Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības inženieris (Saeimas Administrācijas Saeimas autobāzē, vakance uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

-    Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā, periodiska zināšanu papildināšana;

-    Vēlama apliecība par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā;

-    Vēlama apliecība par profesionālās pilnveides izglītību civilās aizsardzības jomā, darba tiesisko attiecību laikā darba devēja noteiktā termiņā obligāti iegūstama;

-    Iepriekšējā darba pieredze darba aizsardzība un ugunsdrošības jomā;

-    Vēlama iepriekšēja darba pieredze civilās aizsardzības jomā;

-    Zināšanas amata kompetences jomās; 

-    Spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, strādāt precīzi un kvalitatīvi;  

-    Spēja patstāvīgi un normatīviem aktiem atbilstoši risināt ar darba aizsardzību un ugunsdrošību saistītus jautājumus; 

-    Komunikācijas un sadarbības prasmes;

-    Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, e-pasts, interneta pārlūkprogrammas, darbam nepieciešamās informācijas sistēmas un datubāzes) un rīcībā esošo tehniku;

-    Valsts valodas augstākā (C2) līmeņa zināšanas;

-    Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Galvenie pienākumi:

-    Organizēt un uzturēt darba aizsardzības sistēmu Saeimas Administrācijas Saeimas autobāzē, Skanstes ielā 6, Rīgā, kā arī sniegt konsultatīvu, organizatorisku un koordinējošu atbalstu citu Saeimas struktūrvienību darba aizsardzības sistēmas organizēšanas un uzturēšanas procesā;

-    Veikt darba vides risku un ugunsdrošības risku izvērtēšanu un iespējamo seku prognozēšanu un uzraudzību, kā arī veikt civilās aizsardzības risku izvērtēšanu un iespējamo seku prognozēšanu Saeimas autobāzē un citās Saeimas ēkās;

-    Kontrolēt normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību izpildi Saeimas autobāzē un citās Saeimas ēkās;

-    Izstrādāt un aktualizēt darba aizsardzības, ugunsdrošība un citus darba drošības jautājumus reglamentējošus iekšējos normatīvos dokumentus (plānus, noteikumus, instrukcijas un citus dokumentus);

-    Sadarbībā ar Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroju izstrādā un uzturēt aktuālu civilās aizsardzības plānu;

-    Organizēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšrakstu izpildi attiecībā uz spēkā esošo ugunsdrošības normu un standartu ievērošanu Saeimas valdījumā esošajās ēkās, kā arī konstatēto trūkumu novēršanu;

-        Organizēt un īstenot darbinieku apmācību un instruktāžu darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos;

-        Noteikt veselībai kaitīgos darba vides faktorus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

-        Organizēt darbiniekiem obligāto veselības pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

-        Veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un ar tiem saistītos pasākumus;

-        Piedalīties tehnoloģisko iekārtu un telpu pieņemšanā ekspluatācijā, pārbaudīt to atbilstību darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām;

-        Kontrolēt ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu, organizēt to regulārās pārbaudes un apkopes, plānot ugunsaizsardzības sistēmu atjaunošanas un uzlabošanas darbus;

-        Konsultēt darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību un ugunsdrošību.

 

Piedāvājam:

-        dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;

-        stabilu atalgojumu (amatam noteikta 12. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 1190 līdz 1854 euro);

-        normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.

 

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

-        motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām (tostarp ar ietvertu apliecinājumu, ka kandidātam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;

-        Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus;

-        izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

-        apliecības par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā un civilās aizsardzības jomā kopijas (ja iegūtas);

-        valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);

-        amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

 

            Minētos dokumentus līdz 2022. gada 28. janvārim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai – papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: “Konkursam: Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības inženieris Saeimas autobāzē”, vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Papildus informējam, ka iesniedzamo dokumentu kopumu ir iespējams iesniegt izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e‑pakalpojumu, nosūtot tos uz Saeimas e-adresi 90000028300. Tālrunis uzziņām: 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts – datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

Sestdien, 21.maijā