Kā līdzdarboties Saeimas darbā?

Iesniegumi

Ikvienam ir tiesības iesniegt iesniegumu valsts un pašvaldību iestādēm
un saņemt atbildi.

Iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība noteikta Iesniegumu likumā.
Iesniegumā jānorāda savs vārds, uzvārds un adrese, uz kuru nosūtīt atbildi.

Iesniegums jāparaksta.

Iesniegumus Saeimai var:
 • nosūtīt pa pastu: Latvijas Republikas Saeima, Jēkaba iela 11, Rīga LV-1811;
 • nosūtīt pa e-pastu: saeima@saeima.lv;
 • iesniegt klātienē Apmeklētāju un informācijas centrā (darbdienās no plkst.9.00 līdz 16.30);
 • iemest pastkastītē Saeimas nama vestibilā Jēkaba ielā 11;
 • iesniegt portālā www.latvija.lv.


Kolektīvais iesniegums

Latvijas pilsoņi Saeimā var iesniegt kolektīvo iesniegumu.
Kolektīvo iesniegumu iesniedz ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu.

Visiem pilsoņiem - kolektīvā iesnieguma iesniedzējiem
jābūt ne jaunākiem par 16 gadiem.

Kolektīvajā iesniegumā jānorāda:
prasījums Saeimai,
īss prasījuma pamatojums.
Personai, kuru pilnvaro pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus,
jānorāda  kontaktinformācija:
adrese, telefons.

Katrs kolektīvā iesnieguma iesniedzējs
kolektīvo iesniegumu paraksta.
Viņš salasāmi uzraksta savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

 

Saeimas sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Saeima pastāvīgi sadarbojas ar NVO, tostarp likumu sagatavošanā.
NVO ietekmē Saeimas lēmumus.

Saeimas komisijas, izlemjot jautājumus, kā ekspertus pieaicina arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Regulāri notiek Saeimas un NVO pārstāvju tikšanās jeb forums.
Forumā vērtē sadarbības rezultātus
un nosaka turpmākās sadarbības programmu.