9/8 -

9/8 -

   .12.2004.

 

 

 

                    Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 8. decembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā"   (Reģ. nr.1011)      (Dok. nr.3316, 3316A)           un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

                  

 

 

          Ar cieņu,

komisijas sekretārs

 

 

Pēteris Kalniņš

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Būvniecības likumā

 

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Svītrot 1.panta 20.punktu.

 

2. Izteikt 4.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) uztur būvkomersantu reģistru;".

 

3. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"III nodaļa. Būvniecības pakalpojumu regulēšana".

 

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. (1) Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kurās fiziskajai personai patstāvīgai darbībai saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu nepieciešams būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts, komersan­tam jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā.

(2) Komersants nav tiesīgs izpildīt darbus būvniecības jomās, kurās komersantam nav attiecīgu speciālistu.

(3) Būvkomersantu reģistrā iekļauj informāciju par komersantu, būvnie­cībā nodarbināto personālu, tai skaitā par personām, kurām ir pastāvīgas prakses tiesības saskaņā ar šā likuma 8.pantu, komersantu raksturojošus datus, ziņas par pārkāpumiem būvniecībā un ziņas par reģistra noteikumu pārkāpumiem.

(4) Būvkomersantu reģistrs ir publiski pieejams, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību.

(5) Kārtību, kādā komersanti reģistrējami un pārreģistrējami būvkomer­santu reģistrā un izslēdzami no tā, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

5.  10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Fiziskajām personām nav nepieciešams būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts, ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteiku­miem un citiem normatīvajiem aktiem nav nepieciešams akceptēts būvprojekts un būvatļauja.";

 

svītrot trešajā daļā vārdus "vai licence";

svītrot ceturto daļu.

 

6. Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

 

"15. Līdz 2005.gada 31.decembrim komersants, kuram ir spēkā esoša Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Ekonomikas ministri­jas izsniegta licence uzņēmējdarbībai būvniecībā un kurš darbojas atbilstoši licences nosacījumiem, var nereģistrēties būvkomersantu reģistrā."