13. Finanšu ministrija

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību veicinošas finanšu un fiskālās politikas izstrādi un efektīvu ieviešanu.

30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt saprātīgas fiskālās politikas izstrādi un īstenošanu, budžeta un ārvalstu piešķirto līdzekļu efektīvu plānošanu, izmantošanu un kontroli, tādējādi veicinot makroekonomiskās vides stabilitātes saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību kopumā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi (milj. LVL) – 5 461,6;

2) valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi (% no IKP) – 30,7;

3) valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance (% no IKP)        – (-1,85).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāto tiesības aktu projektu skaits – 171;

2) izstrādāto politikas plānošanas dokumentu skaits – 3;

3) nodrošināta Latvijas Republikas nostāju sagatavošana par visām Eiropas Komisijas ierosinātajām pārkāpuma procedūrām pret Latvijas valsti ministrijas kompetences jautājumos (% no ierosinātajām pārkāpuma procedūrām) – 100;

4) sarunu organizēšana un dalība sarunās par konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noslēgšanu (pasākumu skaits) – 4;

5) nodrošināta eiro ieviešanas pasākumu izpilde (ziņojumu skaits) – 2;

6) ikgadējā valsts budžeta likumā apstiprinātās valsts budžeta finansiālās bilances izpildes kontroles nodrošināšana (organizēto ikmēneša Prognozēšanas darba grupu skaits)           –12;

7) izvērtēto 2004.-2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektu ziņojumu uzraudzības komitejā skaits – 51;

8) izvērtēto un Eiropas Komisijā apstiprināšanai iesniegto 2007.-2013. gada plānošanas perioda lielo projektu iesniegumu skaits – 7;

9) izdoto informatīvo publicitātes par ES fondiem materiālu skaits – 6;

10) sagatavoto un Eiropas Komisijai nosūtīto 2004.-2006. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu noslēguma ziņojumu skaits – 1;

11) 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmu īstenošanas ziņojumi – 3;

12) noorganizētas ES fondu uzraudzības komitejas sēdes – 2;

13) sagatavoto un nosūtīto 2004.-2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektu, ES struktūrfondu, Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas noslēgumu izdevumu deklarāciju pārbaužu ziņojumu un atzinumu Eiropas Komisijai skaits – 13

14) sagatavoto 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīziju ziņojumu skaits – 6.

 

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

13 342,7

3 147,5

2 924,2

-223,3

13 119,4

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

750,7

750,7

160,0

-590,7

160,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 592,0

2 396,8

2 764,2

367,4

12 959,4

Izdevumi - kopā

13 491,5

3 296,3

2 924,2

-122,1

13 369,4

Finansiālā bilance

-148,8

×

×

×

-250,0

Naudas līdzekļi

148,8

×

×

×

250,0

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

148,8

×

×

×

250,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -122,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 296,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 147,5 tūkst. latu, tai skaitā:

Ārvalstu finanšu palīdzība 899,5 tūkst. latu (tai skaitā 148,8 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri), tai skaitā:

·        37,5 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projekta 2005/017-495-05-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana“ izmaksas (kārtējie izdevumi);

·        760,9 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā“ izmaksas, tai skaitā 148,8 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu (kārtējie izdevumi).

·        98,6 tūkst. latu – no Eiropas Komisijas saņemtā noslēguma finansējuma par Finanšu ministrijas 2002. un 2003. gadā īstenoto projektu Nr. 2001/LV/16/P/PA/006 „Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDISD) Ieviešanai ISPA pārvaldei Latvijā” atmaksai valsts pamatbudžetā (uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetā);

·        2,5 tūkst. latu – Ziemeļu Ministru padomes piešķirtais finansējums Ierēdņu apmaiņas programmas īstenošanas nodrošināšanai, tai skaitā projektam „Exchange of experience in the field of administration Twinning projects for Projects CO-operation Divisio” un projektam „Strengthening the capacity of the EU and International Affairs Department, EU Affairs Division”.

Līdzfinansējums: 2 396,8 tūkst. latu

192,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā“ izmaksas (kārtējie izdevumi).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti vienotā programmdoku­menta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ ietvaros 1 225,3 tūkst. latu, tai skaitā:

·        612,0 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projekta 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 382,0 tūkst. latu);

·        158,8 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.1. „Apmācības” (kārtējie izdevumi);

·        96,6 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.2. „Informācija un publicitāte” (kārtējie izdevumi);

·        151,8 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.3. „ Izvērtēšana un pētījumi” (kārtējie izdevumi);

·        206,1 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.4. „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” (kārtējie izdevumi).

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts:

·        46,1 tūkst. latu –„Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011“ projekta Nr. LV0007 izmaksas (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība – 32,7 tūkst. latu);

·        136,0 tūkst. latu – Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 2004.–2006. gadam 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 5.4.pasākuma „Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Eiropas Sociālā fonda 50. gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” projekta 5.4.2. „Eiropas Sociālā fonda 50. gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” īstenošanai;

·        797,2 tūkst. latu – finansējums 2007. – 2013. gada plānošanas perioda darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, „Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda projektam „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu iestādei Latvijā” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 262,2 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 924,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 659,6 tūkst. latu, tai skaitā:

410,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā“ izmaksas, tai skaitā 250,0 tūkst. latu no plānotā ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums: 2 499,6 tūkst. latu

·        391,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā“ izmaksas (kārtējie izdevumi);

·        2 063,4 tūkst. latu – finansējums 2007. – 2013. gada plānošanas perioda darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, „Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētam projektam „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu iestādei Latvijā” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 861,5 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumi 644,5 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 217,0 tūkst. latu);

·        45,0 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta „Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011“ projekta Nr. LV0007 izmaksas (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība – 38,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumi 29,3 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 8,7 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

264,6 tūkst. latu – centrālā aparāta darbības nodrošināšanai, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē nolemto un noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009. gadam. 2009. gadā ir plānots ar minimāliem līdzek­ļiem turpināt 2008. gada 2.pusē uzsākto jauno Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes funkciju veikšanu, kā arī nodrošināt no Valsts civil­dienesta pārvaldes pārņemto funkciju veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 16.septembra sēdes protokola Nr. 66 13.§. (79,5 tūkst. latu). Plānotas tikai pašu nepieciešamāko preču iegādes un pakalpojumi, neveicot plānotos remontdarbus ēkas Smilšu ielā 1 uzturēšanas nodrošināšanai un sakārtošanai, kā arī plānojot darbinieku kopējā skaita samazināšanu atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam.

2009. gadā, neskatoties uz 2008. gadā uzsākto funkciju turpināšanu un jauno pārņemto funkciju nodrošināšanu, nav plānots atalgojuma fonda palielinājums.

2009. gadam bāzes finansējums Finanšu ministrijas darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 4.septembra sēdes protokolam Nr. 62 1.§ ir samazināts par 1,4 milj. latu apmērā.

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

31.01.00 Budžeta izpilde

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt uz ekonomisku valsts budžeta finanšu resursu apsaimniekošanu orientētu budžeta izpildes organizāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī Valsts kases klientiem sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu atbilstoši finanšu vadī­bas labākajai starptautiskajai praksei un pielietojot modernas tehnoloģijas;

2) nodrošināt ES politiku instrumentu maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju izpildi;

3) nodrošināt sākotnējo informāciju statistikas vajadzībām atbilstoši ES normatīvo aktu un iekšzemes lietotāju prasībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance (% no IKP) – (-1,85%).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) eKases maksājumu īpatsvars kopējā apstrādāto maksājumu skaitā sasniedz (%)-       65

2) ar maksājumu kartēm iekasētie valsts budžeta maksājumi par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sasniedz (milj. latu) – 20;

3) sagatavota un sniegta atbilstoši nozīmīgāko lietotāju (Eurostat, Eiropas Centrālās bankas, Starptautisko finanšu institūciju, kā arī Saeimas, Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Centrālās statistikas pārvaldes) pieprasījumam apjomīga papildu informācija par valsts un pašvaldību budžeta izpildi saimnieciskajā gadā, pārskata ceturksnī un pārskata mēnesī (% no pieprasījuma apjoma) – 70;

4) no tiešajiem datu avotiem apkopotās valsts un pašvaldību finanšu statistiskās informācijas par pārskata mēnesi, pārskata ceturksni un saimniecisko gadu pieejamības nodrošināšana lietotājiem draudzīgā vidē (%) – 70.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

6 006,9

621,4

1158,6

537,2

6 544,1

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 165,3

 

277,9

277,9

1 443,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 841,6

621,4

880,7

259,3

5 100,9

Izdevumi - kopā

6 284,8

899,4

1158,6

259,3

6 544,1

Finansiālā bilance

-277,9

×

×

×

 

Naudas līdzekļi

277,9

×

×

×

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmai­ņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

277,9

×

×

×

 

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

277,9 tūkst. latu – plānotie ieņēmumi no pašvaldībām izsniegto aizdevumu apjoma pieauguma 2009. gadam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 259,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 899,4 tūkst. latu:

Citas izmaiņas:

·        12,0 tūkst. latu – izdevumi informācijas sistēmu uzturēšanai sistēmu optimizācijas rezultātā (kārtējie izdevumi);

·        609,4 tūkst. latu – plānotie izdevumi kapitālieguldījumiem (350 tūkst. latu), izdevumi remontdarbiem un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem (148,2 tūkst. latu), biroja preču un inventāra iegādēm (15 tūkst. latu). Samazināti plānotie izdevumi darbinieku komandējumiem un mācībām (80 tūkst. latu),

2008. gadā likvidētas 8 amatu vietas, 2009. gadā paredzēts likvidēt vēl 5,25 amatu vietas, kas veido 16,2 tūkst. latu samazinājumu atlīdzībai (tai skaitā 13,1 tūkst. latu atalgojumam un 3,1 tūkst. latu darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) (atbilstoši MK 04.09.2008. protokolam Nr. 62 1.§).

·        277,9 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri (preces un pakalpojumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 880,7 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

620,0 tūkst. latu – Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas izveides (SAP) projekta izmaksas, kas tika pārskatītas un precizētas (kapitālie izdevumi);

Prioritārie pasākumi:

0,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 (tai skaitā 585 lati atalgojumam un 141 lats darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (kārtējie izdevumi);

Citas izmaiņas:

260,0 tūkst. latu – Budžeta pārskatu sistēmas izstrāde un jaunas elektronisko norēķinu informācijas sistēmas eKase ieviešanas turpināšanai (kapitālie izdevumi);

31.02.00 Valsts parāda vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt aizņēmuma līgumu saistību nosacījumu izpildi un valsts emitēto parādzīmju procentu un obligāciju fiksētā ienākuma maksājumu savlaicīgu veikšanu, ar valsts parāda vadību un budžeta kontu apkalpošanu saistīto izdevumu veikšanu;

2) nodrošināt valsts parāda mērķu sasniegšanu;

3) nodrošināt naudas līdzekļu vadības mērķu sasniegšanu un likviditātes prasību izpildi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Vispārējās valdības bruto parāds (% no IKP) – 16,7.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta apstiprināto valsts parāda portfeļa vadības rādītāju ievērošana (%) –100

2) centrālās valdības parāds gada beigās nepārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto maksimālo apjomu (% no gada plāna) – 100;

3) nodrošināti ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļu ieguldīšanas gadskārtējā likumā “Par valsts budžetu 2009. gadam” noteiktajā apmērā (% no gada plāna) – 100.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

79 521,0

79 521,0

148 462,3

68 941,3

148 462,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 521,0

79 521,0

148 462,3

68 941,3

148 462,3

Izdevumi - kopā

79 521,0

79 521,0

148 462,3

68 941,3

148 462,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 68 941,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 79 521,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 79 521,0 tūkst. latu:

·        77 345,0 tūkst. latu – procentu izdevumiem, tai skaitā 20 229,2 tūkst. latu – valsts iekšējā parāda apkalpošanai; 31 090,5 tūkst. latu – valsts ārējā parāda apkalpošanai; 25 186,6 tūkst. latu – procentu maksājumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par valsts speciālā budžeta līdzekļu izvietošanu termiņnoguldījumos Valsts kasē un kontu atlikumiem saskaņā ar noslēgtām vienošanām; 838,6 tūkst. latu – procentu maksājumiem pārējiem ieguldītājiem par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā Valsts kasē un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

·        2 176,0 tūkst. latu – valsts parāda un aktīvu vadības kārtējiem izdevumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 148 462,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 148 462,3 tūkst. latu:

·        145 612,3 tūkst. latu – procentu izdevumiem no tiem valsts iekšējā parāda apkalpošanai 23 555,8 tūkst. latu valsts emitēto īstermiņa parādzīmju procentu maksājumiem un valsts emitēto obligāciju fiksētā ienākuma (kuponu) maksājumiem, samaksai par overdraftu un kredītlīniju izmantošanu īstermiņa finanšu vadībai, kā arī procentu maksājumiem iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta; valsts ārējā parāda apkalpošanai

51 502,1 tūkst. latu valsts emitēto eiroobligāciju un Samurai obligāciju fiksētā ienākuma (kuponu) maksājumiem, procentu maksājumiem par emitētajiem privātā izvietojuma vērtspapīriem, procentu maksājumiem ārvalstu un starptautiskām finanšu institūcijām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta; procentu maksājumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par valsts speciālā budžeta līdzekļu izvietošanu termiņnoguldījumos Valsts kasē un kontu atlikumiem saskaņā ar noslēgtām vienošanām 69 904,4 tūkst. latu, procentu maksājumiem pārējiem ieguldītājiem par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā Valsts kasē un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 650,0 tūkst. latu;

·        2 850,0 tūkst. latu – Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējiem izdevumiem tai skaitā paredzot izdevumus maksājumiem par finanšu tirgus informācijas sistēmu izmantošanu, reitinga aģentūru pakalpojumiem, izdevumus par valsts parāda un aktīvu nodrošināšanai nepieciešamo publikāciju veikšanu, literatūras iegādi, mācībām, juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām, kā arī izdevumus maksājumiem kredītiestādēm par kontu apkalpošanu (t.sk. par kredītkaršu apkalpošanu), banku komisijas maksām par sociālo pakalpojumu maksājumu nodrošināšanai uz ārvalstu kredītiestādēs atvērtajiem klientu kontiem, komisijas maksai par eiroobligāciju emisijas apkalpošanu, maksai par valsts vērtspapīru reģistrāciju, glabāšanu, vērtspapīru notikumu apkalpošanu depozitārijā un iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā, komisijas maksai par vērtspapīru iegādi, valūtas kursu starpības segšanai par Valsts kases klientu ārvalstu valūtas iegādi, komisijas maksai par atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu, ar slikto kredītu piedziņu saistītos izdevumus, ka arī izdevumus, lai nodrošinātu iespējas izmantot maksājumu kartes, iekasējot valsts budžeta maksājumus un maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izdevumus par dalību un maksājumu veikšanu Eiropas vienotajā autorizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2.

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt pasūtītājiem metodisko ieteikumu izstrādi un to skaidrošana semināros;

2) veicināt elektronisko līdzekļu izmantošanu iepirkumos;

3) organizēt ES direktīvas 2007/66/EK ieviešanu;

4) veikt pasākumus atbilstoši Vienotās finanšu informācijas stratēģijas attīstības koncepcijai;

5) pilnveidot iepirkumu kontroles procesu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) apmācīto pasūtītāju darbinieku un uzņēmēju skaits – 2000;

2) kontroles funkciju ietvaros veikto pārbaužu skaits – 200;

3) sagatavoto metodisko ieteikumu skaits – 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

925,8

 

82,0

82,0

1 007,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

925,8

 

82,0

82,0

1 007,8

Izdevumi - kopā

925,8

 

82,0

82,0

1 007,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 82,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 82,0 tūkst. latu

            Ilgtermiņa saistības:

82,0 tūkst. latu – Valsts finanšu informācijas attīstības koncepcijas realizācijas nodrošināšanai attīstot iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām sistēmu Iepirkumu uzraudzības birojā (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 45,0 tūkst. latu un preču un pakalpojumu iegādes 37,0 tūkst. latu).

33.00.00 Valsts nodokļu administrēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt, lai ikviens brīvprātīgi pilda savas nodokļu saistības;

2) nodrošināt labvēlīgu vidi godīgai komercdarbībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kopējie VID administrējamo nodokļu un nodevu ieņēmumi iekšzemē (milj. LVL)  5556,4, tai skaitā:

·        pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi iekšzemē (milj. LVL) – 1288,0;

·        akcīzes nodokļa ieņēmumi iekšzemē (milj. LVL) – 602,8;

·        uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi (milj. LVL) – 605,0;

·        iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (milj. LVL) –          1 106,6;

·        valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (milj. LVL)          – 1954,0.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) viena iekasētā lata izmaksas (LVL) – 0,021;

2) nodokļu auditu skaits – 2550;

3) tematisko pārbaužu skaits – 32000;

4) nodrošināta akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas EMCS ieviešana saskaņā ar EK DG TAXUD noteiktajiem termiņiem (%) – 100;

5) piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem aktīvajiem parādiem (vidēji mēnesī, %) – 26;

6) aktīvo EDS lietotāju (juridiskās personas) skaita attiecība pret kopējo reģistrēto juridisko personu skaitu (%) – 40.

 

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

50 348,1

551,7

450,0

-101,7

50 246,4

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

63,5

 

 

 

63,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 284,6

551,7

450,0

-101,7

50 182,9

Izdevumi - kopā

50 351,8

555,4

450,0

-105,4

50 246,4

Finansiālā bilance

-3,7

×

×

×

 

Naudas līdzekļi

3,7

×

×

×

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmai­ņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3,7

×

×

×

 

 

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -105,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 555,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

100,0 tūkst. latu – koncepcijas „Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās” realizēšanas nodrošināšanas izdevumi.

Citas izmaiņas: 455,4 tūkst. latu, tai skaitā:

·        3,7 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri;

·        451,7 tūkst. latu – dažādu ar iestādes nodrošināšanu saistīto izdevumu samazinājums, ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē pieņemto lēmumu un noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009. gadam, tai skaitā 326,7 tūkst. latu uzturēšanas izdevumiem (sakaru pakalpojumiem, telpu remontiem, autotransporta uzturēšanai, biroja precēm un inventāram, iekārtu, inventāra un aparatūru remontiem, ierēdņu un darbinieku apmācībām), 106,4 tūkst. latu sabiedrisko attiecību nodrošināšanai (nodokļu maksātāju informatīviem pasākumiem), 18,6 tūkst. latu iekšzemes un ārvalstu komandējumiem. Vienlaicīgi uzsākot darbu pie personāla resursu efektīvas izmantošanas un personāla kapacitātes paaugstināšanas un savlaicīgi reaģējot uz Ministru kabineta darbības plāna „Deklarācija par Ivara Godmaņa vadītā ministru kabineta iecerēto darbību” 1.11. un 1.12.apakšpunktā paredzētajiem uzdevumiem Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībās 2008. gadā likvidētas 67 amatu vietas un 2009. gadā plānots likvidēt 20 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 450,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

450,0 tūkst. latu – izdevumi Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepcijas realizācijas nodrošināšanai, lai pabeigtu pārejas procesu uz Nodokļu informācijas sistēmas (turpmāk - NIS) centrālo datu bāzi, kā rezultātā NIS tiks darbināts ar vienu centralizētu datu bāzi, elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk - EDS) funkcionālo iespēju papildināšana ar nestrukturētu dokumentu apstrādi, kā rezultātā atsevišķus dokumentu veidus EDS lietotāji varēs elektroniski iesniegt nestrukturētā veidā, aizpildot speciāli paredzētu EDS Web ievadformu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 25.augusta noteikumiem Nr. 677 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” veikt nepieciešamās izmaiņas NIS, Datu noliktavas sistēmā (turpmāk - DNS), EDS un Pašvaldību datu bāzē, pilnveidot dabas resursu nodokļa apstrādes un pārsūtīšanas procesu informācijas sistēmās.

34.00.00 Muitas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt, lai ikviens brīvprātīgi pilda savas muitas saistības;

2) nodrošināt labvēlīgu vidi godīgai komercdarbībai;

3) nodrošināt visaugstāko drošības līmeni uz Eiropas Savienības ārējās robežas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Latvijas muitas dienesta administrētie kopējie ieņēmumi (milj. latu) – 400,26. Tai skaitā:

·        administrētie pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, izlaižot preces brīvam apgrozījumam (milj. latu) – 359,66;

·        administrētie akcīzes nodokļa ieņēmumi (milj. latu) – 18,30;

·        administrētie muitas nodokļa ieņēmumi (milj. latu) – 22,30.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) muitas kontrolei pakļauto Latvijas-Krievijas robežu šķērsojošo (cross border) kravas transportlīdzekļu skaits (ietver kravu risku analīzi, dokumentu noformēšanu un citas darbības) – 408 700;

2) veikto transportlīdzekļu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroļu skaits – 160 000;

3) izstrādāto kompetenču profilu skaits muitas darbības nodrošināšanas un noziedzīgu nodarījumu muitas jomā novēršanas blokā – 50.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

31 137,8

3 254,2

242,2

-3 012,0

28 125,8

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

456,3

 

 

 

456,4

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

 

 

242,2

242,2

242,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 681,5

3 254,2

 

-3 254,2

27 427,2

Izdevumi - kopā

31 174,7

3 291,1

242,2

-3 048,9

28 125,8

Finansiālā bilance

-36,9

×

×

×

 

Naudas līdzekļi

36,9

×

×

×

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmai­ņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

36,9

×

×

×

 

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -3 048,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 291,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas 3 291,1 tūkst. latu tai skaitā:

·        36,9 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri;

·        3 254,2 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē pieņemto lēmumu un noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009. gadam. 2 061,8 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem (1 160,2 tūkst. latu muitas informatīvo sistēmu izstrādei un papildināšanai, 378,4 tūkst. latu būvniecībai un rekonstrukcijas darbiem, tai skaitā 276,4 tūkst. latu robežkontroles punktu rekonstrukcijai un būvniecībai uz Eiropas Savienības ārējās robežas, 523,2 tūkst. latu pamatlīdzekļu iegādei – autotransporta, datortehnikas, sakaru tehnikas, biroja tehnikas, saimniecības pamatlīdzekļu), 769,4 tūkst. latu muitas informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, 394,5 tūkst. latu iestādes uzturēšanas izdevumiem (sakaru pakalpojumi, telpu remonti, autotransporta uzturēšana, biroja preces un inventārs, iekārtu, inventāra un aparatūru remonti, ierēdņu un darbinieku apmācības), 12,9 tūkst. latu sabiedrisko attiecību nodrošināšanai (muitas klientu informatīviem pasākumiem), 15,6 tūkst. latu iekšzemes un ārvalstu komandējumiem. Vienlaicīgi uzsākot darbu pie personāla resursu efektīvas izmantošanas un personāla kapacitātes paaugstināšanas un savlaicīgi reaģējot uz Ministru kabineta darbības plāna „Deklarācija par Ivara Godmaņa vadītā ministru kabineta iecerēto darbību” 1.11. un 1.12.apakšpunktā paredzētajiem uzdevumiem, VID Muitas iestādēs 2008. gadā likvidētas 9 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 242,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības (ārvalstu finanšu palīdzība) 242,2 tūkst. latu, tai skaitā:

·        140,6 tūkst. latu – pasākumi cīņai pret kontrabandu un viltotām cigaretēm, izmantojot Japan Tobacco International piešķirtos finanšu līdzekļus apmācībām, pētījumu veikšanai, speciālo tehnisko līdzekļu un materiālu (cigaretes, tabaka) iegādei kinologiem, lai nodrošinātu dienesta suņu apmācīšanu;

·        101,6 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) Twinning Light projekta Nr. LV/2006/FI-01TL pasākuma „Slēptās novērošanas struktūrvienības darbības izlūkošanas procesa uzlabošanai” īstenošanai (ārvalstu ekspertu pakalpojumi, apmācības, pieredzes un apmaiņas braucieni).

35.00.00 Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt labvēlīgu vidi godīgai komercdarbībai;

2) nodrošināt visaugstāko drošības līmeni uz Eiropas Savienības ārējās robežas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits – 450;

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atklātie nodokļu krāpšanas un finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu gadījumi 450;

2) izstrādāto kompetenču profilu skaits finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšanas blokā – 10;

3) Valsts amatpersonu deklarāciju īpatsvars, kas iesniegtas izmantojot EDS (%) – 30.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

4 604,6

 9,6

 

-9,6

4 595,0

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5,0

 

 

 

5,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 599,6

 9,6

 

-9,6

4 590,0

Izdevumi - kopā

4 621,1

26,1

 

-26,1

4 595,0

Finansiālā bilance

-16,5

×

×

×

 

Naudas līdzekļi

16,5

×

×

×

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmai­ņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16,5

×

×

×

 

 

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -26,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile) 26,1 tūkst. latu:

Citas izmaiņas 26,1 tūkst. latu tai skaitā:

·        16,5 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri;

·        9,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē pieņemto lēmumu un noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009. gadam, tai skaitā, 4,9 tūkst. latu Finanšu policijas pārvaldes operatīvajai darbībai, 4,7 tūkst. latu citiem ar iestādes uzturēšanu saistītiem saimnieciskiem izdevumiem. Vienlaicīgi uzsākot darbu pie personāla resursu efektīvas izmantošanas un personāla kapacitātes paaugstināšanas un savlaicīgi reaģējot uz Ministru kabineta darbības plāna „Deklarācija par Ivara Godmaņa vadītā ministru kabineta iecerēto darbību” 1.11. un 1.12.apakšpunktā paredzētajiem uzdevumiem, Finanšu policijā 2008. gadā likvidēja 4 amatu vietas.

 

37.00.00 Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt savlaicīgu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanu, saņemšanu un izsniegšanu importētājiem, licencētiem akcīzes preču noliktavu turētājiem un citu dalībvalstu noliktavas turētāju vai pārsūtītājtirgotāju ieceltiem nodokļu maksātāja pārstāvjiem, sniegt pārskatus par to apriti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ieņēmumi no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem (milj. latu) – 106,7;

2) ieņēmumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem (milj. latu) – 158,7.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izsniegtās alkohola akcīzes nodokļa markas (milj. gab.) – 115,5;

2) izsniegtās tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļu markas (milj. gab.) – 274,5.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 255,1

 

 

 

2 255,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 255,1

 

 

 

2 255,1

Izdevumi - kopā

2 255,1

 0,7

 

-0,7

2 255,1

Finansiālā bilance

-0,7

×

×

×

 

Naudas līdzekļi

0,7

×

×

×

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmai­ņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

0,7

×

×

×

 

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -0,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 0,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

0,7 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri, kas izveidojies saistībā ar iepriekšējos gados Valsts ieņēmumu dienesta realizētētajām preču pavadzīmēm-rēķiniem.

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Savienības līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto pro­jektu ieviešanas funkciju veikšana atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem:

1) nodrošināta ieviešamo Pārejas programmu (22,6 milj. EUR) un attiecīgo projektu finanšu uzskaite atsevišķi katram Finanšu memorandam un atsevišķi katram projektam, projektu izpildītāju standarta atskaišu formu izstrāde un aktualizēšana, ikmēneša pārskatu sagatavošana Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai, Valsts kasei par projektu ieviešanas gaitu, noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem maksājumiem līgumu, projektu un programmu griezumā, ikmēneša datu atjaunošana Eiropas Savienības datu bāzē Perseus, sagatavoti ceturkšņu un pusgada programmu ieviešanas progresa ziņojumi, nodrošināta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana;

2) nodrošināta 2004. – 2006. gadu plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (381 milj. EUR) un Eiropas Ekonomikas zonas un valdības divpusējā līguma finanšu instrumentu (53,8 milj. EUR) ieviešanas koordinācija un vadība, nodrošinot projektu ieviešanas caurskatāmību saskaņā ar Eiropas Komisijas EDIS prasībām, tai skaitā izstrādātas iekšējās procedūras programmu ieviešanas jautājumos, organizēti informatīvie pasākumi, semināri, nodrošināta dalība Finanšu ministrijas un citu institūciju rīkotajos informatīvajos pasākumos sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanas pasākumiem un projektu pieteicējiem izvirzāmajām prasībām; veiktas finansējuma pieejamības pārbaudes pēc projektu vērtēšanas; nodrošināta regulāra un aktuālas informācija/ datu ievade un uzturēšana Vadības informācijas sistēmā; regulāri sagatavoti un iesniegti vadošai iestādei pārskati par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu;

3) nodrošināta 2007. – 2013. gadu plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu (589 milj. EUR) projektu ieviešanas koordinācija un vadība, nodrošinot projektu ieviešanas caurskatāmību, tai skaitā izstrādātas iekšējās procedūras programmu ieviešanas jautājumos, organizēti informatīvie pasākumi, semināri, nodrošināta dalība Vadošās iestādes, Atbildīgo iestāžu un citu institūciju rīkotajos informatīvajos pasākumos sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības fondu ieviešanas pasākumiem un projektu pieteicējiem izvirzāmajām prasībām; veiktas iepirkumu pirmspārbaudes; nodrošināta regulāra un aktuāla informācija/ datu ievade un uzturēšana Vadības informācijas sistēmā; regulāri sagatavoti un iesniegti vadošai iestādei pārskati par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu;

4) nodrošināta atsevišķu deleģētu funkciju veikšana Latvijas – Šveices sadarbības programmas (59,88 milj. Šveices franku) ieviešanā, tai skaitā īstenota līgumu slēgšana ar individuālo projektu ieviesējiem vai starpniekinstitūcijām, kā arī projektu pārskatu pārbaužu veikšana un ieviešanas pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās;

5) Nodrošināta Sertificējošās iestādes funkciju veikšanas uzsākšana Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas (33,9 milj. EUR) ietvaros, piemērojot drošas finanšu vadības principus, tai skaitā izdevumu deklarāciju sertificēšana, informācijas no Vadošās iestādes par veiktajām pārbaudēm par izdevumiem, kas iekļauti izdevumu deklarācijā, apkopošana, revīzijas iestādes veikto auditu rezultātu un sertificēto izdevumu uzskaite, neatbilstošo izdevumu atmaksu veikšana.

Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji:

1) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta apjoms (milj. latu) – 7,5;

2) apgūtais Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības pamatprogrammas 2007.- 2013. gadam skaits apjoms (milj. latu) – 9,24;

3) apgūtais Šveices–Latvijas divpusējās sadarbības līguma finansējums (milj. latu)           -4;

4) apgūtais Eiropas Savienības fondu apjoms (milj. latu) – 254,7.

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji:

1) saskaņoto Pārejas programmas projektu ieviešanas progresa pārskatu skaits – 20;

2) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta ietvaros noslēgto sadarbības līgumu skaits – 39;

3) pārbaudīto Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļu pieprasījumu skaits – 150;

4) pārbaudīto Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta ietvaros finansēto projektu progresa pārskatu skaits          – 150;

5) izdoto izdevumu sertifikātu skaits Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības pamatprogrammas 2007.-2013. gadam skaits – 6;

6) sertificētie izdevumi Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības pamatprogrammas 2007.-2013. gadam (milj. latu) – 3;

7) ar finansējuma saņēmējiem noslēgto līgumu skaits Šveices –Latvijas divpusējās sadarbības līguma finansējuma apgūšanai – 6;

8) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda ietvaros izskatītie un izvērtētie finansējuma saņēmēju pārskati – 28;

9) Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros noslēgtie līgumi – 686;

10) Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros izskatītie un izvērtētie finansējuma saņēmēju pārskati – 1 372.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

3 485,6

1 199,3

2 350,3

1 151,0

4 636,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 485,6

1 199,3

2 350,3

1 151,0

4 636,6

Izdevumi - kopā

3 485,6

1 199,3

2 350,3

1 151,0

4 636,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 1 151,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (3. aile): 1 199,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1079,9 tūkst. latu, tai skaitā:

·        57,8 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta finansētais projekts „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.g.” (kārtējie izdevumi);

·        714,4 tūkst. latu – ERAF nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projekts 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” (kārtējie izdevumi);

·        5,5 tūkst. latu – ERAF nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.2. „Informācija un publicitāte” (kārtējie izdevumi);

·        8,6 tūkst. latu – ERAF nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.4. „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” (kārtējie izdevumi);

·        293,6 tūkst. latu – finansējums tehniskās palīdzības pasākumu 2007.-2013. gadam īstenošanai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta „Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības nodrošināšanai” īstenošanai;

Citas izmaiņas:

119,4 tūkst. latu – izdevumu samazinājums Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē pieņemto lēmumu un noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009. gadam Tiek samazināti šādi kārtējie izdevumi: izdevumi atlīdzībai, 2008. gadā likvidējot 6 amatu vietas un 2009. gadā paredzēts likvidēt 2,5 amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem (netiek pagarināti autonomas līgumi divām automašīnām), samazināti izdevumi komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, darbinieku apmācībām, kā arī samazināti izdevumi ekspertu pakalpojumiem, netiks īstenoti plānotie arhīva telpu remontdarbi un izdevumi pamatkapitāla veidošanai (izdevumi drošai informāciju tehnoloģiju darbības nodrošināšanai, atsakoties no datorprogrammu iegādes), optimizēti nepieciešamie pārcelšanās izdevumi no Smilšu ielas telpām uz Meistaru ielu (netiks veikta mēbeļu iegāde un telpas netiks aprīkotas ar kondicionēšanas iekārtām). Slēdzot divas CFLA reģionālās nodaļas – 2008. gadā Rīgas reģiona nodaļu Ogrē un ar 2009. gada 1.janvāri Zemgales reģiona nodaļu Jelgavā plānots optimizēt samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem.

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4. aile): 2350,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2350,3 tūkst. latu, tai skaitā:

·        2 266,9 tūkst. latu – finansējums tehniskās palīdzības pasākumu 2007.-2013. gadam īstenošanai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta „Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības nodrošināšanai” īstenošanai;

·        83,4 tūkst. latu – finansējums Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta līdzfinansētam projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.g.”.

38.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu ievešanu atbilstoši programmas papildinājumam un veikt ERAF finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Sagaidāmais rezultāts:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma līdzekļu un valsts budžeta līdzekļu atmaksa projektiem šādās jomās:

1) tūrisma infrastruktūras uzlabošana, jaunu tūrisma produktu radīšana, kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā;

2) uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana;

3) atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās;

4) atbalsts programmas vadībai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

91 538,7

 91 538,7

4 140,7

 -87 398,0

4 140,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 538,7

 91 538,7

4 140,7

- 87 398,0

4 140,7

Izdevumi - kopā

91 538,7

 91 538,7

4 140,7

 -87 398,0

4 140,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -87 398,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (3. aile): 91 538,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

91 538,7 tūkst. latu – 2008. gadā plānotās ERAF finansējuma atmaksas valsts pamatbudžetā saskaņā ar 1.līmeņa starpniekinstitūciju iesniegto projektu ieviešanas plānu sadalījumā pa gadiem.

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4. aile): 4 140,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

4 140,7 tūkst. latu – 2009. gadā plānotās ERAF finansējuma atmaksas valsts pamatbudžetā saskaņā ar ERAF Programmas papildinājumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu ieviešanu šādu ministriju pārraudzībā esošajiem projektiem:

·        1 409,3 tūkst. latu – Ekonomikas ministrija;

·        2 071,4 tūkst. latu – Finanšu ministrija;

·        660,0 tūkst. latu – Izglītības un zinātnes ministrija.

38.04.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam un veikt ERAF finansējuma atmaksu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabotas pašvaldību siltumapgādes sistēmas;

2) efektīva kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma attīstībā;

3) reģionos attīstīti publiskie interneta pieejas punkti;

4) neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

62 933,3

62 933,3

2 884,7

-60 048,6

2 884,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933,3

62 933,3

2 884,7

-60 048,6

2 884,7

Izdevumi - kopā

62 933,3

62 933,3

2 884,7

-60 048,6

2 884,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -60 048,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (3. aile): 60 048,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

60 048,6 tūkst. latu – 2008. gadā plānotās atmaksas finansējuma saņēmējiem Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajiem pašvaldību un atklāto konkursu projektiem, kā arī nacionālo programmu ietvaros struktūrfondu saņēmējiem, kuri nav valsts budžeta finansētas iestādes.

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4. aile): 2 884,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2 884,7 tūkst. latu – 2009. gadā plānotās atmaksas finansējuma saņēmējiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajiem pašvaldību un atklāto konkursu projektiem, kā arī nacionālo programmu ietvaros struktūrfondu saņēmējiem, kuri nav valsts budžeta finansētas iestādes saskaņā ar ERAF Programmas papildinājumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu ieviešanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.


38.05.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansēto pasākumu ievešanu atbilstoši noslēgtajam finanšu memorandam un veikt finansējuma atmaksu.

Norvēģijas valdības finanšu instrumentu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma un valsts budžeta līdzekļu atmaksa projektiem šādās jomās:

1) cilvēkresursu attīstība un izglītība;

2) pārrobežu sadarbības attīstība;

3) Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana;

4) atbalsts akadēmiskiem pētījumiem;

5) palīdzība bērniem ar īpašām vajadzībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansēto pasākumu ietvaros apgūti 22 milj. latu laika posmā no 2007.-2011. gadam

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noslēgti sadarbības līgumi – 52;

2) pārbaudīti finanšu pieprasījumi – 52;

3) pārbaudīti projektu progresa pārskati – 47.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 362,9

2 362,9

10 766,7

8 403,8

10 766,7

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 362,9

2 362,9

10 766,7

8 403,8

10 766,7

Izdevumi - kopā

2 362,9

2 362,9

10 766,7

8 403,8

10 766,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 8 403,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (3. aile): 2362,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2362,9 tūkst. latu – 2008. gadā plānotās atmaksas par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētiem projektiem, tai skaitā:

·        78,1 tūkst. latu – komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām pārskaitāmie līdzekļi par ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto pasākumu īstenošanu;

·        1686,4 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz citu ministriju un centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžetu atbilstoši noteiktajai līdzekļu administrēšanas kārtībai;

·        77,8 tūkst. latu – dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem;

·        520,6 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētajos projektos.

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4. aile): 10 766,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

10 766,7 tūkst. latu – plānotās atmaksas par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētiem projektiem, tai skaitā:

·        1 715,1 tūkst. latu – subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros, tai skaitā:

- Tieslietu ministrijas pārziņā esošajos projektos – 222,8 tūkst. latu;

- Veselības ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 746,5 tūkst. latu;

- Vides ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 483,7 tūkst. latu;

- Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 262,1 tūkst. latu;

·        4 960,1 tūkst. latu – Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu, tai skaitā:

- Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmisko programmu aģentūras projektam Nr. LV0015” Akadēmisko pētījumu grantu shēma” – 115,0 tūkst. latu;

- Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmisko programmu aģentūras projektam Nr. LV0014 „Stipendiju grantu shēma” – 375,1 tūkst. latu;

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas projektam Nr. LV0017 „Pārrobežu sadarbības programma” – 1 252,7 tūkst. latu;

- Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas fonda projektam Nr. LV0008 „Granta shēmas NVO fonds” – 903,4 tūkst. latu;

            - Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas fonda projektam Nr. LV0061 „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un integrācijas veicināšana sabiedrībā” – 395,7 tūkst. latu;

- Ekonomikas ministrijas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projektam Nr. LV0016 „Valsts un privātās partnerības veicināšanas programma” – 115,9 tūkst. latu;

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr. LV0011 „Grantu shēmas Īstermiņa ekspertu fonds” – 155,5 tūkst. latu;

- Vides ministrijas projektam Nr. LV0010 „Vides politikas integrācija” – 1646,8 tūkst. latu;

·        854,3 tūkst. latu – dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem, tai skaitā:

- Veselības ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 257,5 tūkst. latu;

- Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 232,9 tūkst. latu;

- Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 161,0 tūkst. latu;

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajiem projektiem – 202,9 tūkst. latu;

·        3237,2 tūkst. latu – Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu vai citu ārvalstu to politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā, tai skaitā:

- Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas fonda projektos – 121,9 tūkst. latu;

- Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmisko programmu aģentūras projektos – 41,1 tūkst. latu;

- Izglītības un zinātnes ministrijas projektos – 94,3 tūkst. latu;

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas projektos – 390,8 tūkst. latu;

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektā – 25,7 tūkst. latu;

- Vides ministrijas projektos – 755,7 tūkst. latu;

- Ekonomikas ministrijas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projektā – 43,9 tūkst. latu;

- Kultūras ministrijas Valsts aģentūras „Trīs brāļi” projektā – 137,1 tūkst. latu;

- Tieslietu ministrijas projektos – 957,4 tūkst. latu;

- Iekšlietu ministrijas projektos – 380,6 tūkst. latu;

- Ārlietu ministrijas projektā – 124,6 tūkst. latu;

- Finanšu ministrija Tehniskās palīdzības projektos – 164,1 tūkst. latu.

38.06.00 Atmaksa valsts budžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši darbības programmas papildinājumam un veikt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

2) nodrošināt 2007. – 2013. gadu plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas koordināciju un vadību, veicot nozaru ministriju deleģētās sadarbības iestādes funkcijas. Saskaņā ar LR Ministru kabinetā apstiprinātajiem nosacījumiem, Eiropas Savienības fondu finansējuma un valsts budžeta līdzekļu atmaksa projektiem 2007.-2013. gadu plānošanas perioda ietvaros paredzēta šādās jomās:

·        infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai;

·        infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;

·        infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem;

·        jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai;

·        infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;

·        darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana;

·        programmas vadības un atbalsta nodrošināšana (Tehniskā palīdzība) darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, „Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

2007. – 2013. gadu plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto pasākumu ietvaros apgūti (milj. latu) – 56.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noslēgti finansējuma piešķiršanas līgumi – 30;

2) pārbaudīti projektu progresa pārskati – 30.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

 

 

18 033,5

18 033,5

18 033,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

18 033,5

18 033,5

18 033,5

Izdevumi - kopā

 

 

18 033,5

18 033,5

18 033,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 18 033,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4. aile): 18 033,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

18 033,5 tūkst. latu – 2009. gadā plānotās atmaksas valsts pamatbudžetā par ES fondu līdzfinansētiem projektiem, tai skaitā:

·        15 672,3 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem;

·        2361,2 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem.

18 033,5 tūkst. latu – 2009. gadā plānotās Eiropas Savienības fondu finansējumu atmaksa valsts pamatbudžetā saskaņā ar apstiprinātiem projektiem šādām Eiropas Savienības fondu tehniskā palīdzības aktivitātēm: darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātei „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācija” papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātei „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātei „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana” un 3.8.1.1. aktivitātei „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana”, Finanšu ministrijas kā atbildīgās iestādes pārziņā – 16 672,7 tūkst. latu apmērā, tai skaitā sadalījumā pa saņēmējiem:

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/01/007

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1 253,7 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/02/006

Valsts kanceleja

 396,0 tūkst. latu

Līguma Nr. :VISID/TP/CFLA/08/03/001

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

1 363,1 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/04/014

Zemgales plānošanas reģions

 109,5 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/05/018

Izglītības un zinātnes ministrija

1 563,2 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/06/002

Kultūras ministrija

 319,3 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/07/011

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

 653,5 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/08/012

Vidzemes plānošanas reģions

 93,0 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/09/019

Rīgas plānošanas reģions

1 00,1 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/10/013

Finanšu ministrija

1 450,1 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/11/005

Sabiedrības integrācijas fonds

 384,0 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/12/015

Valsts Reģionālās attīstības aģentūra

1 002,0 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/13/020

Veselības ministrija

 592,7 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/14/004

Labklājības ministrija

404 ,0 tūkst. latu

Līguma Nr. :VISID/TP/CFLA/08/15/024

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

775,2 tūkst. latu

Līguma Nr. :VISID/TP/CFLA/08/16/008

Kurzemes plānošanas reģions

109,8 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/17/009

Valsts Izglītības attīstības aģentūra

867,0 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/18/016

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

510,8 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/19/023

Ekonomikas ministrija

1 308,3 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/20/010

Latgales plānošanas reģions

1 10,9 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/21/003

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

 555,4 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/22/017

Vides ministrija

1 390,0 tūkst .latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/23/021

Satiksmes ministrija

1 037,1 tūkst. latu

Līguma Nr. :VSID/TP/CFLA/08/24/022

Nodarbinātības valsts aģentūra

 324,0 tūkst. latu

 

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķis ir atbalstīt iesaistītās institūcijas darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācija” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības funkciju, tiešā vadības procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, līdzfinansējot dažādas atbalstāmās darbības.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir iznākuma rādītājs (tehniskās palīdzības atbalstu saņēmušo institūciju skaits) un rezultātu rādītājs (tehniskās palīdzības līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū).

1 360,8 tūkst. latu – ERAF 3.1.4.2.aktivitāte „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” – Labklājības ministrija – tai skaitā: Nodarbinātības valsts aģentūra 1 105,2 tūkst. latu un Valsts darba inspekcija 255,6 tūkst. latu.

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

39.01.00. Dārgmetālu proves uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgus attīstību, patērētāju interešu aizstāvību, godīgu konkurenci un uzņēmējdarbības atbalstu;

2) nodrošināt saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem kontroli un uzraudzību;

3) nodrošināt dārgmetālu kontroles un uzraudzības sistēmas atbilstību ES un Dārgmetālu izstrādājumu kontroles un zīmogošanas konvencijas prasībām;

4) informēt sabiedrību un saimnieciskās darbības veicējus par dārgmetālu kontroles un zīmogošanas prasībām un to tiesībām ES;

5) nodrošināt dārgmetālu un to izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu saskaņā ar LVS-ISO 17025 standarta prasībām;

6) pilnveidot inspekcijas darbības procesus saskaņā ar LVS-ISO 9000:2000 standarta prasībām;

7) nodrošināt NVO līdzdalību normatīvo aktu izstrādē;

8) nodrošināt valsts apbalvojumu izgatavošanu un izgatavošanas procesa uzraudzību un kontroli, valsts apbalvojumu glabāšanu un marķēšanu;

9) sadarboties ar Valsts prezidenta kanceleju un LR vēstniecībām organizējot Valsts apbalvojumu izstādes.

Politikas rezultāts un to rezultatīvais rādītājs:

nopietnu pārkāpumu īpatsvars dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu saimnieciskās darbības vietās ne vairāk par (%) – 10.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) provēti dārgmetālu izstrādājumi (milj. gab.) – 1,62;

2) izsniegtās dārgakmeņu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības (tūkst. gab.) – 40;

3) vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas un dārgakmeņu testēšanas) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls/gab.) – 0,27;

4) veiktās ekspertīzes un analīzes (gab.) – 800;

5) saimnieciskās darbības vietu pārbaužu skaits – 250;

6) dārgmetālu izstrādājumu drošuma kontrole, kontrolanalīžu skaits (gab.)          – 200.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

731,2

18,2

3,9

-14,3

716,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

731,2

18,2

3,9

-14,3

716,9

Izdevumi - kopā

731,2

18,2

3,9

-14,3

716,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -14,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 18,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

3,6 tūkst. latu – plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās – Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu (uzturēšanas izdevumi);

Citas izmaiņas:

14,6 tūkst. latu – samazinājums kapitālajām iegādēm, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē nolemto par izdevumu samazinājumu (protokols Nr. 62 1.§).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

3,9 tūkst. latu – plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās – Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu (uzturēšanas izdevumi).

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli un īstenot valsts politiku izložu un azartspēļu uzraudzības jomā, veicināt izložu un azartspēļu regulējošo normatīvo aktu atbilstību ES valstu efektīvākai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Azartspēļu un izložu likuma izpilde un Preču un pakalpojumu loteriju likuma izpilde, veicot spēļu vietu pārbaudes un piedaloties preču loteriju izlozēs (pārbaužu skaits) 1700.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

632,1

 15,0

 

-15,0

617,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

632,1

 15,0

 

-15,0

617,1

Izdevumi - kopā

632,1

 15,0

 

-15,0

617,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -15,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 15,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

15,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums (Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra protokols Nr. 62 1.§) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzturēšanas izdevumiem 9,5 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 5,5 tūkst. latu. 2008. gadā tiek likvidēta viena amata vieta un 2009. gadā vēl viena amata vieta.

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, EK iemaksu aicinājumiem un VID „A” konta pārskatu (% apmērā no aprēķinātās summas) – 100.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

168 605,0

168 605,0

181 480,0

12 875,0

181 480,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 605,0

168 605,0

181 480,0

12 875,0

181 480,0

Izdevumi - kopā

168 605,0

168 605,0

181 480,0

12 875,0

181 480,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 12 875,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 168 605,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

168 605,0 tūkst. latu – izdevumi Latvijas uzņemto saistību 2008. gadā izpildes nodrošināšanai, piedaloties Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 181 480,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

181 480,0 tūkst. latu – lai nodrošinātu Latvijas iemaksu veikšanu saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosināto Eiropas Savienības 2009. gada budžeta priekšlikumu, tai skaitā:

·        115 000,0 tūkst. latu – nacionālā kopienākuma resursa un rezerves iemaksas;

·        13 400,0 tūkst. latu – Apvienotās Karalistes korekcijas iemaksas;

·        28 320,0 tūkst. latu – pievienotās vērtības nodokļa resursa iemaksas;

·        580,0 tūkst. latu – cukura ražošanas nodeva;

·        1 600,0 tūkst. latu – ievedmuita lauksaimniecības precēm;

·        22 580,0 tūkst. latu – muitas nodokļa iemaksa.

41.02.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem.

Darbības rezultāts:

kvalitatīva un savlaicīga līdzekļu piešķiršana neparedzētiem un nacionāli nozīmīgiem pasākumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

5 874,5

5 874,5

5 000,0

-874,5

5 000,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 874,5

5 874,5

5 000,0

-874,5

5 000,0

Izdevumi - kopā

5 874,5

5 874,5

5 000,0

-874,5

5 000,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -874,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 874,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

5 874,5 tūkst. latu – 2008. gada valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļi neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 000,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

5 000,0 tūkst. latu – valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļi neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem.


41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas Republikas saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot gadskārtējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu institūcijās un organizācijās, un veikt valstij piederošo kapitāldaļu uzskaiti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% apmērā no plānotās summas)  – 100.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

5 811,0

5 811,0

6 380,1

569,1

6 380,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 811,0

5 811,0

6 380,1

569,1

6 380,1

Izdevumi - kopā

5 811,0

5 811,0

6 380,1

569,1

6 380,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 569,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 811,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2008. gadā veicamo iemaksu starptautiskajās organizācijās apjoms, tai skaitā:

·        964,0 tūkst. latu – iemaksas Ziemeļu Investīciju bankas rezervēs;

·        4 738,8 tūkst. latu – iemaksas Eiropas Investīciju bankas kapitālā un rezervēs;

·        80,8 tūkst. latu – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai;

·        4,0 tūkst. latu – Eiropas Padomes Attīstības bankai;

·        15,4 tūkst. latu – Pasaules Muitas organizācijā;

·        8,0 tūkst. latu – Eiropas Nodokļu administrācijas organizācijā „IOTA“.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 380,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2009. gadā veicamo iemaksu starptautiskajās organizācijās apjoms, tai skaitā:

·        2 916,0 tūkst. latu – iemaksas Ziemeļu Investīciju bankas rezervēs un maksa par uzkrāto starpību;

·        3 048,7 tūkst. latu – iemaksas Eiropas Investīciju bankas kapitālā un rezervēs;

·        50,0 tūkst. latu – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai;

·        4,0 tūkst. latu – Eiropas Padomes Attīstības bankai;

·        15,6 tūkst. latu – Pasaules Muitas organizācijā;

·        8,0 tūkst. latu – Eiropas Nodokļu administrācijas organizācijā „IOTA“.

·        337,8 tūkst. latu – Starptautiskajā Attīstības asociācijā.


41.04.00 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem

Darbības galvenais mērķis:

akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšana zemniekiem Ministru kabineta 2007. gada 7.augusta noteikumu Nr. 528 „Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela” izpildes nodrošināšanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

atmaksāts akcīzes nodoklis (tūkst. latu) – 12 917,8.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veiktas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) apliecinošo dokumentu atbilstības pārbaudes lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestā pieprasījumus par akcīzes nodokļa atmaksu (%) – 100.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

14 471,4

1 553,6

 

-1 553,6

12 917,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 471,4

1 553,6

 

-1 553,6

12 917,8

Izdevumi - kopā

14 471,4

1 553,6

 

-1 553,6

12 917,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 553,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 553,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1 553,6 tūkst. latu – samazināts ar grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam” piešķirtais papildus finansējums 2008. gadam.

41.05.00 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt kompensāciju izmaksu reabilitētajiem pilsoņiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikta kompensāciju izmaksa reabilitētajiem pilsoņiem, pamatojoties uz iesniegtajiem pašvaldību pieteikumiem (% no plānotās summas) – 100.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

450,0

50,0

 

-50,0

400,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

450,0

50,0

 

-50,0

400,0

Izdevumi - kopā

450,0

50,0

 

-50,0

400,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -50,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 50,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

50,0 tūkst. latu – plānotais izdevumu samazinājums kompensāciju izmaksām reabilitētajiem pilsoņiem 2009. gadam.

41.08.00 Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt finansējumu ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas, Kopienas iniciatīvu, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu realizācijai, kā arī 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda pasākumu realizācijai.

Darbības rezultāts:

nodrošināta ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas un kopienas iniciatīvu, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu realizācija, kā arī 2007.–2013. gada plānošanas perioda ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda pasākumu realizācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

175 414,0

175 414,0

312 057,9

136643,9

312 057,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 414,0

175 414,0

312 057,9

136643,9

312 057,9

Izdevumi - kopā

175 414,0

175 414,0

312 057,9

136643,9

312 057,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 136 643,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 175 414,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

175 414,0 tūkst. latu – starp institūcijām sadalāmie izdevumi Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohē­zijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Zivsaimniecības fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Eiropas Kopienas iniciatīvām un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 312 057,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

312 057,9 tūkst. latu – starp institūcijām nesadalītie izdevumi Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohē­zijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Zivsaimniecības fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Eiropas Kopienas iniciatīvām un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.


41.09.00 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt uz naudas maksājumu vērsta iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma par zaudējuma atlīdzinājuma izmaksas nodrošināšanu privātpersonai, izpildi saskaņā ar Valsts pārvaldes zaudējumu atlīdzināšanas likuma prasībām.

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji:

veikta uz naudas maksājumu vērsta iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma par zaudējuma atlīdzinājuma izmaksas nodrošināšanu privātpersonai, izpilde (% no plānotās summas) 100.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

64,7

13,3

 

-13,3

51,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

64,7

13,3

 

-13,3

51,4

Izdevumi - kopā

64,7

13,3

 

-13,3

51,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -13,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

13,3 tūkst. latu – izdevumu samazinājums ņemot vērā uz naudas maksājumu vērsta iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma par zaudējuma atlīdzinājuma izmaksas nodrošināšanu privātpersonai plānotos izpildes rezultātus.

42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts fiskālās politikas ievērošanu, plānojot aizdevumus valsts investīciju projektu realizācijai, pašvaldību finanšu stabilizācijas un citu pasākumu nodrošināšanai un to atmaksas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Saskaņā ar budžeta apropriāciju un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nodrošināt valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu, piedāvājot projektu realizētājiem atbilstošākos finanšu resursus, nodrošināt aktuālu informāciju par izsniegto valsts budžeta aizdevumu portfeli, veikt nepieciešamās darbības kavēto maksājumu piedziņas procesā.

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji:

budžeta gadā pašvaldībām izsniegto valsts aizdevumu īpatsvars kopējā pašvaldībām izsniegto aizdevumu apjomā sasniedz (%) – 80.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Aizdevumi

-170 000,0

×

×

×

-134 000,0

Naudas līdzekļi

174 000,0

×

×

×

-134 000,0

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu iz­maiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

174 000,0

×

×

×

-134 000,0