Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""
5. pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 
Programmas, apakšprogra-mmas kods Funkciju klasifikācijas kods    2009. gada plāns Grozījumi Ls
Ieņēmumi – kopā 1 721 604 477 -458 458 678 1 263 145 799
Nodokļu ieņēmumi 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Nenodokļu ieņēmumi 94 853 929 -10 490 821 84 363 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā 129 110 129 110
Transferti 17 621 438 -791 857 16 829 581
Izdevumi – kopā 1 547 170 964 16 677 753 1 563 848 717
Uzturēšanas izdevumi 1 545 711 222 16 739 046 1 562 450 268
Kārtējie izdevumi 20 205 873 -5 513 213 14 692 660
Atlīdzība 12 247 924 -2 775 947 9 471 977
Atalgojums 9 039 543 -1 694 756 7 344 787
Preces un pakalpojumi 7 957 949 -2 737 266 5 220 683
Procentu izdevumi 27 814 27 814
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 525 467 735 22 250 881 1 547 718 616
Subsīdijas un dotācijas 6 655 000 6 655 000
Sociālie pabalsti 1 518 812 735 22 250 881 1 541 063 616
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Kapitālie izdevumi 1 459 742 -61 293 1 398 449
Pamatkapitāla veidošana 1 459 742 -61 293 1 398 449
Finansiālā bilance 174 433 513 -475 136 431 -300 702 918
Finansēšana -174 433 513 475 136 431 300 702 918
Aizņēmumi -476 494 0 -476 494
Saņemto aizņēmumu atmaksa -476 494 -476 494
Naudas līdzekļi -173 957 019 475 060 574 301 103 555
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -173 957 019 475 136 431 301 179 412
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -75 857 -75 857
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 857 75 857
18. Labklājības ministrija
Ieņēmumi – kopā 1 721 604 477 -458 458 678 1 263 145 799
Nodokļu ieņēmumi 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Nenodokļu ieņēmumi 94 853 929 -10 490 821 84 363 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā 129 110 129 110
Transferti 17 621 438 -791 857 16 829 581
Izdevumi – kopā 1 547 170 964 16 677 753 1 563 848 717
Uzturēšanas izdevumi 1 545 711 222 16 739 046 1 562 450 268
Kārtējie izdevumi 20 205 873 -5 513 213 14 692 660
Atlīdzība 12 247 924 -2 775 947 9 471 977
Atalgojums 9 039 543 -1 694 756 7 344 787
Preces un pakalpojumi 7 957 949 -2 737 266 5 220 683
Procentu izdevumi 27 814 27 814
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 525 467 735 22 250 881 1 547 718 616
Subsīdijas un dotācijas 6 655 000 6 655 000
Sociālie pabalsti 1 518 812 735 22 250 881 1 541 063 616
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Kapitālie izdevumi 1 459 742 -61 293 1 398 449
Pamatkapitāla veidošana 1 459 742 -61 293 1 398 449
Finansiālā bilance 174 433 513 -475 136 431 -300 702 918
Finansēšana -174 433 513 475 136 431 300 702 918
Aizņēmumi -476 494 0 -476 494
Saņemto aizņēmumu atmaksa -476 494 -476 494
Naudas līdzekļi -173 957 019 475 060 574 301 103 555
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -173 957 019 475 136 431 301 179 412
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -75 857 -75 857
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 857 75 857
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi – kopā 1 721 604 477 -458 458 678 1 263 145 799
Nodokļu ieņēmumi 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 609 000 000 -447 176 000 1 161 824 000
Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas 10 000 20 000 30 000
Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 10 000 20 000 30 000
Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 1 608 990 000 -447 196 000 1 161 794 000
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 1 021 314 903 -316 356 760 704 958 143
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumiem 108 904 425 32 163 335 141 067 760
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 14 204 925 -3 807 015 10 397 910
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai 464 565 747 -159 195 560 305 370 187
Nenodokļu ieņēmumi 94 853 929 -10 490 821 84 363 108
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā 94 853 929 -10 490 821 84 363 108
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 20 868 239 -290 000 20 578 239
Regresa prasības 80 000 80 000
Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas 20 020 000 20 020 000
Dividendes no kapitāla daļām 20 000 20 000
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 20 000 000 20 000 000
VSAA ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu 750 000 -290 000 460 000
Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi 5 000 5 000
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 13 239 0 13 239
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 73 985 690 -10 200 821 63 784 869
Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 6 870 000 880 996 7 750 996
Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā 67 115 690 -11 081 817 56 033 873
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā 129 110 129 110
Transferti 17 621 438 -791 857 16 829 581
Valsts budžeta transferti 17 621 438 -791 857 16 829 581
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 17 621 438 -791 857 16 829 581
Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 17 621 438 -791 857 16 829 581
Valsts pamatbudžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 1 026 209 1 026 209
Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai 2 169 960 -477 751 1 692 209
Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 200 401 -104 587 95 814
Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksai 2 107 785 2 107 785
Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai 1 162 138 -352 594 809 544
Dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem 10 800 000 120 000 10 920 000
Pārējās dotācijas no valsts pamatbudžeta 154 945 23 075 178 020
Izdevumi – kopā 1 547 170 964 16 677 753 1 563 848 717
Uzturēšanas izdevumi 1 545 711 222 16 739 046 1 562 450 268
Kārtējie izdevumi 20 205 873 -5 513 213 14 692 660
Atlīdzība 12 247 924 -2 775 947 9 471 977
Atalgojums 9 039 543 -1 694 756 7 344 787
Preces un pakalpojumi 7 957 949 -2 737 266 5 220 683
Procentu izdevumi 27 814 27 814
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 525 467 735 22 250 881 1 547 718 616
Subsīdijas un dotācijas 6 655 000 6 655 000
Sociālie pabalsti 1 518 812 735 22 250 881 1 541 063 616
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Kapitālie izdevumi 1 459 742 -61 293 1 398 449
Pamatkapitāla veidošana 1 459 742 -61 293 1 398 449
Finansiālā bilance 174 433 513 -475 136 431 -300 702 918
Finansēšana -174 433 513 475 136 431 300 702 918
Aizņēmumi -476 494 0 -476 494
Saņemto aizņēmumu atmaksa -476 494 -476 494
Naudas līdzekļi -173 957 019 475 060 574 301 103 555
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -173 957 019 475 136 431 301 179 412
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -75 857 -75 857
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 857 75 857
04.01.00 10.200 Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā 1 188 634 793 -310 241 769 878 393 024
Nodokļu ieņēmumi 1 021 324 903 -316 336 760 704 988 143
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 1 021 324 903 -316 336 760 704 988 143
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 021 324 903 -316 336 760 704 988 143
Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas 10 000 20 000 30 000
Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 10 000 20 000 30 000
Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 1 021 314 903 -316 356 760 704 958 143
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 1 021 314 903 -316 356 760 704 958 143
Nenodokļu ieņēmumi 80 166 222 -8 035 789 72 130 433
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā 80 166 222 -8 035 789 72 130 433
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 20 033 132 -314 20 032 818
Regresa prasības 4 000 4 000
Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas 20 020 000 20 020 000
Dividendes no kapitāla daļām 20 000 20 000
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 20 000 000 20 000 000
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 9 132 -314 8 818
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 60 133 090 -8 035 475 52 097 615
Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 4 800 000 -7 816 4 792 184
Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā 55 333 090 -8 027 659 47 305 431
Transferti 87 143 668 14 130 780 101 274 448
Valsts budžeta transferti 87 143 668 14 130 780 101 274 448
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 16 239 883 -710 345 15 529 538
Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 16 239 883 -710 345 15 529 538
Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai 2 169 960 -477 751 1 692 209
Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksai 2 107 785 2 107 785
Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai 1 162 138 -352 594 809 544
Dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem 10 800 000 120 000 10 920 000
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 70 903 785 14 841 125 85 744 910
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 70 903 785 14 841 125 85 744 910
No nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai 14 438 400 19 703 658 34 142 058
No darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai 941 704 -36 986 904 718
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai 55 523 681 -4 825 547 50 698 134
Izdevumi – kopā 1 116 015 839 -59 393 544 1 056 622 295
Uzturēšanas izdevumi 1 116 015 839 -59 393 544 1 056 622 295
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 102 021 023 -55 384 417 1 046 636 606
Sociālie pabalsti 1 102 021 023 -55 384 417 1 046 636 606
Uzturēšanas izdevumu transferti 13 994 816 -4 009 127 9 985 689
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 13 994 816 -4 009 127 9 985 689
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 13 994 816 -4 009 127 9 985 689
Finansiālā bilance 72 618 954 -250 848 225 -178 229 271
Finansēšana -72 618 954 250 848 225 178 229 271
Naudas līdzekļi -72 618 954 250 772 368 178 153 414
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -72 618 954 250 848 225 178 229 271
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -75 857 -75 857
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 857 75 857
04.02.00 10.500 Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā 115 402 656 32 541 906 147 944 562
Nodokļu ieņēmumi 108 904 425 32 163 335 141 067 760
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 108 904 425 32 163 335 141 067 760
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 108 904 425 32 163 335 141 067 760
Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 108 904 425 32 163 335 141 067 760
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumiem 108 904 425 32 163 335 141 067 760
Nenodokļu ieņēmumi 3 523 151 -132 143 3 391 008
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā 3 523 151 -132 143 3 391 008
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 5 761 604 6 365
Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi 5 000 5 000
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 761 604 1 365
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 3 517 390 -132 747 3 384 643
Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 500 000 447 097 947 097
Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā 3 017 390 -579 844 2 437 546
Transferti 2 975 080 510 714 3 485 794
Valsts budžeta transferti 2 975 080 510 714 3 485 794
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 200 401 -104 587 95 814
Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 200 401 -104 587 95 814
Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 200 401 -104 587 95 814
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 2 774 679 615 301 3 389 980
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 2 774 679 615 301 3 389 980
No darba negadījumu speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarb agadījumam 33 840 4 444 38 284
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 2 740 839 610 857 3 351 696
Izdevumi – kopā 94 572 920 118 629 907 213 202 827
Uzturēšanas izdevumi 94 572 920 118 629 907 213 202 827
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 78 984 200 98 530 968 177 515 168
Subsīdijas un dotācijas 6 500 000 6 500 000
Sociālie pabalsti 72 484 200 98 530 968 171 015 168
Uzturēšanas izdevumu transferti 15 588 720 20 098 939 35 687 659
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 15 588 720 20 098 939 35 687 659
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 15 588 720 20 098 939 35 687 659
Finansiālā bilance 20 829 736 -86 088 001 -65 258 265
Finansēšana -20 829 736 86 088 001 65 258 265
Naudas līdzekļi -20 829 736 86 088 001 65 258 265
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -20 829 736 86 088 001 65 258 265
04.03.00 10.120 Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā 14 675 654 -3 914 866 10 760 788
Nodokļu ieņēmumi 14 204 925 -3 807 015 10 397 910
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 14 204 925 -3 807 015 10 397 910
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 14 204 925 -3 807 015 10 397 910
Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 14 204 925 -3 807 015 10 397 910
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 14 204 925 -3 807 015 10 397 910
Nenodokļu ieņēmumi 470 729 -107 851 362 878
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā 470 729 -107 851 362 878
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 99 2 101
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 99 2 101
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 470 630 -107 853 362 777
Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 70 000 3 023 73 023
Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā 400 630 -110 876 289 754
Izdevumi – kopā 12 359 506 127 250 12 486 756
Uzturēšanas izdevumi 12 359 506 127 250 12 486 756
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 11 231 259 198 561 11 429 820
Subsīdijas un dotācijas 155 000 155 000
Sociālie pabalsti 11 076 259 198 561 11 274 820
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 128 247 -71 311 1 056 936
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 128 247 -71 311 1 056 936
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 1 128 247 -71 311 1 056 936
Finansiālā bilance 2 316 148 -4 042 116 -1 725 968
Finansēšana -2 316 148 4 042 116 1 725 968
Naudas līdzekļi -2 316 148 4 042 116 1 725 968
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2 316 148 4 042 116 1 725 968
04.04.00 10.100 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā 475 917 950 -161 258 394 314 659 556
Nodokļu ieņēmumi 464 565 747 -159 195 560 305 370 187
Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 464 565 747 -159 195 560 305 370 187
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 464 565 747 -159 195 560 305 370 187
Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 464 565 747 -159 195 560 305 370 187
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai 464 565 747 -159 195 560 305 370 187
Nenodokļu ieņēmumi 9 943 827 -1 925 038 8 018 789
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā 9 943 827 -1 925 038 8 018 789
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 79 247 -292 78 955
Regresa prasības 76 000 76 000
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 3 247 -292 2 955
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 9 864 580 -1 924 746 7 939 834
Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 1 500 000 438 692 1 938 692
Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā 8 364 580 -2 363 438 6 001 142
Transferti 1 408 376 -137 796 1 270 580
Valsts budžeta transferti 1 408 376 -137 796 1 270 580
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 154 945 23 075 178 020
Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 154 945 23 075 178 020
Pārējās dotācijas no valsts pamatbudžeta 154 945 23 075 178 020
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 1 253 431 -160 871 1 092 560
Transferta pārskaitījumi viena speciālā budžeta veida ietvaros 1 253 431 -160 871 1 092 560
Izdevumi – kopā 397 725 769 -27 100 305 370 625 464
Uzturēšanas izdevumi 397 725 769 -27 100 305 370 625 464
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 333 231 253 -21 094 231 312 137 022
Sociālie pabalsti 333 231 253 -21 094 231 312 137 022
Uzturēšanas izdevumu transferti 64 494 516 -6 006 074 58 488 442
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 64 494 516 -6 006 074 58 488 442
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 64 494 516 -6 006 074 58 488 442
Finansiālā bilance 78 192 181 -134 158 089 -55 965 908
Finansēšana -78 192 181 134 158 089 55 965 908
Naudas līdzekļi -78 192 181 134 158 089 55 965 908
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -78 192 181 134 158 089 55 965 908
04.05.00 10.910 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā 22 179 723 -5 573 128 16 606 595
Nenodokļu ieņēmumi 750 000 -290 000 460 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā 750 000 -290 000 460 000
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 750 000 -290 000 460 000
VSAA ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu 750 000 -290 000 460 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā 129 110 129 110
Transferti 21 300 613 -5 283 128 16 017 485
Valsts budžeta transferti 21 300 613 -5 283 128 16 017 485
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 1 026 209 1 026 209
Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 1 026 209 1 026 209
Valsts pamatbudžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 1 026 209 1 026 209
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 20 274 404 -5 283 128 14 991 276
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 20 274 404 -5 283 128 14 991 276
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 13 994 816 -4 009 127 9 985 689
No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 1 150 320 395 281 1 545 601
No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 152 703 -38 769 113 934
No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitīti elīdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 4 976 565 -1 630 513 3 346 052
Izdevumi – kopā 21 703 229 -5 573 128 16 130 101
Uzturēšanas izdevumi 20 243 487 -5 511 835 14 731 652
Kārtējie izdevumi 20 205 873 -5 513 213 14 692 660
Atlīdzība 12 247 924 -2 775 947 9 471 977
Atalgojums 9 039 543 -1 694 756 7 344 787
Preces un pakalpojumi 7 957 949 -2 737 266 5 220 683
Procentu izdevumi 27 814 27 814
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Starptautiskā sadarbība 9 800 1 378 11 178
Kapitālie izdevumi 1 459 742 -61 293 1 398 449
Pamatkapitāla veidošana 1 459 742 -61 293 1 398 449
Finansiālā bilance 476 494 0 476 494
Finansēšana -476 494 -476 494
Aizņēmumi -476 494 -476 494
Saņemto aizņēmumu atmaksa -476 494 -476 494
Finanšu ministrs    E.Repše
Vīza:
Valsts sekretārs                                          M.Bičevskis
31.05.2009.  16:00
Adijāne
67095437,   Zane.Adijane@fm.gov.lv