ĪPAŠUMS


Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas 1991.gada 30.oktobra likumos "Par
namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" un "Par
namīpašumu denacionalizāciju""
1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)
1993.gada 4.novembrī (9.sēde)

Likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"
(11.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums (atlikts) - 1994.gada 10.februārī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām"
(11.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.februārī (6.sēde)


Likums "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma 
objektu novērtēšanas kārtību"
(11.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem""
(25.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Likums "Par valsts īpašuma fondu"
(11.11.1993, 25.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas 1991.gada 30.oktobra likumos "Par
namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" un "Par
namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas 1991.gada
30.oktobra likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem
īpašniekiem""
1.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 31.martā (14.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas 1991.gada
30.oktobra likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju
Latvijas Republikā""
1.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 31.martā (14.sēde)

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Likumprojekts "Par derīgo izrakteņu atradņu, iegulu un
zemes dzīļu izmantošanas pārtraukšanu īpašnieku un viņu
mantinieku pieprasītajās zemēs"

Likums "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem""
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 6.oktobrī (7.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem 1992.gada 16.jūnija
likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu)
privatizācijas kārtību""
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likumprojekts "Par valsts nekustamā īpašuma reģistrāciju
un izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatās"

Likums "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"
1.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)
1994.gada 20.oktobrī (9.sēde) - priekšlikumu
iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 1994.gada 20.novembrim

2.lasījums - 1995.gada 2.martā (10.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 29.martā (15.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
īpašuma objektu privatizāciju""
2.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likumprojekts "Par īpašuma atdošanu akadēmiskajām
mūža organizācijām"
(19.05.1995)
1.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā"
(08.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

Likums "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 
kārtību""
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 9.februārī (5.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Lēmums "Par kompensāciju par nacionalizētajiem un nelikumīgi
atsavinātajiem namīpašumiem"

Likums "Par grozījumiem Augstākās padomes lēmumā "Par kārtību, kādā pašvaldības uzskaita, kontrolē un pārņem ārvalstu militāro resoru pārziņā esošos nekustamā īpašuma objektus""
1.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par namīpašumu atdošanu
likumīgajiem īpašniekiem"


Likums "Par darījumu ierobežošanu ar valsts un pašvaldību
dzīvojamām mājām"
(09.03.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 9.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 9.martā (11.sēde)

Likums "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu"
(29.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 31.maijā (9.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.jūnijā (13.ārkārtas sēde)
3.lasījums - 1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likums "Par dzīvokļu īpašumu"
(12.04.1995)
1.lasījums - 1995.gada 31.maijā (9.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā"
(18.05.1995)
1.lasījums - 1995.gada 21.jūnijā (13.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 20.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura 
aizņemta ar īpaši aizsargājamiem dabas objektiem
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 30.augustā (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par namīpašumu
atdošanu likumīgajiem īpašniekiem""


Likumprojekts "Grozījums likumā "Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā""

Likumprojekts "Par stratēģiskās nozīmes valsts īpašuma
statusa piešķiršanu valsts īpašumiem un šo objektu
privatizācijas kārtību"
(23.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

1995.gada 30.augustā (8.sēde)

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Planku
ielā 1, atsavināšanu"

1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību""

1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un
pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās""