Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

2008. gada 27. februārī

Nr.9/1- 2____ -  (9/08)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija 2008. gada 28. februāra sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā „ (Nr. Nr.593/Lp9) ( Dok.Nr. 1869);

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā „ ( Nr. 600/Lp9) ( Dok.nr. 1969).

 

Komisija lūdz iekļaut minētos likumprojektus Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā

 

 

1.pants. 2007.gada 18.decembrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai.

 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludina Vienošanos latviešu valodā.

 

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2008. gada_____________.