MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI


1994.gada 13.janvārī (1.sēde) 

MK noteikumi nr.36 "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

MK noteikumi nr.35 "Par valsts policijas un Zemessardzes 
papildu tiesībām"

MK noteikumi nr.41 "Par pārvadājumiem ar autotransportu"

1994.gada 20.janvārī (3.sēde) 

MK noteikumi nr.1 "Par grozījumiem likumā "Par galvaspilsētas
Rīgas pašvaldību""

MK noteikumi nr.2 "Par grozījumiem likumā "Par rajona, 
pilsētas, pilsētas rajona un pagasta tautas deputāta statusu""

MK noteikumi nr.3 "Par grozījumiem Latvijas Darba likumu
kodeksā"

MK noteikumi nr.4 "Par grozījumiem 1992.gada 9.jūnija likumā
"Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos
Latvijas Republikā" un Augstākās padomes 1992.gada
10.jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par
ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos
Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību""

MK noteikumi nr.5 "Par ministrijas iekārtu"

MK noteikumi nr.6 "Par grozījumiem likumā "Par 
papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā iedzīvotāju reģistrācijas jautājumos""

MK noteikumi nr.7 "Par grozījumiem likumā "Par Valsts zemes
dienestu""

MK noteikumi nr.8 "Par grozījumiem un papildinājumiem 
1991.gada 5.novembra likumā "Par pašvaldību īpašumā
esošo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves
pakalpojumu objektu privatizāciju""

MK noteikumi nr.9 "Par papildinājumiem likumā "Par bankām""

MK noteikumi nr.10 "Par grozījumiem likumā "Par valsts
tehnisko uzraudzību""

MK noteikumi nr.11 "Par papildinājumiem 1990.gada 
12.decembra likumā "Par valsts uzņēmumu""

MK noteikumi nr.12 "Par grozījumiem un papildinājumiem
1993.gada 30.marta likumā "Par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem""

MK noteikumi nr.13 "Par grozījumiem 1991.gada 30.oktobra
likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem""

MK noteikumi nr.14 "Par papildinājumiem un grozījumiem
1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību""

MK noteikumi nr.15 "Par grozījumiem atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikumā"

MK noteikumi nr.16 "Par grozījumiem 1991.gada 30.oktobra
likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas
Republikā""

MK noteikumi nr.17 "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

MK noteikumi nr.18 "Par grozījumiem un papildinājumiem
1991.gada 3.decembra likumā "Par uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu""

MK noteikumi nr.19 "Par grozījumiem un papildinājumiem
likumā "Par policiju""

MK noteikumi nr.20 "Par grozījumiem likumā "Par akciju
sabiedrībām""

MK noteikumi nr.21 "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas
Republikas Zemessardzi""

MK noteikumi nr.22 "Par grozījumiem likumā "Par Aizsardzības
spēkiem""


MK Noteikumi nr.23 "Par Latvijas Republikas Augstākās 
padomes Prezidija un Latvijas Republikas Ministru padomes 
1993.gada21.janvāra lēmuma "Par Latvijas Republikas 
Aizsardzības spēku, Zemessardzes, Iekšlietu ministrijas 
bruņoto formējumu un Drošības dienesta amatu sadalījumu pēc 
kvalifikācijas kategorijām un dienesta pakāpēm un par 
piemaksām pie amatalgas" atzīšanu par spēku zaudējušu"

MK noteikumi nr.24 "Par meža apsaimniekošanu
un izmantošanu"

MK noteikumi nr.25 "Par grozījumiem likumā "Par pagasta
pašvaldību""

MK noteikumi nr.26 "Par grozījumiem likumā "Par rajona
pašvaldību""

MK noteikumi nr.27 "Par grozījumiem likumā "Par pilsētas
pašvaldību""

MK noteikumi nr.28 "Pretizlūkošanas noteikumi"

MK noteikumi nr.29 "Par Latvijas Republikas valsts robežu"

MK noteikumi nr.30 "Par papildinājumiem 1992.gada 16.jūnija
likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu)
privatizācijas kārtību""

MK noteikumi nr.31 "Par grozījumiem 1991.gada 5.marta
likumā "Par pašvaldību uzņēmumu""

MK noteikumi nr.32 "Par valsts nekustamā īpašuma reģistrāciju
un izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatās"

MK noteikumi nr.42 "Par darba samaksas jautājumos pieņemto
Augstākās padomes Prezidija lēmumu atzīšanu par spēku
zaudējušiem"

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

MK noteikumi nr.74 "Par likuma "Par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem" 
papildināšanu"

MK noteikumi nr.75 "Par grozījumiem un papildinājumiem
Izglītības likumā"

MK noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem
likumā "Par aviāciju""

MK noteikumi nr.81 "Par grozījumiem un papildinājumiem
likumā "Par cukuru""

MK noteikumi nr.82 "Par papildinājumiem likumā "Par
uzņēmējdarbību""

MK noteikumi nr.77 "Par grozījumiem likumā "Par
uzņēmējdarbību""

MK noteikumi nr.79 "Par grozījumiem likumā "Par ārvalstnieku
un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas
Republikā""

MK noteikumi nr.80 "Par likuma "Par policiju" papildināšanu"

1994.gada 2.septembrī (1.sēde)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.129
"Par pārtiku""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.133
"Par valsts mantas atsavināšanas kārtību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.135
"Par grozījumiem likumā "Par uzņēmējdarbību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.137
"Par grozījumiem likumā "Par valsts tehnisko uzraudzību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.138
"Par grozījumiem likumā "Par Valsts darba inspekciju""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.139
"Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības
apturēšanas kārtību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.140
"Par grozījumiem likumā "Par darba aizsardzību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.141
"Par grozījumiem Latvijas Darba likumu kodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.142
"Par valsts meža izmantošanas kārtību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.143
"Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.144
"Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.148
"Par grozījumiem Latvijas Labošanas darbu kodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.150
"Par grozījumiem likumā "Par ugunsdrošību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.153
"Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību""


Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.154
"Par grozījumiem Latvijas Republikas iestāžu
disciplinārreglamentā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.155
"Par grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.156
"Par zvejniecību""

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.158
"Par ierēdņu disciplinārsodiem""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.160
"Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada 4.janvāra
noteikumos nr.5 "Par ministriju iekārtu""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.167
"Par elektroniskajiem masu informācijas līdzekļiem""
(Noraidīts)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.169
"Par ceļu satiksmi""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.170
"Par grozījumiem 1990.gada 26.septembra likumā "Par
uzņēmējdarbību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.168
"Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.165
"Par grozījumiem Augstākās padomes 1992.gada 
9.septembra lēmumā "Par kārtību, kādā pašvaldības uzskaita,
kontrolē un pārņem ārvalstu militāro resoru pārziņā esošos
nekustamā īpašuma objektus""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.163
"Par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.166
"Par grozījumiem Latvijas Kriminālkodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.149
"Par grozījumiem Latvijas Kriminālkodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.162
"Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā un Latvijas Republikas Muitas kodeksā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.171
"Par grozījumiem Izglītības likumā""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.172
"Par valsts proves uzraudzību""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.173
"Par grozījumiem likumā "Par Aizsardzības spēkiem""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.174
"Par grozījumu likumā "Par policiju""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.175
"Par 1992.gada 7.jūlija likuma "Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un
kārtību" papildināšanu""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.176
"Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā (vides aizsardzības jautājumos)""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.177
"Ārstniecības noteikumi""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.178
"Par grozījumu likumā "Par Latvijas Republikas
Zemessardzi""

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.179
"Par privatizācijas sertifikātiem""

1995.gada 11.maijā (5.sēde)

Ministru kabineta noteikumi nr.108 "Grozījumi likumā
"Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un
uzturēšanos Latvijas Republikā""

Ministru kabineta noteikumi nr.100 "Noteikumi par
Nodokļu maksātāju reģistru"

Ministru kabineta noteikumi nr.110 "Grozījumi likumā
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

Ministru kabineta noteikumi nr.111 "Latvijas attīstības
aģentūras darbības noteikumi"

Ministru kabineta noteikumi nr.112 "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Ministru kabineta noteikumi nr.113 "Grozījumi Latvijas
Republikas Muitas kodeksā"

Ministru kabineta noteikumi nr.114 "Noteikumi par 
īpašuma tiesību atsaukšanu uz zemi, kura aizņemta ar
īpaši aizsargājamiem dabas objektiem"

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada
4.janvāra noteikumos nr.5 "Par ministriju iekārtu""

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Ministru kabineta noteikumi nr.180 "Grozījumi Ministru
kabineta 1994.gada 4.janvāra noteikumos nr.5 "Par
ministriju iekārtu""

Ministru kabineta noteikumi nr.192 "Grozījumi Latvijas
Kriminālkodeksā"

Ministru kabineta noteikumi nr.193 "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Noraidīti)

Ministru kabineta noteikumi nr.199 "Grozījumi Augstākās padomes lēmumā "Par Latvijas Republikas apgabaltiesu 
zemesgrāmatu nodaļu nodibināšanu un to priekšnieku un 
viņu vietnieku iecelšanu""

Ministru kabineta noteikumi nr.200 "Grozījums Latvijas
Kriminālkodeksā"

Ministru kabineta noteikumi nr.201 "Grozījums
Latvijas Kriminālkodeksā"

Ministru kabineta noteikumi nr.202 "Grozījums Ministru
kabineta 1995.gada 5.janvāra noteikumos nr.6 "Par valsts
apdrošināšanas Latvijas uzraudzības inspekciju""

Ministru kabineta noteikumi nr.203 "Latvijas Attīstības
aģentūras darbības noteikumi"

Ministru kabineta noteikumi nr.204 "Noteikumi par
Valsts cilvēktiesību biroju"

Ministru kabineta noteikumi nr.212 "Komercbanku
noteikumi"

Ministru kabineta noteikumi nr.211 "Noteikumi par
komercbanku sanāciju un bankrotu"

Ministru kabineta noteikumi nr.213 "Noteikumi par fizisko
personu noguldījumu kompensāciju"

Ministru kabineta noteikumi nr.214 "Noteikumi par
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu"

Ministru kabineta noteikumi nr.215 "Grozījumi likumā
"Par valsts uzņēmumu""

Ministru kabineta noteikumi nr.216 "Par nekustamā
īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes
uzņēmumu ārējiem objektiem"

Ministru kabineta noteikumi nr.217 "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Noraidīts)

Ministru kabineta noteikumi nr.218 "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"