Rišards Labanovskis

Ziņojis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
24.10.2002. "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību".(1.lasījums)
19.09.2002. "Par Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvenciju".(2.lasījums)
"Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu".(2.lasījums)
12.09.2002. "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par pievienošanos 1981.gada 10.aprīļa Konvencijai par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva iedarbība"".(3.lasījums)
"Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas pievienošanos 1981.gada 10.aprīļa Konvencijas par tādu konkrētu ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, papildu protokolam"".(3.lasījums)
"Par 1970.gada 1.septembrī Ženēvā parakstīto Nolīgumu par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)".(1.lasījums)
"Par 1996.gada 19.oktobra Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem".(1.lasījums)
16.05.2002. "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par pievienošanos 1981.gada 10.aprīļa Konvencijai par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība"".(1.lasījums)
"Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas pievienošanos 1981.gada 10.aprīļa Konvencijas par tādu konkrētu ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, papildu protokolam"".(1.lasījums)
"Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu".(1.lasījums)
02.05.2002. "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu".(1.lasījums)
"Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvenciju".(1.lasījums)
11.04.2002. "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Padomes līgumu par Eiropas Padomes Informācijas biroja Rīgā (Latvijas Republikā) statusu".(2.lasījums)
"Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāju apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)".(2.lasījums)
28.02.2002. "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāju apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)".(1.lasījums)
07.02.2002. "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā".(1.lasījums)
13.12.2001. "Par 1971.gada 17.decembra Konvenciju par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu jūras pārvadājumu jomā".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem kombinētajiem pārvadājumiem".(2.lasījums)
01.11.2001. "Par 1974.gada Atēnu konvenciju par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu un tās 1976.gada protokolu".(2.lasījums)
25.10.2001. "Grozījums Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām".(2.lasījums)
"Par 1993.gada 29.maija Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās".(2.lasījums)
15.02.2001. "Par 1992.gada 22.decembra Ženēvas Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, 1992.gada 22.decembra Ženēvas Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un 1992.gada 22.decembra Ženēvas Papildprotokolu par obligātu strīdu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem".(1.lasījums)
"Par Jumta līgumu starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu dibināšanas organizacionālai struktūrai".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/2000 "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā par preču izcelsmes noteikumiem"".(1.lasījums)
01.02.2001. "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"".(2.lasījums)
"Par 1907.gada 18.oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu".(2.lasījums)
"Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūciju Nr.1/2000 "Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā"".(1.lasījums)
"Par vispārējo līgumu par kodolizmēģinājumu aizliegšanu".(1.lasījums)
07.09.2000. "Par Līgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi".(1.lasījums)
20.01.2000. "Latvijas Republikas Saeimas paziņojums "Par Krievijas Federācijas militārajām akcijām Čečenijā"
04.11.1999. "Par Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību".(2.lasījums)
"Par Nolīgumu par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm".(1.lasījums)
"Par Nolīgumu par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm".(1.lasījums)
28.10.1999. "Grozījums likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu"".(3.lasījums)
"Par 1982.gada 15.jūlija Eiropas satelīttelekomunikāciju organizācijas "EUTELSAT" konvenciju un darbības līgumu".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas un Somijas Republikas sociālās drošības līgumu".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas un Somijas Republikas sociālās drošības līgumu".(2.lasījums)
03.06.1999. "Par 1976.gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC 1976)".(2.lasījums)
"Par 1980.gada 9.maija Bernes Konvenciju par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)".(1.lasījums)
"Par 1980.gada 9.maija Bernes Konvenciju par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)".(2.lasījums)
"Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par prāmi "Estonia" un līguma papildprotokolu".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par civilo gaisa satiksmi".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par civilo gaisa satiksmi".(2.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības saprašanās memorandu par abu valstu muitas administrāciju savstarpēju administratīvu palīdzību".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības saprašanās memorandu par abu valstu muitas administrāciju savstarpēju administratīvu palīdzību".(2.lasījums)
11.03.1999. "Grozījums likumā "Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu"".(1.lasījums)
"Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību".(1.lasījums)
"Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību".(2.lasījums)

Debatējis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
13.06.2002. "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu".(1.lasījums)
"Par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas deputātu Imantu Burvi".
09.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
02.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(1.lasījums)
30.04.2002. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(3.lasījums)
14.03.2002. "Par nacionālo interešu aizstāvību lauksaimniecībā iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību".(1.lasījums)
07.02.2002. "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā".(1.lasījums)
29.11.2001. "Par valsts budžetu 2002.gadam".(2.lasījums)
20.09.2001. "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"".(1.lasījums)
13.06.2001. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3.lasījums)
15.02.2001. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(3.lasījums)
30.11.2000. "Par valsts budžetu 2001.gadam".(2.lasījums)
26.10.2000. "Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu".(1.lasījums)
03.08.2000. "Grozījumi Enerģētikas likumā".
11.05.2000. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Latvijas Republikas un '' Tilts Communikation" līguma izpildes un SIA ''Lattelekom'' tarifu politikas analīzei, kā arī Telekomunikāciju tarifu padomes rīcības atbilstības likuma ''Par telekomunikācijām'' prasībām gala ziņojums.
09.12.1999. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(2.lasījums)
"Valsts valodas likums".
02.12.1999. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(1.lasījums)
25.11.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".
11.11.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".
30.09.1999. "Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par teritoriālās jūras, ekskluzīvās ekonomiskās zonas un kontinentālā šelfa robežas noteikšanu Baltijas jūrā".(1.lasījums)
29.04.1999. "Par Telekomunikāciju tarifu padomes locekļu atcelšanu no izpildāmā amata un jaunas Telekomunikāciju tarifu padomes izveidošanu likumā "Par telekomunikācijām" paredzētajā kārtībā"
17.12.1998. "Par Marakešas līgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu".(2.lasījums)