MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI


1996.gada 18.janvārī (2.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.4 “Grozījumi Ministru
kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumos nr.158 “Par
ierēdņu disciplinārsodiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.5 “Grozījumi Ministru
kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.214 “Par
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.6 “Grozījumi likumā par
1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka
atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”


Ministru kabineta noteikumi nr.7 “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.8 “Grozījums likumā “Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””


Ministru kabineta noteikumi nr.9 “Grozījums likumā “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos””


Ministru kabineta noteikumi nr.10 “Grozījumi likumā “Par
akciju sabiedrībām””


Ministru kabineta noteikumi nr.11 “Grozījumi likumā “Par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību””


Ministru kabineta noteikumi nr.12 “Grozījumi likumā “Par
ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.13 “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu””


Ministru kabineta noteikumi nr.14 “Grozījums likumā “Par
valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.15 “Grozījumi likumā “Par
nodarbinātību””


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.85 “Grozījums likumā
“Par izlozēm un azartspēlēm””


Ministru kabineta noteikumi nr.86 “Grozījums likumā “Par
valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.87 “Grozījumi likumā “Par
namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.89 “Grozījumi likumā
“Par ugunsdrošību””


Ministru kabineta noteikumi nr.90 “Grozījums Augstākās
padomes 1991.gada 4.jūnija lēmumā “Par Latvijas
Republikas likuma “Par policiju” spēkā stāšanās kārtību””


Ministru kabineta noteikumi nr.91 “Grozījumi likumā
“Par policiju””


Ministru kabineta noteikumi nr.92 “Noteikumi par Latvijas
Republikas pilsoņu un Īrijas Republikas pilsoņu savstarpēju
bezvīzu ceļošanas kārtību”


Ministru kabineta noteikumi nr.93 “Noteikumi par
atbilstības novērtēšanu”


Ministru kabineta noteikumi nr.94 “Grozījumi Ministru
kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.216 “Par
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar
energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.95 “Grozījumi likumā “Par
uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.96 “Grozījums likumā “Par
meža apsaimniekošanu un izmantošanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.97 “Grozījumi likumā “Par
apdrošināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.98 “Grozījumi Ministru
kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.214 “Par 
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.99 “Grozījumi likumā “Par
Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.100 “Grozījumi likumā “Par
invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.101 “Farmācijas noteikumi”


Ministru kabineta noteikumi nr.102 “Grozījumi likumā
“Par sociālo palīdzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.103 “Grozījumi likumā “Par
1923.gada 2.augusta likuma “Par Valsts kontroli” atjaunošanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.104 “Grozījumi likumā
“Valsts kontroles revīzijas reglaments””


Ministru kabineta noteikumi nr.105 “Grozījums likumā
“Par pašvaldību budžetiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.106 “Grozījumi likumā
“Par pašvaldībām””


Ministru kabineta noteikumi nr.107 “Grozījumi likumā “Par
pārtikas aprites kārtību un uzraudzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.114 “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.115 “Grozījumi likumā “Par
ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.116 “Par grozījumiem
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””


Ministru kabineta noteikumi nr.117 “Grozījumi likumā “Par
1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka 
atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””


Ministru kabineta noteikumi nr.118 “Grozījumi
Kredītiestāžu likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.119 “Grozījumi likumā
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.120 “Grozījumi likumā
“Par valsts pensijām””


Ministru kabineta noteikumi nr.121 “Grozījumi 
Zemesgrāmatu likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.122 “Noteikumi par
Valsts īpašuma fondu”


Ministru kabineta noteikumi nr.123 “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.124 “Grozījumi Latvijas
Republikas valsts robežas likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.125 “Grozījumi likumā
“Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un
citiem īpašuma objektiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.126 “Grozījums likumā
“Par valsts civildienestu””


Ministru kabineta noteikumi nr.129 “Grozījumi likumā
“Par uzņēmējdarbību””


Ministru kabineta noteikumi nr.130 “Grozījums likumā
“Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””


Ministru kabineta noteikumi nr.131 “Grozījums likumā
“Par sociālo palīdzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.132 “Grozījums likumā
“Par dzīvokļa īpašumu””


Ministru kabineta noteikumi nr.133 “Grozījumi likumā
“Par bāriņtiesām un pagasttiesām””Ministru kabineta noteikumi nr.88 “Grozījums likumā
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos””


Ministru kabineta noteikumi nr.135 “Grozījumi likumā
“Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.141 “Grozījumi Likumā
par ostām”


Ministru kabineta noteikumi nr.142 “Noteikumi par
valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”


Ministru kabineta noteikumi nr.127 “Noteikumi par valsts
un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”


Ministru kabineta noteikumi nr.128 “Grozījumi likumā
“Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu
ar izpirkumu””


Ministru kabineta noteikumi nr.136 “Grozījumi likumā
“Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.137 ”Noteikumi par
Rīgas tirdzniecības brīvostu”


Ministru kabineta noteikumi nr.138 “Grozījums Latvijas
Republikas Muitas kodeksā”


Ministru kabineta noteikumi nr.139 “Grozījums Latvijas
Republikas Augstākās padomes 1993.gada 28.aprīļa
lēmumā “Par Latvijas Republikas apgabaltiesu
Zemesgrāmatu nodaļu nodibināšanu un to priekšnieku un
viņu vietnieku iecelšanu””Ministru kabineta noteikumi nr.140 “Noteikumi par
nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās”


1996.gada 8.augustā (1.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.266 “Ar Vatikāna
pasi ceļojošo personu bezvīzu ieceļošanas kārtība
Latvijas Republikā”


Ministru kabineta noteikumi nr.267 “Grozījumi
likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu
un uzturēšanos Latvijas Republikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.268 “Par Latvijas
Republikas Augstākās padomes Prezidija 1991.gada
17.oktobra lēmuma “Par Bauskas rajona bijušo partijas
komitejas telpu izmantošanu” atzīšanu par spēku
zaudējušu”


Ministru kabineta noteikumi nr.269 “Grozījumi
likumā “Par akciju sabiedrībām””


Ministru kabineta noteikumi nr.270 “Grozījumi
likumā “Par grāmatvedību””


1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.276 “Grozījums likumā
“Par sociālo palīdzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.278 “Grozījumi likumā
“Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem
pašaizsardzībai””Ministru kabineta noteikumi nr.279 “Noteikumi par
nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu J.Daliņa
Valmieras stadionam”


Ministru kabineta noteikumi nr.280 “Grozījumi likumā
“Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes
objektiem un nacionālajām sporta bāzēm””


Ministru kabineta noteikumi nr.281 “Grozījumi likumā
“Par apdrošināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.282 “Grozījumi likumā
“Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.283 “Grozījums Augstākās
padomes 1992.gada 15.septembra lēmumā “Par Latvijas
Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu
atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” spēkā
stāšanās kārtību””


Ministru kabineta noteikumi nr.284 “Grozījums likumā
“Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam””


Ministru kabineta noteikumi nr.285 “Grozījums likumā
“Par Valsts darba inspekciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.286 “Grozījums likumā
“Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””


Ministru kabineta noteikumi nr.287 “Grozījums likumā
“Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību””


Ministru kabineta noteikumi nr.288 “Grozījums likumā
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos””Ministru kabineta noteikumi nr.289 “Grozījums likumā
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās””


Ministru kabineta noteikumi nr.290 “Grozījums likumā
“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””


Ministru kabineta noteikumi nr.291 “Grozījumi Ministru
kabineta 1994.gada 4.janvāra noteikumos nr.5 “Par
ministriju iekārtu””


Ministru kabineta noteikumi nr.292 “Grozījumi likumā
“Par uzņēmumu gada pārskatiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.293 “Grozījums likumā
“Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.296 “Noteikumi par zemes
īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām valsts lidostu
uzņēmuma “Rīga” teritorijā”


Ministru kabineta noteikumi nr.297 “Grozījumi likumā
“Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un
uzturēšanos Latvijas Republikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.298 “Grozījumi likumā
“Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.299 “Par zvērinātiem
revidentiem”


Ministru kabineta noteikumi nr.300 “Noteikumi par 
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu”Ministru kabineta noteikumi nr.301 “Grozījumi likumā
“Par Valsts ieņēmumu dienestu””


Ministru kabineta noteikumi nr.302 “Grozījums Latvijas
Kriminālkodeksā”


Ministru kabineta noteikumi nr.303 “Grozījumi likumā
“Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības
apturēšanas kārtību””


Ministru kabineta noteikumi nr.304 “Noteikumi par 
valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes
banka””


Ministru kabineta noteikumi nr.305 “Grozījums likumā
“Par pašvaldības uzņēmumu””


Ministru kabineta noteikumi nr.306 “Grozījumi likumā
“Par dzīvojamo telpu īri””


Ministru kabineta noteikumi nr.320 “Grozījums likumā
“Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju
izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.321 “Grozījums likumā
“Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes
deputāta statusu””


Ministru kabineta noteikumi nr.322 “Grozījums Pilsētas
domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu
likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.323 “Grozījumi likumā
“Par pašvaldībām””Ministru kabineta noteikumi nr.324 “Noteikumi par
aizsargjoslām”


1997.gada 23.janvārī (3.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.458 “Grozījums Ministru
kabineta 1996.gada 6.augusta noteikumos nr.300 “Noteikumi
par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.459 “Dānijas Karalistes
pavalstnieku bezvīzu ieceļošanas kārtība Latvijas Republikā”


Ministru kabineta noteikumi nr.1 “Par likuma “Par Latvijas
Investīciju banku” atzīšanu par spēku zaudējušu”


Ministru kabineta noteikumi nr.2 “Grozījums likumā “Par
Latvijas Republikas Zemessardzi””


Ministru kabineta noteikumi nr.3 “Grozījumi likumā “Par 
Aizsardzības spēkiem””


1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.8 “Grozījums likumā “Par
meža apsaimniekošanu un izmantošanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.9 “Grozījumi Būvniecības
likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.10 “Grozījums Augstākās
padomes 1992.gada 3.novembra lēmumā “Par nacionālās
sporta bāzes statusa piešķiršanu””Ministru kabineta noteikumi nr.11 “Noteikumi par īpaši
atbalstāmajiem reģioniem”


Ministru kabineta noteikumi nr.12 “Grozījumi likumā
“Par akciju sabiedrībām””


Ministru kabineta noteikumi nr.13 “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.15 “Grozījums likumā “Par
uzņēmējdarbību””


Ministru kabineta noteikumi nr.16 “Grozījumi likumā “Par
nodarbinātību””


Ministru kabineta noteikumi nr.17 “Grozījumi Ministru
kabineta 1994.gada 30.augusta noteikumos nr.177
“Ārstniecības noteikumi””


Ministru kabineta noteikumi nr.18 “Grozījumi likumā “Par
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””


Ministru kabineta noteikumi nr.19 “Grozījumi likumā “Par
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.20 “Grozījums likumā “Par
atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku
un kārtību””


Ministru kabineta noteikumi nr.21 “Grozījums likumā “Par
atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību””Ministru kabineta noteikumi nr.22 “Grozījumi Ministru kabineta
1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.216 “Par nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu
ārējiem objektiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.23 “Grozījumi likumā “Par
uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā””


Ministru kabineta noteikumi nr.24 “Grozījumi likumā “Par
vides aizsardzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.25 “Grozījumi likumā “Par
veterinārmedicīnu””


Ministru kabineta noteikumi nr.26 “Noteikumi par zemes
privatizāciju un atsavināšanu Latvijas Republikas pilsētās”


Ministru kabineta noteikumi nr.27 “Grozījums Radio un
televīzijas likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.28 “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās””


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.119 “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.120 “Par nacionālās sporta
bāzes statusa piešķiršanu Aizsardzības spēku sporta kluba
sporta kompleksam”


Ministru kabineta noteikumi nr.121 “Grozījums likumā “Par
valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem
un nacionālajām sporta bāzēm””


Ministru kabineta noteikumi nr.122 “Grozījums likumā “Par meža 
apsaimniekošanu un izmantošanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.123 “Grozījums likumā “Par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”” (Steidzams)


Ministru kabineta noteikumi nr.124 “Grozījumi likumā “Par autoceļiem””


Ministru kabineta noteikumi nr.125 “Grozījumi likumā “Par
valsts civildienestu””


Ministru kabineta noteikumi nr.126 “Grozījumi likumā “Par
arhīviem”” (Nav pieņemts)


Ministru kabineta noteikumi nr.127 “Grozījumi likumā “Par
sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām””


Ministru kabineta noteikumi nr.128 “Grozījums likumā “Par to
bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas
valsts pilsonības””


Ministru kabineta noteikumi nr.129 “Grozījumi likumā “Par
ugunsdrošību””


Ministru kabineta noteikumi nr.130 “Grozījums likumā “Par
biržām””


Ministru kabineta noteikumi nr.131 “Grozījumi likumā “Par
vērtspapīriem””


Ministru kabineta noteikumi nr.132 “Grozījumi likumā “Par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību””


Ministru kabineta noteikumi nr.133 “Grozījumi likumā “Par
Vērtspapīru tirgus komisiju””


Ministru kabineta noteikumi nr.134 “Grozījumi likumā
“Par ostām””


Ministru kabineta noteikumi nr.135 “Noteikumi par ceļu
satiksmi””


Ministru kabineta noteikumi nr.136 “Grozījumi likumā “Par
uzņēmējdarbību””


Ministru kabineta noteikumi nr.137 “Grozījumi likumā “Par
Aizsardzības spēkiem””


1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.257 “Noteikumi par nekustamo
īpašumu Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 un Rīgā, Vaļņu ielā 32 nodošanu Brīvo arodbiedrību savienībai”


Ministru kabineta noteikumi nr.268 “Grozījumi Būvniecības
likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.269 “Grozījumi Zvejniecības
likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.270 “Grozījumi likumā
“Par valsts meža izmantošanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.271 “Noteikumi par zemes
reformas pabeigšanas kārtību lauku apvidos”Ministru kabineta noteikumi nr.272 “Grozījums Kredītiestāžu
likumā”


Ministru kabineta noteikumi nr.273 “Noteikumi par zemes
īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām Rīgas tirdzniecības
brīvostas teritorijā”


Ministru kabineta noteikumi nr.281 “Grozījumi likumā
“Par vērtspapīriem””


Ministru kabineta noteikumi nr.282 “Grozījums likumā
“Par pašvaldībām””


Ministru kabineta noteikumi nr.283 “Grozījumi likumā
“Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””


Ministru kabineta noteikumi nr.284 “Noteikumi par valsts
un pašvaldību atbalsta uzņēmējdarbībai kontroli”


Ministru kabineta noteikumi nr.274 “Grozījums likumā
“Par uzņēmējdarbību””


Ministru kabineta noteikumi nr.275 “Grozījums likumā
“Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””


Ministru kabineta noteikumi nr.276 “Grozījums likumā
“Par aviāciju””


Ministru kabineta noteikumi nr.277 “Grozījums likumā
“Par apdrošināšanu””


Ministru kabineta noteikumi nr.278 “Grozījums
Civillikumā”Ministru kabineta noteikumi nr.279 “Grozījums Latvijas
Kriminālkodeksā”


Ministru kabineta noteikumi nr.280 “Grozījumi Ministru
kabineta 1997.gada 7.aprīļa noteikumos nr.135 “Noteikumi
par ceļu satiksmi””


1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.439 “Noteikumi par Iekšlietu
ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta
pakāpēm izdienas pensijām”


1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Ministru kabineta noteikumi nr.278 “Noteikumi par
ietekmes uz vidi novērtējumu”


Ministru kabineta noteikumi nr.280 “Grozījumi likumā “Par
Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekonomisko zonu””


Ministru kabineta noteikumi nr.281 “Standartizācijas
noteikumi”


Ministru kabineta noteikumi nr.295 “Kārtība, kādā dzēšami
administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām par 
atņemto mantu piešķirtie īpašuma kompensācijas
sertifikāti”


Ministru kabineta noteikumi nr.296 “Grozījumi likumā “Par
kultūras pieminekļu aizsardzību””


Ministru kabineta noteikumi nr.297 “Par autortiesībām un
blakustiesībām”