projekts

 

2005. gada 4. oktobrī                        Nr.9/10-25

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Mandātu un iesniegumu komisijas Deputātu ētikas kodeksa projekta izstrādes apakškomisija ir izstrādājusi Deputātu ētikas kodeksu.

Mandātu un iesniegumu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 5 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Mandātu un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                                P.Maksimovs

 

 

 

 


Iesniedz Mandātu un iesniegumu komisija

 

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 149. panta pirmās daļas desmito punktu šādā redakcijā:

‘’10) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija’’

 

2. 179. pantā:

 

papildināt pantu ar jaunu trešo punktu šādā redakcijā:

‘’3) pārrauga Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu un izskata Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas.’’

 

uzskatīt līdzšinējo trešo punktu par ceturto punktu;

 

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto  daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ievēlē pa vienam deputātam no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas. Komisijas locekļi atturas no darbībām, kuras var uzskatīt par nepamatotu vēršanos pret politiskajiem oponentiem vai par deputātu rīcības nepamatotu aizstāvību viņu politiskās piederības dēļ.

(3) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ierosina Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc deputāta, deputātu grupas vai frakcijas rakstveida iesnieguma. Iesniegumā norādāms:

1) lietas būtības izklāsts;

2) kādā veidā izpaudies Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums;

3) pierādījumi, ja tādi ir iesniedzēja rīcībā;

4) citi fakti, kuriem var būt nozīme lietas izskatīšanā.

 

(4) Ja iesniegums nav pietiekoši pamatots, to nekavējoties nosūta iesniedzējam nepilnību novēršanai un precizēšanai.

(5) Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izskatīšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija uzsāk ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc ierosināšanas. Nekavējoties pēc lietas ierosināšanas komisija nosūta ierosinājumu tam deputātam par kura rīcību ierosināta Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lieta. (Pievieno iesniegumu).

(6) Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu Komisija izskata atklātā sēdē ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lietas ierosināšanas. Komisija ar divu trešdaļu balsu vairākumu var nolemt noturēt slēgtu sēdi. Slēgtas sēdes rīkošanu var ierosināt komisijas loceklis.

(7) Konstatējot Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;

2) izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;

3) izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to Saeimas sēdē un publicē komisijas lēmumu laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’.’’

 

3. Papildināt likumu ar 179.1 pantu šādā redakcijā;

‘’ 179.1. Pēc deputāta rakstveida lūguma komisija sniedz ieteikumus vai deputāta paredzamā rīcība no ētikas viedokļa strīdīgās situācijās nebūs pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksu. Ja saņemts šāds deputāta lūgums komisijas sēde tiek sasaukta pēc iespējas tuvākajā laikā, vienojoties ar iesniedzēju. ‘’.

 

 

4. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

 

“Saeimas deputātu ētikas kodekss

 

 

 

1. Saeimas deputātu ētikas kodeksa (turpmāk — Ētikas kodekss) mērķis ir iedibināt augstus uzvedības standartus un tādējādi vairot sabiedrības uzticību Saeimai.

 

2. Ētikas kodekss ir vienlīdz saistošs visiem Saeimas deputātiem.

 

3. Ētikas kodekss ir Saeimas darba organizācijas sastāvdaļa. Tas ietver deputāta profesionālās ētikas principus, normas un ieteikumus, kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.

 

4. Deputāts godprātīgi ievēro Saeimas deputāta svinīgajā solījumā pausto apņemšanos.

 

5. Deputāts ciena un vienmēr ievēro Satversmi, Saeimas kārtības rulli un citus normatīvos aktus.

 

6. Deputāts ir morāli atbildīgs sabiedrībai par savu darbību (runām, balsojumiem u.c.).

     Deputāts nevar izmantot valdības pārstāvju, partiju vai citu personu spiedienu par attaisnojumu balsojumam pret savu sirdsapziņu.

     Deputāts atzīst savas kļūdas un cenšas labot tās.

 

7. Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar  Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.

 

8. Deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu darbību.

    Deputāts respektē cilvēktiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz sava oponenta rasi, dzimumu, ādas krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli.

 

9. Deputāts nepieļauj personisko un valsts interešu konfliktu un izvairās no situācijām, kas sabiedrībā var radīt pamatotas aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu.

    Deputāts nepieņem privātu uzaicinājumu un nepiedalās pasākumā vai izvairās no citādas situācijas, ja sakarā ar to var rasties pamatotas aizdomas par interešu konfliktu vai Saeimas prestiža pazemināšanu.

 

10. Deputāts atturas no iesaistīšanās parlamentārās izmeklēšanas komisijās, ja izmeklējamā joma un periods ir saistīti ar viņa darbību.

 

11. Deputāts neizmanto savu stāvokli, lai prettiesiski ietekmētu valsts un pašvaldību institūciju lēmumus.

 

12. Konfidenciālu informāciju, kuru deputāts ieguvis kā amatpersona, viņš neizmanto savās privātās vai ar viņu saistītu personu privātajās interesēs.

 

13. Deputāts pēc iespējas racionālāk lieto viņam piešķirto mantu un līdzekļus. 

 

14. Deputāts Saeimā uzturas darba videi piemērotā apģērbā un pienācīgā izskatā. Sabiedriskās vietās deputāts neuzturas alkohola vai psihoaktīvo vielu reibumā vai klaji nepiedienīgā izskatā.

 

15. Deputāts pakļaujas sabiedrisko kārtību uzturošo amatpersonu likumīgām prasībām.

 

16. Deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli.

 

17. Deputāts pastāvīgi izglītojas, apgūst savas valsts un citu valstu demokrātijas un politiskās kultūras pieredzi.

 

18. Deputāts kopj savu runas un valsts valodas prasmi. Deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu darbību.   

 

19. Deputāts att uras no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.

 

20. Savā personīgajā dzīvē deputāts nedara neko tādu, kas grauj Saeimas prestižu vai rada šaubas par viņa spēju godprātīgi veikt deputāta pienākumus.

 

21. Deputāts uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību.

 

22. Deputāts ir atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

 

23. Deputāts neizvairās no atbildēšanas uz jautājumiem, izņemot jautājumus, kas skar konfidenciālu informāciju vai privāto dzīvi.”

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

par likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

Sabiedrībā bieži izskan doma, ka Saeimas deputāti un valdība ir atrāvusies no sabiedrības, neievērojot tās vēlmes un vajadzības. Tiek pausts uzskats, ka eksistē plaisa starp deputātu un vēlētāju, zudusi uzticība starp Saeimas ievēlētām amatpersonām un tautu. Tā kā Saeimas plenārsēdes tiek translētas radio un televīzijā, kā arī runu stenogrammas tiek publicētas Latvijas Vēstnesī, katra Saeimas deputāta vārds, arguments izskan sabiedrībā. Ne reti tiek aizskarta cieņa un gods politisko diskusiju laikā, par ko aizrāda arī Saeimas priekšsēdētāja, tāpēc, ir nepieciešams Deputātu ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss), kurš ir izstrādāts pēc principa, ka tam ir jākalpo kā pozitīvas rīcības veicinātājam politiskajā darbībā.

Kodekss nedublē pieņemtos likumus, kā arī nepilda prokurora lomu, bet tas ir kā instruments, lai nepieļautu ētikas normas pārkāpumus. Kodekss veidots pēc principa, lai politiķu darbība būtu atklāta, sabiedrībai saprotama, novērstu korupcijas konfliktus un neattaisnotu lobēšanu.

8.Saeimas sagatavotais Deputātu ētikas kodekss tika izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas darbības specifikai un funkcijām. Tā mērķis ir iedibināt augstus uzvedības standartus un tādējādi vairot sabiedrības uzticību Saeimai. Kodekss nosaka principus, kas deputātiem jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. Deputāts ir morāli atbildīgs par savu darbību, viņš nevar izmantot citas personas vai partijas spiedienu par attaisnojumu balsojumam pret savu sirdsapziņu.  Kodekss nosaka, ka deputāts izvairās no iesaistīšanās reālos vai šķietamos interešu konfliktos. Tas paredz, ka deputātiem jābūt atsaucīgiem pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

Deputātu ētikas kodekss būs saistošs visiem Saeimas deputātiem, tas ir iestrādāts likumprojektā kā pielikums Saeimas kārtības rullim. Tas nosaka galvenās deputātu profesionālās ētikas normas un principus. Deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izskatīs Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija.

Deputātiem būs iespēja vērsties pie Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas, lai saņemtu ieteikumu, vai paredzētā rīcība būs pretrunā Deputātu ētikas kodeksam.

Augstu ētikas standartu uzturēšana un popularizēšana sabiedrībā ir ļoti svarīga, tas apstiprina demokrātiskas valsts vērtības un darbību.

 

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrību un tautsaimniecības attīstību?

 

Likums šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Likums šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Likums šo jomu neskar.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

Likums šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

Likumprojekta izstrādē ir bijusi sadarbība un konsultācijas ar ASV Kongresa ētikas komisijas vadītāju K.E.Kelneru, Juridiskā biroja vadītāju G.Kusiņu, Latvijas Universitātes Praktiskās filozofijas katedras profesori S.Lasmani, Sabiedriskā politikas centra “Providus” pētnieku V.Kalniņu, 6.Saeimas deputātu I.Bišeru.  Par piemēru ir ņemti Vācijas ētikas kodekss, ASV ētikas kodekss, V.Kalniņa pārskats par ētikas kodeksiem Eiropā.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1)      izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;

2)      izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;

3)      izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to Saeimas sēdē un publicē komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.