Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 19.oktobrī  

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Mandātu un iesniegumu komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (reģ.Nr.1383), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta anotācija uz 2.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš 

 


ANOTĀCIJA

par likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

Sabiedrībā bieži izskan doma, ka Saeimas deputāti un valdība ir atrāvusies no sabiedrības, neievērojot tās vēlmes un vajadzības. Tiek pausts uzskats, ka eksistē plaisa starp deputātu un vēlētāju, zudusi uzticība starp Saeimas ievēlētām amatpersonām un tautu. Tā kā Saeimas plenārsēdes tiek translētas radio un televīzijā, kā arī runu stenogrammas tiek publicētas Latvijas Vēstnesī, katra Saeimas deputāta vārds, arguments izskan sabiedrībā. Ne reti tiek aizskarta cieņa un gods politisko diskusiju laikā, par ko aizrāda arī Saeimas priekšsēdētāja, tāpēc, ir nepieciešams Deputātu ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss), kurš ir izstrādāts pēc principa, ka tam ir jākalpo kā pozitīvas rīcības veicinātājam politiskajā darbībā.

Kodekss nedublē pieņemtos likumus, kā arī nepilda prokurora lomu, bet tas ir kā instruments, lai nepieļautu ētikas normas pārkāpumus. Kodekss veidots pēc principa, lai politiķu darbība būtu atklāta, sabiedrībai saprotama, novērstu korupcijas konfliktus un neattaisnotu lobēšanu.

8.Saeimas sagatavotais Deputātu ētikas kodekss tika izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas darbības specifikai un funkcijām. Tā mērķis ir iedibināt augstus uzvedības standartus un tādējādi vairot sabiedrības uzticību Saeimai. Kodekss nosaka principus, kas deputātiem jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. Deputāts ir morāli atbildīgs par savu darbību, viņš nevar izmantot citas personas vai partijas spiedienu par attaisnojumu balsojumam pret savu sirdsapziņu.  Kodekss nosaka, ka deputāts izvairās no iesaistīšanās reālos vai šķietamos interešu konfliktos. Tas paredz, ka deputātiem jābūt atsaucīgiem pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

Deputātu ētikas kodekss būs saistošs visiem Saeimas deputātiem, tas ir iestrādāts likumprojektā kā pielikums Saeimas kārtības rullim. Tas nosaka galvenās deputātu profesionālās ētikas normas un principus. Deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izskatīs Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija.

Deputātiem būs iespēja vērsties pie Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas, lai saņemtu ieteikumu, vai paredzētā rīcība būs pretrunā Deputātu ētikas kodeksam.

Augstu ētikas standartu uzturēšana un popularizēšana sabiedrībā ir ļoti svarīga, tas apstiprina demokrātiskas valsts vērtības un darbību.

 

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrību un tautsaimniecības attīstību?

 

Likums šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Likums šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Likums šo jomu neskar.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

Likums šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

Likumprojekta izstrādē ir bijusi sadarbība un konsultācijas ar ASV Kongresa ētikas komisijas vadītāju K.E.Kelneru, Juridiskā biroja vadītāju G.Kusiņu, Latvijas Universitātes Praktiskās filozofijas katedras profesori S.Lasmani, Sabiedriskā politikas centra “Providus” pētnieku V.Kalniņu, 6.Saeimas deputātu I.Bišeru.  Par piemēru ir ņemti Vācijas ētikas kodekss, ASV ētikas kodekss, V.Kalniņa pārskats par ētikas kodeksiem Eiropā.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1)      izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;

2)      izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;

3)      izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to Saeimas sēdē un publicē komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.