Likumprojekta "Par valsts budžetu 2008.gadam" titullapa

 

 

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam””

 

 

 

 

2008. gada jūlijs


Priekšlikumi 2.lasījumamSaturs

 

Likumprojekts  „Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam””

 

1.

Likuma teksts

1 – 4

2.

1.pielikums “Valsts konsolidētais budžets 2008.gadam”

5 - 7

3.

2.pielikums “Valsts budžeta ieņēmumi”

8 - 10

4.

3.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”

11 - 22

5.

4.pielikums “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

23 - 156

6.

5.pielikums “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

157 – 163

7.

6.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

164 - 165

8.

7.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu  daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

166

9.

8.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

167

10.

9.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

168

11.

10.pielikums “Mērķdotācijas  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

169

12.

11.pielikums „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

170

13.

12.pielikums “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

171

14.

13.pielikums “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un  pārējām ilgtermiņa saistībām“

172 - 499

15.

14.pielikums “Valsts izsniedzamie galvojumi 2008.gadam”

500

16.

15.pielikums “Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadam”

501

 

Anotācija

Paskaidrojumi