 2007.gadā;

Ÿ         93 723 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība no ieņēmumiem no Eiropas Komisijas par standarta maksājumu Latvijas valstij par katru pienācīgi izpildīto saimniecības darbības pārskatu. Līdzekļi tiks izlietoti Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta darbinieku atlīdzībai, programmatūras papildināšanai un samaksai zemnieku saimniecībām par pakalpojumiem.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ           142 670 latu – programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija sēdes prot. Nr. 36, 54.§, 2.punktu un FM 2007.gada 6. jūlija rīkojumu Nr.993, lai norēķinātos ar Eiropas Savienību par konstatētajiem liekajiem vīna krājumiem atbilstoši Eiropas komisijas lēmumu 2007/V/04.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ           6 058 lati – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu  Ciltsdarba valsts inspekcijas telpu nomas maksājumu pieauguma segšanu.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ           202 508 lati – apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” saskaņā ar FM 2007. gada 12. aprīļa rīkojumu Nr. 561 izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļi, lai segtu izdevumus pašvaldību meža ceļu remontiem.

 

Satiksmes ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         369 666 lati – no programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” veikta līdzekļu pārdale programmai 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana”, jo atbilstoši naudas plūsmām 2006. gada beigās tika pārdalīts finansējums starp projektiem programmas ietvaros, kā arī neveiksmīga konkursa dēļ projektam „TEN autoceļa tīkla uzlabojumi, 1.projekts” jāizsludina jauns konkurss, kas ietekmēja finanšu nepieciešamību 2007.gadā. Savukārt projektam „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija”  valsts budžeta finansējums tiek palielināts, precizējot darbu apjomu un samaksas grafikus;

Ÿ      25 228 lati – no programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” veikta līdzekļu pārdale programmai 37.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti”, jo projektam „Tehniskā palīdzība transporta sektoram” sakarā ar papildus izpētes darbu nepieciešamību veikti līguma grozījumi un izmainīts darbu un maksājumu grafiks;

Ÿ         500 000 latu – no programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” veikta līdzekļu pārdale programmai 44.00.00 ”Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” putnu un gaisa kuģu sadursmju novēršanai lidostas teritorijā un tuvākajā apkārtnē;

Ÿ         385 700 latu – no programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” veikta līdzekļu pārdale programmai 31.00.00 „Sabiedriskais transports” tai skaitā  apakšprogrammai 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”, jo papildu finansējums nepieciešams AS „Pasažieru vilciens” un SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis” dzelzceļa infrastruktūras maksas palielināšanas segšanai; 

Ÿ          41 000 latu – no programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” veikta līdzekļu pārdale programmai 03.00.00 „Nozares vadība” specializētā atašeja amata informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un pasta jautājumos izveidošanai Eiropas Savienībā Briselē no 2007. gada 1. oktobra, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas Republikas interešu pārstāvību ES institūcijās ministrijas kompetencē esošajos jautājumos. Kārtējiem izdevumiem paredzēti 21 500 latu, tajā skaitā atlīdzībai 10 198 lati, pārējiem kārtējiem izdevumiem 11 302 lati un kapitāliem izdevumiem 19 500 latu, tai skaitā, automašīnas iegādei 15 000 latu, biroja mēbelēm, datoram;

Ÿ         31 070 latu – no programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” veikta līdzekļu pārdale programmai 03.00.00 „Nozares vadība” administratīvās kapacitātes celšanai – 5 jaunu amata vietu izveidošanai Iekšējā audita departamentā, Valsts īpašuma uzraudzības nodaļā, Sabiedrisko attiecību nodaļā, ministra birojā. Papildu nepieciešamais finansējums paredzēts no 2007. gada 1. oktobra 31 070 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 19 419 latu, pārējiem kārtējiem izdevumiem 1 401 lats un kapitāliem izdevumiem 10 250 latu darba vietu iekārtošanai un datoru iegādei;

Ÿ         19 900 998 lati – no programmas 43.00.00 “Kohēzijas fonda finansētie projekti 2007. – 2013. gada plānošanas periodam” veikta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pārdale jaunizveidotajai 45.00.00 programmai „Neatliekamo Austrumu – Rietumu transporta koridora infrastruktūras projektu sagatavošana un būvniecība”, jo sakarā ar izveidojušos kritisko situāciju Latvijas – Krievijas pierobežā un ārkārtas stāvokli Ludzas rajonā Satiksmes ministrija pieņēma lēmumu nekavējoties uzsākt projekta „E22 posms Ludza –Terehova” realizāciju, lai jau 2007. gadā būvdarbu sezonā izbūvētu asfalta segu pirmajā projekta posmā Nirza – Ploski, uz kuru 2007./2008. gada ziemā varētu novirzīt uz robežas stāvošo automašīnu rindu un atbrīvot esošo ceļu, jo pašlaik kustība ir iespējama tikai pa vienu braukšanas joslu. No šīs programmas līdzekļiem tiks realizēts arī autoceļu projekts „E22 posms Tīnūži – Koknese”, kā arī  veikta zemju iegāde dzelzceļa projektiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

·         programmā 03.00.00 „Nozares vadība” samazināti izdevumi kārtējiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem 5 000 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi 5 000 latu apmērā, jo nepieciešams iegādāties seifu NATO un drošības jautājumu koordinācijas nodaļai un jaunus datorus;

Ÿ         programmā 12.00.00 „Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 3 500 latu apmērā un tajā pašā apmērā palielināti izdevumi atlīdzībai (saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta 11.punkta prasībām Valsts dzelzceļa administrācija ir atbildīga par dzelzceļa infrastruktūras radītā riska izvērtēšanu). 2007. gadā ir plānots veikt infrastruktūras radītā apdraudējuma aprēķinus divos iecirkņos un vienā dzelzceļa mezglā. Latvijā ir mazs speciālistu skaits, kas kvalitatīvi un par pieņemamu cenu varētu veikt šos darbus. Valsts dzelzceļa administrācija šogad ir apmācījusi SIA „Mācību tehniskais centrs” 4 savus darbiniekus, kuri ieguvuši apliecību „Riska novērtējums dzelzceļa mezglos un iecirkņos, izmantojot Dānijas kompānijas COWI izstrādāto metodiku” un šiem darbiniekiem tiks palielināta atlīdzība;

Ÿ         programmā 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammā 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” samazināti kapitālie izdevumi 275 067 latu apmērā un palielināti uzturēšanas izdevumi 275 067 latu apmērā, jo horizontālo apzīmējumu krāsošana valsts autoceļu tīklā pēc būtības ir ceļu ikdienas uzturēšanas darbi;

Ÿ         programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” precizēti izdevumi atbilstoši to ekonomiskai būtībai. Precizētas naudas plūsmas, atbilstoši tām samazināti izdevumi  subsīdijām un dotācijām 2 390 505  latu apmērā un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti atmaksai valsts budžetam (2 582 863 lati) par iepriekšējos gados veiktajiem izdevumiem projektu ”E 67 Via Baltica, posms Ķekava – Iecava”, „Lidostas „Rīga” pievadceļš”, „E 67 Via Baltica, Gauja – Lilaste (Ādaži)” īstenošanai;

Ÿ         programmā 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” precizēti  izdevumi atbilstoši to ekonomiskai būtībai. Izdevumi no  subsīdijām un dotācijām 1 441 135 lati pārcelti uz uzturēšanas izdevumu transfertiem atmaksai valsts budžetam un pašvaldības budžetam par iepriekšējos gados veiktajiem izdevumiem projektu „E67, posms Rīga – Ķekava uzlabošanas izpēte”, „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā” realizācijai;

Ÿ         programmā 40.00.00 ir precizēts programmas nosaukums uz „Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana” un samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem 17 244 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai tādā pašā apmērā vadības līgumam un bērnu piedzimšanas pabalstiem ierēdņiem;

Ÿ         programmā 42.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” samazināti kapitālie izdevumi 1 569 103 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi  pakalpojumu apmaksai atbilstoši projektā paredzētajam.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         7 169 731 lats – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale šādās programmās:

        33 991 lats programmai 14.00.00 “Eiropas Savienības starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība” nacionālās programmas „Citi tehnis­kās palīdzības pasākumi“ projekta 5.2.2. „Informācija un publicitāte“ un nacionālās program­mas „Atbalsts programmas vadībai“ projekta 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam“ turpināšanai – projektu vērtēšanas un dokumentācijas sagatavošanas nodrošināšanai, tai skaitā darbinieku (papildu 1 amata vieta) un ekspertu algām (2007. gada 20. jūlija  MK rīkojums Nr.449);

      7 135 740 latu programmai 36.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā reģionālo autoceļu attīstības programma” nacionālās programmas „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība“ projektam (2007. gada 20. jūlija  MK rīkojums Nr.449).

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         200 000 latu  – programmā 03.00.00 “Nozares vadība” saskaņā ar MK 2007.gada         12. februāra rīkojumu Nr.82 paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pasākumiem, kas saistīti ar Latvijas – Krievijas robežšķērsošanu, Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas attīstības veicināšanu un popularizēšanu, lai nodrošinātu Baltijas foruma 12.starptautiskās konferences „ES un Krievija: vienojoties par jaunām attiecībām” – 100 000 latu, Reģionālās sakaru sadraudzības organizācijas Sakaru administrāciju vadītāju padomes 37.sēdes un Informatizācijas koordinācijas padomes 11. sēdes norises nodrošināšanai – 50 000 latu, Latvijas nacionālo stendu izstrādei un organizēšanai līdzdalībai starptautiskajās transporta un loģistikas izstādēs un tirdzniecības misijās, reklāmas un mārketinga materiālu izgatavošanai – 46 000 latu, 10.starptautiskās konferences „TransBaltica 2007” norises organizēšanai – 4000 latu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

·         52 171 lats – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” atbilstoši prognozēm palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par zemes, telpu nomu un tiem atbilstoši izdevumi –  kārtējie izdevumi (4 000 latu degvielas iegādei, 5 000 latu pārējiem sakaru pakalpojumiem, 12 000 latu maksai par apkuri, 21 171 lats pievienotās vērtības nodoklim) un kapitāliem izdevumiem 10 000 latu jaunu datoru iegādei; 

§         9 700 latu – programmā 08.00.00 „Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un izdevumi, jo atbilstoši Ceļu Satiksmes drošības padomes lēmumam tika piešķirts finansējums auto vadīšanas stimulatora izgatavošanai muzeja pedagoģiskās programmas „Ceļu satiksmes drošība” nodarbībām;

§         96 755 lati – programmā 41.00.00 „Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana” atbilstoši prognozēm palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kurus veido 10% no aprēķinātām un iekasētām noteiktajām maksām par tranzīta pārlidojumiem saskaņā ar 2006. gada 3. janvāra MK noteikumiem Nr. 20 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga““ pakalpo­jumiem, un tās sadales kārtība“ un tiem atbilstoši izdevumi: aģentūras darbinieku atvaļinājumu pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 36 482 lati, komandējumu izdevumu apmaksai – 29 458 lati, ar aģentūras darbību saistīto pakalpojumu apmaksai – 22 870 latu, iemaksām starptautiskajā organizācijā ECAC (Eiropas civilās aviācijas konference) – 1345 lati un kapitāliem izdevumiem – 6600 latu aviācijas personāla eksaminācijas klases materiāli tehniskās bāzes izveidei.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         –1 116 280 latu – programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, kā galvenais ietekmējošais faktors minams tas, ka 2006.gada beigās tika pārdalīts finansējums starp projektiem programmas ietvaros, un tas, ka neveiksmīga konkursa dēļ projektam „TEN autoceļa tīkla uzlabojumi, 1.projekts” jāizsludina jauns konkurss, kas ietekmēja finanšu nepieciešamību 2007.gadā;

Ÿ         –13 297 784 lati – programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo finansējums netiks saņemts sākotnēji plānotajā apjomā saistībā ar līgumu slēgšanas procedūru aizkavēšanos un projektu realizācijas termiņu pagarināšanos;

Ÿ         –2 242 649 lati – programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo finansējums netiks saņemts sākotnēji plānotajā apjomā saistībā ar līgumu slēgšanas procedūru aizkavēšanos un līguma izpildes pārcelšanu uz 2008.gadu;

Ÿ         –1 175 793 lati – programmā 35.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo netiks saņemts finansējums sākotnēji  plānotajā apjomā sakarā līguma izpildes pārcelšanu uz 2008.gadu;

Ÿ         44 943 lati – programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši tai izdevumi, jo projektiem veikti līguma grozījumi un izmainīts darbu un maksājumu grafiks.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas ar finansējuma avotu

Ÿ         4 500 000 latu – programmā 23.00.00 “Valsts autoceļu fonds” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts autoceļu uzturēšanu 3 150 000 latu apmērā un mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem(ielām) 1 350 000 latu. Finansēšanas avots valsts pamatbudžetā iemaksājamā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva saskaņā ar likumiem „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” un „Par autoceļiem” Pārejas noteikumu 2. punktu.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ         49 650 latu – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar MK 2007.gada 3.aprīļa sēdes protokola Nr.22, 23.§, lai Satiksmes ministrijas budžetā atjaunotu finanšu līdzekļus, kas bija izlietoti Reģionālās sakaru sadraudzības organizācijas Sakaru administrāciju vadītāju padomes 37. sēdes un Informatizācijas koordinācijas padomes 11.sēdes sagatavošanai un norisei.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums

Ÿ         –6 845 827 lati – programmā 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana      autoceļu jomā” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         –6 938 316 latu – programmā 43.00.00 “Kohēzijas fonda finansētie projekti 2007. – 2013. gada plānošanas periodam” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo darbības programmas netika saskaņotas ar Eiropas komisiju un nevar veikt projektu atlasi.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         102 681 lats – programmā 08.00.00 „Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana” saskaņā ar FM 2007.gada 6. jūlija rīkojumu Nr.993 izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu izdevumus par apkuri – 6 000 latu, elektroenerģiju – 9 000 latu, ēku, būvju un telpu remontu – 37 790 latu, ēku un telpu uzturēšanu – 7 000 latu, pārējos ar aģentūras darbības nodrošināšanu saistītos pakalpojumus – 42 891 lats. 

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         38 776 lati – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi atlīdzībai 28 776 latu apmērā, tajā skaitā veselības apdrošināšanai 7753 lati, neparedzētiem pabalstiem bērna piedzimšanas gadījumā – kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 21 023 lati (saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25.pantu), iepirkumam 10 000 latu projekta izstrādei „Latvijas Republikas elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģijas nozares attīstības politikas pamatnostādnes 2008. – 2012.gadam ”;

Ÿ         10 098 lati – programmā 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu izdevumus horizontālo apzīmējumu krāsošanai valsts autoceļu tīklā;

Ÿ         879 lati – programmā 41.00.00 „Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu papildu dienesta telpu īres izdevumus.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         –1 008 723 lati – programmā 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” samazināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         4 521 164 lati – programmā 33.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         2 812 latu – programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         –688 043 lati – programmā 35.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projekti lidostu attīstībai” samazināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām5iksmes ministrijaibra;;

Ÿ          91 391 lats – programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām.

Citas izmaiņas

Programmai  39.00.00 ir nomainīts nosaukums uz „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana” atbilstoši Saeimā 2007.gada 29. martā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par aviāciju”.

 

Labklājības ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

·         145 878 lati – no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” veikta līdzekļu pārdale (subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, tai skaitā sociālie pabalsti 1038 latu apmērā) apakšprogrammai 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” sociālās aprūpes centram „Iļģi” ugunsgrēka rezultātā cietušā 1. un 2. stāva renovācijas projekta izstrādei 54 408 latu apmērā un daļējai rekonstrukcijas projekta finansēšanai 91 470 latu apmērā (kārtējie izdevumi);

·         83 400 latu – no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošiem izdevumiem veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammas 05.37.00 “Valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 75 723 latu apmērā (izdevumiem atalgojumiem 60 166 latu apmērā) un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7677 latu apmērā, lai nodrošinātu valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” dienas centra izdevumus, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu;

·         apakšprogrammas 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” ietvaros palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projektam „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā” 55 207 latu apmērā un attiecīgi samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi projektam „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā” 30 007 latu apmērā un grantu shēmas projektiem 25 200 latu apmērā saskaņā ar apstiprinātiem projektu grozījumiem;

·         50 000 latu – no apakšprogrammas 05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana” ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošiem izdevumiem (subsīdijas un dotācijas) veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammas 05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšanai” ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 15 636 latu apmērā (izdevumiem atalgojumiem 12 600 latu apmērā) un precēm un pakalpojumiem 34 364 latu apmērā, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu remontu, apkopi un rezerves daļu iepirkšanu, ko nodrošina valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”;

Ÿ        624 505 lati – no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”, samazinot izdevumus aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem (subsīdijas un dotācijas), veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu telpas nomu un apsaimniekošanu, autotransporta uzturēšanas izmaksas, uzsāktu karjeras konsultāciju pakalpojuma organizēšanu, vienotu klientu apkalpošanas standarta ieviešanu visā NVA, nodrošinot ISO 9001:2000 standarta prasības, kā arī klientu apkalpošanas uzlabošanai, nodrošinot individuālā plānojuma līguma ieviešanu (kārtējiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 130 000 latu apmērā un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 494 505 latu apmērā). Aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana tiks nodrošināta  no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”;

Ÿ        5 990 latu – apakšprogrammas 07.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība” nacionālās programmas „Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale no projekta “Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūras uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība” projektam „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana”, pamatojoties uz 2007.gada 9.augusta Vadības komitejas rakstiskās procedūras lēmumu Nr. L-ERAF-2007/136;

Ÿ         144 269 lati – no apakšprogrammas 07.09.00 ”Karjeras konsultāciju sistēmas attīstība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 07.01.00 ”Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” saistībā ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju un pievienošanu Nodarbinātības valsts aģentūrai ar 2007.gada 1.septembri, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.436 „Par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju” (kārtējiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 141 212 latu apmērā un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 3057 latu apmērā).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         180 929 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Nozares vadība” veikta līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus dalības maksai starptautiskajās institūcijās saistībā ar Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ženēvā sniegto informāciju par maksājumiem starptautiskajai darba organizācijai (ILO) 2007.gadā un palielinot Labklājības ministrijas kārtējos izdevumus, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 177 029 latu apmērā, lai nodrošinātu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  111 854  latu apmērā un darba dēvēja sociāla rakstura pabalstu un kompensācijas izmaksas 65 175 latu apmērā (atvaļinājuma pabalstus, bērna piedzimšanas pabalstus un slimības pabalstus), kā arī izdevumus precēm un pakalpojumiem 3900 latu apmērā, lai nodrošinātu remontdarbus piecās Labklājības ministrijas telpās;

Ÿ          181 298 lati – apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” ieviešana” saskaņā ar  Ministru kabineta 2007.gada 3.maija rīkojumu Nr.247 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 122 188 latu apmērā un izdevumi dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 59 110 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 126 867 latu apmērā un izdevumi atlīdzībai 54 431 lata apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 43 980 latu apmērā, lai nodrošinātu EQUAL projektu īstenošanu atbilstoši plānotajām aktivitātēm;

Ÿ         4 040 latu – apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL ieviešana” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 8175 latu apmērā un izdevumi atlīdzībai 5633 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 3937 latu apmērā, un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 9673 latu apmērā un izdevumi dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 4135 latu apmērā saskaņā ar grozījumiem līgumos par EQUAL projektu īstenošanu valsts budžeta iestādēs;

Ÿ         12 050 latu – apakšprogrammā 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdes protokols Nr.45 36.§) samazināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanu atbilstoši plānotajām aktivitātēm;

Ÿ         5 378 lati – apakšprogrammā 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” atlīdzības ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem, novirzot izdevumus darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksām saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos;

Ÿ          Apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” veikta izdevumu pārdale, tai skaitā:

atlīdzības ietvaros samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām un palielināti izdevumi atalgojumiem 56 914 latu apmērā, jo sociālās aprūpes centros strādā pensionāri un invalīdi, kuriem ir samazinātas sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes,

62 344 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu lifta izbūvi sociālās aprūpes centrā "Litene”,

290 064 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 290 064 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 253 380 latu apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 36 684 latu apmērā, lai nodrošinātu sociālās aprūpes centrā „Iļģi” ugunsgrēka rezultātā cietušā 1. un 2. stāva renovāciju, sociālās aprūpes centru ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu, veiktu sagatavošanas darbus ziemas apkures sezonai, nodrošinātu ūdens sistēmas avārijas seku likvidēšanu un veiktu vides pielāgošanu klientu vajadzībām;

Ÿ         100 000 latu – apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 92 571 lata apmērā, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma "Valsts atbalsts profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībai un ieviešanai pašvaldībās, kā arī sociālo darbinieku nodrošināšana ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā" īstenošanu, un samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 7429 latu apmērā, kā arī, nemainot izdevumus atlīdzībai, samazināti izdevumi atalgojumam 24 000 latu apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ         2 011 latu – apakšprogrammā 05.35.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”, nemainot izdevumus atlīdzībai, samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” ietvaros nodrošinātu administratīvo darbu;

Ÿ         32 065 lati – apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi darbinieku veselības apdrošināšanai, un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu komunālos maksājumus un biroja preču un inventāra iegādi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai;

Ÿ         237 817 latu – apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” atlīdzības ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, ierēdņu un darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai;

Ÿ         47 282 lati – apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 47 351 lata apmērā un izdevumi atalgojumiem 14 915 latu apmērā un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 32 282 latu apmērā, mērķdotācijām pašvaldību budžetiem 15 000 latu apmērā un izdevumi atlīdzībai 69 latu apmērā, tai skaitā nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešana” projektam „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 816 latu apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām atklāto projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem”  projektiem;

Ÿ         programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” ietvaros veikta izdevumu pārdale (sociālie pabalsti), tai skaitā:

1 641 768 lati – ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozējamo pieaugumu,

-370 400 latu – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos,

-24 560 latu – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazināšanos,

-575 900 latu – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazināšanos,

-7400 latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu,

-26 808 lati – valsts sociālā pabalsta ČAES avāriju seku likvidācijas dalībniekiem izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazināšanos,

-62 980 latu – kaitējuma atlīdzības ČAES avāriju seku likvidācijas dalībniekiem izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā apmēra prognozēto samazināšanos,

-2160 latu – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām sakarā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos,

-51 000 latu – valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos,

-331 000 latu – pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazināšanos,

-189 560 latu – atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos;

Ÿ         35 000 latu – programmā 21.00.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar automašīnu iepirkuma procedūras aizkavēšanos un palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

12 657 080 latu – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

·      70 039 lati – apakšprogrammai 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai, tai skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362 ,,Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā” 18 552 latu apmērā un saskaņā ar 2007.gada 9.jūlijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejā rakstiskās procedūras veidā saskaņotiem grozījumiem (lēmums Nr.L-ERAF-2007/28) 51 487 latu apmērā;

·      170 463 lati – apakšprogrammai 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.marta rīkojumu Nr.144;

·      215 531 lats – apakšprogrammā 01.08.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” finansējumu”, lai nodrošinātu atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansētajiem atklāto projektu konkursos apstiprinātajiem projektiem un tehnisko palīdzību;

·      404 065 lati – apakšprogrammai 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība”, tai skaitā:

195 830 latu – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362;

61 300 latu – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.207;

146 935 lati – grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmu attīstība” projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362;

·      497 195 lati – apakšprogrammai 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi”, tai skaitā:

41 150 latu – grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība” projektu īstenošanai 742 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362 un 40 408 latu apmērā, pamatojoties uz 2007.gada 11.jūlijā Vadības Komitejā apstiprinātajiem projektu līguma grozījumiem;

395 741 lats – grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” projektu īstenošanai 140 496 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362 un 255 245 latu apmērā, pamatojoties uz 2007.gada 11.jūlijā Vadības Komitejā apstiprinātajiem projektu līguma grozījumiem;

9760 latu – grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem” projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362;

25 678 lati – atklātā projektu konkursa „„Izglītības programmas „Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana sociālās integrācijas centrā”” projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362;

12 505 lati – grantu shēmas  „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un nodrošināšana SIC paralēli profesionālajai  rehabilitācijai” projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada  20.jūlija rīkojumu Nr.449;

12 361 lats – atklātā konkursa projekta „Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālajām vajadzībām, profesionālā pilnveide”” īstenošanai, pamatojoties uz 2007.gada 9.maija Vadības Komitejā apstiprināto finansējumu;

·      2 000 latu – apakšprogrammai 05.35.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.362;

·      3 721 239 lati – apakšprogrammai 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana”, tai skaitā:

3 214 100 latu – nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projektu īstenošanai 2 270 304 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.marta rīkojumu Nr.144, 6721 lata apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.449 un 937 075 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 13.augusta rīkojumu Nr.511;

264 618 latu – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijai izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektu īstenošanai 164 274 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.marta rīkojumu Nr.144, 72 300 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumu Nr.185, 25 584 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.207 un 2460 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.449;

242 521 lats – atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.449;

·      279 632 lati – apakšprogrammai 07.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība” nacionālās programmas „Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana” projektu īstenošanai 20 268 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.marta rīkojumu Nr.144 un 259 364 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.augusta rīkojumu Nr.511;

·      86 265 lati – apakšprogrammai 07.08.00 „Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu  vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai 74 901 lata apmērā un nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai 9996 latu apmērā un projekta „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” īstenošanai 1368 latu apmērā;

·      7 210 651 lats – apakšprogrammai 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”, lai nodrošinātu atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF finansētajiem projektiem atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā;

29 100 latu – no valsts budžeta programmas „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu  Nr.211 ,,Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā” novirzīts finansējums, tai skaitā:

·      3 000 latu – apakšprogrammai 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” sociālās aprūpes centram „Jelgava” veļas mājas remontam;

·      1 000 latu – apakšprogrammai 05.14.00 „Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai” Tukuma rajona neredzīgo biedrībai speciālās tehnikas iegādei;

·      10 200 latu – apakšprogrammai 05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai”, tai skaitā:  Balvu pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai 1000 latu apmērā, Daugavpils rajona pensionāru apvienības darbības nodrošināšanai 1000 latu apmērā, Latgales reģionālās pensionāru apvienības darbības nodrošināšanai 2500 latu apmērā, Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienībai datora iegādei 500 latu apmērā, Jūrmalas pensionāru biedrībai nošu grāmatas izdošanai un biroja tehnikas iegādei 3600 latu apmērā, Krāslavas pensionāru biedrībai tautastērpu iegādei 1100 latu apmērā un Viļānu pensionāru apvienības darbības nodrošināšanai 500 latu apmērā;

·      8 300 latu – apakšprogrammai 05.43.00 „Dotācija Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijai „Aspazija”” Liepājas nodaļas darbības nodrošināšanai 300 latu apmērā un L.Volbergas bērnu dzejoļu grāmatas izdošanai 8000 latu apmērā;

·      1 000 latu – apakšprogrammai 05.54.00 „Dotācija Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālajai biedrībai” darbības nodrošināšanai;

·      5 600 latu – apakšprogrammai 05.59.00 „Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām” Jēkabpils invalīdu apmācības dienas centra „Ausma” sanitārā mezgla remontam 500 latu apmērā, Balvu teritoriālās invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai 1500 latu apmērā, Daugavpils invalīdu biedrības projektu īstenošanai un informatīvo pasākumu veikšanai 2000 latu apmērā, Ludzas Invalīdu biedrībai datortehnikas un videoprojektora iegādei 1600 latu apmērā;

33 797 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 05.37.00 ”Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra par 50 latiem, tai skaitā izdevumiem atalgojumiem 27 236 latu apmērā.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         100 064 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums” plānoti transferta ieņēmumi no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, tai skaitā:

44 720 latu – neatliekamo pasākumu izdevumu segšanai valsts sociālās aprūpes institūcijās, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra ārkārtas sēdes protokola Nr.15 1.§ „Par situāciju ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī”;

6 667 lati – vienreizēja sociālā pabalsta izmaksas nodrošināšanai Jekaterinai Katanei saistībā ar trīnīšu piedzimšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12. aprīļa rīkojumu  Nr.203 ,,Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu J.Katanei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu”;

2 534 lati – Latvijas Republikas delegācijas ceļa, uzturēšanās un veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.maija rīkojumu Nr.261 ,,Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Starptautiskās darba konferences 96.sesijā Ženēvā”;

46 143 lati – Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta bijušā bērnudārza telpu pielāgošanai valsts sociālās aprūpes centra „Reģi” klientu izmitināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.22 25.§ „Par projekta izstrādi sociālās aprūpes centra izveidošanai Kuldīgas rajona Gudeniekos” 3.punktu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         262 926 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 235 104 latu apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 27 822 latu apmērā saistībā ar pensiju indeksāciju;

Ÿ         20 677 lati – apakšprogrammā 05.25.00. „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” saskaņā ar 2007.gada 6.jūnija Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.796 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (projekta līdzfinansētāja daļa), lai nodrošinātu nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā” īstenošanu;

Ÿ         8 563 lati – apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem saistībā ar izdevumiem darba izsaukumu apstiprināšanai 8553 latu apmērā un pretendentu darbam Vācijā dokumentu noformēšanai – 10 latu apmērā;

Ÿ         1 658 lati – apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma grozījumiem un Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.436 „Par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju”, lai veiktu bezdarbnieku apmācības spēju psiholoģisko novērtēšanu konkrētu izglītības programmu apguvei.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         127 136 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Nozares vadība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 19. februāra rīkojumu Nr.186 „Par valsts budžeta papildus izdevumiem” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un izdevumi precēm un pakalpojumiem programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēmas tālāka attīstība” īstenošanai.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

Ÿ         290 808 lati – programmā 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas saistībā ar pensijas vidējā apmēra palielināšanos un politiski represēto personu pensiju izmaksas saistībā ar pensiju indeksāciju;

Ÿ         16 459 559 lati – programmā 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā :

5 266 600  latu – bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita, pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu un bērna kopšanas pabalsta pilnā apmērā noteikšanu personām, kuras kopj bērnu līdz viena gada vecumam un strādā (atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam);

291 640 latu – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu;

10 883 588 lati – ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozējamo pieaugumu, tai skaitā valsts atbalsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem un invalīdiem (līdzekļi 2007.gada II pusei 6 029 458 latu apmērā);

17 731 lats – transporta izdevumu kompensācijas invalīdiem izmaksām saistībā ar kompensācijas saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums

Ÿ         -95 093 lati – apakšprogrammā 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

-9 105 lati – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam “Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām”, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 2218 latu apmērā un izdevumi precēm un pakalpojumiem 6051 lata apmērā saistībā ar projekta noslēgšanos;

-85 988 lati – nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektam “Labklājības ministrijas pētījumi”, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 1560 latu apmērā un izdevumi precēm un pakalpojumiem 84 428 latu apmērā, saistībā ar projekta noslēgšanos;

Ÿ         -2 633 lati – apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana” samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā:

-460 latu – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijai izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam ”Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana” saistībā ar projekta noslēgšanos;

-2 048 lati – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijai izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam „Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana” saistībā ar projekta noslēgšanos;

-125 lati – nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektam „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” saistībā ar projekta noslēgšanos.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         213 579 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie 2006.gada maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu izdevumus, kas saistīti ar sniegtajiem maksas pakalpojumiem valsts sociālās aprūpes institūcijās;

·         51 281 lats – apakšprogrammā 05.25.00. „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie 2006.gada maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (projekta līdzfinansētāja daļa) un attiecīgi palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā” īstenošanu;

·         2 828 lati – apakšprogrammā 07.01.00. „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie 2006.gada maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras izdevumus, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

 

Speciālais budžets
Īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         164 600 000 latu – sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tai skaitā:

119 992 500 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai;

9 030 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

1 312 500 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts ­­­sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

34 265 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai.

Ÿ         2 710 000 latu – sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā palielināti nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā:

1 900 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

100 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

40 000 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

670 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

Transfertu izmaiņas

Ÿ         290 808 lati – saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta, tai skaitā:

228 600 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināta valsts pamatbudžeta dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem. Attiecīgi 228 600 latu apmērā palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem saistībā ar politiski represēto personu pensijas vidējā apmēra pieaugumu (no 37,5 latiem līdz 39,0 latiem vidēji mēnesī);

62 208 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināta valsts pamatbudžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Attiecīgi  62 208 latu apmērā palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem saistībā ar Augstākās Padomes deputātu pensijas vidējā apmēra pieaugumu (no 729,6 latiem līdz 896,0 latiem vidēji mēnesī).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta savstarpējie transferti

Ÿ         1 797 585 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferti palielināti 2 511 686 latu apmērā, tai skaitā 1 579 360 latu no nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, 932 326 lati no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, un samazināti 714 101 lata apmērā no darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai;

Ÿ         144 153 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferti palielināti 148 045 latu apmērā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam, un samazināti 3892 latu apmērā no darba negadījumu speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti izdevumi pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 509 055 latu apmērā un izdienas pensiju izmaksām 724 197 latu apmērā saistībā ar prognozēto pensiju saņēmēju skaita samazināšanos un attiecīgi palielināti izdevumi 1 233 252 latu apmērā vecuma pensiju izmaksām;

Ÿ         apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām 1600 latu apmērā un pārējo pabalstu (izdevumi par ārstēšanos, medicīnisko aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju) izmaksām 11 300 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi 12 900 latu apmērā atlīdzības apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

Ÿ         apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” samazināti procentu izdevumi 295 650 latu apmērā saistībā ar priekšlaicīgi veikto aizņēmuma atmaksu pamatbudžetam, samazināti izdevumi pabalsta laulātā nāves gadījumā izmaksām 150 000 latu apmērā un samazināti izdevumi invaliditātes pensijas izmaksām 710 200 latu apmērā saistībā ar invaliditātes pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 69 005 personām līdz 68 007 personām), savukārt attiecīgi palielināti izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām 1 143 648 latu apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu un kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām 12 202 latu apmērā.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas

Ÿ         3 628 198 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti sociālie pabalsti, tai skaitā:

6 675 946 lati – palielināti izdevumi vecuma pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar 2007.gada aprīļa faktiskās vecuma pensiju indeksācijas apmēra pieaugumu (no 3,09% līdz 3,74%), nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 3,88 latiem un prognozētās 2007.gada oktobra pensiju indeksācijas apmēra pieaugumu (no 8,18% līdz 13,50%), nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 14,67 latiem kā arī pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 115,89 latiem līdz 117,04 latiem vidēji mēnesī);

107 520 latu – palielināti izdevumi Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 729,6 latiem līdz 896,0 latiem vidēji mēnesī);

59 327 lati – palielināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu (no 205,99 latiem līdz 208,07 latiem vidēji mēnesī);

-3 079 610 latu – samazināti izdevumi vecuma pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 475 950 personām līdz 473 760 personām vidēji mēnesī);

-107 520 latu – samazināti izdevumi Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 85 personām līdz 75 personām vidēji mēnesī);

-19 298 lati – samazināti izdevumi pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos (no 25 575 personām līdz 24 772 personām vidēji mēnesī);

-8167 lati – samazināti izdevumi kaitējumu atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām;

Ÿ         7 476 160 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

5 896 800 latu – palielināti izdevumi bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu (no 89,0 latiem līdz 103,0 latiem vidēji mēnesī);

1 579 360 latu – palielināti nodarbinātības speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

Ÿ         -230 890 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti izdevumi, tai skaitā:

423 373 lati – palielināti izdevumi atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 4600 personām līdz 4810 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 80,53 latiem līdz 84,35 latiem vidēji mēnesī);

57 736 lati – palielināti izdevumi atlīdzības apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 35 personām līdz 100 personām vidēji mēnesī);

6120 latu – palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 7,36 latiem līdz 7,40 latiem vidēji dienā);

-126 lati – samazināti izdevumi atlīdzības apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra samazināšanos (no 90,86 latiem līdz 90,55 latiem vidēji mēnesī);

-714 101 lats – samazināti  darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

-3892 lati – samazināti darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam uz nodarbinātības speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

Ÿ         2 208 357 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

1 017 984 lati – palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 6,98 latiem līdz 7,14 latiem vidēji dienā);

67 080 latu – palielināti izdevumi paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 11,62 latiem līdz 12,48 latiem vidēji dienā);

33 418 latu – palielināti izdevumi kaitējumu atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 799 personām līdz 810 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 29,20 latiem līdz 33,50 latiem vidēji mēnesī);

9504 lati – palielināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 552,12 latiem līdz 555,42 latiem vidēji mēnesī);

932 326 lati – palielināti invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

148 045 lati – palielināti invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam uz nodarbinātības speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām.

Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas

Ÿ         120 061 887 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

Ÿ         1 797 993 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

Ÿ         1 583 390 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

Ÿ         32 726 643 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām.

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Ÿ        392 531 lats – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” finansēšanas sadaļā plānoti līdzekļi no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto a/s “Laima” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas.

 

Tieslietu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         5 000 latu – no programmas 02.00.00 “Uzņēmumu reģistru attīstība” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”;

Ÿ         15 000 latu – no apakšprogrammas 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu(pilsētu) tiesas” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”;

Ÿ         20 000 latu – no apakšprogrammas 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”.

Līdzekļu pārdale veikta, lai veiksmīgi realizētu Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2007.–2009.gadam noteikto – vienoti koordinēt tieslietu nozares IS attīstību, tai skaitā veikt centralizētu tieslietu nozares IS auditu un izstrādāt visu sistēmu attīstības plānus.

Ÿ         13 104 latu apmērā veikta pārdale no apakšprogrammas 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” apakšprogrammai 36.01.00 „Tiesu administrācija” divu papildus amata vietu izveidei sakarā ar Tiesu administrācijas veicamo funkciju apjoma pieaugumu (kārtējie izdevumi 9 334 latu apmērā, kapitālie izdevumi 3 770 latu apmērā).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Ÿ         apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti kārtējie izdevumi 26 197 latu apmērā un:

4 160 latu apmērā palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai, lai nosegtu dalības maksas pieaugumu Starptautiskajā Krimināltiesā;

22 037 latu apmērā palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu Dzimtsarakstu departamenta jaunās telpas ar arhīva plauktiem, mēbelēm un sakaru tehniku;

Ÿ         apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 000 latu apmērā sakarā ar to, ka pētījumu „Par piedziņas valsts labā procesa trūkumiem un pilnveides iespējām un par valsts nozīmes reģistru izmantošanas iespējām tiesas sprieduma izpildei un kontrolei” izstrādāšanu veiks juridiska persona;

Ÿ         apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem 16 600 latu apmērā sakarā ar to, ka saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25. pantu bērna piedzimšanas gadījumā ierēdnim jānodrošina pabalsta samaksa (2007. gada otrajā pusgadā paredzami 4 gadījumi);

Ÿ         programmā 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” samazināti kārtējie izdevumi        un palielināti kapitālie izdevumi 57 400 latu apmērā klientu apkalpošanas zāles labiekārtošanai (novecojušās rindu regulēšanas sistēmas nomaiņai, jaunu mēbeļu un skenera iegādei);

Ÿ         programmā 08.00.00 “Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi 2083 latu apmērā, lai segtu datortehnikas iegādes izdevumus atbilstoši Tieslietu ministrijas atklātā konkursa  rezultātā noslēgtā līguma par datortehnikas iegādi nosacījumiem;

Ÿ         programmā 16.00.00. “Patentu valde” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai 18 480 latu apmērā, lai iegādātos veselības apdrošināšanas polises;

Ÿ         programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” samazināti izdevumi atalgojumiem 72 355 latu apmērā:

-22 700 latu apmērā sakarā ar Latvijas cietumu slimnīcas izveidošanas Olaines cietumā termiņu pagarināšanu līdz š.g. 1.augustam un plānoto papildus štata vienību komplektēšanas pārcelšanu uz vēlāku laiku;

-49 655 latu apmērā, jo 94 amatpersonas atbrīvotas no dienesta pēc paša vēlēšanās, 14 amatpersonas atbrīvotas no dienesta sakarā ar aiziešanu izdienas pensijā un 50 darbinieki,  kuri strādā uz darba līguma pamata, atbrīvoti pēc paša vēlēšanās. m vakar nebrauci uz Siguldu, paliki pie Arta?tad jau b m vakar nebrauci uz Siguldu, paliki pie Arta?tad jau b

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 173 604 latu apmērā, sociālajiem pabalstiem 7 915 latu apmērā un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 49 655 latu apmērā, lai nodrošinātu tiesību aktos paredzēto normu izpildi un kapitāliem izdevumiem 204 219 latu apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Cietumu slimnīcas izveidošanai Olaines cietumā nepieciešamos papildus izdevumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kas radušies sakarā ar būvdarbu izmaksu un pamatlīdzekļu iegādes cenu palielināšanos;

Ÿ         programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai 282 138 latu apmērā Eiropas Sociālā fonda projekta „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmas izstrāde, aprobācija un īstenošana” ietvaros, lai nodrošinātu atalgojumu projekta īstenotājiem;

Ÿ         programmā 28.00.00 “Reliģiskās lietas” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti kārtējie izdevumi 281 lata apmērā sakarā ar to, ka pieaugusi maksa par telpu nomu;

Ÿ         programmā 34.00.00 “Valsts Probācijas dienests” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti izdevumi atlīdzībai (atalgojumiem) 35 478 latu apmērā, lai stimulētu ierēdņus, kas strādā brīvdienās un pēc individuāli noteiktā darba laika, kā arī ierēdņus ar paaugstināta riska amata veicēju kategoriju;

Ÿ         programmā 34.00.00 “Valsts Probācijas dienests” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti starptautiskās sadarbības izdevumi 25 latu apmērā sakarā ar dalības maksas palielināšanos;

Ÿ         apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” samazināti kārtējie izdevumi 129 743 latu apmērā, jo sakarā ar tiesneša amata vietu un tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku amata vietu vakancēm (uz 01.07.2007. vakantas 22 tiesneša amata vietas, bet 32 tiesneša amata kandidāti veic stažēšanos saskaņā ar apstiprināto stažēšanās plānu) veidojas līdzekļu atlikums pakalpojumu un materiālu iegādei plānotajiem izdevumiem. Līdzekļi novirzīti kapitālajiem izdevumiem šādu pasākumu veikšanai:

100 000 latu apmērā Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas mobilo arhīva plauktu iegādei;

29 743 latu apmērā morāli un fiziski novecojušās kopējamās tehnikas nomaiņai, kā arī papildus kopētāju iegādei apgabaltiesām, rajona (pilsētas) tiesām un zemesgrāmatu nodaļām;

Ÿ         apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” samazināti izdevumi 422 786 latu apmērā (tai skaitā 33 786 latu kārtējie izdevumi un 389 000 latu kapitālie izdevumi) investīciju projektam "Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām", jo Valsts nekustamo īpašumu aģentūra plānotajā termiņā nav veikusi ēkas būvniecību, kā to nosaka Ministru kabineta 2003.gada 30.jūlija rīkojums Nr.471 "Par koncepciju "Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām", un palielināti izdevumi šādu pasākumu veikšanai:

191 200 latu apmērā Aizkraukles rajona tiesas ēkas renovācijai;

20 400 latu apmērā Valmieras rajona tiesas ēkas remontam;

19 990 latu apmērā konvoja ceļa izbūvei pie Rēzeknes rajona tiesas ēkas;

70 248 latu apmērā morāli un fiziski novecojušo mēbeļu nomaiņai Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, ievērojot šo nodaļu pārcelšanu uz jaunām telpām 2007.gada septembrī;

120 948 latu apmērā inflācijas apkarošanas plāna ietvaros pieņemto Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.174 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos Nr.28 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”” ieviešanai, tajā skaitā  14 papildus tiesneša palīga amata vietu izveidei un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas programmatūras papildinājumu izstrādei (kārtējie izdevumi 43 346 lati, tai skaitā atlīdzība 36 285 lati, atalgojums 27 548 lati un preces un pakalpojumi 7 061 lati, kapitālie izdevumi 77 602 lati);

Ÿ         apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 309 342 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai 252 180 latu apmērā (atalgojumam 200 000 latu apmērā) kadastrālās uzmērīšanas darbu apmaksai par decembra mēnesī izpildītajiem apjomiem un kapitāliem izdevumiem 57 162 latu apmērā trīs GPS divfrekvenču uztvērēju iegādei mērniecības darbu kontroles nodrošināšanai;

Ÿ         programmā 45.00.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (pakalpojumi, kas sniegti juridiskās palīdzības sniedzējiem) un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem 147 000 latu apmērā sakarā ar finansējuma nepietiekamību valsts kompensāciju izmaksām personām, kurām tīšā noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, kā paredz likuma „Par valsts kompensācijām cietušajiem” 7.panta pirmās daļas un pārejas noteikumu 2.punkta stāšanās spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         7 724 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale  Tieslietu ministrijas programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2007.gada 1.septembra par 50 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””;

Ÿ         19 839 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.153, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006. – 2011. gadam” ietvaros, lai nodrošinātu starpniekinstitūcijas funkciju īstenošanu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Tieslietas” ieviešanā;

Ÿ         126 467 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta pārdale Tieslietu ministrijas programmai 24.00.00 „Ieslodzījumu vietas” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.449, tai skaitā:

118 432 latu apmērā, lai nodrošinātu Eiropas sociālā fonda projekta „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, aprobācija un īstenošana” plānoto rezultātu sasniegšanu;

8 035 latu apmērā, lai nodrošinātu Eiropas sociālā fonda projekta „Alternatīvās sociālās rehabilitācijas programma personām, kuras tiks atbrīvotas no ieslodzījuma vietām” plānoto rezultātu sasniegšanu;

Ÿ         105 732 lati – no programmas “Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums”, saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 17. aprīļa rīkojumu Nr. 211 „Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007. gadā” veikta līdzekļu pārdale uz Tieslietu ministrijas budžetu, tai skaitā:

23 000 latu – programmai 29.00.00 „Dotācija Kristīgās palīdzības fondam”;

15 650 latu – programmai 39.00.00 „Dotācija politiski represēto apvienību darbības nodrošināšanai”;

66 082 lati – programmai 44.00.00 „Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai”;

1 000 latu – programmai 46.00.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         3 700 latu – programmā 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, jo pieaudzis pieprasījums pēc Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem (izdruku no uzņēmumu reģistra reģistriem tulkošanas, informācijas sniegšanas no ārvalstu komercreģistriem, reģistrācijas pieteikumu aizpildīšanas). Ieņēmumu palielinājums novirzīts kapitālo izdevumu segšanai (jauna skenera iegādei), lai nodrošinātu pakalpojumu pieprasījumu;

Ÿ         32 000 latu – programmā 16.00.00. “Patentu valde” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, jo Patentu valde vēl nav ieviesusi mājas lapā www.lrpv.lv bezmaksas preču zīmju meklējuma iespēju, kas pašlaik sastāda lielāko pašu ieņēmumu daļu.

Izdevumu palielinājums novirzīts:

4 881 lats – norēķiniem ar valsts budžetu par pievienotās vērtības nodokli;

3 960 latu – komandējumiem uz Ženēvu, darba grupas sanāksmei par Nicas nolīgumu, Eiropas Komisijas darba grupu un komiteju sanāksmēm un Baltijas valstu patentu konferencei;

1 820 latu – pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumiem;

12 837 lati – iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem;

3 972 lati – remonta darbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem;

2 230 latu – biroja preču un inventāra iegādei;

2 300 latu – darba vietu iekārtošanai;

Ÿ         100 000 latu – programmā 24.00.00. “Ieslodzījuma vietas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo ir virsplāna ieņēmumi, un tiem atbilstoši izdevumi, lai veiktu papildus sadarbības līgumu 85 795 latu apmērā par ieslodzīto nodarbināšanu apmaksu. Palielināta maksa par nekustamo īpašumu nomu un iznomāto telpu apgādi ar energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju kopā par 14 205 latiem. Izdevumu palielinājums:

58 756 lati – atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 47 349 latu, sakarā ar ieslodzīto skaita pieaugumu, kuri iesaistīti darbu izpildē;

41 244 lati – palielinātas izmaksas precēm un pakalpojumiem sakarā ar energoresursu izlietojuma pieaugumu papildus līgumu izpildei;

Ÿ         20 000 latu – apakšprogrammā 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir virsplāna ieņēmumi. Izdevumu palielinājums:

13 700 latu – morāli un fiziski novecojušās datortehnikas nomaiņai (kopētāja, datoru, portatīvā datora, barošanas bloku, cieto disku iegāde) un papildus servera iegādei, kas nodrošinās pietiekami ātru informācijas apmaiņu;

4 000 latu – komandējumam uz konferenci “IAIR Annual General Meeting and Conference 2007” un pieredzes apmaiņas komandējumam uz Nīderlandi;

      1 750 latu  – darbinieku apmācībai par „Maksātnespējas likuma” piemērošanu;

      550 latu  – esošās datortehnikas rezerves daļu iegādei;

Ÿ            300 000 latu – apakšprogrammā 36.01.00 “Tiesu administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Tiesu administrācijas ieņēmumi par valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas izplatīšanu pārsnieguši plānotos rādītājus. Izdevumu palielinājums:

45 763 lati – norēķiniem ar valsts budžetu par pievienotās vērtības nodokli;

23 143 lati – ārštata darbinieku atlīdzībai, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites datu par 2004.gadu un 2005.gadu sakārtošanu atbilstoši Valsts kontroles norādījumiem (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4493 lati);

191 087 lati – Tiesu administrācijas darbinieku atalgojuma nodrošināšanai atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas pakāpei un mēnešalgu grupai, laika posmā no š.g. oktobra līdz decembrim;

40 007 lati – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

Ÿ         -16 264 lati – programmā 27.00.00 “Datu aizsardzība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, jo samazinājies Datu valsts inspekcijas organizēto apmācības semināru klausītāju skaits.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         453 453 lati – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” projekta Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) ietvaros palielināti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi un attiecīgi izdevumi, lai nodrošinātu projektu 2004/006-245-05-01 Tieslietu ministrija un Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība izpildi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007. gada 12. aprīļa rīkojumu Nr. 561 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”;

Ÿ         2 122 lati – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi un attiecīgi izdevumi, lai nodrošinātu projekta „Sabiedrības informēšana par tiesiskumu civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” ieviešanas nosacījumu izpildi.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas ar finansējuma avotu

Ÿ         6 000 latu – programmā 05.00.00 „Naturalizācijas pārvalde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu informatīvo materiālu izgatavošanu sabiedrības informēšanai par Naturalizācijas pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem. Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums;

Ÿ         6 580 latu – programmā 28.00.00 „Reliģisko lietu pārvalde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pieaugušo samaksu par telpu nomu. Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums;

Ÿ         340 000 latu – programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

24 675 lati – Ministru Kabineta 2005. gada 6. decembra noteikumu Nr. 918 „Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas” ievērošanai, nodrošinot apcietināto un notiesāto personu apsekošanu ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas. Alkometru, kā arī ātro narkotisko testu iegādei 15 ieslodzījuma vietām;

75 625 lati – Ministru Kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” nodrošināšanai;

20 000 latu – Ministru Kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.900 „Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” izpildei, lai nodrošinātu uzturdevas kompensācijas izmaksas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā;

99 700 latu – Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma ievērošanai, nodrošinot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm ar formas tērpiem. Papildu finansējums ļauj nodrošināt ar formas tērpiem amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras iestājušās dienestā un daļēji atjaunot  formas tērpus;

70 000 latu – ēdnīcas bloka renovācijai, lai pārceltu normatīviem neatbilstošo pārtikas noliktavu uz esošo ēdināšanas bloku un izpildītu Pārtikas un Veterinārā dienesta Cēsu pārvaldes 2006. gada 5. decembra pārbaudē minētās prasības;

50 000 latu  – uz mūžu notiesāto izmitināšanas telpu paplašināšanai Daugavpils cietumā, nodrošinot uz mūžu ieslodzīto personu, kuras izcieš sodu režīma zemākajā un vidējā pakāpē, izmitināšanas problēmu, nodrošinot to izolāciju. Papildus varēs izmitināt līdz 14 notiesātos atbilstoši režīma vidējās pakāpes noteikumiem. Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums;

Ÿ         200 000 latu – apakšprogrammā 42.02.00 „Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Lauku zemes izpirkšanas reģistra darbības turpināšanu atbilstoši 2007. gada 5. jūlija likuma "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" 23. panta otrai daļai, lai nodrošinātu efektīvu zemes reformas un privatizācijas procesu pabeigšanu. Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām palielinājums;

Ÿ         362 040 latu – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Microsoft programmatūras licenču nomas un regulāras atjaunošanas izdevumu segšanu, tai skaitā:

13 920 latu  –  apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”;

4 016 latu – programmā 02.00.00 „Uzņēmumu reģistra attīstība”;

1 643 lati – programmā 05.00.00 „Naturalizācijas pārvalde”;

202 lati – programmā 08.00.00 „Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana”;

4 190 latu  – programmā 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”;

1 212 latu  – programmā 16.00.00 „Patentu valde”;

76 554 lati – programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas”;

202 lati – programmā 28.00.00 „Reliģisko lietu pārvalde”;

92 487 lati – programmā 34.00.00 „Probācijas dienests”;

4 935 lati – apakšprogrammā 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija”;

16 097 lati – apakšprogrammā 36.01.00 „Tiesu administrācija”;

65 915 latu – apakšprogrammā 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”;

79 522 lati – apakšprogrammā 42.01.00 „Vispārējā vadība”;

1 145 lati – programmā 45.00.00 „Juridiskās palīdzības administrācija”.

Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par zemesgrāmatas veiktajām darbībām (262 040 latu apmērā) un naudas sodu, ko uzliek tiesu iestādes (100 000 latu apmērā) palielinājums.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ         5 637 lati – programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes protokola Nr.29 50.§ 1.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2007.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         2 041 421 lats – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu norēķinus par saņemtajiem avansa maksājumiem par nekustamā īpašuma formēšanas darbiem, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007. gada 6.jūlija rīkojumu Nr. 993 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         4 729 lati – programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai apmaksātu izdevumus par apkuri, energoresursu iegādi, ūdeni un kanalizāciju;

Ÿ         192 980 latu – apakšprogrammā 36.01.00 “Tiesu administrācija” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu šādu pasākumu izpildi:

60 358 lati – Tiesu administrācijas Personālvadības departamenta administratīvo spēju stiprināšanai sakarā ar papildus veicamajām funkcijām Likuma „Par tiesu varu” Pārejas noteikumu 15.punkta nodrošināšanai. Tajā skaitā izdevumi atalgojumam 22 912 latu apmērā, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 5520 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 10 381 lata apmērā  un kapitālajiem izdevumiem 21 545 latu apmērā;

22 591 lats – Tiesu ekspertu likumā noteikto funkciju nodrošināšanai. Tajā skaitā izdevumi atalgojumam 7161 lata apmērā, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 2374 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 8157 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 4900 latu apmērā;

11 000 latu  – zemesgrāmatu darba procedūru izmaiņu rekomendāciju izstrādei un ieviešanas darba plāna sagatavošanai;

8 000 latu – Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu departamenta informācijas izsniegšanas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas procedūru dokumentācijas izstrādei;

11 500 latu – zemesgrāmatu nodaļu informatīvo bukletu izgatavošanai un piegādei;

79 531 lats – Tiesu informatīvās sistēmas ietvaros uzstādītās datortehnikas administrēšanas nodrošināšanai;

Ÿ         108 953 lati – apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un (rajona) pilsētas tiesas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu šādu pasākumu izpildi:

28 153 lati – antivīrusa programmatūras licenču atjaunošanai 599 datoriem, kuriem beidzies licenču derīguma termiņš;

80 800 latu – Vidzemes apgabaltiesas fasādes remontdarbiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         4 209 lati – programmā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai nodrošinātu projekta Eiropas Savienības zemes informācijas sistēma „EULIS Plus” īstenošanu.                        

 

Vides ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektiem sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās 7 280 577 latu apmērā, tai skaitā:

Ÿ         -341 025 lati –  apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projektam 2003/5812.03.01 „Agrās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” 12 299 latu apmērā, Kohēzijas fonda  projektam 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā”      87 710 latu apmērā un projektam 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” 241 016 latu apmērā;

Ÿ         -6 733 949 lati – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” Kohēzijas fonda  ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem;

Ÿ         -185 603 latu – apakšprogrammā 14.07.00  “Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti” projektam 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte” 95 857 latu apmērā un projektam 2004/006-245-04-01 “Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža” 89 746 latu apmērā;

Ÿ         -20 000 latu – apakšprogrammā 14.08.00 „Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” projektam “Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam“.

Līdzekļi 7 280 577 latu apmērā pārdalīti šādām programmām (apakšprogrammām):      

Ÿ         135 374  lati – programmai 01.00.00 “Nozaru vadība”, tai skaitā: 43 432 lati bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai (35 000 lati pabalstu izmaksai, 8432 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 50 942  lati darba devēja sociāla rakstura izmaksām (12 000 latu darba nespējas pabalstiem, 18 114 latu kompensācijām un pabalstiem specializētajiem atašejiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gadas 28.decembra noteikumiem Nr.1073 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””, kā arī atašeju maiņu 2007.gadā pārstāvniecībā Briselē, 20 828 latu darbinieku veselības apdrošināšanai), 26 000 latu citiem kārtējiem izdevumiem (11 000 latu Latvijas emisiju kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam aktualizētās versijas sagatavošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu un Direktīvu 2003/87/EC un 15 000 latu pakalpojumu apmaksai sakarā ar siltummezgla  renovāciju ministrijas ēkā Peldu ielā 25), 15 000 latu  kapitālajiem izdevumiem (siltummezgla iekārtu iegādei);

Ÿ         62 818 latu – apakšprogrammai 14.01.00 „Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana” 24 818 latu ārštata ekspertu darba apmaksai (20 000 latu atalgojumiem, 4818 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) un  38 000 latu  preču un pakalpojumu apmaksai sakarā ar Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu apjoma pieaugumu;

Ÿ         4 170 395 lati – apakšprogrammai 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās Kohēzijas fonda  ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektiem;

Ÿ         1 401 883 lati – apakšprogrammai 22.01.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti”, tai skaitā:

               1 382 959 lati – nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” projektam „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne” un projektam „Dabas izglītības centrs” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumam Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.–2006.gada plānošanas periodā” 1 295 996 lati, šo projektu ietvaros 2006.gadā neizpildīto darbu veikšanai  86 963 lati; 

              18 924 lati – nacionālās programmas „Atbalsts projektu vadībai” tehniskās palīdzības projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” 2006.gadā nepaveikto darbu  izpildei;

Ÿ         488 748 latu – apakšprogrammai 23.01.00 “Vides valsts dienests”, tai skaitā:

34 200 latu – bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai (27 560 latu pabalstu izmaksai, 6640 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

117 886  lati – darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (95 000 latu atalgojumiem, 22 886 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

37 700 latu  – valsts vides inspektoru dzīvības un veselības apdrošināšanai atbilstoši Vides aizsardzības likuma 21.panta 3.daļas  prasībām;

220 362 lati – preču iegādei un pakalpojumu apmaksai (11 000 latu Valsts vides dienestam avārijas situāciju operatīvai novērtēšanai un novēršanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa  noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”, 12 000 latu  Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei sēra satura kuģu degvielā kontroles nodrošināšanai sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija direktīvu 2005/33/EK, 10 000 latu, lai nodrošinātu pārbaudes par  atkritumu apstrādes iekārtu darbības atbilstību Ministru kabineta 2004.gada 11.septembra  noteikumiem Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, 16 000 latu notekūdeņu dūņu un komposta uzglabāšanas, izmantošanas, apglabāšanas un monitoringa kontrolei atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 2. maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”,  3 000 latu bīstamo atkritumu uzskaites reģistrācijas karšu-pavadzīmju izgatavošanai un izplatīšanai, 168 362 lati  norēķiniem par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, servisa pakalpojumiem, degvielas, citu materiālu  un inventāra iegādi);

78 600 latu – kapitāliem izdevumiem (48 000 latu Valsts vides dienesta administratīvo telpu remonta  pabeigšanai Rīgā,  Rūpniecības ielā 23,  Liepājas   un  Kuldīgas  reģionālajās vides pārvaldēs, 10 600 latu tērpu  un darba drošības līdzekļu  iegādei ūdens bioloģisko resursu inspektoriem, 20 000 latu datortīkla modernizācijai – jaunu datoru un  datorprogrammu iegādei);

Ÿ         260 929 lati – apakšprogrammai 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”, tai skaitā:

111 681 lats – darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (90 000 latu atalgojumiem, 21 681 lats darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

14 551 lats – valsts vides inspektoru dzīvības un veselības apdrošināšanai atbilstoši Vides aizsardzības likuma 21.panta 3.daļas  prasībām;

               95 677  lati – preču iegādei un pakalpojumu apmaksai (norēķiniem par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, servisa pakalpojumiem, degvielas, citu materiālu  un inventāra iegādi);

39 020 latu – kapitāliem izdevumiem (18 920 latu automašīnas iegādei jaunizveidotā Rāznas nacionālā parka administrācijai sugu, biotopu un dabas resursu aizsardzības un izmantošanas kontroles nodrošināšanai, 20 100 latu datortīkla modernizācijai - jaunu datoru un datorprogrammu iegādei);

Ÿ         185 691 lats – apakšprogrammai 24.05.00 “Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs ” darbības nodrošināšana”, tai skaitā:

57 081 lats – darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (46 000 latu atalgojumiem, 11 081 lats darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

               63 000 latu – Nacionālā botāniskā dārza attīstībai (preču un pakalpojumu apmaksai);   

               65 610 latu – kapitāliem izdevumiem (57 610 lati tehnikas un inventāra iegādei botāniskā dārza teritorijas un augu kopšanai, 8 000 latu datortīkla modernizācijai; 

Ÿ         78 009 lati – apakšprogrammai 24.06.00 “Valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšana”, tai skaitā 67 009 lati darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (54 000 latu atalgojumiem, 13 009 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 5000 latu preču iegādei un pakalpojumu apmaksai sakarā ar jaunu ekspozīciju izveidi, 6000 latu kapitāliem izdevumiem datortīkla modernizācijai);

Ÿ         162 183 lati – apakšprogrammai 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”, tajā skaitā ,  tai skaitā:

              21 468 lati – darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (17 300 lati atalgojumiem,    4 168 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);   

              126 715 latu  – preču iegādei un pakalpojumu apmaksai (44 500 lati  radioaktīvo atkritumu glabātuves „Radons” apsardzes papildu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar 2007.gada 9.janvāra līgumu Nr.3-22/4 „Par radioaktīvo atkritumu glabātuves „Radons” apsardzi” starp Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūru un Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienību „Apsardze”, 60 000 latu Bīstamo atkritumu kompleksa Olainē apsaimniekošanai, 9 000 latu Baldones Radioaktīvo atkritumu glabātuves „Radons” īpašumu  ierakstīšanai Zemesgrāmatā, 13 215 latu ANO attīstības programmas (UNDP)  finansētā projektā „Noturīgo organisko piesārņotāju (PHB)  savākšana un likvidācija” Latvijas puses uzdevumu veikšanai);

               14 000 latu – kapitāliem izdevumiem  (10 000 latu specializēto hermētisko konteineru iegādei UNDP  finansētā projekta „Noturīgo organisko piesārņotāju (PHB)  savākšana un likvidācija” ietvaros, 4 000 latu datortīkla modernizācijai);

Ÿ         66 432 lati – apakšprogrammai 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs”, tai skaitā: 43 432 lati darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (35 000 latu atalgojumiem, 8432 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 20 000 latu preču iegādei un pakalpojumu apmaksai (termoluminiscentās dozimetrijas iekārtu, darba staciju un serveru remontam, mēriekārtu kalibrēšanai un verifikācijai, Starptautiskās atomenerģijas aģentūras starptautiskā mācību pasākuma nodrošināšanai, kas notiks Radiācijas drošības centra telpās šā gada 27.–31.augustā), 3000 latu kapitāliem izdevumiem datortīkla modernizācijai;

Ÿ         268 115 latu – programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”, tai skaitā:

62 914 latu darbinieku materiālajai stimulēšanai atbilstoši novērtēšanas rezultātiem saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, un darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 25.punktu (50 700 latu atalgojumiem,  12 214 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 79 101 lats  preču iegādei un pakalpojumu apmaksai, tajā skaitā 50 375 lati zemes dzīļu izmantošanas licenču un derīgo izrakteņu pašu izsniegšanai, 28 726 lati meteoroloģiskā lokatora ekspluatācijas nodrošināšanai; 126 100 latu kapitāliem izdevumiem (32 000 latu elektroenerģijas piegādes līniju ierīkošanai 8 hidroloģiskajām novērojumu stacijām uz upēm un ezeriem, 48 100 latu  pazemes ūdeņu monitoringa urbumu remontam, 46 000 latu hidroloģisko monitoringa staciju iekārtu un aparatūras iegādei). 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         apakšprogrammā 14.01.00 „Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana” samazināti izdevumi 600 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi  atlīdzībai (darba nespējas pabalstu izmaksām);

Ÿ         apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” samazināti izdevumi 2 053 814 latu apmērā subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi uzturēšanās izdevumu transfertiem, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda projektu noslēgumu maksājumus;

Ÿ         apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” samazināti izdevumi 68 178 latu apmērā subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi uzturēšanās izdevumu transfertiem, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda projektu noslēgumu maksājumus;

Ÿ         apakšprogrammā 14.06.00 „LIFE programmas projekti”  samazināti izdevumi 18 741 lata apmērā subsīdijām un paredzēts transferta pārskaitījums Aizsardzības ministrijai LIFE programmas projekta LIFE06 NAT/LV/000110 „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un NATURA2000 teritorijā „Ādaži”” īstenošanai;

Ÿ         apakšprogrammā 21.06.00 “Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā", "Gada balva "Ābols" un "Labākais iepakojums Latvijā"" nodrošinājums” samazināti izdevumi 1 600 latu apmērā prēmijām un naudas balvām, jo šogad tika nolemts nepiešķirt balvas (naudas balvas) konkursā „Labākais vides žurnālistikā” iesniegtajiem darbiem, un palielināti izdevumi 1600 latu apmērā pārējiem iepriekš neklasificētiem pakalpojumu veidiem konkursa „Sējējs-2007” noslēguma pasākuma nodrošināšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 21.09.00 „Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” samazināti izdevumi 37 827 latu apmērā pārējiem iepriekš neklasificētiem pakalpojumiem un palielināti izdevumi 30 000 latu apmērā ekspertu atalgojumiem un 7 827 latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām, lai nodrošinātu jaunu projektu sagatavošanu;

Ÿ         apakšprogrammā 21.13.00 “Nozares vides projekti”, lai nodrošinātu projektu, kuriem piešķirts finansējums no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem, izpildi, samazināti izdevumi 16 000 latu apmērā kārtējiem izdevumiem un palielināti izdevumi 16 000 latu apmērā kapitālajiem izdevumiem, kārtējo izdevumu ietvaros samazināti izdevumi 22 918 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojumiem 19 000 latu;          

Ÿ         apakšprogrammā 22.02.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" finansētie projekti” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.442 1.2.punktu samazināti izdevumi 39 622 latu  apmērā precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, vienlaicīgi samazināti izdevumi  9 750 latu apmērā atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos un palielināti izdevumi 9750 latu apmērā atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem projektā NIII-041 WETLIVONIA „Pārrobežu aizsargājamo teritoriju saskaņotas apsaimniekošanas un monitoringa veicināšana Ziemeļlivonijas teritorijā kā atbalsts vietējai attīstībai”;

Ÿ         apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas” samazināti izdevumi 14 332 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un  palielināti izdevumi atlīdzībai, vienlaicīgi samazināti izdevumi 10 742 latu apmērā atalgojumiem un novirzīti sociāla rakstura izmaksām;

Ÿ         apakšprogrammā 24.06.00 “Valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” samazināti izdevumi 6 758 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         57 529 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 21.marta rīkojumu Nr.462 veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 14.08.00 „Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajam  projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011.gadam”;

Ÿ         700 000 latu – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.01.00 „Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” projektam „Dabas izglītības centrs”;

Ÿ         3 000 latu – no valsts budžeta programmas „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu N.211 „Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti”  projekta „Vides aizsardzības kluba darbības nodrošināšana  un videofilmu uzņemšana par aktuālām vides aizsardzības problēmām Jūrmalā un Rīgas rajonā” un projekta „Vides etnogrāfiskās aizsardzības biedrības darbības nodrošināšana un vides projektiem” īstenošanai;

Ÿ         15 258 lati – no Zemkopības ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 „Zivju fonds” saskaņā ar 2004.gada 24.novembra starpinstitūciju vienošanās protokolu  un pamatojoties uz Valsts zivsaimniecības pārvaldes š.g. 20.jūlija vēstuli Nr.06/551 „Par priekšlikumu iesniegšanu grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” ūdens bioloģisko resursu inspektoru  materiālajai stimulēšanai par 2006.gadā veikto darbu zivju resursu aizsardzībā.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         63 973 lati – apakšprogrammā 24.05.00 „Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.155 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums” paredzētā asignējuma pārdali starp ministrijām” paredzēts transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums”  zinātniskās darbības nodrošināšanai;

Ÿ         60 317 latu  – apakšprogrammā 24.07.00 „Latvijas Hidroekoloģijas institūts” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.378 „Par Latvijas Hidroekoloģijas institūta nodošanu vides ministra pārraudzībā” paredzēts transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums zinātniskās darbības nodrošināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Palielinājums

Ÿ         117 938 lati – apakšprogrammā 24.01.00 „Dabas aizsardzības institūcijas” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo Slīteres, Ķemeru, Gaujas nacionālo parku rīkotajās cirsmu izsolēs cirsmas pārdotas par augstāku cenu nekā plānots. Papildus ieņēmumus 97 025 latu apmērā paredzēts novirzīt atlīdzībai, 4978 latu apmērā precēm un pakalpojumiem, 15 935 latu apmērā kapitāliem izdevumiem;

Ÿ         54 200 latu – apakšprogrammā 24.05.00 „Valsts aģentūras “Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo plānoti pašu ieņēmumi par līguma ar Agrārās ekonomikas institūtu izpildi un palielinājies Nacionālā botāniskā dārza apmeklētāju skaits, organizējot gadatirgus un ziedu dienas. Līdzekļus  25 000 latu apmērā paredzēts novirzīt kapitāliem izdevumiem (augu audu pētniecības laboratoriju aprīkojuma un biroja tehnikas iegādei, siltummezgla remontam), 29 200 latu apmērā – kārtējiem izdevumiem;

Ÿ         10 000 latu – apakšprogrammā 24.06.00 “Valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi sakarā ar ieņēmumu par telpu nomu pieaugumu. Papildus ieņēmumus paredzēts novirzīt preču iegādēm un pakalpojumu apmaksai;

Ÿ         48 000 latu  –  apakšprogrammā 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par radioaktīvo atkritumu pārstrādi un apglabāšanu, ķimikāliju utilizāciju, transportēšanu un pavadīšanu, telpu nomu. Papildus ieņēmumus 21 600 latu apmērā paredzēts novirzīt atalgojumiem, 15 803 latu apmērā darba devēja sociāla rakstura izmaksām (tai skaitā 10 600 latu darbinieku veselības apdrošināšanai),  10 597 latu  –  preču iegādēm un pakalpojumu apmaksai;

Ÿ         3 000 latu  –  apakšprogrammā 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo palielinājies pieprasījums par cilvēku individuālo dozimetriju. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, palielināti izdevumi preču iegādēm un pakalpojumu apmaksai.

Samazinājums

Ÿ         -18 000 latu – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests ” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi preču iegādēm un pakalpojumu apmaksai, jo samazinās pieprasījums pēc ietekmes uz vidi sākotnējiem  izvērtējumiem;

Ÿ         -50 375 lati  – programmā 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”, kas pieņemti 2006.gada 5.oktobrī, un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” maksa par zemes dzīļu izmantošanas licencēm un derīgo izrakteņu pasēm ir noteiktas  kā valsts nodevas.  

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Samazināta ārvalstu finanšu palīdzība un attiecīgi izdevumi programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektiem sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās  11 753 875 latu apmērā, tai skaitā:

Ÿ         -552 276 lati – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” samazināta  ārvalstu finanšu palīdzība  Kohēzijas fonda projektam 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” par 447 156 latiem un projektam 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” par        105 120 latiem sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

Ÿ         -4 557 577 lati – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem;

Ÿ          -6 239 582 lati – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektiem;

Ÿ         -404 440 latu – apakšprogrammas 14.07.00 “Pārejas  perioda palīdzības programmas finansētie projekti” ietvaros īstenojamiem projektiem.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums

Ÿ         -757 529 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektiem sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         9 114 latu – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību  projekti” Kohēzijas fonda projekta  2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi;

Ÿ         15 741 lats – kārtējo izdevumu (pakalpojumu apmaksai un enerģētisko resursu iegādei) segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi,  tajā skaitā šādās programmās (apakšprogrammās):

1 441 lats – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests”;

7 189 lati – apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”;

1 727 lati – apakšprogrammā 24.06.00 “Latvijas dabas muzejs”;

19 latu – apakšprogrammā 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”;

454 lati – apakšprogrammā 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs”;

4 911 latu – programmā 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ        14 228 lati – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” Kohēzijas fonda projekta 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi 14 228 latu apmērā (Finanšu ministrijas 2007.gada 1.marta rīkojums Nr.281);

Ÿ        69 518 latu – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi 4 604 latu apmērā novirzīti izdevumu segšanai Kohēzijas fonda projektam 2001/LV/16/P/PE/005 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā” un 64 914 latu apmērā Solidaritātes fonda finansētajiem pasākumiem (Finanšu ministrijas 2007.gada 1.marta rīkojums Nr.281).

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         -153 341 lats – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti”  izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi divu Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektu 2000/LV/16/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un 2003/LV/16/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” īstenošanai saskaņā ar aktualizēto projektu naudas plūsmas prognozi;

Ÿ         -911 777 lati – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” izdevumu segšanai Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi  saskaņā ar darbu izpildes grafikiem un precizētām naudas plūsmām;

Ÿ         -282 060 latu – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” izdevumu segšanai Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības projektos, tai skaitā divos tehniskās palīdzības projektos, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos un projektā CCI 2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta” novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi saskaņā ar  darbu izpildes grafikiem un precizētām naudas plūsmām.

 

Kultūras ministrija

Pamatbudžets

Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         191 836 lati – no programmas 18.00.00 „Kultūrpārvaldība”, samazinot uzturēšanas izdevumus, veikta līdzekļu pārdale programmai 21.00.00 „Kultūras mantojums” v/a „Kultūras informācijas sistēmas” programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai kultūras nozarē;

Ÿ         513 037 lati – no apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra”, samazinot rezervētos līdzekļus subsīdijām un dotācijām, veikta līdzekļu pārdale un palielināti uzturēšanas izdevumi apakšprogrammai 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera” baleta, kora, solistu un orķestra mākslinieku darba samaksas nodrošināšanai;                                                                            

Ÿ         1 745 000 latu – apakšprogrammā  22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” samazināti plānotie līdzekļi Mežaparka estrādes rekonstrukcijai un līdzekļu ekonomija novirzīta šādām programmām/apakšprogrammām:

158 056 lati – apakšprogrammai 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera” skaņu pults iegādei Lielajā zālē (99 705 lati), viesizrādēm Maskavā (38 351 lats), IT programmatūras nodrošināšanai, biļešu un telpu  administrēšanai (20 000 latu);

97 604 lati  – apakšprogrammai 19.07.00 „Mākslas un literatūra”  teātru darbības nodrošināšanai;

306 818 latu – programmai 21.00.00 „Kultūras mantojums” Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatdarbības un krājuma digitalizācijas programmas  nodrošināšanai (105 454 latu), Dziesmu svētku biroja darbības nodrošināšanai (185 203 lati), muzeju  un arhīvu darbības un ugunsdrošības pasākumu  nodrošināšanai (16 161 lati);

326 518 latu – apakšprogrammai 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības projekti un programmas” sabiedrībai nozīmīgu pasākumu nodrošināšanai: Starptautiskajam Kino Forumam „Arsenāls” (60 000 latu), skulptūru grupas memoriāla īstenošanai – Latvijas Valsts veidotājam, priesterim, sabiedriskajam darbiniekam Francim Trasūnam (48 506 lati), kinofestivāla „Baltijas Pērle” īstenošanai (30 000 latu), K@2 par izcilību (20 000 latu), projektam „Otrā pasaules kara laikam veltītā pieminekļa Rīgā, Dzirnavu ielā 124 izbūvei, to veltot Žanim Lipkem un visiem Latvijas ebreju glābējiem (20 000 latu), pētījumiem, starptautiskajām konferencēm u.c. kultūras pasākumu īstenošanai;

205 000 latu – apakšprogrammai 18.00.00 „Kultūrpārvaldība”  komandējumu, citu uzturēšanas izdevumu, Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai;

421 004 lati  – apakšprogrammai 20.00.00 „Kultūrizglītība”  mācību iestāžu   un Valsts kultūrizglītības centra darbības mācību programmas izstrādei par radošajām industrijām (100 000 latu) un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai;

230 000 latu – apakšprogrammai 22.05.00 „Valsts  vienotā bibliotēku informācijas sistēma” Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – bibliotēku krājumu digitalizācijas programmas īstenošanai un šajā programmā iesaistīto partneru nodrošināšanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         47 000 latu – programmā 18.00.00 „Kultūrpārvaldība” samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām un  palielināti izdevumi atalgojumam, jo pabalstu un kompensāciju izmaksas kultūras atašejam atbilstoši 2003.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” tiek veiktas no atalgojumiem, neaprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

Ÿ         1 790 latu – apakšprogrammā 22.01.00  “Valsts Kultūrkapitāla fonds” samazināti izdevumi atalgojumam un precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu darbinieku veselības apdrošināšanu un, lai nodrošinātu darbiniekiem vienreizējā atvaļinājuma pabalsta izmaksu;

Ÿ         19 503 lati – apakšprogrammā 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” samazināti kārtējie un starptautiskās sadarbības izdevumi un palielināti izdevumi dotācijām, lai nodrošinātu līdzekļu pārskaitīšanu kultūras pasākumu īstenotājiem;

Ÿ         54 000 latu – apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti izdevumi  precēm un pakalpojumiem, jo v/a  „Jaunie „Trīs brāļi”” tika apturēti divi 2007.gadā plānotie iepirkumi, kā arī prognozējams  ievērojams darba apjoma pieaugums sakarā ar LNB ēkas būvniecības uzsākšanu Rīgas akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja būvprojektēšanas sākšanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         1 618 706 lati – programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība” veikta līdzekļu pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra par 50 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””;

Ÿ         75 346 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu atbilstoši noslēgtajiem projekta līgumiem šādās Kultūras ministrijas apakšprogrammās:

29 809 lati – apakšprogrammā 23.03.00 „Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.153 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

45 537 lati – apakšprogrammā 23.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana” šādu projektu nodrošināšanai:

33 320 latu – apakšaktivitātes "Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem" atklāta konkursa projektu finansēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumu Nr.185 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

12 217 latu – J.Vītola Mūzikas akadēmijas projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana izglītības kvalitātes nodrošināšanai mobilitātes apstākļos” un Ventspils mūzikas skolas projekta „Profesionālās mūzikas izglītības popularizēšanas pasākumi Ventspils reģionā” un Liepājas mākslas vidusskolas projekta „Karjeras izvēles iespējas mākslā  un mūzikā” īstenošanai;

Ÿ         79 722 lati – no programmas 01.00.00 „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.211 „Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā” uz Kultūras ministrijas programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums” šādu pasākumu īstenošanai:

16 500 latu – Ainažu Jūrskolas muzeja projekta "Jūrniecība kā garīgās gaismas devēja" īstenošanai un grāmatas "Dzelzs vīri un koka kuģi" izdošanai;

4 982 lati – kora mūzikas atbalsta fonda "Burtnieks" dalībai starptautiskajos pasākumos;

5 000  latu – Tautas frontes muzeja darbības nodrošināšanai un ēkas remontam;

2 000 latu – Latvijas vēstures institūta apgādam brošūras par Baltijas valstu okupāciju izdošanai; 

10 000 latu – Latvijas Okupācijas muzeja darbības nodrošināšanai;

1 000 latu – Latvijas Okupācijas muzejam Latvijas kartes izdošanai par komunistisko teroru, iekļaujot čekas ēkas, upuru piemiņas vietas, nacionālo partizānu cīņu vietas;

13 800 latu – reklāmas aģentūrai "DUE" enciklopēdijas "Latvijas Luterāņu baznīcas" III sējuma izdošanai;

8 000 latu – Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšanai;

2 000 latu  – Latvijas koncertaģentūrai "Mūza" biroja tehnikas iegādei;

7 000 latu – Krāslavas Latviešu biedrības dziesmu svētku estrādes būvniecībai;

500 latu  – biedrības "Jaunās mākslas lāde" darbības nodrošināšanai;

5 000 latu – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam izstādes "Ex Bibliotheca Rigensis" atbalstam;

2 000 latu – Rēzeknes zonālajam valsts arhīvam datortehnikas iegādei;

1 940 latu – Kurzemes kultūras mantojuma centram "Kūrava" biroja un ierakstu tehnikas iegādei, novadpētnieku un tradicionālās kultūras programmas apguvei;

Ÿ         1 935 657 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu atbilstoši noslēgtajiem projektu līgumiem uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 23.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana” šādu projektu nodrošināšanai:

49 851 lats – „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”, lai nodrošinātu projekta norisi, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumu Nr. 362 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā;

252 673 lati – „Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogs”;

1 633 133 lati – „Tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rundāles pils ansamblī”.

Ÿ         105 000 latu – no apakšprogrammas 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” veikta līdzekļu pārdale Nacionālajai Radio un televīzijas padomei, lai nodrošinātu starptautiskas arhīvu konferences "Arhīvu veidošanai nākotnei" īstenošanu, kas notiks 2007.gada 17.-21.septembrī Rīgā un Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru kopienas sanāksmes organizēšanai.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

·     143 728  lati – programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.155 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētā asignējuma pārdali starp ministrijām”” no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums” veikti transferta izdevumi Kultūras ministrijas valsts zinātnisko institūciju bāzes finansējuma nodrošināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         20 000 latu – programmā „Kultūrpārvaldība” palielināti pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi no Eiropas Komisijas par programmām kultūras jomā Kontaktpunkta uzturēšanai;

Ÿ         63 233 lati –  programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.561 ”Par valsts budžeta izdevumiem” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi  Latvijas Nacionālajam Mākslas muzejam un Ārzemju mākslas muzejam festivāla „Francijas pavasaris” pasākumu īstenošanai;

Ÿ         18 013 latu – programmā 20.00.00 “Kultūrizglītība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 6.jūnija rīkojumu Nr. 796 „Par valsts budžeta papildu iedevumiem” palielināti ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par zinātnes projektu īstenošanu Latvijas Mākslas akadēmijā; 

Ÿ         724 532 lati – apakšprogrammā 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera” palielināti  pašu ieņēmumi,  jo tiek prognozēti papildus ieņēmumi no biļešu realizācijas un ieņēmumi no viesizrādēm ārpus valsts robežām un attiecīgi palielināti izdevumi, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem;

Ÿ         44 000 latu – apakšprogrammā 19.03.00 „Filmu nozare” palielināti pašu ieņēmumi par projektu īstenošanu un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un attiecīgi palielināti tiem atbilstošie izdevumi;

Ÿ         291 000 latu – programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no biļešu realizācijas, telpu nomas, projektu īstenošanas un palielināti  attiecīgie izdevumi;

Ÿ         14 243 lati – programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no mācību maksas Latvijas Mākslas akadēmijā un palielināti  attiecīgie izdevumi.

 

Grozījumi, kuri ietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

144 209 lati – programmai 20.00.00 „Kultūrizglītība” veikta līdzekļu pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana”, lai atbilstoši 2007.gada 15.maija Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.29 50.§) nolemtajam nodrošinātu no 2007.gada 1.septembra vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem samaksu par individuālo darbu ar izglītojamiem divu stundu apmērā uz vienu darba likmi un vienu darba likmi par izglītojamo darbu labošanu valodu, matemātikas, dabaszinību cikla un vēstures mācību priekšmetu pedagogiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

·     30 000 latu – apakšprogrammai 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” nodibinājuma „Ebreju glābēju piemiņas iemūžināšanas fonds” projektam – Otrā pasaules kara laikam veltītā pieminekļa  Rīgā, Dzirnavu ielā 124 izbūvei, to veltot Žanim Lipkem un visiem Latvijas ebreju glābējiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai šobrīd jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)  

Ÿ         12 188 lati – apakšprogrammā 23.03.00 „Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana”  saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr. 561 ”Par valsts budžeta izdevumiem”  izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai nodrošinātu Latvijas Mākslas akadēmijas Phare projekta „Dizaina studiju attīstība Latvijā” īstenošanu.

 
Valsts kontrole
Tehniskie grozījumi
Pamatbudžets
Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 01.00.00 “Valsts kontrole” veikta līdzekļu pārdale 265 300 latu apmērā samazinot uzturēšanas izdevumus un attiecīgi palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem atbilstoši Valsts kontroles organizēto iepirkumu procedūru rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem, lai nodrošinātu Valsts kontroles nomājamo biroja telpu Rīgā, Skanstes ielā 13 iekārtošanu.

 

 Augstākā tiesa

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā 01.00.00 „Tiesa” samazināti izdevumi darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām un  palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 45 000 latu apmērā sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām neprecīzu sadalījumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” izstrādāšanas procesā.

 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         1 300 latu – programmā 01.00.00 „Tiesa” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi precēm un pakalpojumiem, jo palielinājies sniegto maksas pakalpojumu apjoms.

 

Veselības ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

·     118 584 lati – no programmas 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

84 597 lati – apakšprogrammai 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”, tai skaitā 78 795 latu apmērā HIV/AIDS testsistēmu iegādei, jo HIV/AIDS uzraudzības funkciju ar 2007.gada 1.martu saistībā ar valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” reorganizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojumam Nr.49 „Par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" reorganizāciju” nodrošina valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs”, un 5802 latu apmērā izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 4 676 lati, lai nodrošinātu atvaļinājumu kompensāciju izmaksas valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” darbiniekiem;

33 987 lati – programmai 31.00.00 „Veselīga dzīvesveida veicināšana” izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 27 389 latu, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksas Veselības veicināšanas valsts aģentūras ierēdņiem un darbiniekiem saistībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju ar 2007.gada 1.jūliju atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 25.maija rīkojumam Nr.308 „Par Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju”;

·     2 108 200 latu – no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

3244 lati – apakšprogrammai 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” preču un pakalpojumu apmaksai valsts aģentūrā „Latvijas Infektoloģijas centrs”; 

2 000 000 latu – apakšprogrammai 33.03.00 „Medikamentu apmaksāšana”, lai nodrošinātu zāļu un medicīnisko ierīču izmaksu kompensāciju iedzīvotājiem (izdevumiem subsīdijām un dotācijām);

104 956 lati – programmai 35.00.00 „Uzskaite” operatīvā medicīniskā dienesta reģistra uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai;

·     952 376 lati – no apakšprogrammas 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras, Narkoloģijas valsts aģentūras, Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras neizlietotajiem līdzekļiem reorganizācijai veikta līdzekļu pārdale neatliekamo pasākumu īstenošanai, tai skaitā:

3820 latu – programmai 31.00.00 „Veselīga dzīvesveida veicināšana”, lai nodrošinātu  Veselības veicināšanas valsts aģentūras ierēdņiem un darbiniekiem kompensāciju izmaksas  saistībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju ar 2007.gada 1.jūliju atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 25.maija rīkojumam Nr.308;

40 566 lati – programmai 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšana”, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi (39 136 lati) un inventāra iegādi (1430 latu)  valsts aģentūrā „Sabiedrības veselības aģentūra”;

600 303 lati – apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība” veselības aprūpes pakalpojumu apjoma pieauguma nodrošināšanai; 

279 451 lats – apakšprogrammai 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” parādsaistību segšanai VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”;

28 236 lati – programmai 35.00.00 „Uzskaite”, lai veiktu preču un pakalpojumu iegādi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā saistībā ar  Narkoloģijas un psihiatrijas reģistra darbības nodrošināšanu;

·     337 654 lati – no apakšprogrammas 33.04.00 „Centralizēta medikamentu iegāde” saistībā ar līdzekļu ekonomiju vakcīnu iepirkuma rezultātā veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība”, lai nodrošinātu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjoma pieaugumu; 

·     1 745 602 lati – no apakšprogrammas 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” saistībā ar metodiskās vadības, uzraudzības un monitoringa funkciju nodošanu citām institūcijām (atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.janvāra rīkojumam Nr.64 „Par Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju” un Ministru kabineta 2007.gada 18.janvāra rīkojumam Nr.54 „Par Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju”) veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu programmās: „Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008.gadam”, „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005.-2008.gadam” un „Tabakas uzraudzības valsts programma 2006.-2010.gadam” paredzētās funkcijas, tai skaitā:

23 000 latu – apakšprogrammai 02.04.00 „Rezidentu apmācība un tālākizglītība”, lai nodrošinātu izglītošanas un informēšanas pasākumus (mācību līdzekļu izstrāde un izdošana, izglītojošo semināru organizēšana primārās aprūpes ārstiem, ģimenes ārstiem un medicīnas māsām) Medicīnas profesionālās izglītības centrā (izdevumiem atlīdzībai 7150 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 5762 lati, un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 15 850 latu apmērā);

14 000 latu – programmai 31.00.00 „Veselīga dzīvesveida veicināšana”, lai nodrošinātu veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanu (pētījumu veikšana, izglītojošo semināru organizēšana, speciālistu apmācība, informatīvu materiālu izdošana) valsts aģentūrā „Sabiedrības veselības aģentūra” (izdevumiem atlīdzībai 2000 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 1612 latu, un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 12 000 latu apmērā);

151 458 lati – programmai 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības  nodrošināšana”, lai nodrošinātu izdevumus saistībā ar valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pētījumu veikšanu, izglītojošu semināru organizēšanu, risku novērtēšanas kritēriju izstrādi, tabakas monitoringa sistēmas izveidi, narkotiku lietotāju datu bāžu analīzi, galveno indikatoru ieviešanu un uzturēšanu, datorprogrammatūras iegādi monitoringa ietvaros, Latvijas pārstāvības nodrošināšanu Reitox nacionālo fokālo punktu vadītāju un EMCDDA darba grupu un ekspertu sanāksmēs (izdevumiem atlīdzībai 35 296 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 28 440 latu, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 107 162 lati un kapitālajām iegādēm 9000 latu);

1 426 544 lati – apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība”, lai nodrošinātu  veselības aprūpes pakalpojumus veselības aprūpes institūcijās (dienas stacionāru izveide un uzturēšana, papildu narkoloģijas kabinetu izveide un uzturēšana, konsultatīvais darbs ar narkomāniem, starpnozaru ārstēšanas komandu izveide, narkomānu ar tiesas spriedumu ārstēšanas nodrošināšana, ķīmiski toksikoloģisko izmeklējumu nodrošināšana bērniem, alkometru iegāde);

130 600 latu – apakšprogrammai 33.03.00 „Medikamentu apmaksāšana”, lai nodrošinātu tabakas, alkohola un narkotiku atkarīgo bērnu bezmaksas ārstēšanai paredzēto medikamentu iekļaušanu valsts apmaksāto medikamentu sarakstā;

·     46 430 latu – no apakšprogrammas 37.04.00 „Maksājumi starptautiskajās organizācijās” saistībā ar līdzekļu ekonomiju iemaksām Pasaules Veselības organizācijā (PVO), kas izveidojusies valūtas (USD) kursa svārstību rezultātā un atbilstoši PVO ikgadējai dalībvalstu iemaksu pārskatīšanai, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”, lai  nodrošinātu papildu darba vietu iekārtošanu Veselības ministrijā saistībā ar papildu funkciju īstenošanu (izdevumiem atalgojumiem 26 430 latu, precēm un pakalpojumiem –  12 015 latu, kapitālajām iegādēm – 7985 lati);

·     181 420 latu – no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds” veikta līdzekļu pārdale programmai 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība”, lai nodrošinātu iepirkumu procedūru organizēšanu un papildus funkciju izpildi Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 116 653 latu);

·     11 000 latu – no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds” ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošiem izdevumiem veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošiem izdevumiem (subsīdijām un dotācijām) samaksai par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ES dalībvalstu  iedzīvotājiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

·     6060 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām un palielināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu Veselības ministrijas darbiniekiem piemaksas par papildu darbu un uzdevumu veikšanu;

·     280 latu – apakšprogrammā 01.03.00 „Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai” samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai projekta "Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011.gadam" ietvaros nodrošinātu mazvērtīgā inventāra iegādi;

·     20 000 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes studentu transporta izdevumu kompensācijas neizmantotajiem līdzekļiem, jo samazinājies pieprasījums transporta izdevumu kompensācijai, un palielināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu studiju programmu pasākumu īstenošanu;

·     108 000 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes neizmantotajiem līdzekļiem atlīdzībai (darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām) un palielināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei saistībā ar studiju programmu pasākumu īstenošanu;

·     2236 lati – apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izmaksām un palielināti izdevumi atalgojumiem saistībā ar ierēdņu statusa nepiemērošanu amatpersonām valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”;

·     184 lati – apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” samazināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstu nodrošināšanai valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”;

·     2000 latu – apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” samazināti izdevumi atlīdzībai saistībā ar neizmantotajiem līdzekļiem veselības apdrošināšanas polišu iegādei, jo valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka” nav nokomplektētas astoņas  štata vienības, un palielināti kapitālie izdevumi servera iegādei bibliotēkas vajadzībām;

·     2000 latu – apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” saistībā ar līdzekļu ekonomiju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (liels strādājošo pensionāru īpatsvars valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”) samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izdevumus;

·     50 000 latu – apakšprogrammā 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā;

·     581 800 latu – apakšprogrammā 33.10.00 „E-veselības pamatnostādņu ieviešana” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti kārtējie izdevumi 572 639 latu apmērā un kapitālie izdevumi 9161 lata apmērā, lai nodrošinātu E-veselības projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu (koncepcijas un projekta vadības nolikuma izstrādi, nodrošinātu mācību koordinatora pakalpojumus, iepirkumu sagatavošanu, informācijas apmaiņas standartu noteikšanu, datu pārraides tīkla prasību un standartu noteikšanu),  tai skaitā:

337 350 latu – izdevumiem Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā (izdevumi atlīdzībai 72 000 latu, t.sk. atalgojumiem 58 022 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 263 395 latu, kapitālajiem izdevumiem 1955 latu);

38 450 latu – izdevumiem Medicīnas profesionālās izglītības centrā (izdevumi atlīdzībai 20 157 lati, t.sk. atalgojumiem 16 642 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 087 lati, kapitālajiem izdevumiem 7206 lati);

22 000 latu – izdevumiem preču un pakalpojumu iegādei Veselības ministrijā;

84 000 latu – izdevumiem preču un pakalpojumu iegādei Katastrofu medicīnas centrā;

100 000 latu – izdevumiem preču un pakalpojumu iegādei Zāļu valsts aģentūrā;

·     30 000 latu – programmā 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība” samazināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei un palielināti izdevumi kapitālajām iegādēm, lai nodrošinātu telpu novērošanas sistēmas sakārtošanu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā;

·     47 111 latu – programmā 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība” izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (tai skaitā pabalstam sakarā ar ģimenes locekļa nāvi un ceļa izdevumu kompensācijai) Valsts sanitārajā inspekcijā;

·     11 000 latu – programmā 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība” samazināti izdevumi atlīdzībai saistībā ar līdzekļu ekonomiju darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (liels strādājošo pensionāru īpatsvars Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā) un palielināti izdevumi preču un pakalpojumu iegādei (reaģentu un ķimikāliju iegādēm, aparatūras remontam un tehniskajai apkalpošanai, apsardzes, atkritumu izvešanas, deratizācijas pakalpojumu un darba tērpu mazgāšanas izmaksu nodrošināšanai, ūdens, kanalizācijas, elektroenerģijas un apkures izdevumu nodrošināšanai);

·     2050 latu – apakšprogrammā 36.04.00 „Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai par projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” ietvaros strādājošajiem darbiniekiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

312 499 lati –  no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

·     16 809 lati – apakšprogrammai 01.02.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai”, tai skaitā:

15 820 latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, kā arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai atbilstoši ERAF Vadības komitejas 2007.gada 9.jūlija lēmumam; 

989 lati – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai atbilstoši ERAF Vadības komitejas 2007.gada 9.jūlija lēmumam; 

·     25 139 lati – apakšprogrammai 01.03.00 „Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai”, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta "Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011.gadam" īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumam Nr.153 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2007.gadā”;

·     87 540 latu – apakšprogrammai 04.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu projektu īstenošana” nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" projekta „Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas izveidošana” īstenošanai, tai skaitā 82 040 latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumam Nr.185 un 5500 latu apmērā atbilstoši ERAF Vadības komitejas 2007.gada 12.jūnija lēmumam;

·     127 251 lats – apakšprogrammai 07.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana” nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” īstenošanai, tai skaitā 111 650 latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumam Nr.185 un 15 601 lata apmērā atbilstoši ESF Vadības komitejas 2007.gada 19.jūnija lēmumam;

·      55 760 latu – apakšprogrammai 07.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana”, tai skaitā:

32 252 lati – atklāta projektu konkursa „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” projekta „Augstākās profesionālās studiju programmas "Audiologopēdija" pedagoģiskās un klīniskās prakses īstenošana uzņēmumos un iestādēs” īstenošanai (18 773 latu) un projekta „Profesionālās augstākās studiju programmas "Sabiedrības veselība" studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā” īstenošanai (13 479 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.marta rīkojumam Nr.185;

5004 lati – atklāta projektu konkursa „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” projekta „Informācijas dienas 26 Latvijas reģionu

 

vispārizglītojošās skolās – Izvēlies ģimenes ārsta profesiju!” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.jūlija rīkojumam Nr.449;

18 504 lati – atklāta projektu konkursa „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā” projekta „Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā” īstenošanai atbilstoši ESF Vadības komitejas 2007.gada 19.aprīļa lēmumam;

577 249 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2007.gada 1.septembra par 50 latiem par likmi, veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

·     572 061 lats – apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība”;

·     5188 lati – apakšprogrammai 02.04.00 „Rezidentu apmācība un tālākizglītība”;

17 230 latu –  no valsts budžeta programmas „Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa rīkojumam Nr.211 „Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā” novirzīts finansējums, tai skaitā:

·     1980 latu – programmai 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības  nodrošināšana” valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” izglītojošo filmu uzņemšanai;

·     15 250 latu – apakšprogrammai 33.07.00 „Atsevišķu Saeimas un Ministru kabineta lēmumu izpilde”, tai skaitā:

2500 latu – Jūrmalas Diabēta biedrībai holesterīna mērīšanas un cukura noteikšanas aparatūras iegādei;

950 latu – biedrības ”Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Kurzemes reģionālajai nodaļai un Kuldīgas nodaļai biroja tehnikas iegādei;

500 latu – Liepājas Diabēta biedrības darbības nodrošināšanai;

1200 latu –  Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļas darbības nodrošināšanai;

3000 latu –  Latvijas Narkologu asociācijai grāmatas „Patoloģiskā psiholoģija” izdošanai;

2400 latu –  Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai kopēšanas tehnikas un datortehnikas iegādei, informatīvo materiālu izdošanai un darbinieku apmācībai;

1200 latu –  Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejai skolēnu apmācības palīglīdzekļu iegādei;

2000 latu –  Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļai projektu īstenošanai un informatīvo pasākumu veikšanai;

1500 latu –  Tukuma reģionālajai diabēta biedrībai mācību līdzekļu iegādei.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

·     847 648 lati – apakšprogrammā 02.05.00 ”Zinātnisko institūciju bāzes finansējums” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 19.marta rīkojumu Nr.155 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.02.00 ”Zinātnes bāzes finansējums” paredzētā  asignējuma pārdali starp ministrijām” paredzēts transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas  05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

·     400 000 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Rīgas Stradiņa universitātei, tai skaitā saistībā ar jaunu studiju programmu uzsākšanu un studiju maksas pieaugumu – 216 435 lati, līdzfinansējuma piešķiršanu dažādos pētnieciskos projektos – 149 005 lati, dienesta viesnīcas pakalpojumu izmaksu paaugstinājumu – 34 560 latu. Papildu ieņēmumi novirzīti izdevumiem kapitālajām iegādēm 300 000 latu un izdevumiem preču un pakalpojumu apmaksai 100 000 latu, lai nodrošinātu zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstību Rīgas Stradiņa universitātē;

·     5000 latu – apakšprogrammā 06.02.00 „Muzejs” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi valsts aģentūrai „Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs”, jo palielinājušies ieņēmumi no biļešu pārdošanas, pastāvīgi palielinoties apmeklētāju skaitam. Papildu ieņēmumi novirzīti izdevumiem preču un pakalpojumu apmaksai;

·     40 000 latu – apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Valsts asinsdonoru centram saistībā ar ieņēmumu par laboratorijas izmeklējumiem un mācību pasākumiem palielināšanos un attiecīgi palielināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai saistībā ar sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanu;

·     90 000 latu – apakšprogrammā 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi valsts aģentūrai ''Latvijas Infektoloģijas centrs'' saistībā ar atsevišķu publisko pakalpojumu izcenojumu palielināšanos atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumiem Nr.355 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.528 “Noteikumi par valsts aģentūras ''Latvijas infektoloģijas centrs'' publisko pakalpojumu cenrādi””. Papildu ieņēmumi novirzīti preču un pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu;

·     12 000 latu – apakšprogrammā 33.03.00 „Medikamentu apmaksāšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saistībā ar līgumsodu piemērošanas pieaugumu aptiekām, konstatējot pārkāpumus, un attiecīgi palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu medikamentu apmaksu;

·     636 788 lati – apakšprogrammā 37.03.00 „Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpei nepieciešamo līdzekļu pārrēķiniem, precizējot normatīvus vienam pensionāram un aprūpējamo pensionāru skaitu.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums

·     -9063 lati – apakšprogrammā 01.03.00 „Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta "Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011.gadam" īstenošanai, jo projektu vērtēšanas ekspertu faktiskās izmaksas mazākas par plānotajām. Atbilstoši samazināti izdevumi atlīdzībai 9063 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 7529 latu apmērā.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

·     3787 lati – apakšprogrammā 02.04.00 „Rezidentu apmācība un tālākizglītība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saistībā ar līdzekļu pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana”, lai atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes  lēmumam (protokols Nr.29, 50.§) ar 2007.gada 1.septembri nodrošinātu Medicīnas profesionālās izglītības centra pedagoģisko un metodisko darbinieku darba samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (izdevumi atalgojumiem 3052 latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 735 latu apmērā).

 

 

Satversmes tiesa

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         programmā  01.00.00 „Tiesa” samazināti kapitālie izdevumi  49 642 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem sakarā ar izdevumu pārplānošanu, lai veiktu Satversmes tiesas ēkas logu un iekštelpu remontu;

Ÿ         Programmā  01.00.00 „Tiesa”  samazināti kārtējie izdevumi 28 000 latu apmērā sakarā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārmaksu un palielināti kārtējie izdevumi atalgojumam 21 000 latu apmērā, lai nodrošinātu MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1035  Grozījumi MK 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.960 Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi izpildi un 7 000 latu apmērā palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.

 

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         2 460 latu – programmā 01.00.00 „Tiesa” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai izdotu  LR Satversmes tiesas spriedumu krājumu saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 33.panta 2.daļu.

 

Prokuratūra

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale

Ÿ         40 000 latu – no programmas 03.00.00 “Prokuroru izdienas pensija” veikta līdzekļu pārdale programmai 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” komunālo pakalpojumu maksas un telpu nomas maksas pieauguma segšanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ÿ         3 619 744 lati – programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” samazināti izdevumi atalgojumiem sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām neprecīzu sadalījumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” izstrādāšanas procesā;

Ÿ         62 387 lati – programmā 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” samazināti izdevumi atalgojumiem sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām neprecīzu sadalījumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” izstrādāšanas procesā;

Ÿ         282 595 lati – programmā 03.00.00 “Prokuroru izdienas pensija” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām neprecīzu sadalījumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” izstrādāšanas procesā;

Ÿ         282 595 lati – programmā 03.00.00 “Prokuroru izdienas pensija” palielināti izdevumi sociāliem pabalstiem sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām neprecīzu sadalījumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” izstrādāšanas procesā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         6 000 latu – programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi sakarā ar telpu nomas maksas pieaugumu.

 

Grozījumi, kuri ietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         3 817 latu – programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2007.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi 3817 latu apmērā, lai segtu komunālo pakalpojumu cenu pieaugumu.

 

Centrālā vēlēšanu komisija
Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 01.00.00 “Vispārējā vadība”:

·          samazināti kārtējie izdevumi 4 200 latu apmērā preču un pakalpojumu apmaksai un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, jo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” izdevumi darbinieku veselības apdrošināšanai tiek plānoti pie atlīdzības;