Valsts varēs vienoties ar pašvaldību par zaudējumu atlīdzināšanu valsts budžetam, kas radušies, domei pārkāpjot valsts starptautiskās saistības

(08.03.2017.)

Gadījumos, kad pašvaldības darbības vai bezdarbības rezultātā pārkāptas valsts starptautiskās saistības un tādēļ nodarīti zaudējumi valsts budžetam, Ministru kabinets ar attiecīgo pašvaldību varēs slēgt brīvprātīgu vienošanos par pilnīgu vai daļēju zaudējumu kompensāciju valsts budžetā. Vienošanos varēs slēgt gadījumā, kad ar starptautiskas tiesas vai tribunāla nolēmumu konstatēts, ka Latvija pārkāpusi savas starptautiskās saistības un par šo pārkāpumu maksājama zaudējumu atlīdzība, soda nauda vai veicama cita veida finansiāla kompensācija, un konstatēts, ka pārkāpuma pamatā ir darbības, ko pašvaldība veikusi savas autonomās kompetences ietvaros. To paredz Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 8.martā, konceptuāli atbalstītie grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”.

Komisijas sēdē Tieslietu ministrijas pārstāvji norādīja, ka arī citas Eiropas Savienības valstis konstatējušas gadījumus, kad pašvaldību rīcības dēļ pārkāptas starptautiskās saistības, par ko valstij jāatlīdzina, tādējādi nodarot zaudējumus valsts budžetam. Latvija ir pirmā valsts, kas ir ceļā uz praktisku problēmas risinājumu.

Paredzēts, ka vienošanos varēs slēgt par zaudējumu summas pilnīgu vai daļēju kompensāciju valsts pamatbudžetā, vienlaikus ņemot vērā pašvaldības finansiālās intereses un iespējas. Kārtējā gadā atmaksājamais zaudējumu maksimālais apjoms nedrīkstēs pārsniegt divus procentus no konkrētās pašvaldības saimnieciskajā gadā plānotajiem pašvaldības budžeta izdevumiem, neņemot vērā izdevumus, kas tiek segti no valsts budžeta vai citu pašvaldību transfertiem noteiktam mērķim, kā arī izdevumus iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Vienojoties par zaudējumu atmaksas grafiku, būs jāievēro, ka pašvaldības kārtējā gada budžetā plānoto saistību atmaksu summa nedrīkstēs pārsniegt 20 procentus no pašvaldības kārtējā gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim un iemaksām izlīdzināšanas fondā.

Vienošanās mehānismu varēs piemērot tikai gadījumos, ja pārkāpumā konstatējama demokrātiski leģitimētās atvasinātās publiskās personas – pašvaldības - atbildība par starptautisko tiesību normu pārkāpumu un šāda rīcība radījusi starptautiski tiesiskas sekas.

Kārtību, kādā Ministru kabinets slēdz brīvprātīgu vienošanos ar pašvaldību par Latvijai saistošu starptautisko tiesību pārkāpuma dēļ radušos zaudējumu kompensāciju valsts budžetā, un šīs vienošanās slēgšanas nosacījumus izstrādās Ministru kabinets.


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 30.martā
09:00  Saeimas 2023.gada 30.marta kārtējā sēde
10:35  Vēsturiskā Saeimas Prezidija krēsla nodošana Saeimai
13:30  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2023.gada 30.marta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta