Likumprojekta “Grozījumi likumā
„Par valsts budžetu 2008. gadam”” paskaidrojumi

 

2007. gadā tika sasniegts augsts ekonomiskās izaugsmes temps – IKP pieauga par 10,3% salīdzināmajās cenās, turklāt faktiskajās cenās pieaugums bija 24,9%. Tomēr jau 2007. gada pēdējā ceturkšņa dati liecināja par ekonomikas atdzišanas procesiem – no nozaru viedokļa sāka samazināties pieauguma tempi mazumtirdzniecībā, būvniecībā un rūpniecībā, bet no izdevumu viedokļa – privātajā patēriņā un bruto pamatkapitāla veidošanā. Tā rezultātā 2008. gads tika iesākts ar IKP izaugsmi 3,3% salīdzināmajās cenās pirmajā ceturksnī, ko noteica stagnējoša rūpniecība, negatīvs mazumtirdzniecības pieaugums, kā arī pieauguma tempu samazinājums gandrīz visās pārējās nozarēs. Virkne pieejamo rādītāju par 2008. gada otro ceturksni norāda uz turpinošos ekonomikas lejupslīdi, kas atspoguļosies IKP rādītājā. Arī trešajā un ceturtajā ceturksnī ir sagaidāmi zemāki ekonomikas izaugsmes tempi, tādējādi IKP pieauguma prognoze 2008. gadam faktiskajās cenās ir 13,7%, savukārt, veidojot 2008. gada budžetu tika izmantoti 15,9%. Tajā pat laikā ievērojami ir palielināts IKP deflators. 

Ekonomiskās attīstības tempu samazināšanos galvenokārt šobrīd nosaka zemais iekšzemes pieprasījums – privātais patēriņš un investīcijas. Privātā patēriņā samazinājums pamatā saistīts ar rīcībā esošā ienākuma (pēc nodokļiem un procentu maksājumiem) pieauguma tempu samazinājumu, kā arī mājsaimniecību piesardzīgāku nākotnes vērtējumu. Zemāks iekšējais pieprasījums gan atstāj pozitīvu iespaidu uz ārējo tirdzniecības bilanci – 2008. gada pirmajos četros mēnešos eksporta pieauguma tempi ir bijuši ievērojami augstāki nekā importa pieauguma tempi, kā rezultātā ir vērojama pozitīva ietekme uz tekošā konta deficīta samazinājumu. 2008. gada pirmajā ceturksnī tekošā konta deficīts ir samazinājies līdz 19,4% no IKP. Tiek prognozēts, ka pie esošās ekonomiskās izaugsmes, tekošā konta deficīts līdz gada beigām samazināsies līdz 17,7%.

2008. gada vidējais patēriņa cenu pieaugums tiek prognozēts 16,5% apmērā. Gada pirmajā pusē patēriņa cenu pieaugums bija straujāks par gaidīto, un 2008. gada jūlijā 12 mēnešu inflācija sasniedza 17,7%. 2008. gadā otrās puses patēriņa cenu inflāciju pamatā noteiks saspringtā situācija naftas tirgos, kas tieši ietekmēs degvielas cenu pieaugumu. Pieaugošās naftas cenas atstās ietekmi uz pārtikas cenām un transporta nozares pakalpojumiem. Būtisku spiedienu uz inflācijas līmeni radīs rudens pusē plānotais dabasgāzes cenu pieaugums, kas noteikti palielinās arī maksu par siltumenerģiju. Kas attiecas uz pārtikas cenām, tad tās noteiks daudzu faktoru mijiedarbība, tomēr tiek prognozēts, ka maksa par pārtiku nesamazināsies un pat pieaugs. Pēdējās tendences Latvijas ekonomikā liecina par ekonomiskās aktivitātes un iekšzemes patēriņa kritumu, kā arī patērētāju uzvedības modeļa izmaiņām, tādējādi ir iespējams straujāks inflācijas līmeņa samazinājums, tomēr augstāk minētie iekšējie un ārējie riska faktori mazina šādu iespējamību.  

Tautsaimniecībā nodarbināto vidējā bruto mēneša alga 2007. gadā pieauga par 31,5% un 2008. gadā tiek prognozēts 20,5% pieaugums, kura pamatā ir darba ņēmēju izdarītais spiediens uz darba devējiem kompensēt iepriekšējā gada inflāciju. Tas atspoguļojās jau 2008. gada pirmā ceturkšņa rādītājā – bruto darba samaksa faktiskajās cenās pieauga par 28,1% salīdzinājumā ar 2007. gada pirmo ceturksni.

Darba tirgū ir vērojams augsts nodarbināto skaita kāpums, kas par spīti darbaspējas vecumā esošās populācijas samazinājumam turpina pieaugt uz iedzīvotāju aktivitātes darba tirgū pieauguma rēķina. Prognozētais nodarbināto pieaugums 2008. gadā sasniegs 1,3%. Iedzīvotāju aktivitātes pieaugums veicina bezdarba līmeņa samazināšanos, un 2008. gadā vidēji tiek prognozēts 6,0% bezdarba līmenis.

1. Valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam““ kopumā valsts pamat­budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2008. gadam prognozēti 2 917,0  milj. latu apmērā. Valsts speciālā budžeta nodokļu ieņēmumi 2008. gadam prognozēti 1 435,9 milj. latu apmērā.

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognožu izmaiņas tika veiktas, izvērtējot nodokļu un nenodokļu ieņēmumu plāna izpildes tendences 2008. gada piecos mēnešos, kā arī izmaiņas ekonomiskajā situācijā.

1.1. Nodokļu ieņēmumi

2008. gada piecos mēnešos nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā bija 1 040,2 milj. latu, kas ir par 14,5% vairāk nekā 2007. gada atbilstošajā periodā. Nodokļu ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpilde 2008. gada janvārī-maijā bija 93,2 procenti.

2008. gadā nodokļu ieņēmumi valsts budžetā kopumā tiek prognozēti par 267,5 milj. latu mazāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam“. Nodokļu ieņēmumu samazinājumu galvenokārt nosaka 2008. gada pirmajā ceturksnī novērotais ekonomikas pieauguma tempu samazinājums. Tiek prognozēts, ka 2008. gadā kopumā iekšzemes kopprodukta pieauguma temps būs zemāks nekā iepriekšējos gados.

Zemāki nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti galvenokārt pievienotās vērtības nodoklim, uzņēmumu ienākuma nodoklim, vieglo automobiļu un motociklu nodoklim, dabas resursu nodoklim. Savukārt, turpinoties vidējās darba samaksas pieaugumam tautsaimniecībā, tiek prognozēti lielāki nekā plānots iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi.

Valsts budžeta nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2008. gadā (milj. latu).

 

2008

 

Plāns

Prognoze

Grozījumi

Valsts pamatbudžets,
tajā skaitā

2888,8

2621,3

-267,5

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

201,2

211,6

+10,4

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

560,0

529,0

-31,0

Pievienotās vērtības nodoklis

1520,0

1263,1

-256,9

Akcīzes nodoklis

522,1

541,2

+19,0

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

22,2

14,2

-8,0

Muitas nodoklis

29,5

31,0

+1,5

Izložu un azartspēļu nodoklis

23,5

22,8

-0,7

Dabas resursu nodoklis

9,8

8,0

-1,8

      Elektroenerģijas nodoklis

0,4

0,5

+0,0

Valsts speciālais budžets,
tajā skaitā

1358,0

1435,9

+77,9

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

1358,0

1435,9

+77,9

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

2008. gada piecos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bija 491,7 milj. latu, veidojot 83,9% no piecu mēnešu plāna. Salīdzinājumā ar 2007. gada pieciem mēnešiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 5,4 procentiem.

2008. gadā pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 1 263,1 milj. latu apmērā, kas ir par 256,9 milj. latu mazāk nekā noteikts likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam“. Tiek prognozēts, ka kopumā 2008. gadā pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi salīdzinājumā ar 2007. gadu pieaugs par 5,0 procentiem.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu gada plāns tika samazināts, ņemot vērā nodokļa ieņēmumu pieauguma tempu samazināšanos, kas neveicina plāna izpildi. 2008. gada piecos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieauguma tempu samazinājumu galvenokārt noteica mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējā apgrozījuma samazinājums 2008. gada piecos mēnešos, kas salīdzinājumā ar 2007. gada pieciem mēnešiem bija par 1,9% mazāk.

1. att. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

2008. gada piecos sešos mēnešos uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi bija 217,5 milj. latu, kas ir par 44,2 milj. latu jeb 25,5% vairāk nekā 2007. gada atbilstošajā periodā. 2008. gada piecos mēnešos lielo nodokļu maksātāju veiktie uzņēmumu ienāku­ma nodokļa maksājumi bija 83,0 milj. latu, kas veidoja 38,2% no kopējiem uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Kopumā 2008. gada piecos mēnešos uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpilde bija 99,0 procenti.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu 2008. gada plāns tika samazināts par 31,0 milj. latu un tiek prognozēts 529,0 milj. latu apmērā. Tiek prognozēts, ka 2008. gadā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi salīdzinājumā ar 2007. gadu pieaugs par 32,3 procentiem.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu gada plāns tika samazināts, ņemot vērā, ka iepriekš prognozētais nodokļa maksājums SIA „Lattelecom” privatizācijas rezultātā netiks saņemts.

2. att. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

2008. gada piecos mēnešos vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi bija 4,9 milj. la­tu, kas ir par 2,1 milj. latu jeb 30,1 % mazāk nekā 2007. gada atbilstošajā periodā. 2008. gada piecos mēnešos vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpilde bija 58,3 procenti.

Atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijai pirmoreiz reģistrēto vieglo automobiļu skaits 2008. gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar 2007. gada atbilstošo periodu ir samazinājies par 40,8 procentiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu prognoze 2008. gadam ir 14,2 milj. latu, kas ir par 8,0 milj. latu mazāk nekā plānots. Kopumā tiek prognozēts, ka 2008. gadā vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi salīdzinājumā ar 2007. gadu samazināsies par 15,0 procentiem.

3. att. Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Akcīzes nodoklis

2008. gada piecos mēnešos akcīzes nodokļa ieņēmumi bija 217,5 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2007. gada atbilstošo periodu ir par 30,5% vairāk. Nodokļa ieņēmumu piecu mēnešu plāns ir izpildīts 109,2% apmērā.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju 2008. gada četros mēnešos salīdzinājumā ar 2007. gada atbilstošo periodu ir pieaudzis gan naftas produktu kopējā patēriņa apjoms (+3,8%), gan alkoholisko dzērienu (+4,4%) un alus (+4,9%) realizācijas apjoms.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2008. gadā (milj. latu).

 

2008

 

Plāns

Prognoze

Grozījumi

Akcīzes nodoklis,
tajā skaitā

522,1

541,2

+19,0

   akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem

101,9

96,6

-5,3

   akcīzes nodoklis alum

11,0

11,0

0,0

   akcīzes nodoklis naftas produktiem

296,6

294,2

-2,4

   akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem

106,3

133,0

+26,8

   akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm

6,4

6,4

0,0

 

Ņemot vērā sekmīgo akcīzes nodokļa ieņēmumu plāna izpildi 2008. gada piecos mēnešos, ko galvenokārt noteica sekmīga akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpilde (152,4% apmērā), kopējie akcīzes nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 541,2 milj. latu apmērā, kas ir par 19,0 milj. latu vairāk nekā gada plāns. Kopumā tiek prognozēts, ka akcīzes nodokļa ieņēmumi 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu pieaugs par 20,8 procentiem.

Veiksmīgu akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumu 2008. gada piecu mēnešu plāna izpildi, kā arī šī ieņēmumu veida pieaugumu salīdzinājumā ar 2007. gada pieciem mēnešiem par 132,0%, noteica būtisks akcīzes nodokļa likmju pieaugums cigaretēm no 2008. gada 1. janvāra.

4. att. Akcīzes nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Kopējie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2008. gada piecos mēnešos bija 409,6 milj. latu, kas ir par 23,2% vairāk nekā 2007. gada atbilstošajā periodā. 2008. gada piecos mēnešos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu piecu mēnešu plāns ir izpildīts 107,8% apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2008. gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar 2007. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 17,5%, un nodokļa ieņēmumu piecu mēnešu plāns valsts budžetā ir izpildīts 108,8% apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu pamatā noteica strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju 2008. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada atbilstošo periodu  bija 28,1 procents.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2008. gadā (milj. latu).

 

2008

 

Plāns

Prognoze

Grozījumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
milj. latu

1006,0

1058,0

+52,0

Valsts pamatbudžetā

201,2

211,6

+10,4

Pašvaldību pamatbudžetā

804,8

846,4

+41,6

 

Ņemot vērā gan sekmīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpildi, gan prognozēto darba samaksas pieaugumu 2008. gadā kopumā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu gada plāns tika paaugstināts par 52,0 milj. latu, t.sk. valsts budžetā – par 10,4 milj. latu. Kopējie nodokļa ieņēmumi 2008. gadā tiek prognozēti 1 058,0 milj. latu apmērā (t.sk. 211,6 milj. latu valsts budžetā), kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 19,2% vairāk.

5. att. Kopējie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

2008. gada piecos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus (98,9 milj. latu apmērā), bija 666,1 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2007. gada pieciem mēnešiem, ir par 29,2% vairāk. Sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpilde bija 109,1%.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu pieaugumu arī sekmēja strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju 2008. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 28,1 procentu.

Ņemot vērā gan sekmīgo sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu piecu mēnešu plāna izpildi, gan prognozēto darba samaksas pieaugumu 2008. gadā kopumā, sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu (ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus) gada plāns tika paaugstināts par 100,0 milj. latu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā – par 77,9 milj. latu.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi 2008. gadā tiek prognozēti 1 701,7 milj. latu apmērā (t.sk. 1 435,9 milj. latu valsts speciālajā budžetā), kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 23,5% vairāk.

6. att. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
(ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus), milj. latu

1.2. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 2008. gada valsts pamatbudžetā kopumā tika plānoti 332,3 milj. latu apmērā. 2008. gada piecos mēnešos nenodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā ir iekasēti 108,6 milj. latu apmērā, kas kopumā veidoja 32,7% no apstiprinātā gada plāna.

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos tiek veiktas šādas izmaiņas:

§         Ņemot vērā faktiski veikto maksājumu, par 3,8 milj. latu palielināti ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma. Atbilstoši likuma „Par Latvijas Banku” 181. panta pirmajam punktam Latvijas Banka maksājumu veic par pārskata gadā gūtās peļņas daļu, piemērojot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi. Latvijas Banka šo maksājumu veica 2008. gada aprīlī 7,7 milj. latu apmērā, t.i., par 3,8 milj. latu vairāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”;

§         2008. gada piecos mēnešos maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu tika ieskaitīti 39,0% apmērā no apstiprinātā gada plāna, ko galvenokārt sekmēja SIA „Lattelecom” veiktais maksājums 21,0 milj. latu apmērā un Latvijas Bankas veiktais maksājums 7,7 milj. latu apmērā. Ņemot vērā ieņēmumu plāna izpildi, kā arī prognozētos papildu ieņēmumus no VAS „Latvijas valsts meži” 3,6 milj. latu apmērā (MK 01.07.2008. sēdes prot.Nr.45 31.§ 19.punkts) un no VAS „Latvijas dzelzceļš” 13,0 milj. latu apmērā (MK 01.07.2008. sēdes prot.Nr.45 31.§ 18.punkts), 2008. gadā ieņēmumi no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu tiek prognozēti 98,1 milj. latu, t.i., par 6,1 milj. latu vairāk nekā plānots;

§         2008. gada piecos mēnešos ieņēmumi no procentu maksājumiem par aizdevumiem veidoja 61,8% no apstiprinātā gada plāna. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2008. gadā ieņēmumi no procentu maksājumiem par aizdevumiem tiek prognozēti 14,2 milj. latu, t.i., par 4,3 milj. latu vairāk nekā plānots;

§         Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 2008. gada piecos mēnešos bija iekasētas 20,1% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2008. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 85,7 milj. latu apmērā, t.i., par 54,3 milj. latu mazāk nekā apstiprinātajā gada plānā. Minēto ieņēmumu plāna neizpilde galvenokārt ir saistīta ar ieņēmumu no nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā samazinājumu, kas savukārt saistīts ar Inflācijas samazināšanas plāna ietvaros veikto nodevu politikas pasākumu – palielināt valsts nodevu par ķīlas tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā un tās diferencēšanu atkarībā no kredītņēmēja, hipotēku skaita un kredītlīguma summas. 2007. gada 6. martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.174 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 23.janvāra noteikumos Nr. 28 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā””, kas paredz diferencēt nodevas likmes atkarībā no hipotēku skaita, paaugstinot nodevas likmi par trešās un katras nākamās hipotēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz fiziskas personas vārda. Tomēr, neskatoties uz paaugstināto nodevas likmi, nodevas pieauguma tempi būtiski samazinājās, ko galvenokārt ietekmēja Inflācijas samazināšanas plāna pasākumi, kas tika vērsti uz kreditēšanas pieauguma ierobežošanu. Tas savukārt veicināja zemesgrāmatās reģistrēto ķīlas līgumu skaita samazināšanos;

§         Valsts nodevas par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 2008. gada piecos mēnešos tika iekasētas 33,7% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2008. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 1,2 milj. latu apmērā, un šie ieņēmumi tiek samazināti par 0,4 milj. latu;

§         Ņemot vērā izpildi 2008. gada piecos mēnešos, par 135,0 tūkst. latu tiek samazinātas speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, tajā skaitā ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas tiek samazināti par 175,0 tūkst. latu, bet pārējās speciāliem mērķiem paredzētās nodevas tiek palielinātas par 40,0 tūkst. latu;

§         Ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām 2008. gada piecos mēnešos tika iekasēti 40,0% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2008. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 15,2 milj. latu apmērā, un šie ieņēmumi tiek palielināti par 1,2 milj. latu.

            Kopumā 2008. gadā valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 295,6 milj. latu apmērā, t.i., par 36,7 milj. latu mazāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

 

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

2.1. Izmaiņas valsts konsolidētajā budžetā

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi paredzēti 5 255,6 milj. latu apmērā. Izdevumi salīdzinot ar 2008. gada apstiprināto budžetu ir samazināti par 82,5 milj. latu (ņemot vērā izdevumu kopējo samazinājumu pamatbudžetā par 169,4 milj. latu un izdevumu palielinājumu valsts speciālajā budžetā par 86,9 milj. latu). Valsts konsolidētajā budžetā paredzēti šādi grozījumi:

Ÿ         ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. sešos mēnešos, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

Ÿ         veikta līdzekļu pārdale starp vairāku ministriju programmām (apakšprogrammām);

Ÿ         veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī starp atsevišķiem izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

Ÿ         atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2008.gada 1.janvāri;

Ÿ         atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, kā arī to neizlietotie atlikumi uz 2008.gada 1.janvāri;

Ÿ         precizēti ministriju savstarpējie transferti;

Ÿ         paredzēts valsts konsolidētā budžeta izdevumu kopējais samazinājums 82,5 milj. latu apmērā;

Ÿ         palielināts pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugums.

 

Paredzēts, ka finanšu ministrs valsts vārdā var sniegt galvojumu Eiropas investīciju bankai 0,990 milj. latu apmērā kredītu izsniegšanai projektu līdzfinansēšanai Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās.

Likumprojektā precizēts apmērs, kādā atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

Likvidēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai komercsabiedrību norakstāmo valsts aizdevumu apjoms 2008.gadā

 

 

 

 

Nr.p.k.

Aizdevuma saņēmēja nosaukums

summa, LVL

1.

Rīgas Radio Rūpnīca

40 895.00

2.

Centrs-1

30 563.00

3.

Glind

2 930.00

4.

Samsors

7 447.00

5.

Svent

6 744.00

6.

Latusa

19 390.00

7.

Vulkāns

13 044.00

8.

Apavu kombināts "Daugava"

1 148.70

9.

Gina

21 321.84

10.

Vulkāns

136 461.96

11.

Ellar

43 616.00

12.

Latvija būvmateriāli

24 000.00

13.

I.M.S.

108 781.97

14.

Karlīna

116 769.97

15.

Ceplis

330 549.14

16.

Colla

350 245.27

17.

Dilar

318 912.60

18.

Dzirnavnieks

375 181.25

19.

Satio

541 943.97

20.

Balt-river

118 673.20

21.

Spero

1 364 489.86

22.

Rīta zvaigzne

146 944.05

23.

Mākslas darbnīca Barbars

107 232.13

24.

Kalnciema pilsētas pašvaldības uzņēmums "Namu pārvalde"

116 981.00

25.

Magistr International

166 893.21

26.

Tunelis

73 840.00

27.

Kalēji

51 552.22

28.

Daims

856 476.72

29.

Kapar

220 658.13

 

KOPĀ

5 713 686.19

 

 

 

2.2. Izmaiņas valsts pamatbudžeta izdevumos

Valsts pamatbudžeta izdevumi paredzēti 4 051,6 milj. latu apmērā. Izdevumi salīdzinot ar 2008. gada apstiprināto budžetu ir samazināti par 169,4 milj. latu.

Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos - kopā

-169 394 558

Samazināti līdzekļi Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai

-155 564 935

Procentuālais samazinājums un citi samazinājumi, t.sk.:

-57 841 619

Finansējuma samazināšana likvidētajām štata vietām (2008gada 5.februāra MK sēdes Protokols Nr.7 46§ 2.punkts)

-129 900

Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 29.00.00 "Enerģētikas politika" – finansējums naftas rezervju iegādei

-1 000 000

Finanšu ministrijas apakšprogramma 41.05.00 "Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem"

-250 000

Finanšu ministrijas apakšprogramma 41.09.00 "Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”

-60 000

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas budžetā samazinājums Uzturlīdzekļu garantiju fondam, jo precizēts nepieciešamais finansējuma apmērs uzturlīdzekļu izmaksām 

-884 505

Ārlietu ministrijas budžetā precizēts transferts speciālajam budžetam (konsolidējamā pozīcija)

-34 160

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas budžetā precizēts transferts speciālajam budžetam (konsolidējamā pozīcija)

-12 296

Programma "Apropriācijas rezerve""

-8 622 064

Papildu izdevumi ar finansējuma avotu

16 950 543

Iekšlietu ministrijas papildu izdevumi (atbilstoši palielināti ieņēmumi no nodevām un citiem nenodokļu ieņēmumiem)

3 564 390

Tieslietu ministrijas papildu izdevumi (atbilstoši palielināti ieņēmumi no nodevām)

258 170

Satiksmes ministrijai akciju atpirkšanai no akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens", vienlaicīgi palielinot valsts pamatbudžeta ieņēmumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu

13 000 000

Kultūras ministrijai pievienotās vērtības nodokļa parāda nomaksai Dailes teātrim, kas radies sakarā ar ēkas rekonstrukciju NATO samita laikā (Atbilstoši palielināti ieņēmumi no PVN)

127 983

Pārējie papildu izdevumi, t.sk.:

13 768 551

Izglītības un zinātnes ministrijai procentu maksājumiem studiju un studējošo kreditēšanai

774 560

Tieslietu ministrijai Ieslodzījuma vietu pārvaldei, lai kompensētu ar Satversmes tiesas sprieduma izpildi saistīto finansējuma samazinājumu

440 355

Finanšu ministrijas apakšprogrammai 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

1 000 000

Satiksmes ministrijai dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

10 000 000

Finanšu ministrijai akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu atmaksāšanai

1 553 636

Izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz 2008.gada 1.janvāri

23 731 357

Izdevumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem

-10 438 455

 

 

2.3. Izmaiņas valsts speciālā budžeta izdevumos

Valsts speciālā budžeta izdevumi plānoti 1 220,8 milj. latu apmērā. Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, salīdzinot ar likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam” apstiprināto izdevumu plānu, palielinājušies par 86,9 milj. latu.

Plānotais izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar pensiju indeksācijām plānoto izdevumu palielinājumu vecuma pensiju nodrošināšanai 39,2 milj. latu apmērā un  invaliditātes pensiju nodrošināšanai 5,8 milj. latu apmērā, kā arī saistībā ar sociālās apdrošināšanas pabalstu vidējo apmēru un saņēmēju skaita palielināšanos plānots izdevumu palielinājums bezdarbnieku pabalstu nodrošināšanai 6,0 milj. latu apmērā, vecāku pabalstu nodrošināšanai 26,4 milj. latu apmērā, slimības pabalstu nodrošināšanai 5,3 milj. latu apmērā un maternitātes pabalstu nodrošināšanai 2,5 milj. latu apmērā.

 

 2.4.Grozījumi ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos

Valsts prezidenta Kanceleja
Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 04.00.00 “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 62 272 latu apmērā preču un pakalpojumu apmaksai un attiecīgi palielināti izdevumi:

38 272 lati – atlīdzībai, lai nodrošinātu izdevumus un to uzskaiti atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

24 000 latu  – atalgojumam, lai nodrošinātu pasākumus 2008.gadā, kas saistīti ar Latvijas Republikas 90.gadadienas svinībām.

Ÿ         programmā 04.00.00 “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” atlīdzībai paredzētā finansējuma ietvaros 4 800 latu apmērā samazināti izdevumi atalgojumam, lai nodrošinātu izdevumus un to uzskaiti atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Grozījumi, kuri ietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -199 481 lats – programmā 04.00.00 “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) un attiecīgi samazināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai.

 

Saeima

Pamatbudžets

Grozījumi, kuri ietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         147 647 lati – programmā 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, tai skaitā 50 000 lati Saeimas autobāzes darbinieku atlīdzībai, 50 000 lati jaunu automašīnu iegādei Saeimas autobāzē, 22 371 lats apkures sistēmas renovācijai Saeimas autobāzei, 17 276 lati kapitālajam remontam Saeimas ēkās, kā arī 8 000 lati pakalpojumu apmaksai par komunikācijas audita veikšanu.

 

Ministru kabinets

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         14 350 latu – no apakšprogrammas 03.01.00 “Ierēdņu apmācība” samazinot izdevumus atalgojumam veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 “Valsts administrācijas skola”, palielinot kapitālos izdevumus par 10 000 latiem datorprogrammas e-mācību kursu informācijas sistēmas izveidei un ieviešanai un kārtējos izdevumus mācību spēku atlīdzībai par 4350 latiem, lai nodrošinātu e-mācību kursu satura izstrādi un sadarbību ar informācijas tehnoloģiju speciālistiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” samazināti kārtējie izdevumi 24 581 lata apmērā un palielināti kapitālie izdevumi informācijas sistēmas „POLSIS” izstrādei un ieviešanai, kā arī Internet tīkla bāzes pilnveidošanai, lai saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošinātu izdevumus un to uzskaiti atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Ÿ         apakšprogrammā 03.01.00 “Ierēdņu apmācība” samazināts atalgojums 1 000 latu apmērā un līdzekļi novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ         programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” samazināts atalgojums 1 322 latu apmērā un līdzekļi novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         272 794 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale jaunizveidotai programmai 17.00.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007.-2013.)” Eiropas Savienības fondu jaunā plānošanas perioda (2007.-2013.g.) līdzfinansētajam tehniskās palīdzības projektam „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā”, kura ietvaros tiks īstenotas tehniskās palīdzības projekta aktivitātes un nodrošinātas Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrējošās institūcijas pamatfunkcijas, tai skaitā 128 977 lati 5 darbinieku atlīdzībai (91 990 lati atalgojumiem), 128 817 lati precēm un pakalpojumiem, kā arī 15 000 lati kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai. 

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         6 000 latu – programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.469 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu trīs socioloģisko aptauju par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem veikšanu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         30 200 latu – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo ir palielinājies plānotais ieņēmumu apjoms no mācībām par maksu, kā arī gūti ieņēmumi no 4.Starptautiskā Sabiedrības vadības Vasaras institūta dalībnieku dalības maksām, un tiem atbilstoši izdevumi.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         10 618  lati – programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Twinning Light 2005 projekta „Eiropas Savienības iniciatīvas „Better regulation” noteikto instrumentu pielietošanas veicināšana rīcībpolitiku izstrādē ministrijās” gala rēķinu apmaksai;

Ÿ         2 000  latu – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo no Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programmas ietvaros saņemti līdzekļi projektam „Jaunie mediji un Web 2.0 izmantošana valdības Eiropas Savienības jautājumu komunikācijā”.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -232 202 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) un attiecīgi samazināti izdevumi, tai skaitā:

-152 503 lati – programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”:  

                  -140 993 lati – atlīdzībai (117 582 lati atalgojumam un 23 411 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), tai skaitā samazināti izdevumi 7 vakantajām amata vietām Valsts kancelejā (22 326 lati atalgojumam un 5 378 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

                  -11 510  latu –  izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai.        

-29 325 lati – programmā 03.00.00 “Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana”:           

                  -29 223 lati – atlīdzībai (23 550 lati atalgojumam un 5 673 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), tai skaitā samazināti izdevumi vienai vakantai amata vietai Valsts administrācijas skolā (2 400 lati atalgojumam un 578 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

                 -102  lati –  izdevumi kancelejas precēm.          

-19 587 lati – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā”, tai skaitā 12 287 latu preču un pakalpojumu apmaksai, 4 000 latu  atlīdzībai un 3 300 latu kapitālajiem izdevumiem.

-18 967 lati – programmā 11.00.00 “Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos” atlīdzībai, tai skaitā 15 285 lati atalgojumam un   3 682 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

-11 820  latu – programmā 15.00.00 “PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšana” atlīdzībai, tai skaitā 9 525 lati atalgojumam un 2 295 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.                 

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         2 110 latu – programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”, izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta ēku kompleksa telpu uzturēšanu;   

Ÿ         12 018 lati – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola”, izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi mācību spēku atlīdzībai (9 682 lati atalgojumam un 2 336 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);   

Ÿ         107  lati – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu kopēšanas pakalpojumus publiskās bibliotēkas lasītājiem.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 18 982 latu apmērā, kā arī starptautiskajai sadarbībai (GRECO dalības maksai) 2 355 latu apmērā atbilstoši iesniegtajam rēķinam un novirzīti atlīdzībai, lai segtu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -33 318 lati – programmā 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kas bija plānota atlīdzībai 8 vakantajām štata vietām 2008.gada 2.pusgadā.

 

Tiesībsarga birojs

Pamatbudžets

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -14 575 lati – programmā 01.00.00 „Tiesībsarga birojs” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumi 9 500 latu apmērā kapitālajiem izdevumiem un 5 075 latu apmērā precēm un pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam””” 6.1.apakšpunktam.

 

Informācijas analīzes dienests

Pamatbudžets

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -35 543 lati – programmā 01.00.00 “Informācijas analīzes dienests” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) un attiecīgi samazināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai.

 

Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         306 987 lati – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” pamatkapitāla veidošanai plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.04.00 “Jūras spēki” izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 07.12.2007. rīkojumu Nr.789 „Par krasta apsardzes patruļkuģu būvi Latvijā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vajadzībām”;

Ÿ         8 200 latu – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” precēm un pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 32.00.00 “Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 30.06.2008 rīkojuma Nr.357 „Grozījumi Ministru kabineta 04.04.2008 rīkojumā Nr.99 „Par valsts budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO līdzekļu izlietojumu”” izpildi;

Ÿ          13 826 lati – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” subsīdijām un dotācijām plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” dotācijai, lai nodrošinātu sadarbību ar nevalstiskām un starptautiskām organizācijām;

Ÿ         24 343 lati – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” subsīdijām un dotācijām plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” dotācijai, lai nodrošinātu „Rīgas konference 2008” darbību;

Ÿ         9 000 latu – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” precēm un pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 32.00.00 “Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu aģentūras „Tēvijas sargs” saimniecisko funkciju izpildi un segtu komunālo maksājumu rēķinus;

Ÿ         70 000 latu – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” precēm un pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 32.00.00 “Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas izpildi un pilnveidotu jaunatnes patriotisko audzināšanu;

Ÿ         730 000 latu – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” subsīdijām un dotācijām plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds” sociāliem pabalstiem, lai varētu nodrošināt izdienas pensiju izmaksu, kā arī izdienas pensijas pārrēķina starpības izmaksu par laiku no 2000.gada augusta saskaņā ar Militārpersonu izdienas pensijas likuma Pārejas noteikumiem (12.un 13.punkts) ieviestajiem grozījumiem, kas stājās spēkā 19.04.2008;

Ÿ         75 000 latu – no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” subsīdijām un dotācijām plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” dotācijai, lai nodrošinātu Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” izpildi;

Ÿ         33 032 lati - no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” precēm un pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale programmai 32.00.00 “Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” izdevumiem atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 24 620 lati, lai nodrošinātu jaunatnes patriotisko audzināšanu un informētu par valsts aizsardzības un drošības politikas jautājumiem;

Ÿ         69 027 lati – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” uzturēšanas izdevumiem centralizētajām iegādēm veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Gaisa spēki” uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 23.11.2007. noteikumu Nr. 787 „Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali grozījumu” izpildi;

Ÿ          130 429 lati - no programmas 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” starptautiskās sadarbības izdevumiem NBS Apvienotā štāba finansējuma Alianses Gaiss-Zeme novērošanas (AGS) iemaksu ekonomijas veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Gaisa spēki” uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 23.11.2007. noteikumu Nr. 787 „Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali grozījumu” izpildi;

Ÿ         116 000 latu – no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” (Zeme-gaiss) uzturēšanas izdevumiem veikta līdzekļu pārdale programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” uzturēšanas izdevumiem, lai Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra nodrošinātu elektroapgādes izbūvi apsaimniekojamos objektos;

Ÿ         261 700 latu – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” uzturēšanas izdevumiem centralizētajām iegādēm veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Gaisa spēki” uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi par RBS-70 iegādi 2008.gadā;

Ÿ         2 661 264 lati – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” uzturēšanas izdevumiem centralizētajām iegādēm veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” uzturēšanas izdevumiem Ministru kabineta 07.12.2007. rīkojumā Nr.789 „Par krasta apsardzes patruļkuģu būvi Latvijā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vajadzībām” paredzēto 2008.gada līgumsaistību izpildes nodrošināšanai;

Ÿ         216 215 lati – no apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki” uzturēšanas izdevumiem veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” uzturēšanas izdevumiem centralizētajām iegādēm, lai nodrošinātu autotransporta tehniskās apkopes, rezerves daļu, tehnisko šķidrumu un smērvielu iegādi Sauszemes spēku vajadzībām;

Ÿ         13 500 latu - no apakšprogrammas 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” uzturēšanas izdevumiem veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Jūras spēku speciālistu apmācību;

Ÿ         1 500 000 latu – no programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” pamatkapitāla veidošanai plānotajiem līdzekļiem veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, lai nodrošinātu mehanizācijas projekta realizāciju;

Ÿ         100 000 latu - no apakšprogrammas 22.02.00 „Vispārējās vienības” veikta līdzekļu pārdale programmai 06.00.00 „Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu Militārā izlūkošanas un drošības dienesta pamatfunkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         94 300 latu - no apakšprogrammas 22.02.00 „Vispārējās vienības” veikta līdzekļu pārdale programmai 32.00.00 „Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos”, lai nodrošinātu Jaunsargus ar nepieciešamajiem formas tērpiem saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         6 000 latu - no programmas 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” veikta līdzekļu pārdale programmai 32.00.00 „Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos”, lai nodrošinātu 2008.gada 4.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.99 „Par valsts budžeta programmas „Valsts aizsardzības, drošības un integrācijas NATO” līdzekļu izlietojumu” izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         693 013 lati - no programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki”, lai nodrošinātu 2007.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojuma Nr.834 „Par krasta apsardzes patruļkuģu būves nodrošināšanu Latvijā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vajadzībām” izpildi un nodrošinātu SAFE SEA NET sistēmas ieviešanas turpināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         70 000 latu - no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība”, lai nodrošinātu NATO militāro pārstāvju (MILREP) vizītes Baltijas valstīs 2008.gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         170 009 lati - no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki”, lai nodrošinātu SAFE SEA NET sistēmas ieviešanas turpināšanu, t.sk. PVN nomaksai, saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         1 000 000 latu - no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, lai nodrošinātu Operacionālās sadarbības padomnieku grupas (OMLT) uzturēšanas izdevumu segšanu, nepieciešamā ekipējuma iegādi, kā arī nodrošinātu rēķinu samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem starptautisko operāciju rajonos, saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 33.00.00 “Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi 209 105 latu apmērā sakarā ar Brāļu kapu renovācijas turpināšanu sadarbībā ar Rīgas domi un Kultūras ministriju un Siguldas 7.kājinieku pulka pieminekļa Alūksnē atjaunošanu, un palielināti transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības budžetu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 30.06.2008  rīkojuma Nr.357 „Grozījumi Ministru kabineta 04.04.2008 rīkojumā Nr.99 „Par valsts budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO līdzekļu izlietojumu”” izpildi;

Ÿ         programmā 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi 184 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem citu resoru darbības nodrošināšanai, saskaņā ar 05.02.2008 Ministru kabineta rīkojumu Nr.48-k (konfidenciāls rīkojums);

Ÿ          programmā 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi 100 000 latu apmērā un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu aizsardzības sistēmas vienotās grāmatvedības programmas ieviešanu;

Ÿ         programmā 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi 20 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu vienreizējo pabalstu izmaksu militārajiem atašejiem;

Ÿ         programmā 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” samazināti kārtējie izdevumi 45 528 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 31 061 lati, lai nodrošinātu vienreizējo pabalstu izmaksu militārajiem atašejiem;

Ÿ         apakšprogrammā 22.04.00 ”Jūras spēki” projekta SAFE SEA NET finansējuma ietvaros samazināti kārtējie izdevumi 170 009 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi sakarā ar precizējumu Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumā Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         apakšprogrammā 22.06.00 ”Nacionālā aizsardzības akadēmija” samazināti kārtējie izdevumi 10 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti sociālie pabalsti, lai nodrošinātu Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izpildi;

Ÿ         apakšprogrammā 22.08.00 ”Nodrošinājuma pavēlniecība” NBS sakaru sistēmas attīstības (MD 10-03) finansējumā samazināti kapitālie izdevumi 127 500 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu raidstaciju HARRIS apmaksu saskaņā ar noslēgto līgumu un atbilstoši Aizsardzības ministrijas 16.11.2007. noteikumiem Nr.89-NOT „Noteikumi par speciālā militārā inventāra atzīšanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība”;

Ÿ         apakšprogrammā 22.08.00 ”Nodrošinājuma pavēlniecība” centralizēto iegāžu finansējumā samazināti kārtējie izdevumi 49 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu „NBC-analysis” programmatūras iegādi; 

Ÿ         apakšprogrammā 22.08.00 ”Nodrošinājuma pavēlniecība” Sporta kluba finansējumā samazināti kārtējie izdevumi 2 080 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu granātmešanas sektora un trīs tiesnešu telšu iegādi militārās pieccīņas čempionātam;

Ÿ         apakšprogrammā 22.08.00 ”Nodrošinājuma pavēlniecība” NP 1.reģionālā nodrošinājuma centra (1.RNC) finansējumā samazināti kārtējie izdevumi  9 500 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu 1.RNC Rīgas atbalsta bāzi ar konteineriem materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 22.11.00 ”Zemessardze” samazināti kārtējie izdevumi par 113 449 latiem  un attiecīgi palielināti sociālie pabalsti, lai nodrošinātu kaitējuma, kas nodarīts zemessarga veselībai pildot dienesta pienākumus, segšanu 10 520 latu apmērā un 102 929 latu apmērā zemessargu uzturdevas kompensācijas izmaksu;

Ÿ         apakšprogrammā 22.08.00 ”Nodrošinājuma pavēlniecība” NBS sakaru sistēmas attīstības (MD 10-03) finansējumā samazināti kapitālie izdevumi 1 680 180 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumā Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         apakšprogrammā 22.03.00 „Gaisa spēki” uzturēšanas izdevumu ietvaros 2 019 456  latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no stratēģisko pārvadājumu projekta īstenošanai plānotiem izdevumiem uz RBS-70 projektu, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi 2008.gadā;

Ÿ         apakšprogrammā 22.03.00 „Gaisa spēki” uzturēšanas izdevumu ietvaros 120 000 latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no Gaisa spēku speciālistu apmācībai paredzētā finansējuma uz RBS-70 projektu, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi 2008.gadā;

Ÿ         apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” uzturēšanas izdevumu ietvaros 2 432 latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no Jūras spēku uzturēšanas izdevumiem uz Jūras spēku Pretmīnkuģu iegādes projektu (MD 41);

Ÿ         apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 8 180 180 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai klasificētu speciālo militāro inventāru, saskaņā Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 6 622 943 latu apmērā un palielināti izdevumi valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no pamatbudžeta uz pašvaldību budžetu sakarā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.817 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1013 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, saskaņā ar Ministru kabineta 11.06.2008. rīkojumu Nr.320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         -150 000 latu – programmā 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo piedāvāto Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu pieprasījuma apjoms strauji samazinājās, attiecīgi tika samazināts amata vietu skaits par 7 vienībām, t.sk. atlīdzībai 142 857 lati, atalgojumam 115 124 lati, precēm un pakalpojumiem 7 143 lati;

Ÿ         -1 800 latu – apakšprogrammā 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši kārtējie izdevumi sakarā ar nomas līguma termiņa beigām;

Ÿ         10 000 latu – apakšprogrammā 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un atbilstoši par 8 450 latiem palielināti kārtējie izdevumi un par 1 550 latiem kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu NBS mācību, sporta un atpūtas bāzi „Pipariņi” ar pamatlīdzekļiem, kas nepieciešami bāzes pamatfunkciju izpildei;

Ÿ         120 latu - apakšprogrammā 22.11.00 “Zemessardze” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu ieņēmumus no telpu nomas atbilstoši noslēgtajam līgumam, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus;

Ÿ         64 356 lati - programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ieskaitīta apdrošināšanas prēmija par nodegušo O.Kalpaka muzeju „Airītes”, kas nepieciešama kārtējo izdevumu segšanai.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -6 577 457 lati – programmā 22.00.00 “Nacionālie bruņotie spēki” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājumu, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1. jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 2.6.apakšpunktam, t.sk.:

 -50 656 lati – apakšprogrammā 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība” samazināti plānotie līdzekļi pamatkapitāla veidošanai;

-224 752 lati – apakšprogrammā 22.02.00 „Vispārējās vienības” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, t.sk., kancelejas preču iegādei, kursu un semināru rīkošanai, reprezentācijas izdevumiem;

-263 150 latu - apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” samazināti plānotie līdzekļi pamatkapitāla veidošanai, atsakoties no speciālā militārā inventāra iegādes;

-193 659 lati - apakšprogrammā 22.05.00 „Sauszemes spēki” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, t.sk., kancelejas preču iegādei, kursu un semināru rīkošanai, reprezentācijas izdevumiem;

-1 252 lati - apakšprogrammā 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām;

-2 212 400 latu - apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti izdevumi: precēm un pakalpojumiem, atsakoties no starptautisku projektu realizācijas, valsts budžeta uzturēšanās izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 7 026 latu apmērā, ņemot vērā pārmaksu speciālā budžetā, plānotie līdzekļi starptautisko projektu realizācijai;

-82 535 lati - apakšprogrammā 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, t.sk., kancelejas preču iegādei, kursu un semināru rīkošanai, reprezentācijas izdevumiem;

-3 437 805 lati - apakšprogrammā 22.10.00 „Starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētais atalgojums” samazināti izdevumi atlīdzībai, t.sk. samazinot 153 amata vienības, kā arī samazināti izdevumi plānotajiem komandējumiem, būtiski samazinot kursu un semināru apjomus;

-111 248 lati - apakšprogrammā 22.11.00 „Zemessardze” samazināti izdevumi degvielas iegādei, komandējumiem, kārtējiem telpu remontiem, izglītojošiem kursiem un citiem pasākumiem;

Ÿ         -546 629 lati - programmā 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 2.6.apakšpunktu, t.sk.:

-468 500 latu– samazināti izdevumi biroja tehnikas uzturēšanai, informācijas sistēmas pilnveidošanai, kancelejas preču iegādei, kursu un semināru rīkošanai, kā arī plānotajiem komandējumiem;

-20 000 latu – samazināti plānotie līdzekļi pamatkapitāla veidošanai, t.sk., datortehnikas iegādei;

-38 129 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 30 727 lati, samazinot 6 amata vietas Aizsardzības ministrijas centrālajā aparātā;

-20 000 latu - samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām;

§        -28 185 lati – programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” samazināti Kara muzeja izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājumu pamatojoties, uz Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija. sēdes protokola Nr.45 31.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 2.6.apakšpunktu;

§        -5 051 729 lati - programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 01.07.2008. sēdes protokola Nr.45 31.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 2.6.apakšpunktu, t.sk.:

-26 542 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 21 389 lati, samazinot 18 amata vietas;

-516 119 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, t.sk., līdzekļi, kas tika paredzēti kārtējiem telpu remontiem;

-1 127 955 lati - samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, kas saistīti ar sadarbību ar pašvaldībām NBS projektu īstenošanai;

-3 381 113 lati – samazināti plānotie līdzekļi pamatkapitāla veidošanai, kas tika paredzēti jaunu objektu būvniecībai un rekonstrukcijai.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         2 271 lats – programmā 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kas nepieciešami kārtējo izdevumu segšanai;

Ÿ         20 962 lati – programmā 32.00.00 „Sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri Kara muzeja neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kas nepieciešami kārtējo izdevumu palielināšanai;

Ÿ         1 264 250 latu – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, kas tiks izlietots Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras ēkas Ernestīnes ielā 34, Rīgā būvprojekta izstrādei un būvniecības uzsākšanai, kā arī pirmsskolas bērnu izglītības iestādes „Mežvēji” Ādažu pagastā 2007.gadā iesāktās būvniecības turpināšanai, attiecīgi palielinot pamatlīdzekļu iegādei plānotos izdevumus.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         870 549 lati – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai varētu turpināt Lielvārdes lidlauka attīstību, kam kā ārvalstu finanšu palīdzība 2007.gadā tika ieskaitīti un palika neizlietoti NATO drošības investīciju līdzekļi (NSIP), attiecīgi palielinot pamatlīdzekļu iegādei plānotos izdevumus;

Ÿ         9 298 lati – programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašuma pārvaldīšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai varētu turpināt Eiropas Savienības finanšu programmas LIFE projektu „Dabas vērtību atjaunošana Ādažu poligonā”, attiecīgi palielinot pamatlīdzekļu iegādei plānotos izdevumus.

 

Ārlietu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         apakšprogrammā 01.01.00 „Centrālais aparāts” samazināti izdevumi komandējumiem un sakaru pakalpojumiem 152 932 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2000 Preces un pakalpojumi un palielināti izdevumi atlīdzībai - darba devēja VSAOI, pabalstu un kompensāciju izmaksām ekonomiskās klasifikācijas kodā 1200 Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas sakarā ar pieaugušiem izdevumiem pabalstiem bērnu piedzimšanas gadījumā un tuvinieku nāves gadījumā un ar tiem saistītajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī  plānojot 2008.gada budžetu izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām netika paredzēti pilnā apmērā attiecībā pret izdevumiem atalgojumam.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         330 000 latu – no 74.resora programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.256 uz apakšprogrammu 01.01.00 „Centrālais aparāts”, lai nodrošinātu samaksu par projektā „IP datu pārraides tīkla risinājumu izveide, uzstādīšana un darbības nodrošināšana Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās” veiktajiem darbiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

Ÿ         143 244 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.06.00 „Konsulārais nodrošinājums” Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešana” īstenošanai.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

·        190 085 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” veikta līdzekļu pārdale uz, tajā skaitā:

11 028 lati – lai izpildītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus (Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra sēdes protokola Nr.53 67.§ lēmumu; Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra sēdes protokola Nr.64 68.§ lēmumu; Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes protokola Nr.11 23.§ lēmumu; Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.24 67.§ lēmumu);

85 000 latu – lai nodrošinātu Eiropas Savienības Pārdomu grupas priekšsēdētāja vietnieces Vairas Vīķes-Freibergas ārvalstu darba braucienu izdevumu segšanu 2008.gadā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 15.maija rīkojumu Nr.131;

14 057 lati – lai nodrošinātu palīdzības sniegšanu Mjanmas (Birmas) iedzīvotājiem, viesuļvētras izraisītās sekas likvidēšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 15.maija rīkojumu Nr.262;

80 000 latu - Eiropas Komisijas līdzfinansētās Afganistānas Provinču pārvaldes atbalsta programmas īstenošanai un Irākas pilsoniskās sabiedrības atbalstam un administratīvās spējas veicināšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 26.maija rīkojuma Nr.280.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         70 600 latu – apakšprogrammā 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” precizēti un palielināti maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, palielināti izdevumi ekonomiskās klasifikācijas kodā 1200 Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju segšanai sakarā ar pieaugušiem izdevumiem darbinieku veselības apdrošināšanai, pabalstiem bērnu piedzimšanas gadījumā un tuvinieku nāves gadījumā, kā arī ar tiem saistītajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -165 000 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Centrālais aparāts” (atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdē nolemtajam protokols Nr. 45 31.§) samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, attiecīgi samazināti izdevumi ekonomiskās klasifikācijas kodā 2000 Preces un pakalpojumi (tajā skaitā 60 000 lati - ĀM mājas lapas plānotai pārveidei, 5 000 lati – Latvijas žurnālistu dalības izdevumi ārlietu ministra oficiālajās un darba vizītēs, 15 000 lati – ĀM darbinieku dalības izdevumi stažēšanās programmās Eiropas Savienības institūcijās, 49 960 lati – iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi un 35 040 lati – komandējumu un dienesta braucienu izdevumi);

Ÿ         -20 000 latu – programmā 02.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo samazinās izdevumi pamatojoties uz saņemtiem mazākiem rēķiniem no starptautiskajām organizācijām, sakarā ar valūtas kursa svārstībām.

Ÿ         -20 000 latu – programmā 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti  izdevumi, jo netiks īstenota trīspusējā sadarbības aktivitātes Latvijas – Kanāda – Ukraina tirgus ekonomikas reformu jomā Ukrainā.

Ÿ         -34 160 latu – apakšprogrammā 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts speciālo budžetu sakarā ar izdevumu samazinājumu sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai par diplomātu laulātajiem, kas uzturas ārvalstīs kopā ar dienestā nosūtīto dzīvesbiedru – Ārlietu ministrijas darbinieku.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         177 731 lats – apakšprogrammā 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu  ieņēmumu atlikumi 29 400 latu apmērā atlīdzībai, lai nodrošinātu pieaugušos izdevumus darbinieku veselības apdrošināšanai, pabalstiem bērnu piedzimšanas gadījumā un tuvinieku nāves gadījumā, kā arī ar tiem saistītajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 148 331 lati novirzīti ekonomiskās klasifikācijas kodā 2000 Preces un pakalpojumi ārvalstīs strādājošo darbinieku bērnu skolas izdevumu kompensāciju izmaksām, nodokļu un nodevu apmaksai, ārvalstīs strādājošo darbinieku dienesta dzīvokļu kompensācijām.

 

Ekonomikas ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         5 170 latu – no apakšprogrammas 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” 2006.gada Pārejas programmas projekta „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana” līdzfinansējuma kārtējiem izdevumiem (precēm un pakalpojumiem) veikta līdzekļu pārdale programmai 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” līdzfinansējumam 2006.gada Pārejas programmas Twinning light projekta „Kapacitātes celšana datu aizsardzības un konfidencialitātes jomā CSP” kapitālajiem izdevumiem, kuru Eiropas Komisija ir apstiprinājusi š.g.7.maijā.

Ÿ         187 397 lati – no apakšprogrammas 27.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana" veikta līdzekļu pārdale uz jaunu apakšprogrammu 27.05.00 "Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.-2013.)”, t.sk. atalgojumam 144 718 lati, lai nodrošinātu finansējuma plānošanu vienā apakšprogrammā.

Ÿ         188 663 lati – no programmas 29.00.00 “Enerģētikas politika” veikta līdzekļu pārdale programmai 20.00.00 “Būvniecība”. Saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2007.g. rīkojumu Nr.818 „Par Valsts energoinspekcijas un Valsts darba inspekcijas reorganizāciju” Valsts energoinspekcija pievienota Valsts būvinspekcijai. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem 187 163 lati, no tiem atlīdzībai 167 978 lati, t.sk. atalgojumam 118 276 lati, precēm un pakalpojumiem 19 185 lati un kapitāliem izdevumiem 1 500 lati. 

Ÿ         9 000 latu – no programmas 25.00.000 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” veikta līdzekļu pārdale no izdevumiem precēm un pakalpojumiem, nemainot līdzekļu izlietojumu mērķi, uz apakšprogrammu 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” subsīdijām un dotācijām – dotācijai VSIA “Latvijas standarts”, lai nodrošinātu starptautisko un Eiropas standartu projektu nacionālā spoguļservera izveidi. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiks nodrošināta iespēja izmantot internetu piekļūšanai Eiropas un starptautiskajiem standartizācijas dokumentu pārskatiem, kopsavilkumiem, kas veicinās savlaicīgu un nekļūdīgu tehnoloģiju izvēli ieviešanai ražošanā.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 20.00.00 “Būvniecība” atlīdzībai paredzēto izdevumu ietvaros samazināti izdevumi atalgojumam 9 000 latu apmērā sakarā ar nepieciešamību palielināt izdevumus, kas saistīti ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, atvaļinājuma pabalstiem, slimības naudu.

Ÿ         programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”  atlīdzībai paredzēto izdevumu ietvaros par 40 000 latiem samazināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām un  palielināti  izdevumi atalgojumiem.

Ÿ         programmā 25.00.000 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” veikta līdzekļu pārdale 155 447 latu apmērā no izdevumiem precēm un pakalpojumiem (izdevumi plānoti uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu apmaksai) uz izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 125 270 latu, jo Eiropas Savienības uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darbība un rūpnieciskā dizaina attīstības popularizēšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tiks nodrošināta, piesaistot fiziskas personas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata.  

Ÿ         apakšprogrammā 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” samazināti kapitālie izdevumi 1 500 latu apmērā un preces un pakalpojumi 4 025 latu apmērā saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Eiropas Komisijas līgumā Nr.17.020100/06/454512 veiktajiem grozījumiem un novirzīti izdevumiem atlīdzībai 5 525 lati, t.sk. atalgojumam 3 200 latu.

Ÿ         apakšprogrammā 26.02.000 “Konkurences politikas ieviešana” veikta līdzekļu pārdale 7 500 latu apmērā no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem, jo plānots datortehniku nevis pirkt, bet īrēt un atlīdzībai piešķirtās apropriācijas ietvaros samazināti izdevumi atalgojumam 14 538 latu apmērā, lai nodrošinātu darba devēja sociālā rakstura pabalstus.

Ÿ         apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” Eiropas Kopienas Iniciatīvas projektā BALTICTIME „Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo Laika zīmogu” veikta līdzekļu pārdale 10 690 latu apmērā no atlīdzības, t.sk. atalgojums 8 615 lati, uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem atbilstoši projekta nosacījumiem.

Ÿ         programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” veikta līdzekļu pārdale 71 100 latu apmērā no izdevumiem precēm un pakalpojumiem (64 980 latu ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija; 6 120 latu transportlīdzekļu noma) uz izdevumiem atlīdzībai (darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi). Atsevišķiem ekonomisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem un to vietniekiem (Nīderlandē, Vācijā, Francijā, Polijā, Japānā) nav diplomāta statusa, tādēļ kompensācijas par dzīvokļa īri, kā arī kompensācija par automašīnu nomu no pārstāvniecības darbinieka uzskatāmas par atlīdzību darbiniekiem. Samazināti izdevumi starptautiskai sadarbībai un  palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem  610 latu apmērā sakarā ar to, ka dalības maksas starptautiskajā organizācijā WAIPA rēķins bija mazāks nekā plānots.

Ÿ         programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika” veikta līdzekļu pārdale 5 000 latu apmērā no izdevumiem precēm un pakalpojumiem (biroja preces un inventārs) uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Sakarā ar funkciju pārdali, kas saistītas ar enerģētikas resursu administrēšanu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras struktūrvienība gada sākumā tika pievienota Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūrai un radusies nepieciešamība nomainīt pārņemto novecojošo datortehniku.

Ÿ         programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika” samazināti kārtējie izdevumi 9 959 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi. Sakarā ar to, ka ir aizkavējusies Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras realizētā Eiropas Kopienas atbalsta transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem TEN-E projekta „Ģeoloģiskā un ekonomiskā izpēte par dabasgāzes pazemes krātuves iespējamo izveidi Latvijā, Dobeles rajonā” ieviešana, kas bija par iemeslu tam, ka 2007.gadā netika apgūts projekta ietvaros plānotais finansējums kapitālajām iegādēm. 2008.gadā ir nepieciešams veikt plānotās kapitālās iegādes, lai nodrošinātu projekta vadītāja un pārējo trīs projekta realizācijā iesaistīto darbinieku darba vietas ar nepieciešamajām biroja mēbelēm un datortehniku, saskaņā ar projekta plānu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         22 094 lati – saskaņā ar Valsts darba inspekcijas bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības funkciju nodošanu Valsts būvinspekcijai, nododot Industriālo iekārtu nodaļu četru cilvēku sastāvā, no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” veikta līdzekļu pārdale uz Ekonomikas ministrijas programmas 20.00.00 “Būvniecība” kārtējiem izdevumiem- atlīdzībai 22 094 latu apmērā, t.sk. atalgojumam 15 213 lati. 

no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale:

Ÿ         84 800 latu - uz programmu 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” Eiropas Kopienas iniciatīvas projekta "Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā" finansēšanai (MK 17.04.2008. rīkojums Nr.209);

Ÿ         26 025 lati  – uz apakšprogrammu 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” Pārejas programmas projekta "Tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšana" finansēšanai kārtējiem - izdevumi precēm un pakalpojumiem 25 910 latu un kapitālajiem izdevumiem 115 lati (MK 17.04.2008. rīkojums Nr.209);

Ÿ         7  540 latu – uz apakšprogrammu 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana”  Pārejas programmas projekta "Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālāka stiprināšana" finansēšanai (MK 17.04.2008. rīkojums Nr.209);

Ÿ         2 500 latu – uz apakšprogrammu 27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana” ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi – informācija un publicitāte" projekta "Informācija un publicitāte" finansēšanai (MK 27.03.2008. rīkojums Nr.173);

Ÿ         84 709 lati – uz apakšprogrammu  27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana” ERAF aktivitātes "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" un aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi – informācija un publicitāte" finansēšanai (MK 29.04.2008. rīkojums Nr.235);

Ÿ         13 947 026 lati –  uz apakšprogrammu 27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana” Grantu shēmu finansēšanai, t.sk. 511 497 lati "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai"; VPD 2.1.pasākuma "Atbalsts inovāciju attīstībai" 2.1.2.aktivitāte "Atbalsts paraugu un izmēģinājuma modeļu izstrādāšanai"; 11 427 677 latu "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām"; VPD 2.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība" 2.2.1.aktivitātes "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai atbilstoši tirgus standartiem un prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, darba drošību un patērētāju tiesību aizsardzību (ieskaitot nepieciešamā aprīkojuma iegādi un ēku celtniecību un rekonstrukciju) 2.2.1.1. apakšaktivitāte "Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai"; 140 897 lati "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide"; VPD 2.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība" 2.2.2.aktivitāte "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm); 1 137 145 lati "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija"; VPD 2.2. pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība" 2.2.3.aktivitāte "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens utt.) pieejamības nodrošināšanai un 729 810 latu "Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās"; VPD 2.3.pasākuma "Mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprināšana" 2.3.1. aktivitāte "Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un pasākumos";

Ÿ         225 264 lati - uz apakšprogrammu 27.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana"  ESF apakšaktivitātes "Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana" projekta "SIA "Hagiteks" darbinieku kvalifikācijas celšana", projekta "SIA "Arčers" darbinieku vispārējās kvalifikācijas paaugstināšana", projekta "SIA "Karlo Motors" darbinieku vispārējās kvalifikācijas paaugstināšana", projekta "AS "FFL" darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana", projekta "Apmācības programma SIA "Fazer maiznīcas" darbiniekiem", projekta "SIA "Knowledge Consulting" nodarbināto kvalifikācijas celšana", projekta "SIA "AMF" darbinieku kvalifikācijas celšana", projekta "SIA "Lags-Centrs" personāla svešvalodu apmācība", projekta "SIA "Idalgo" darbinieku kvalifikācijas celšana", projekta "AS "Druvas Pārtika" darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana", projekta "SIA "MTK Construction" darbinieku apmācība vadībā, būvniecības projektu vadībā un komandas veidošanā", projekta "AS "Latvijas Zoovetapgāde" vispārējā angļu valodas apmācība darbiniekiem" un projekta "AS "Reģionālā investīciju banka" darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana" finansēšanai  (MK 29.04.2008. rīkojums Nr.235).

Ÿ         1 156 665 lati – uz apakšprogrammu 27.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana" ESF apakšaktivitātes "Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības" nacionālās programmas "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai" projekta "Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības" finansēšanai (MK 05.06.2008. rīkojums Nr.312).

Ÿ         1 488 351 lats –  uz jaunizveidoto apakšprogrammu 27.05.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007.-2013.)”, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/18/P „Tehniskās palīdzības projekts sadarbības iestādes funkciju nodrošināšanai 2007.-2013.gadam” „Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanas uzsākšanu.

Ÿ         24 404 lati – uz programmu 30.00.00 "Tūrisma politikas ieviešana" Eiropas Kopienas iniciatīvas projekta "Eiropas izcilākie tūristu galamērķi" finansēšanai (MK 17.04.2008. rīkojums Nr.209).

Ÿ         58 406 lati – uz  programmu 31.00.00 "Nozares politiku veidošana un vadība" Phare 2003 programmas projekta "Naftas rezervju sistēmas vadīšana" pabeigšanai (MK 17.04.2008. rīkojums Nr.209).

no 74.resora programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” veikta līdzekļu pārdale:

Ÿ         118 000 latu – uz programmu 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem serveru klastera iepirkumam (MK 10.05.2008. rīkojums Nr. 256).

Ÿ         887 lati –  uz programmu 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana" kārtējiem izdevumiem (precēm un pakalpojumiem), lai saskaņā ar līgumu nodrošinātu pilnīgu samaksu par pētījumiem "Administratīvais slogs uzņēmējiem licenču un atļauju saņemšanai" un "Administratīvais slogs pašnodarbinātajām personām" (MK 10.05.2008. rīkojums Nr.256).

Saņemtie transferti

Ÿ         20 453 lati – apakšprogrammā 27.04.00 “Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” paredzēts transferta pārskaitījums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajai programmai "Publiskās un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā"  atbilstoši MK noteiktajai finansēšanas shēmai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         395 000 latu – apakšprogrammā 26.03.00 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” palielināti maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo precizēti pašu ieņēmumi, kas veidojas kā sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju valsts nodevas maksājums par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, t.sk. kārtējiem izdevumiem 350 350 latu (atlīdzībai 226 987 lati, atalgojumam 179 915 lati, precēm un pakalpojumiem 123 363 lati), starptautiskajai sadarbībai 7 500 latu, kapitālajiem izdevumiem 37 150 latu (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         15 000 latu – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” precizēti un palielināti valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi: atalgojums 12 088 latu apmērā un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 2 912 latu apmērā, jo valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” funkciju izpildes nodrošināšanai jāpieaicina kvalificētie eksperti dažādās jomās ar konkurētspējīgu atalgojumu.

Ÿ         30 000 latu – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas īstenošana” precizēti un palielināti maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi kārtējiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem, kurus plānots novirzīt dalības organizēšanai starptautiskajās tūrisma izstādēs.

Ÿ         -20 000 latu – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo sakarā ar statistiskās informācijas pieejamību Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā, samazinās nepieciešamība pēc maksas statistiskās informācijas izdrukas veidā. Attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi poligrāfijas materiālu iegādei un pakalpojumiem.

Ÿ         -45 220 latu – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” samazināti valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo palielinot mērījumu kalibrēšanas periodu, samazinās pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi Salaspils Radiācijas metroloģijas un testēšanas centra laboratorijas aprīkojuma iegādei.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         105 140 latu – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem, jo Eiropas Komisijā š.g. 7.maijā ir apstiprināts Pārejas programmas 2006.gadam Twinning light projekts „Kapacitātes celšana datu aizsardzības un konfidencialitātes jomā CSP”.

Ÿ         410 438 lati – apakšprogrammā 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas programmas projektam “Tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšana” kārtējiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem (FM 03.03.2008. rīkojums Nr.244).

Ÿ         84 340 latu – apakšprogrammā 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo Pārejas programmas projektam TF2006 “Twinning light “Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālāka stiprināšana”” aizkavējās projekta izsludināšana un līguma slēgšana 2007.gadā (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         2 800 latu – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas Iniciatīvas projektam BALTICTIME „Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo Laika zīmogu”. Sakarā ar to, ka mainījies projekta realizācijā iesaistīto valstu sastāvs (viena no projekta dalībvalstīm ir izstājusies no tālākas dalības projektā), palielināts finansējuma apjoms.

Ÿ         57 540 latu – programmā 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas programmas projektam TF2005 “Eirokoda ieviešana nesošo konstrukciju projektēšanas praksē” (FM 03.03.2008. rīkojums Nr.244).

Ÿ         24 405 lati – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas iniciatīvas projektam “Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” pamatojoties uz 12.11.2007. noslēgto līgumu starp Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Eiropas Komisiju  (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         -105 198 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo nav realizēts sākotnēji plānotais projektu apjoms, t.sk. ārvalstu finanšu palīdzības atmaksa valsts pamatbudžetā samazināta par 70 248 latiem: MTF2004 programmai “Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā” par 80 155 latiem, jo programmas projektu ietvaros tika atcelti plānotie pasākumi; savukārt pasākumā “Granta līgums ar EK nozaru apsekojuma veikšanai” ārvalstu finanšu palīdzības atmaksa valsts budžetā palielināta par 9 907 latiem. 

Ÿ         -490 000 latu – programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas atbalsta transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem projektam 2006 TEN-E “Ģeoloģiskā un ekonomiskā izpēte par dabasgāzes pazemes krātuves iespējamo izveidi Latvijā, Dobeles rajonā”. Ekonomikas ministrijā ir sagatavots likuma “Par zemes dzīlēm” grozījumu projekts un Vides ministrijā noteikumu projekts “Valsts nozīmes dzīļu nogabala “Dobeles struktūra” izmantošanas noteikumi”, kas nosaka pētāmā nogabala robežas. Lai varētu uzsākt projekta ģeoloģisko un ekonomisko izpēti par dabasgāzes pazemes krātuves iespējamo izveidi Latvijā, nepieciešams minētos normatīvos aktus pieņemt Saeimā un Ministru Kabinetā.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -5 063 lati – programmā 20.00.00 “Būvniecība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) izdevumiem atlīdzībai 5 063 lati, t.sk. atalgojumam 4 080 latu (samazinātas 2 amatu vietas).

Ÿ         -15 114 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§). Projektā “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” izdevumiem atlīdzībai 15 114 lati, t.sk. atalgojumam 12 180 latu (samazinātas 5 amatu vietas).

Ÿ         -1 742 lati – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§), izdevumiem atlīdzībai 1 742 lati, t.sk. atalgojumam 1 404 lati (samazināta 1 amata vieta).

Ÿ         -2 000 000 latu – apakšprogrammā 27.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana" samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) samazinātas subsīdijas un dotācijas 2 000 000 latu apmērā, t.sk. 1 177 472 latu apmērā projektā "Riska kapitāla sistēmas attīstība" un 822 528 latu apmērā Granta shēmā "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām"; VPD 2.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība" 2.2.1.aktivitātes "Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai atbilstoši tirgus standartiem un prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, darba drošību un patērētāju tiesību aizsardzību (ieskaitot nepieciešamā aprīkojuma iegādi un ēku celtniecību un rekonstrukciju) 2.2.1.1. apakšaktivitāte "Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai"

Ÿ         -212 049 lati – programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§). Eiropas Kopienas atbalsta transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem projektam 2006-G130/06-TREN/06/TEN-E “Ģeoloģiskā un ekonomiskā izpēte par dabasgāzes pazemes krātuves iespējamo izveidi Latvijā, Dobeles rajonā”. Ekonomikas ministrijā ir sagatavots likuma “Par zemes dzīlēm” grozījumu projekts un Vides ministrijā noteikumu projekts “Valsts nozīmes dzīļu nogabala “Dobeles struktūra” izmantošanas noteikumi”, kas nosaka pētāmā nogabala robežas. Lai varētu uzsākt projekta ģeoloģisko un ekonomisko izpēti par dabasgāzes pazemes krātuves iespējamo izveidi Latvijā, nepieciešams minētos normatīvos aktus pieņemt Saeimā un Ministru kabinetā.

Ÿ         -2 906 630 latu – programmā 29.00.00 “Enerģētikas politika” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§)  samazināti kārtējie izdevumi naftas rezervju iegādei.

Ÿ         -20 848 lati – programmā 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.g. 1.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45 31.§) un Ministru kabineta 2008.g. 5.februāra sēdē nolemtajam  (protokols Nr.7 46.§ 2.punkts),  samazināti izdevumi atlīdzībai 20 848 lati, t.sk. atalgojumam – 16 800 lati (samazinātas 7 amatu vietas).

Ÿ         -20 453 lati – apakšprogrammā 27.04.00 “Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajai programmai "Publiskās un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" un tā ir aizstāta ar transfertu no Finanšu ministrijas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras budžeta apakšprogrammas - Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         260 latu – programmā 20.00.00 “Būvniecība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi  precēm un pakalpojumiem kancelejas preču iegādei (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         19 371 lats – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu arhīva telpu remontu (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         41 757 lati – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, t.sk. valsts aģentūrai „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” 32 658 lati, novirzot atlīdzībai 20 361 latus, kapitāliem izdevumiem 7920 latus un valsts aģentūrai „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” 9 099 lati, novirzot tos kārtējiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem mērīšanas līdzekļu kalibrēšanai un uzturēšanai (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         3 541 lats – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu darba devēja izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         312 515 lati – programmā 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi enerģētikas jomā, būvniecības jomā, patērētāju tiesību aizsardzības jomā, pētījumiem, tulkošanai un Ekonomikas ministrijas mājas lapas pilnveidošanai (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         91 458 lati – apakšprogrammā 32.01.00 “Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi ierēdņu darba samaksai, pabalstiem un kompensācijām, kā arī vecās datortehnikas nomaiņai (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         83 539 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1. janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, tajā skaitā: projektam “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” 3 515 latu apmērā konjunktūras pētījumiem, lai nodrošinātu materiālu iegādi apsekojumu veikšanai un rezultātu publicēšanai; projektam “Lauku saimniecību struktūrapsekojumi” 29 732 latu apmērā, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba procesu projekta nobeiguma fāzē; projektam ”Statistikas integrācija ES sistēmā II” 44 324 latu apmērā atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētos projektos; projektam “Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā” 1 182 latu apmērā, kas nepieciešams pakalpojumiem programmas audita darbu apmaksai; projektam 2003.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programma 4 786 latu apmērā atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētos projektos (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         668 lati – apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1. janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai segtu komandējumu izdevumus ES speciālajā pētniecības projektā BALTICTIME "Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs ar uzticamā Laika zīmoga starpniecību" (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         24 623 lati – programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1. janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi projektam „Eiropas Ekselences tūrisma galamērķi” (22.12.2006. līgums Nr.SI2. ICNGRACE010083300), pēc Eiropas Komisijas audita atzinuma finansējums nepieciešams kārtējiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem (FM 31.03.2008. rīkojums Nr.371).

Ÿ         1 522 lati – apakšprogrammā 32.01.00 “Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1. janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi projektam "Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE)”.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         252 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” atmaksai valsts pamatbudžetā novirzīti uz 2008.gada 1. janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi: 2002.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas  projektos 218 lati un 2001.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas projektos 34 lati.

 

Finanšu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         191 492 lati – no programmas 34.00.00 “Muitas darbības nodrošināšana”  veikta līdzekļu pārdale (atalgojums 63 000 lati, preces un pakalpojumi 4 892 lati, kapitālie izdevumi 123 600 lati) programmai 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana” finansējuma funkcionālās piederības un izdevumu veidu precizēšanai starp Valsts ieņēmumu dienesta programmām nodrošināšanai.

Ÿ         110 172 lati –  no programmas 35.00.00 “Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale (atalgojums 64 169 lati, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 46 003 lati) programmai 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana” finansējuma funkcionālās piederības un izdevumu veidu precizēšanai starp Valsts ieņēmumu dienesta programmām nodrošināšanai.

Ÿ         2 095 983 lati – no apakšprogrammas 41.08.00 ”Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

Ÿ      681 523 lati –  programmai 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” saskaņā ar MK rīkojumiem, tai skaitā:

206 071 lats – ar Ministru kabineta 2008.gada 1.februāra rīkojumu Nr.47, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.4.”Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” īstenošanu (preces un pakalpojumi);

      53 000 latu –  ar Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumu   Nr.135, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.2. „Informācija un publicitāte” īstenošanu (preces un pakalpojumi);

31 943 lati –  ar Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.1. „Apmācības” īstenošanu (preces un pakalpojumi);

332 032 lati – ar Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ nacionālās programmas 5.1.”Atbalsts programmas vadībai” projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanu (atalgojumi 237 485 lati un 94 547 lati  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas);

        42 985 lati – ar  Ministru kabineta  2008.gada 22.aprīļa  rīkojumu   Nr.231, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 5.4.pasākuma ”Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas ”Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” projekta 5.4.2. „Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” īstenošanu (preces un pakalpojumi);

15 492 lati – ar  Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta „Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011” projekta Nr. LV0007 īstenošanu (atalgojumi 9 334 lati, 2 398 lati  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 3 760 lati preces un pakalpojumi);

Ÿ           714 463 lati – apakšprogrammai 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230 Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" finansēšanai (atlīdzība 505 963 lati, 208 500 lati preces un pakalpojumi), vienlaicīgi apakšprogrammas ietvaros 293 562 lati pārdalīti jaunā perioda „Tehniskā palīdzība” ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.-2013.) projekta īstenošanai.

Ÿ      699 997 lati –  programmai 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, tai skaitā:

80 000 latu – lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ nacionālās programmas 5.1.”Atbalsts programmas vadībai” projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanu (preces un pakalpojumi);

85 000 latu –  lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.1. „Apmācības” īstenošanu (preces un pakalpojumi);

534 997 lati – par šo summu palielināts valsts budžetā 262 203 latu apmērā paredzētais finansējums, lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu iestādei Latvijā” īstenošanu (preces un pakalpojumi).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         Programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.257, samazinot izdevumus preču un pakalpojumu iegādēm 50 000 latu apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 50 000 latu apmērā (tajā skaitā atalgojumi 37 955 lati un 12 045 lati  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), lai precizētu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajam vienotā programmdokumenta 5.prioritātes “Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas 5.1.”Atbalsts programmas vadībai” projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” izmaksas atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm.

Ÿ         Programmā  32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem 26 144 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai (atalgojums 7 480 lati, 18 664 lati  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksāšanu atbilstoši likumam..

Ÿ         Apakšprogrammā  38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”:

- samazināti izdevumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atalgojumiem 20 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu 26 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ierēdņiem;

- samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 40 000 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai (tajā skaitā, atalgojums 32 235 lati un 7 765 lati  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2004. – 2006.gada programmēšanas perioda strādājošo ierēdņu un darbinieku atlīdzības segšanai 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” struktūrfondu nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” tehniskās palīdzības projektā 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, lai nodrošinātu izdevumu veikšanu atbilstoši plānoto aktivitātēm;

- samazināti izdevumi 12 981 lata apmērā atalgojumam Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu  programmas projektā "Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam" un attiecīgi palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai plānotajām ārējo auditoru pakalpojumam 10 000 latu apmērā un 2 981 lats novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu izdevumu veikšanu atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm;

- samazināti izdevumi 20 000 latu apmērā sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojuma nodrošināšanai 2007.-2013.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai.  

Ÿ         Apakšprogrammā 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība” samazināti izdevumi 331 lata apmērā kārtējiem maksājumiem starptautiskajai sadarbībai, sakarā ar izveidojušos ekonomiju no valūtas kursa svārstībām (maksājumi jāveic Šveices frankos) un attiecīgi līdzekļi novirzīti atlīdzībai - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         280 000 latu – no 74.resora programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.256, tajā skaitā:

80 000 latu uz programmu 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”,  lai piegādātu un ieviestu integrēto stratēģiskās, kvalitātes, procesu un risku vadības informācijas sistēmu (preces un pakalpojumi 35000 lati, kapitālie izdevumi 45000 lati);

200 000 latu uz apakšprogrammu 31.01.00 „Budžeta izpilde” lai nodrošinātu  samaksu par vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas projekta ieviešanu (kapitālie izdevumi);

·        152 337 053 lati – no apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 1.februāra rīkojumu Nr.47; Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra rīkojumu Nr.56; Ministru kabineta 2008.gada 15.februāra rīkojumu Nr.67; Ministru kabineta 2008.gada 29.februāra rīkojumu Nr.95; Ministru kabineta 2008.gada 29.februāra rīkojumu Nr.96, Nr.97; Ministru kabineta 2008.gada  12.marta rīkojumu Nr.126, Nr.135; Ministru kabineta 2008.gada 18.marta rīkojumu Nr.144;  Ministru kabineta 2008.gada 27.marta rīkojumu Nr.173; Ministru kabineta 2008.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.209; Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230, Nr.231; Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.235; Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.255; Ministru kabineta 2008.gada 27.maija rīkojumu Nr.283; Ministru kabineta 2008.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.312;  Ministru kabineta 2008.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.346 un atbilstoši sagatavotajiem pārdales projektiem Ministru kabinetam, Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, kā arī atbilstoši ministriju pieprasījumiem grozījumiem valsts budžetā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         -277 852 lati – apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo, plānojot budžetu 2008.gadam, ieņēmumi tika plānoti saskaņā ar Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (MK 12.09.2006. noteikumi Nr.760 “Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”), kas paredzēja, ka maksa par Valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām un to apkalpošanu ir 0,50% gadā no izsniegto aizdevumu atlikuma. Ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.702 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.760 „Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”” cenrādī tika veiktas izmaiņas, maksu par Valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām un to apkalpošanu nosakot 0,25% gadā no izsniegto aizdevumu atlikuma. Noteiktā maksa par Valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām un to apkalpošanu ir samazināta par 50%, savukārt Valsts kases pašu ieņēmumu prognoze 2008.gadam tiek samazināta tikai par 19,2% jeb 277 852 latiem, jo ņemts vērā izsniegto valsts aizdevumu pieaugums.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         101 116 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753, tajā skaitā:

98 616 lati – no Eiropas Komisijas saņemtā noslēguma finansējuma par Finanšu ministrijas 2002. un 2003.gadā  īstenoto projektu Nr.2001/LV/16/P/PA/006 „Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDISD) Ieviešanai  ISPA pārvaldei Latvijā” atmaksai valsts pamatbudžetā;

2 500 latu – Ziemeļu Ministru padomes piešķirtais finansējums Ierēdņu apmaiņas programmas īstenošanas nodrošināšanai, tai skaitā 1250 lati projektam „Exchange of experience in the field of administratuion Twinning projects for Projects CO-operation Divisio”(Sadarbības projektu nodaļas pieredzes apmaiņa Twinning projektu administrēšanas jomā) un 1 250 lati projektam „Strengthening the capacity of the EU and International Affairs Department, EU Affairs Division (Eiropas Savienības lietu nodaļas kapacitātes stiprināšana).

Ÿ      - 112 500 latu – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projekta 2005/017-495-05-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana“ ietvaros noslēgtā pakalpojuma līguma FM2007/AFP-1 gala maksājuma veikšanas nepieciešamajam ārvalstu finanšu palīdzības finansējums apjomam (kārtējie izdevumi).

Ÿ         753 847 lati – programmā 38.05.00 „Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējuma atmaksāšana par projektu īstenošanu” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība saskaņā ar 2008.gada 11.jūnija Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.753,  260 039 latu apmērā, tajā skaitā 155 935 lati, lai nodrošinātu avansa maksājumus un starpposmu maksājumus par pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un biedrību individuālajiem projektiem atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā (tajā skaitā 39 028 Biedrībai „Integrācija Sabiedrībai”, 54 094 lati Dikļu pagasta padomei, 39 127 lati – Latvijas lauku tūrisma asociācijai „Lauku ceļotājs”, 18 578 lati Jelgavas pilsētas domei –5 108 lati, Daugavpils pilsētas domei un 104 104 lati valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pieprasījumam grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” (LV0011) īstenošanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. 473 355 lati nepieciešamais finansējuma palielinājums Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu  programmas projektu īstenošanas transfertam no valsta pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu Izglītības un zinātnes ministrijai un 20 453 lati valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts Ekonomikas ministrijai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmai "Publiskās un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā".

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ar Ministru kabineta lēmumu samazinātais finansējums

Ÿ         -5 956 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atlīdzībai saskaņā ar MK 2008.gada  5.februāra sēdē nolemto ilgstoši vakantai amata vietai (protokols Nr.7 46.§ 2.punkts) (tai skaitā atalgojumi 4 800 lati un 1 156 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas);

Ÿ         -28 144 lati – apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atlīdzībai 4 ilgstoši vakantām amata vietām saskaņā ar MK 2008.gada  5.februāra sēdē nolemto (protokols Nr.7 46.§ 2.punkts) (tai skaitā 22 680 atalgojumam un 5 464 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

Ÿ         -43 406 lati – apakšprogrammā 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atlīdzībai 6 ilgstoši vakantām amata vietām saskaņā ar MK 2008.gada  5.februāra sēdē nolemto (protokols Nr.7 46.§ 2.punkts) (tai skaitā 34 900 lati atalgojums un 8 506 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ,sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

Ÿ         -5 599 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ilgstoši vakantajai amata vietai atlīdzībai saskaņā ar MK 2008.gada  5.februāra sēdē nolemto (protokols Nr.7 46.§ 2.punkts) ((atalgojums 4 512 lati, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas 1 087 lati).

Ÿ         -500 466 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, tajā skaitā samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§)   atlīdzībai 48 250 latu apmērā (atalgojums 38 880 lati un 9 370 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) samazinot 10 vakantās amata vietas, kā arī pārvērtējot visus plānotos izdevumus ministrijas darbības nodrošināšanai un maksimāli samazinot izdevumus preču un pakalpojumu iegādēm 452 216 latu apmērā, 2008.gadā neparedzot veikt jaunus remontdarbus un jebkādus papildu iepirkumus attīstības pasākumiem. 

Ÿ         -200 000 latu – programmas apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§) un atbilstoši izdevumi:

32 402 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, likvidējot 8 vakantās amata vietas Valsts kasē, tajā skaitā 26 112 lati atalgojumam un 6 290 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (kārtējie izdevumi);

24 598 lati – finansējuma samazinājums pakalpojumu apmaksas izdevumu pārvērtēšanas un pārstrukturēšanas rezultātā (kārtējie izdevumi);

143 000 latu – samazināti uzdevumi Ministra kabineta atbalstītam prioritārajam pasākumam “Budžeta pārskatu sistēmas izstrāde un jaunas elektronisko norēķinu informācijas sistēmas eKase ieviešana” (Ministra kabineta 2007.gada 3.septembra sēdes protokols Nr.48 1.§), mainot projekta ietvaros veicamo darbu apmaksas grafiku (kapitālie izdevumi);

·        -150 000 latu – apakšprogrammā  31.02.00 „Valsts parāda vadība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstošie izdevumi (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§) prioritārajam pasākumam „Nodrošināt iespēju izmantot maksājumu kartes, iekasējot valsts budžeta maksājumus un maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, sakarā ar noslēgtajiem līgumiem starp Valsts kasi,  AS „SEB banka” un  AS „Parex banka” par maksājumu karšu izmantošanu valsts budžeta maksājumu iekasēšanas nodrošināšanas pasākuma aizkavēšanos (kārtējie izdevumi);

Ÿ         -6 559 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§), likvidējot 3 vakantās amata vietas vienības Valsts ieņēmumu dienestā (atalgojums 5 286 lati, devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas 1 273 lati);

Ÿ         -1 304 882 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§)  793 268 latu apmērā, tajā skaitā 351 767 lati prioritārajam pasākumam „Vienkāršot muitas un nodokļu saistību izpildes procedūras, nodrošinot nepieciešamo kontroli, pielietojot modernas informāciju tehnoloģijas (dokumentu digitalizācijas sistēma, e-pakalpojumu pilnveidošana)”, 34 318 lati prioritārajam pasākumam „Aizsargāt Latvijas un ES ekonomiskās intereses, pilnveidojot nodokļu un muitas kontroles struktūrvienību darbu”, kā arī izdevumi transportlīdzekļu uzturēšanai, remontam, nomai, ēku, būvju un telpu remontiem, biroja precēm un inventāra iegādēm u.c., kā arī  izdevumi pamatkapitāla veidošanai 511 614 lati dažādiem informāciju tehnoloģiju ieviešanas un uzturēšanas pasākumiem (Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas pilnveidošana, Asycuda sistēmas tehniskā palīdzība un atbalsts, integrētā tarifa vadības sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un autoruzraudzība, Centralizēti izstrādātās tranzīta programmatūras (CDTA) uzturēšanas servisa nodrošināšana);

Ÿ         -4 542 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” samazināta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§), likvidējot 2 vakantās amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā (atalgojums 3 660 lati, devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas 882 lati);

Ÿ         -3 974 714 lati - programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem preču un pakalpojumu izdevumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§) 366 074 latu apmērā, tai skaitā 13 159 lati prioritārajam pasākumam „Aizsargāt Latvijas un ES ekonomiskās intereses, pilnveidojot nodokļu un muitas kontroles struktūrvienību darbu”, kā arī izdevumi transportlīdzekļu uzturēšanai, remontam, nomai, ēku, būvju un telpu remontiem, biroja precēm un inventāra iegādēm, formas tērpu iegādei un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 3 608 640 latu apmērā, tajā skaitā finansējuma  samazinājums 2 067 896 lati robežkontroles punkta Terehova būvniecībai un 192 000 lati prioritārajam pasākumam "Muitas kriminālpārvaldes Mobilās vienības nodrošināšana ar trafaretajiem un speciāliem transportlīdzekļiem”, 32 104 lati robežkontroles punkta Grebņeva projektēšanas darbiem, 59 000 lati automašīnu aprīkojuma „Video/audio novērošanas sistēma” iegādei, 724 989 lati E – muitas projekta īstenošanai piešķirtais finansējums,    532 651 lats - finansējums muitas informācijas sistēmas pilnveidošanas, infrastruktūras uzturēšanas un autoruzraudzības nodrošināšanai.

Ÿ         -84 225 lati – programmā 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšanai” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§), tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādēm 79 307 latu apmērā (izdevumi ēku, būvju un telpu remontam, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam, biroja precēm un inventāram u.c.) un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 4 918 latu apmērā.

·        -158 666 lati – apakšprogrammai 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§), tajā skaitā pamatkapitāla veidošanai – 44 450 lati, jo atlikta servera licenču iegāde un SPAM licenču iegāde, nav uzsākts mēbeļu iepirkums,  kā arī 109 381 lati kārtējiem izdevumiem - samazināti komandējumu izdevumi, administratīvie un izdevumi semināru organizēšanai, plānotie izdevumi telpu remontam, biroju preču un inventāra iegādei, informācijas sistēmu uzturēšanai, kā arī izdevumi ārējo ekspertu pakalpojumu apmaksai un 4 835 latu samazināti izdevumi atlīdzībai (atalgojums) atbilstoši iesniegtajiem grozījumiem līdzekļu plānošanā  2008., 2009., 2010. un  2011. gadā Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu projektā "Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam".

Ÿ         -45 686 lati – apakšprogrammā 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§), tajā skaitā samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  atlīdzībai 2000 latu apmērā (atalgojums), kā arī pārvērtējot un samazinot izdevumus preču un pakalpojumu iegādēm 43 686 latu apmērā, ka arī 2008.gadā neparedz veikt jaunus remontdarbus un papildu iepirkumus (preces un pakalpojumi 39 500 lati, budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 3204 lati  un pamatkapitāla veidošana 982 lati).   

Ÿ         -250 000 latu – apakšprogrammā 41.05.00 „Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§) atbilstoši prognozētajam pieprasījumam,  ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes rezultātus.

Ÿ         -78 872 310 latu – apakšprogrammā  41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” samazināta plānotā pārdalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, tajā skaitā 70 000 000 lati saskaņā ar Ministru kabineta nolemto (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§).

Ÿ         -60 000 latu – apakšprogrammā 41.09.00 „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§)atbilstoši prognozētajam pieprasījumam atlīdzinājuma izmaksām, ņemot vērā faktiskos izpildes rezultātus 2008.gada pirmajā pusē.

Finansējuma palielinājums

Ÿ      1 553 636 lati – apakšprogrammā 41.04.00 „Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§), lai nodrošinātu akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšanu zemniekiem atbilstoši  Zemkopības ministrijas veiktai prognozei hektāru apjomam, par kuriem 2008.gadā jāveic akcīzes nodokļa atmaksa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kā arī ņemot vērā ar 2007.gada 8.novembra grozījumiem likuma „Par akcīzes nodokli” paredzēto akcīzes nodokļa likmes pieaugumu ar 2008.gada 1.janvāri no 178 uz 193 latiem par 1 000 litriem dīzeļdegvielas;

Ÿ      1 000 000 latu – apakšprogrammā 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu līdz gada beigām  naudas līdzekļus nacionāli nozīmīgo pasākumu finansēšanai un ārkārtas situāciju seku novēršanai.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         277 852 lati – apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai kompensētu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazinājumu 2008.gadā un Valsts kase nodrošinātu 2008.gadam apstiprināto asignējumu izpildi.

Ÿ         3 719 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu plānotos maksājumus (tajā skaitā, atalgojums 1 499 lati,  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas 361 lats, preces un pakalpojumi 1 859 lati);

Ÿ        36 886 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu plānotos maksājumus (atalgojums 14 860 lati, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas 3 583 lati, preces un pakalpojumi 18 443 lati);

Ÿ         16 483 lati – programmā 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšanai” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu plānotos maksājumus (atalgojums 6 640 lati, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas 1 601 lats, preces un pakalpojumi 8 242 lati;)

Ÿ         741 lats – programmā 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi. Ieņēmumus veido maksas pakalpojumu ieņēmumi no preču pavadzīmju realizācijas (preces un pakalpojumi);

 

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         21 204 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” precizēti un samazināti uz 2008.gada 1.janvāri plānotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam 2005/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā“ atbilstoši faktiskajiem līdzekļu atlikumiem un attiecīgi samazināti izdevumu (kārtējie izdevumi).

Citas izmaiņas

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ÿ         5 589 570  latu – apakšprogrammā 38.03.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem konsolidējamai pozīcijai Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanas atmaksām valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 15.februāra rīkojumu Nr.67; Ministru kabineta 2008.gada 29.februāra rīkojumu Nr.95; Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumu Nr.126, Nr.135; Ministru kabineta 2008.gada 27.marta rīkojumu Nr.173; Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230, Nr.235; Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.255;  Ministru kabineta 2008.gada 27.maija rīkojumu Nr.283;  Ministru kabineta 2008.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.312; Ministru kabineta 2008.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.346 un sagatavotajiem pārdales projektiem par līdzekļu apjoma palielināšanu Vides ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, Zemkopības ministrijai, Veselības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam un Finanšu ministrijai.

 

Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         41 226 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu iekšlietu nozares padomnieka darbības izdevumu segšanu, dalību starptautiskajā Soderkopingas procesā (migrācijas un robežuzraudzības jautājumi), žurnāla izdošanas un grāmatvedības programmas „Apvārsnis” uzturēšanas izdevumu segšanu (atlīdzība 5 629 lati, tajā skaitā atalgojums – 560 lati, preces un pakalpojumi – 30 597 lati, starptautiskā sadarbība – 5 000 lati);

Ÿ         117 292 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”, lai nodrošinātu Ventspils PRPP administratīvā korpusa telpu īres un grāmatvedības programmas „Apvārsnis” uzturēšanas izdevumu segšanu (preces un pakalpojumi);

Ÿ         1 004 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta KASKO apdrošināšanas izdevumu segšanu (preces un pakalpojumi);

Ÿ         82 500 latu – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes administratīvās ēkas siltumtrases remontu, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes renovāciju, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes administratīvās ēkas jumta un siltumapgādes sistēmas renovāciju, informatīvo norāžu iegādi (preces un pakalpojumi);

Ÿ         2 978 lati – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 13.01.00 „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana”, lai nodrošinātu bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu valsts civildienesta ierēdnim;

Ÿ         5 000 latu – no programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas darbinieku spartakiādes sacensību organizēšanu (atlīdzība – 1 340 lati, atalgojums – 1 080 lati, preces un pakalpojumi – 3 660 lati).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 27 000 latu apmērā un palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ar starptautisko sadarbību saistīto izdevumu segšanu (preces un pakalpojumi);

Ÿ         apakšprogrammā 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” samazināti iestāžu uzturēšanas materiāliem plānotie izdevumi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi 000 latu apmērā pārvietojamās skaņas pastiprināšanas iekārtas un datora sakaru sistēmas programmēšanai iegādei;

Ÿ         programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi sakarā ar to, ka samazinājies mācību maksas kompensāciju izmaksu skaits un attiecīgi palielināti izdevumi 11 989 latu apmērā, lai nodrošinātu ar apmācībām saistīto izdevumu segšanu (preces un pakalpojumi);

Ÿ         programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās sakarā ar to, ka tika samazināta EUROPOL dalības maksa un attiecīgi palielināti izdevumi 712 latu apmērā par precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu parādu segšanu (preces un pakalpojumi);

Ÿ         programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti atalgojumam plānotie izdevumi 150 000 latu apmērā sakarā ar amata vietu nekomplektu un attiecīgi palielināti izdevumi 100 000 latu apmērā komunālo izdevumu sadārdzinājuma segšanai un 50 000 latu apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ         programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti kapitālie izdevumi nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistībās pamatlīdzekļu iegādei iekļautajam pasākumam „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegādes izdevumu segšana” 234 089 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi par kredītiem, lai nodrošinātu līzinga maksājumu veikšanu;

Ÿ         programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi 251 854 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā:

12 760 latu – formas tērpu iegādei Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas parādes dalībniekiem;

39 176 lati – grāmatvedības datorprogrammas „Apvārsnis” uzturēšanas izdevumu segšanai;

93 418 lati – Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikopteru pilotu instrumentālo lidojumu veikšanai (IR(H) Course) un nakts redzamības iekārtu (NVG Course) izmantošanai apmācības nodrošināšanai;

90 000 latu – nelegālo imigrantu izraidīšanas uz Bangladešu, Kazahstānu, Ganu, Kolumbiju, Gruziju, Ukrainu, Taizemi, Uzbekistānu, Pakistānu, Armēniju, Sierra – Leone izdevumu segšanai;

10 000 latu – informācijas drošības prasību nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumu Nr.765 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības” 3.punktam;

6 500 latu – Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļas bojātās digitālās ieraksta iekārtas nomaiņas izdevumu segšanai;

Ÿ         programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem (pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma veidi) 137 227 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, tajā skaitā:

6 492 lati – nepārtraukto barības bloku un papildu cieto disku iegādei un grozāmās videonovērošanas kameras nomaiņas izdevumu segšanai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldei;

116 413 lati – speciālā aprīkojuma un speciālo atslēgu iegādei helikoptera Augusta 109E tehniskai apkopei, kā arī tehniskās apkopes platformas iegādei Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei;

14 322 lati – inventāra iegādei Valsts robežsardzes sporta kompleksa un koledžas darbības nodrošināšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti izdevumi dalības maksai starptautiskajās organizācijās 3 659 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar starptautisko sadarbību migrācijas un pilsonības jautājumos (preces un pakalpojumi);

Ÿ         apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti kapitālie izdevumi 20 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanu;

Ÿ         apakšprogrammā 11.03.00 "Eiropas Bēgļu fonds" saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumu Nr.137 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem 179 042 latu apmērā (ārvalstu finanšu palīdzība) un attiecīgi palielināti izdevumi 75 197 latu apmērā izdevumiem subsīdijām un dotācijām un 103 845 latu apmērā valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu, tajā skaitā 16 072 lati Tieslietu ministrijas Tiesu administrācijai un 87 773 lati Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam;

Ÿ         apakšprogrammā 29.01.00 „Valsts materiālo rezervju administrēšana” samazināti izdevumi iekārtas, inventāra un aparatūras remontiem 3 800 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu valsts civildienesta ierēdnim;

Ÿ         apakšprogrammā 29.03.00 „Lietisko pierādījumu, glabāšana, realizācija un iznīcināšana” samazināti izdevumi remontdarbu veikšanai 29 600 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba devēja sociāla rakstura pabalstu izmaksu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 15 000 lati);

Ÿ         apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem citās ilgtermiņa saistībās iekļautajam pasākumam „Telpu Gaujas ielā 15 aprīkojums, noma, komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi” 263 250 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu datu pārraides tīkla izveides pabeigšanu, IP telefonizācijas paplašināšanas izdevumu segšanu, aprīkojuma un pamatlīdzekļu iegādi Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksam Rīgā, Gaujas ielā 15.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         1 751 lats – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” atbilstoši Finanšu ministrijas 2008.gada 26.jūnija rīkojumam Nr.776, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011.gadam” finansēšanu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 1 411 lati);

Ÿ         42 066 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 11.03.00 "Eiropas Bēgļu fonds" atbilstoši Finanšu ministrijas 2008.gada 10.marta rīkojumam Nr.272, lai nodrošinātu Eiropas Bēgļu fonda 2005.–2007.gada programmas projekta "Pakalpojumu sniegšanas iespēju pilnveidošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu" finansēšanu (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 33 900 lati);

Ÿ         37 592 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 14.00.00 „Augstākā izglītība”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2008.gada 1.septembra (izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojums – 30 294 lati);

Ÿ         281 904 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 34.00.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti”, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu 2008.gadā, tajā skaitā:

47 552 lati – projektam „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” (Nr.LV0035) (atlīdzība – 2 378 lati, tajā skaitā atalgojums – 1 917 lati, preces un pakalpojumi – 45 174 lati);

101 989 lati – projektam „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu” (Nr.LV0036) (atlīdzība – 5 100 lati, tajā skaitā atalgojums – 4 110 lati, preces un pakalpojumi 96 889 lati);

126 014 lati – projektam „Šengenas informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija” (Nr.LV0037) (atlīdzība – 3 602 lati, tajā skaitā atalgojums – 2 903 lati, preces un pakalpojumi 122 412 lati);

349 lati – „Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana” (Nr.LV0038) (atlīdzība – 6 072 lati, tajā skaitā atalgojums – 4 893 lati, preces un pakalpojumi 277 lati);

Ÿ         63 264 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 35.00.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” apakšprogrammu 35.01.00 „Tehniskās palīdzības finansējums” projektam „Tehniskā palīdzība”, lai nodrošinātu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondos paredzēto projektu konkursu organizēšanu un citu ar projekta īstenošanu saistīto pasākumu veikšanu (atlīdzība – 51 822 lati, tajā skaitā atalgojums – 39 642 lati, preces un pakalpojumi – 11 442 lati);

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         42 116 lati – programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 30.maija rīkojumu Nr.30 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās" paredzētās apropriācijas pārdali starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (prot. Nr.34 30.§) paredzēts transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 03.00.00 "Augstākā izglītība" apakšprogrammai 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās", lai nodrošinātu finansējumu ministriju padotībā esošajām augstskolām un koledžām zinātniskās darbības attīstībai un zinātnes infrastruktūrai (atlīdzība – 29 317 lati, tajā skaitā atalgojums – 23 625 lati, preces un pakalpojumi 5 999 lati, kapitālie izdevumi – 6 800 lati);

Ÿ         54 396 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 22.maija rīkojumu Nr.614 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” izdevumu segšanai, kas saistīti ar Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbinieka dalību Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX Kosovo) (atlīdzība – 29 072 lati, tajā skaitā atalgojums – 23 428 lati, preces un pakalpojumi 25 324 lati);

Ÿ         102 151 lats – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.771 „Par līdzekļu piešķiršanu” paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” drošības pasākumu īstenošanai 7.Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstu valdību vadītāju tikšanās laikā, tai skaitā 53 945 lati Valsts policijai un 48 206 lati Drošības policijai (atlīdzība – 42 757 lati, tajā skaitā atalgojums – 34 456 lati, preces un pakalpojumi – 59 394 lati).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         101 269 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (atlīdzība – 25 182 lati, tajā skaitā atalgojums – 20 293 lati, preces un pakalpojumi – 76 087 lati), jo palielinājušies plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar grozījumiem Notariāta likumā, kas stājās spēkā ar 2008.gada 23.janvāri;

Ÿ         400 000 latu – apakšprogrammā 29.03.00 „Lietisko pierādījumu, glabāšana, realizācija un iznīcināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi – 345 000 lati, kapitālie izdevumi – 55 000 lati), jo palielinājušies plānotie ieņēmumi; izdevumi palielināti noliktavu un arhīva aprīkojuma iegādei, datorprogrammas „Aklis” uzturēšanas izdevumu segšanai un pārējo remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu segšanai;

Ÿ         -3 200 latu – apakšprogrammā 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), sakarā ar Iekšlietu ministrijas iestāžu pārcelšanos uz telpām Rīgā, Gaujas ielā 15 (turpmāk sakaru sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti tikai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm);

Ÿ         -103 650 latu – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), sakarā ar to, ka samazināsies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un atsevišķiem pakalpojumu veidiem nepieciešams apstiprināt jaunu maksas pakalpojumu cenrādi;

Ÿ         -3 165 lati – programmā 09.00.00 „Drošības policijas darbība” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), jo samazinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar līgumu darbības beigšanos;

Ÿ         -3 840 latu – apakšprogrammā 13.03.00 „Veselības aprūpe” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi) sakarā ar to, ka netika noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldei;

Ÿ         -25 000 latu – apakšprogrammā 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi – 20 000 lati, kapitālie izdevumi – 5 000 lati) sakarā ar to, ka šīs apakšprogrammas ietvaros netiek plānoti ieņēmumi par telpu īri;

Ÿ         -45 120 latu – apakšprogrammā 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (atlīdzība – 6 240 lati, tajā skaitā atalgojums – 5 000 lati, preces un pakalpojumi – 37 880 lati, kapitālie izdevumi – 1 000 lati) sakarā ar to, ka samazinājušies ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (mācību maksa) un ieņēmumi par telpu īri.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         115 996 lati – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi precēm un pakalpojumiem –106 763 lati, kapitālajiem – 9 233 lati, lai īstenotu projektu JLS/2007/JPEN/059-CR „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības Dalībvalstu sodāmības reģistriem”;

Ÿ         20 000 latu – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), lai īstenotu Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" projektu „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskajās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas- Latvijas- Lietuvas reģionā”; 

Ÿ         2 368 lati – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos), lai īstenotu Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" projektu „INTERREG IIIA Dienvidu prioritāte "Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos””;

Ÿ         -2 451 lats – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos) Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" projektu „INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programma EUROBALTIC Civilās aizsardzības projekts II”;

Ÿ         16 987 lati – programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.421 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), lai veiktu maksājumu pēc projekta gala atskaites apstiprināšanas Pārejas programmas (Transition Facility) projektam TF2005 LV/2005/JH-01TL „Robežsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robežkontroli un robežuzraudzību uz ES ārējām robežām un imigrācijas kontroli valsts iekšienē“;

Ÿ         51 018 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), lai īstenotu Pārejas programmas (Transition Facility) projektu TF2006 LV/2006/IB/JH/02 „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) ieviešanas jomā“;

Ÿ         1 379 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), lai īstenotu Pārejas programmas (Transition Facility) projektu TF2006 LV/2006/IB/JH/03 „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana“;

Ÿ         18 190 latu – programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi (preces un pakalpojumi), lai īstenotu Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu "Nacionālās izpētes programmas un darbības plāna par drošību nozīmīgos pasākumos Eiropas Savienībā (EU-SECII) koordinācija".

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas ar finansējuma avotu
Finansējuma palielinājums

Ÿ         283 158 lati – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Šengenas otrās paaudzes informācijas sistēmas SIS II ieviešanu (preces un pakalpojumi); Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamajiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija, palielinājums par 147 062 latiem un nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 136 096 latiem;

Ÿ         200 000 latu – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu degvielas izdevumu segšanu (preces un pakalpojumi); Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par pasu izsniegšanu palielinājums par 200 000 latiem;

Ÿ         281 917 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīžu veikšanu (preces un pakalpojumi); Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamajiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija, palielinājums par 281 917 latiem;

Ÿ         62 514 lati – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta KASKO apdrošināšanas izdevumu segšanu (preces un pakalpojumi); Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 62 514 latiem;

Ÿ         2 233 726 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības nodrošināšanai citās ilgtermiņa saistībās iekļautajam pasākumam „ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai”; Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājums par 202 883 latiem un nodevas par pasu izsniegšanu palielinājums 2 030 843 latiem, tajā skaitā:

1 251 400 latu – ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai (programmatūra pirkstu nospiedumiem no 2008.gada septembra) (preces un pakalpojumi – 530 900 lati, kapitālie izdevumi – 720 500 lati);

982 326 lati – ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai (pasu grāmatiņas) (preces un pakalpojumi) (vienlaikus 2011.gadā plānoto izdevumu pārdale 982 326 latu apmērā uz 2008.gadu);

Ÿ         503 075 lati – apakšprogrammā 13.02.00 „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izdienas pensiju palielinājumam sakarā ar indeksāciju un amatalgu palielinājumu; Finansēšanas avots: ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra palielinājums par 163 695 latiem un nodevas par pasu izsniegšanu palielinājums par 339 380 latiem.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -3 096 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumi Pārejas programmas (Transition Facility) projektam LV/2005/IB/JH-02TL „Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā“ (atlīdzība – 993 lati, tajā skaitā atalgojums – 800 lati, preces un pakalpojumi – 603 lati, kapitālie izdevumi – 1 500 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -1 500 000 latu – apakšprogrammā 29.02.00 „Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumi materiālo rezervju iegādei (preces un pakalpojumi) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -300 000 latu – apakšprogrammā 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumi lietisko pierādījumu uzglabāšanai (preces un pakalpojumi) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -650 000 latu – apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumi citās ilgtermiņa saistībās iekļautajam pasākumam „Telpu Gaujas ielā 15 aprīkojums, noma, komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi” (2007.gadā avansā samaksātā nomas maksa) (preces un pakalpojumi) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam””” 6.1.apakšpunktam.

 

Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         7 093 lati – no apakšprogrammas 01.01.00 “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 18.05.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana” atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (turpmāk – MK 2008.gada 2.jūlija rīkojums Nr.371), lai nodrošinātu atlīdzību centralizēto eksāmenu vērtētājiem;

Ÿ         19 067 lati – no apakšprogrammas 03.02.00 “Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 18.05.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana” atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371, lai nodrošinātu atlīdzību centralizēto eksāmenu vērtētājiem;

Ÿ         2 829 lati – no apakšprogrammas 03.02.00 “Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 26.01.00 “Interešu izglītība un audzināšanas darba programma”, lai nodrošinātu Valsts civildienesta likumā noteikto sociāla rakstura pabalstu ierēdņiem izmaksāšanu bērna piedzimšanas gadījumā;

Ÿ         5 026 lati – no apakšprogrammas 03.02.00 “Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.02.00 “Izglītības valsts inspekcija”, lai nodrošinātu Valsts civildienesta likumā noteikto sociāla rakstura pabalstu ierēdņiem izmaksāšanu bērna piedzimšanas gadījumā;

Ÿ         29 596 lati – no apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371, lai nodrošinātu Rēzeknes augstskolas Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskajam institūtam, Personības socializācijas pētījumu institūtam un Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūtam bāzes finansējumu uzturēšanas izdevumiem; 

Ÿ         7 080 latu – no apakšprogrammas 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.02.00 “Izglītības valsts inspekcija” atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371, lai nodrošinātu līgumā ar zvērinātu advokātu biroju noteikto nosacījumu izpildi par pārstāvību lietā pret Izglītības valsts inspekciju saistībā ar SIA „Rimpak Livonija” pieteikumu par Inspekcijas faktiskās rīcības apstrīdēšanu, mantisko zaudējumu atlīdzību 547 101 latu apmērā;

Ÿ         6 655 789 lati – no programmas 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2008.gada 1.septembra šādām apakšprogrammām:

26 484 lati - apakšprogrammai 01.02.00 “Sanatorijas tipa internātskola”;

41 868 lati - apakšprogrammai 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes”;

118 114 lati - apakšprogrammai 01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm”;

2 429 915 lati - apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”;

2 815 289 lati - apakšprogrammai 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi”;

538 942 lati - apakšprogrammai 03.11.00 “Koledžas”;

83 100 latu - apakšprogrammai 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri”;

32 120 latu - apakšprogrammai 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija”;

569 957 lati - apakšprogrammai 09.19.00 “Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

Ÿ         166 575 lati – no apakšprogrammas 28.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, lai nodrošinātu atmaksu valsts budžetam un samaksu pakalpojumu sniedzējam par iepriekšējā perioda Ventspils 20.arodvidusskolas PHARE projekta ietvaros finansētajiem izdevumiem un saņemtajiem pakalpojumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         apakšprogrammā 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes” samazināti izdevumi atlīdzībai 3 607 latu apmērā un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai īstenotu Sociālā korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” jaunieviestās sociālās korekcijas izglītības programmu atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371;

Ÿ         apakšprogrammā 01.15.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” atlīdzības ietvaros samazināti izdevumi ierēdņu atvaļinājuma pabalsta izmaksām 6 030 latu apmērā un palielināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu aģentūras funkciju veikšanu un darbiniekiem noteiktā atalgojuma pārskatīšanu atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371;

Ÿ         apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi” samazināti izdevumi atalgojumiem 40 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Banku augstskolas darbinieku veselības apdrošināšanu, nemainot atlīdzības apjomu;

Ÿ         apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi” samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 18 600 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu grāmatu iegādi bibliotēkās;

Ÿ         apakšprogrammā 03.03.00 “Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 804 520 latu apmērā un precēm un pakalpojumiem 622 753 latu apmērā un attiecīgi palielināti  uzturēšanas izdevumu transferti saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 30.maija rīkojumu Nr.302 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.03.00 „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” paredzētās apropriācijas pārdali starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         apakšprogrammā 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” samazināta saņemto aizņēmuma atmaksa 197 890 latu apmērā, t.i. līdzekļi studiju un studējošo kredītu dzēšanai, un palielināti procentu izdevumi, lai nodrošinātu papildus nepieciešamos līdzekļus procentu starpības segšanai kredītiestādēm 2008.gada otrajā pusgadā par izsniegtajiem studiju un studējošo kredītiem ar valsts galvojumu;

Ÿ         apakšprogrammā 03.07.00 “Studiju fonds” samazināti izdevumi atalgojumam 1 091 lata apmērā, lai nodrošinātu Civildienesta likumā noteikto sociāla rakstura pabalstu ierēdņiem izmaksāšanu, nemainot atlīdzības apjomu;

Ÿ         apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” samazināti izdevumi atlīdzībai 2 000 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Liepājas Medicīnas koledžas komunālo pakalpojumu sadārdzinājuma segšanu;

Ÿ         apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” samazināti izdevumi atlīdzībai 190 289 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 185 539 latu apmērā, lai Rīgas medicīnas koledža norēķinātos par ugunsdrošības sistēmas rekonstrukciju dienesta viesnīcā, nekustamā īpašuma apdrošināšanai, komunālajām izmaksām un P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžai jauno studiju programmu ieviešanai, un pamatkapitāla veidošanai 4 750 latu apmērā, lai nodrošinātu P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžas Rēzeknes filiāles auditoriju iekārtošanu, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371;

Ÿ         apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 3 956 774 latu apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai Universitātei kā atvasinātai publiskai personai bāzes finansējuma pārskaitīšanu uz norēķinu kontu, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai 3 217 308 latu apmērā, tai skaitā 2 592 903 lati atalgojumiem, precēm un pakalpojumiem 646 896 latu apmērā un pamatkapitāla veidošanai 62 974 latu apmērā atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371;

Ÿ         apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 568 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai, atlīdzības ietvaros par 5 896 latiem palielināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu darba samaksu zinātnisko institūtu darbiniekiem;

Ÿ         apakšprogrammā 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 26 398 latu apmērā, jo izdevumi tiek segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem un saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām uzskaitāmi kodā „preces un pakalpojumi”, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371;

Ÿ         programmā 11.00.00 “Augstākās izglītības padome” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 200 latu apmērā un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu datora un tam nepieciešamās grāmatvedības programmatūras iegādi atbilstoši MK 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.371;

Ÿ         apakšprogrammā 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs” samazināti izdevumi atalgojumiem 5 500 latu apmērā, lai nodrošinātu Valsts civildienesta likumā noteikto sociāla rakstura pabalstu ierēdņiem izmaksāšanu bērna piedzimšanas gadījumā;

Ÿ         apakšprogrammā 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004. – 2006.gada periodā” samazināti izdevumi atlīdzībai 19 143 latu, sociālajiem pabalstiem 3 757 latu un pamatkapitāla veidošanai 66 619 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atlīdzības ietvaros par 35 070 latiem palielināti izdevumi atalgojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.372 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

Ÿ         apakšprogrammā 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004. – 2006.gada periodā” samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem 4 387 latu un atlīdzībai 1 898 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 285 latu apmērā un pamatkapitāla veidošanai 1 000 latu apmērā, atlīdzības ietvaros par 1020 latiem palielināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu projektos veiktos grozījumus;

Ÿ         apakšprogrammā 28.02.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004. – 2006.gada periodā” samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai       5 246 latu un atlīdzībai 869 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atlīdzības ietvaros par 700 latiem samazināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu projektos veiktos grozījumus;

Ÿ         apakšprogrammā 28.02.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004. – 2006.gada periodā” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem     5 598 latu un atlīdzībai 10 799 latu apmērā un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu projektos veiktos grozījumus;

Ÿ         apakšprogrammā 28.05.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projekti 2004. – 2006.gada periodā” samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai          54 095 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 42 346 latu apmērā un atlīdzībai 11 749 latu apmērā, lai nodrošinātu projektos veiktos grozījumus;

Ÿ         apakšprogrammā 33.02.00 “Eiropas programmas „Leonardo da Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana” samazināti dotācijas izdevumi iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un pasākumu ietvaros 200 000 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu projektu izpildi atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem;

Ÿ         apakšprogrammā 33.04.00 “Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu” samazināti dotācijas izdevumi pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros 30 000 latu apmērā un palielināti izdevumi atmaksām iestādēm, organizācijām un komersantiem, lai nodrošinātu atmaksu veikšanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         26 983 960 latu - no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas šādām apakšprogrammām:

-          855 444 lati apakšprogrammai 06.08.00 „Centrālais aparāts” atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.255 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2008.gadā”, MK 2008.gada 27.maija rīkojumam Nr.283, kā arī lai nodrošinātu Tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu iestādei Latvijā” (Nr.VSID/TP/CFLA/08/05/018) ietvaros administrēšanu, uzraudzību un finanšu kontroli, informatīvos un publicitātes pasākumus, vadības informācijas sistēmas ieviešanu, atklātas atlases projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, auditus un revīzijas, kā arī veicinātu finansējuma apguves efektivitāti;

-          5 416 348 lati apakšprogrammai 28.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā” atbilstoši MK 2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.255, MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr.346, MK 2008.gada 27.maija rīkojumam Nr.283, MK 2008.gada 29.februāra rīkojumam Nr.97, kā arī lai nodrošinātu finansējumu apakšaktivitātēm 3.2.5.2. „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšana”, 3.3.5.1. „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana”, 3.2.1. „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs”, 3.2.3.2. „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs”, 3.2.5.2. „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšana” un 3.3.6.1. „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana”;

-          2 158 710 latu apakšprogrammai 28.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā” atbilstoši MK 2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.255, MK 2008.gada 29.februāra rīkojumam Nr.97 un MK 2008.gada 18.marta rīkojumam Nr.144;

-          10 802 091 lats apakšprogrammai 28.05.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projekti 2004.-2006.gada periodā” atbilstoši MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr.346, MK 2008.gada 29.aprīļa rīkojumam Nr.235, MK2008.gada 27.marta rīkojumam Nr.173, MK 2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.126 un MK 2008.gada 29.februāra rīkojumam Nr.96;

-          2 347 362 lati apakšprogrammai 28.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007 – 2013)” atbilstoši MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr.346;

-          305 906 lati apakšprogrammai 33.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu aktivitātēm 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, 5.2.2. „Informācijas un publicitāte” un 5.2.4. „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”, kā arī lai nodrošinātu Tehniskās palīdzības projekta „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts Eiropas Savienības fondu apguvei 2008.-2010.gada periodam” (Nr.VSID/TP/CFLA/08/17/009) ietvaros administrēšanu, uzraudzību un finanšu kontroli, informatīvos un publicitātes pasākumus, vadības informācijas sistēmas ieviešanu, atklātas atlases projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, auditus un revīzijas, kā arī veicinātu finansējuma apguves efektivitāti;

-          5 011 704 lati apakšprogrammai 33.03.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” atbilstoši MK 2008.gada 27.maija rīkojumam Nr.283, MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr.346 un MK 2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.126;

-          86 395 lati apakšprogrammai 40.02.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta projekti” atbilstoši MK 2008.gada 12.februāra rīkojumam Nr.56, kā arī lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" ietvaros apstiprinātā Latvijas Universitātes individuālā projekta „Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde” (LV0044)  īstenošanu 2008.gadā;

Ÿ         -26 844 211 lats – no ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2008.gada 1.septembra, šādām ministrijām:

2 064 033 lati - Kultūras ministrijai;

37 592 lati - Iekšlietu ministrijai;

16 033 lati - Tieslietu ministrijai;

402 887 lati - Zemkopības ministrijai;

445 205 lati - Veselības ministrijai;

40 556 lati - Labklājības ministrijai;

23 837 905 lati - Mērķdotācijām rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām;

Ÿ         315 842 lati - no pamatbudžeta programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” veikta līdzekļu pārdale programmai 39.00.00 “Atbalsts izglītības infrastruktūrai” atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.256 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no programmas „Apropriācijas rezerve””, lai nodrošinātu projekta „Laidzes Profesionālās vidusskolas sporta zāles renovācija” īstenošanu.

Saņemtie transferti

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības

Ÿ         473 355 lati – apakšprogrammā 40.01.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas” saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru plānots transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.05.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums”, lai nodrošinātu granta līgumu „Stipendiju grantu shēma” un „Akadēmiskie pētījumi” īstenošanu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         255 384 lati – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 219 894 latu apmērā un precēm un pakalpojumiem 35 490 latu apmērā atbilstoši Finanšu ministrijas 2008.gada 19.jūnija rīkojumam Nr.772 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” (turpmāk – FM 2008.gada 19.jūnijas rīkojums Nr.772), lai nodrošinātu lauksaimniecības izglītības programmu apgūšanu un izglītības programmu, izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditācijas pieprasījuma pieaugumu;

Ÿ         11 913 lati – apakšprogrammā 02.05.00 “Profesionālās izglītības administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, t.sk. par 9 600 latiem palielināti izdevumi atalgojumiem, atbilstoši FM 2008.gada 19.jūnijas rīkojumam Nr.772, lai nodrošinātu lauksaimniecības izglītības programmu apgūšanu un izglītības programmu, izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditācijas pieprasījuma pieaugumu;

Ÿ         138 020 latu – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Senātā pieņemts lēmums par studiju maksas palielinājumu no 2008. gada 1.septembra, kā arī pēc jūrniecības organizāciju pieprasījuma 2008.gadā Latvijas Jūras akadēmijā tiek organizēti dažādi intensīvie kursi jūrniekiem, kuru norisei nepieciešami arī attiecīgi papildu izdevumi;

Ÿ         60 420 latu – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo pēc jūrniecības organizāciju pieprasījuma 2008.gadā Liepājas Jūrniecības koledžā tiek organizēta intensīva kuģu mehāniķu un kuģu vadītāju pilnveides apmācība, kuras norisei nepieciešami arī attiecīgi papildu izdevumi, kā arī Sarkanā Krusta medicīnas koledžai, Daugavpils Medicīnas koledžai palielinājušies pašu ieņēmumi no mācību maksas, palīgražošanas (ēdnīcas pakalpojumiem) un projektu īstenošanas, kuri novirzīti attiecīgu izdevumu segšanai;

Ÿ         5 000 latu – apakšprogrammā 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinās izcenojumi par nometņu organizēšanu un ēdināšanu;

Ÿ         5 000 latu – apakšprogrammā 26.01.00 “Interešu izglītība un audzināšanas darba programma” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu interešu izglītības pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanu;

Ÿ         -109 960 latu – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi atalgojumiem un sociālajiem pabalstiem sakarā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtījumu bezdarbnieku apmācībai samazināšanos un valsts atbalsta maksājumu mežsaimniecības nozares speciālistu sagatavošanai samazināšanos izglītojamo nesekmības dēļ;

Ÿ         -359 561 lats – apakšprogrammā 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi arī izdevumi, jo Rīgas Tehniskās universitātes konkursa kārtībā iegūtie ieņēmumi un izdevumi no zinātniskās darbības saskaņā ar Zinātnes likumā noteikto 2008.gadā tiek skaitīti Valsts kases norēķinu kontā;

Ÿ         -7 000 latu – apakšprogrammā 09.01.00 “Sporta pārvalde” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, sakarā ar  nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1 nodošanu privatizācijai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         1 871 lats – apakšprogrammā 02.05.00 “Profesionālās izglītības administrācija” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši FM 2008.gada 19.jūnijas rīkojumam Nr.772, lai nodrošinātu Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „Profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšana atbilstoši EFQM modelim” īstenošanu;

Ÿ         23 730 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Atbalsts latviešu valodas apguvei” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši FM 2008.gada 19.jūnijas rīkojumam Nr.772, lai nodrošinātu Latviešu valodas apguves valsts aģentūrai Latvijā projekta „Illimited” īstenošanu;

Ÿ         17 497 lati – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši Finanšu ministrijas 2008.gada 3.marta rīkojumam Nr.244 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” (turpmāk – FM 2008.gada 3.marta rīkojums Nr.244), lai nodrošinātu Eiropas Komisijas projektu „Zinātnieku nakts Latvijā”, „Vienota informācijas bāze ilgtspējīgai inovāciju politikas nodrošināšanai” un „Baltijas valstu tīkls „Sievietes zinātnē un augstajās tehnoloģijās”” īstenošanu;

Ÿ         33 773 lati – apakšprogrammā 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši FM 2008.gada 3.marta rīkojumam Nr.244, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas projekta „Mūžizglītības rīcības stratēģija: izaicinājumi un risinājumi” īstenošanu Latvijā.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ         576 670 latu – apakšprogrammā 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija ārkārtas sēdes protokolu Nr.39 1.§. 6.3.4.apakšpunktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai segtu procentu maksājumus kredītiestādēm par izsniegtajiem studiju un studējošo kredītiem ar valsts galvojumu 2008.gada otrajā pusgadā. Sešu mēnešu vidējā RIGIBOR likme 2008.gada pirmajam pusgadam ir noteikta 11,28 % apmērā un 2008.gada otrajam pusgadam plānotā RIGIBOR likme ir 7,1%. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgo kredītiestādi par studiju un studējošā kreditēšanas galvojuma apkalpošanu (kopā noslēgti 842 līgumi) līgumslēdzējas puses ir apņēmušās pildīt uzņemtās saistības, tai skaitā arī samaksāt kredītiestādēm procentu starpību starp kredītiestādes gada procentu likmi un procentu likmi, kuru maksā kredītņēmējs (studējošais) par izsniegto un neatmaksāto kredītu kopējo apjomu.

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -5 956 lati – apakšprogrammā 09.01.00 “Sporta pārvalde” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra protokolu Nr.7 46.§ samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, sakarā ar amata vietas likvidāciju;

Ÿ         -5 443 602 lati atbilstoši 2008.gada 1.jūlija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.45, 31.§ samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi šādās apakšprogrammās:

-1 000 latu – apakšprogrammā 01.04.00 “Valsts speciālās izglītības centrs” samazināti līdzekļi biroja mēbeļu un aprīkojuma iegādei;

-8 000 latu – apakšprogrammā 01.15.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” samazināti līdzekļi komandējumiem, iestādes uzturēšanas izdevumiem, transporta pakalpojumiem un kancelejas preču iegādei;

-1 344 000 latu –apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” samazināti izdevumi atlīdzībai, ēku un telpu uzturēšanai, izglītības iestāžu darbību nodrošinošo pakalpojumu apmaksai, izglītības programmu apguvei nepieciešamo preču un materiālu iegādei, ēku un telpu remontiem, kapitālajiem izdevumiem, sociālajiem pabalstiem – pirmajā pusgadā sakarā ar neiesniegtiem braukšanas dokumentiem un kavējumiem neizlietotā transporta izdevumu kompensācija;

-10 000 latu - apakšprogrammā 02.05.00 „Profesionālās izglītības administrācija” samazināti izdevumi grāmatai par profesionālās izglītības attīstību Latvijā;

-1 714 209 lati – apakšprogrammā 03.01.00 „Augstskolas un pasākumi” samazināti izdevumi atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem un pamatkapitāla veidošanai;

-28 078 lati – apakšprogrammā 03.02.00 „Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai” samazināts Rīgas Ekonomikas augstskolai nepārskaitītais finansējums, kurš radies sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

-257 713 lati – apakšprogrammā 03.11.00 „Koledžas” samazināti izdevumi atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem, pamatkapitāla veidošanai un transporta izdevumiem;

-33 146 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts valodas attīstība” samazināti izdevumi Valsts valodas aģentūras sociolingvistiskajam pētījumam „Valodas politikas ietekme uz valodas apguvi izglītībā”, bukletam „Situācijas apzināšana vārdnīcu izstrādes un publicēšanas jomā Latvijā”, semināram „Valodas speciālistu sagatavošana augstskolās”, latviešu valodas lektorātu Gēteborgas Universitātē un Prāgas Kārļa Universitātē un aģentūra izstāties no latviešu valodas korpusa veidotāju iestāžu konsorcija;

-21 557 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Atbalsts latviešu valodas apguvei” samazināti izdevumi Latviešu valodas apguves valsts aģentūras elektroniskā mācību līdzekļa „Latviešu valoda kā svešvaloda pieaugušajiem” izdošanai DVD formātā, kā arī samazināti līdzekļi datortehnikas iegādei;

-29 392 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” samazināti izdevumi Tulkošanas un terminoloģijas centra atalgojuma fondam, likvidējot Eiropas Savienības un citu starptautisko tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītāja, saimniecības nodaļas vadītāja, divu apkopēju un viena terminologa amata vietas, un samazināts finansējums komandējumiem, datortehnikas, kancelejas un saimniecības preču iegādei un tiks veikta nomājamās telpas platības samazināšana;

-530 385 lati – apakšprogrammā 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” samazināti izdevumi plānoto projektu īstenošanai;

-340 130 latu – apakšprogrammā 05.05.00 “Tirgus orientētie pētījumi” samazināti izdevumi plānoto projektu īstenošanai;

-189 185 lati – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” plānots samazināt projektu skaitu, kuru īstenošana notiek sadarbībā ar citu valstu zinātniskajiem institūtiem;

-6 777 lati – apakšprogrammā 06.02.00 “Izglītības valsts inspekcija” samazināti izdevumi ārvalstu komandējumiem un iestādes uzturēšanas izdevumiem;

-60 457 lati – apakšprogrammā 06.03.00 “Eiropas Savienības lietas starptautiskā sadarbība” tiek samazināts finansējums ārvalstu komandējumiem, dotācijai Eiropas Universitātes institūtam, kā arī atlīdzībai fiziskām personām, kuras tiek pieņemtas uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata;

-70 071 lats – apakšprogrammā 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” samazināti semināru un kursu organizēšanai nepieciešamie izdevumi: telpu īre, lektoru apmaksa un administratīvie izdevumi (telpu noformēšana, iekārtu noma, kancelejas preces). Šajā gadā netiks veikts pētījums „Sistēmas izstrāde neformālās izglītības atzīšanai” un ministrijas grafiskā standarta izstrāde. Par 50 % samazināts finansējums ministrijas Informācijas centra darbam un izglītības iestādēm nepieciešamo informatīvo materiālu izstrādei;

-4 139 lati – apakšprogrammā 09.01.00 “Sporta pārvalde” samazināti kapitālie izdevumi un komandējuma izdevumi;

-10 000 latu – apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri” VA „Nacionālais olimpiskais metodiskais centrs” samazinātas 3 štata vietas;

-82 758 lati – apakšprogrammā 09.04.00 “Sporta būves” samazināts plānotais atbalsts nacionālo sporta bāzu komunālo pakalpojumu segšanai, kā arī samazināts plānotais atbalsts sporta inventāra iegādei jaunuzceltajās sporta bāzēs;

-31 997 lati – apakšprogrammā 09.07.00 “Sporta pasākumi” samazināts plānotais atbalsts sporta federāciju pasākumiem, kā arī netiks veikts pētījums par jaunatnes sporta aktuālajiem jautājumiem;

-83 233 lati – apakšprogrammā 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” samazināts atbalsts biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” un SIA „Latvijas Olimpiskā vienība” administratīvo izdevumu segšanai;

-450 000 latu – apakšprogrammā 09.37.00 “Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai” samazināti izdevumi sacensību organizēšanai;

-7 071 lats – programmā 11.00.00 “Augstākās izglītības padome” samazināti līdzekļi atlīdzībai;

-42 239 lati – apakšprogrammā 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” Akadēmisko programmu aģentūrā likvidēta vakantā amata vieta un samazināts finansējums atalgojumam fiziskām personām, kuras tiek pieņemtas uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata;

-88 065 lati –apakšprogrammā 33.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” samazināti līdzekļi atlīdzībai;

Ÿ         -6 093 lati – apakšprogrammā 40.01.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi, jo precizējās projektu īstenošanas plāns granta līgumu „Stipendiju grantu shēma” un „Akadēmiskie pētījumi” īstenošanā.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         361 033 lati – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai daļēji kompensētu dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājumu un nodrošinātu  izglītības iestāžu darbību un sagatavošanu jaunajam mācību gadam;

Ÿ         9 513 lati – apakšprogrammā 02.05.00 “Profesionālās izglītības administrācija” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai apmaksātu ekspertu darbu izglītības programmu un iestāžu akreditācijā;

Ÿ         2 869 224 lati – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas un pasākumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, jo atlikumu pamatā veido saņemtās studiju maksas līdzekļi par visu 2007./2008. mācību gadu, izdevumi nepieciešami šī perioda studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātei, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai, Vidzemes augstskolai - atlīdzībai, precēm pakalpojumiem un pamatkapitāla veidošanai, kā arī stipendiju izmaksai no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;  

Ÿ         26 349 lati – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, jo Daugavpils Medicīnas koledžā ar studentu skaita palielināšanos kopmītņu telpu pārveidošanai par papildu mācību auditorijām nepieciešami izdevumi precēm un pakalpojumiem un pamatkapitāla veidošanai. Jēkabpils Agrobiznesa koledžai un Malnavas koledžai nepieciešams finansējums pakalpojumu sadārdzinājuma segšanai;

Ÿ         683 lati – apakšprogrammā 09.01.00 “Sporta pārvalde” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai samaksātu komunālos pakalpojumus;

Ÿ         1 220 latu – apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai apmaksātu komunālos pakalpojumus VA „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti”;

Ÿ         5 487 lati – apakšprogrammā 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu maksājumus par apkuri, gāzi un citiem pakalpojumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         9 892 lati – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi atbilstoši FM 2008.gada 3.marta rīkojumam Nr.244, lai īstenotu projektus “Vienota informācijas bāze ilgspējīga inovāciju politikas nodrošināšana” un “Baltijas valsts tīkls ”Sievietes zinātnē un augstākajās tehnoloģijās”;

Ÿ         63 504 lati – apakšprogrammā 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi atbilstoši FM 2008.gada 3.marta rīkojumam Nr.244, lai ministrijas Informācijas tehnoloģiju departaments no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembram turpinātu īstenot Eiropas Komisijas projekta „Twinning nacionālā atbalsta dienesta Latvijā darbības nodrošināšana no 2007.gada 1.septembra līdz 2008.gada 31.decembrim”  Transition Facility projektu Nr.2007/3359/001 -001 COM.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         30 211 lats – apakšprogrammā 04.02.00 “Atbalsts latviešu valodas apguvei” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai Latviešu valodas apguves valsts aģentūra nodrošinātu mācību līdzekļu (LAT 2 mācību grāmatu, darba burtnīcu, mācību līdzekļu pieaugušajiem) iegādi. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi veidojušies Transition Facility projektos: Nr.2005/017-495-03-01/01 un Nr.2005/017-495-03-01/01.

 

Zemkopības ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         703 lati – no programmas 28.00.00 “Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” veikta līdzekļu, kas paredzēti Pārejas programmas projektam "Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos", pārdale programmai 20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” Pārejas programmas projektam "Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos”;

Ÿ         230 000 latu – no programmas 27.00.00 “ Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība” veikta līdzekļu, kas paredzēti valsts investīciju projektam „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts”, pārdale programmai 28.00.00 “Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” valsts investīciju projektam „ZM darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un telpu atbilstībai darba aizsardzības prasībām”, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas ēkas „Augstceltne”, Republikas laukumā 2,  ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas nākošās kārtas realizāciju un divu liftu nomaiņu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” samazināti izdevumi, kas tiek finansēti no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, precēm un pakalpojumiem 451 023 latu apmērā un novirzīti PVD ekspertu atlīdzībai (t.sk. 363 446 latu atalgojumam);

Ÿ         programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” samazināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumi 160 000 latu apmērā un novirzīti atalgojuma izmaksām;

Ÿ         apakšprogrammā 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 1 326 867 latu apmērā un novirzīti 196 801 latu apmērā atlīdzībai, 996 351 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un 133 715 latu apmērā izdevumiem pamatkapitāla veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. 320 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, lai budžeta iestādēm nodrošinātu valsts atbalsta (subsīdiju) saņemšanu;

Ÿ         apakšprogrammā 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 21 241 latu apmērā un novirzīti 4 831 latu apmērā izdevumiem atlīdzībai un 16 410 latu apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai zinātniskajām institūcijām nodrošinātu valsts atbalsta (subsīdiju) saņemšanu pētījumu projektu, kas nepieciešami nozaru politikas izstrādei,  atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.41 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”;

Ÿ         apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” samazināti izdevumi, kas tiek finansēti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, precēm un pakalpojumiem 38 613 latu apmērā un novirzīti atlīdzības izdevumiem v/a „Lauksaimniecības datu centrs” ierēdņu un darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi atlīdzībai 4 706 latu apmērā, t.sk. atalgojumiem 4 704 latu apmērā un novirzīti izdevumiem precēm un pakalpojumiem 1 584 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 3 122 latu apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.372 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Studiju procesa modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšmetu grupā" finansēšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi atlīdzībai 7 072 latu apmērā, t.sk. atalgojumam 5 700 latu apmērā un novirzīti uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7 072 latu apmērā, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” finansēšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūra” samazināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumi 686 latu apmērā un novirzīti atalgojuma izmaksām;

Ÿ         apakšprogrammā 22.04.00 „Zinātne” samazināti izdevumi atlīdzībai 241 latu apmērā un novirzīti izdevumiem precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atalgojumam 362 latu apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.372 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” ESF apakšaktivitātes „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projekta "Jauniešu - bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū" finansēšanai;

Ÿ         apakšprogrammā 22.04.00 „Zinātne” samazināti izdevumi atalgojumam 191 latu apmērā un novirzīti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumiem;

Ÿ         apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” samazināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumi 67 264 latu apmērā un novirzīti izdevumiem atalgojumam;

Ÿ         apakšprogrammā 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 109 191 latu apmērā un novirzīti 44 548 latu uz izdevumiem atlīdzībai (tai skaitā 35 900 latu atalgojumam), 60 133 latu uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 4 510 latu uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, lai budžeta iestādēm nodrošinātu no Meža attīstības fonda atbalstīto projektu finansējuma saņemšanu atbilstoši Meža attīstības fonda padomes sēdēs nolemtajam;

Ÿ         programmā 26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” samazināti kārtējie izdevumi 1 000 000 latu apmērā un novirzīti subsīdijām un dotācijām atbilstoši MK 2008.gada 12. februāra rīkojumam Nr. 57 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nodrošinātu valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu atbilstoši 2007. gada 19. decembra grozījumiem Meliorācijas likuma 19. pantā;

Ÿ         programmā 26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” samazināti kārtējie izdevumi 708 879 latu apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 12 360 latu apmērā un novirzīti izdevumiem subsīdijām un dotācijām, lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nodrošinātu valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu atbilstoši 2007. gada 19. decembra grozījumiem Meliorācijas likuma 19. pantā;

Ÿ         programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 52 100 latu apmērā un novirzīti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumiem, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu un slimības pabalstu izmaksu;

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         94 641 014 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz šādām Zemkopības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām:

104 175 lati uz programmu 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”, tai skaitā 28 558 lati - atbilstoši MK  2008.gada 29.februāra rīkojumam Nr.96 Pārejas programmas projektu "Lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pielāgošana" un "Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos" un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Personāla izglītošana drošas un nekaitīgas pārtikas aprites nodrošināšanā”  finansēšanai un 75 316 lati – atbilstoši MK 2008.gada 27.maija rīkojumam Nr. 283 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” finansēšanai;

728 693 lati uz apakšprogrammu 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”, tai skaitā 140 545 lati – atbilstoši MK 2008.gada 29.februāra rīkojumam Nr.96 Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna tehniskajai palīdzībai, 5 198 lati – atbilstoši MK 12.marta rīkojumam Nr. 126 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Atbalsts datorizētas Vadības un informācijas sistēmas izveidei" finansēšanai, 572 408 lati – atbilstoši MK 2008.gada 12.maija rīkojumam Nr. 283 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un 10 542 lati – atbilstoši MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr. 346 Pārejas programmas projekta „Lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu administrēšanas un uzraudzības sistēmas stiprināšana” finansēšanai;

1 069 337 lati uz apakšprogrammu 22.02.00 „Augstākā izglītība”, tai skaitā 964 147 lati - atbilstoši MK 2008. gada 12. marta rīkojumam Nr.126 ERAF projekta "Zinātniskās infrastruktūras uzlabošana Latvijas Lauksaimniecības universitātē" un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē" finansēšanai, 9 945 lati – atbilstoši MK 2008.gada 27.maija rīkojumam Nr. 283 ESF projektu finansēšanai, 13 207 lati - atbilstoši MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr. 346 ESF projekta „Studiju procesa modernizācija pārtikas tehnoloģijā” un ”Ķīmijas moduļu modernizācija LLU inženierzinātņu studiju programmās” finansēšanai un 82 038 lati – ESF projekta „Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU”, ”Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē LLU” un "Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē" finansēšanai;

413 615 lati uz apakšprogrammu 22.04.00 „Zinātne”, tai skaitā 400 000 lati - atbilstoši MK 2008. gada 12. atbilstoši MK 2008. gada 17. aprīļa rīkojumam Nr.209 ERAF projekta „Augļu, ogu un augļu stādmateriāla audzēšanas un realizācijas risku samazinošu tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo iekārtu iegāde” un „Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” iekšējās infrastruktūras uzlabošana” finansēšanai, 222 lati -  atbilstoši MK 2008. gada 17. aprīļa rīkojumam Nr.209 ESF projekta "Jauniešu - bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū" finansēšanai un 13 393 lati - atbilstoši MK 2008.gada 20.jūnija rīkojumam Nr. 346 ERAF projekta "Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde" finansēšanai;

237 888 lati uz apakšprogrammu 25.01.00 „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”, atbilstoši MK 2008.gada 27.maija rīkojumam Nr.283 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)” finansēšanai;

1 181 829 lati programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība”, tai skaitā 75 876 lati - atbilstoši MK  2008.gada 29.februāra rīkojumam Nr.96 Pārejas programmas projekta "Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos" un ELVGF Garantiju daļas Lauku attīstības plāna tehniskajai palīdzības finansēšanai, 427 397 lati - atbilstoši MK 2008. gada 17. aprīļa rīkojumam Nr.209 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības un  EZF Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai un 678 556 lati – ERAF projekta "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam",  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības un  EZF Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai;

90 905 477 lati uz apakšprogrammu 29.05.00 „Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana”, tai skaitā 31 377 513 lati – atbilstoši MK 2008.gada 12.marta rīkojumam Nr.135 ELFLA pasākumu, kuru mērķis ir ilgtspējīga lauksaimniecības zemes izmantošana (mazāk labvēlīgu apvidu (MLA), NATURA 2000), finansēšanai, 14 352 lati - atbilstoši MK 2008.gada 17.aprīļa rīkojumam Nr.209 ELVGF Virzības daļas pasākuma „Vietējo rīcību attīstība” (iniciatīvas LEADER+ veida pasākums) projekta "Prasmju iegūšanas nodrošināšana" finansēšanai, 15 109 857 lati - atbilstoši MK 2008. gada 27. maija rīkojumam Nr.283 ELVGF Virzības daļas aktivitātes „Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību”  un ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” un Pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” finansēšanai un 32 087 770 lati - Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalsta pasākumu „Atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību” un „Atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām”, ELVGF Virzības daļas atklāto konkursu projektu „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos”, „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” un „Mežsaimniecības attīstība”, ELGF atdalīto papildus valsts tiešo maksājumu un ELVGF Garantiju daļas Lauku attīstības plānā 2004.-2006. gadam paredzēto pasākumu finansēšanai. Vienlaikus par 4 511 075 latiem paredzēta apropriācija budžeta apakšprogrammā 29.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu” – konsolidējamai pozīcijai – atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

Ÿ         -21 735 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 25.02.00 „Zivju fonds” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” Valsts vides dienesta ūdeņu bioloģisko resursu inspektoru materiālajai stimulēšanai par 2007. gadā veikto darbu zivju resursu aizsardzībā;

Ÿ         402 887 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas apakšprogrammu 22.02.00. „Augstākā izglītība”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

·          676 002 lati – apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” saskaņā ar MK 2008. gada 30. maija rīkojumu Nr. 302 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās" paredzētās apropriācijas pārdali starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” paredzēts transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 03.03.00 „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” Latvijas Lauksaimniecības universitātei zinātniskās darbības attīstības nodrošināšanai;

Ÿ         3 713 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar FM 2008. gada 4. februāra rīkojumu Nr.106 un 29. aprīļa rīkojumu Nr.521 paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kompensāciju izmaksu nodrošināšanai dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas apkarošanas laikā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         2 611 lats – programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, sakarā ar izcenojuma izmaiņām. Līdzekļi novirzīti, lai nodrošinātu EFSA (European Food Safety Authority – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) projekta „Dzīvnieku un pārtikas produktu Echinococcus, Trichinella, Cysticerus un Sarcocystis monitoringa un atskaišu saskaņotas sistēmas izveide Eiropas Savienībā” realizāciju;

Ÿ         75 870 latu - apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, tai skaitā:

26 400 latu – palielināti  Lauku atbalsta dienestam, sakarā ar izcenojuma izmaiņām.;

208 000 latu – palielināti v/a „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”, sakarā ar izcenojuma izmaiņām. Līdzekļi novirzīti preču un pakalpojumu izdevumu segšanai, atlīdzībai un pamatkapitāla veidošanai;

 -158 530 latu – samazināti v/a „Lauksaimniecības datu centrs”, sakarā ar to, ka no 2008. gada finansējums valsts budžeta apakšprogrammā 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” tiek pārdalīts starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem un finansēšanas plānu;

Ÿ         42 410 latu – apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka Valsts meža dienestam pieaudzis cirsmu uzmērīšanas apjoms, kā arī pieaudzis maksas pakalpojumu skaits par inventarizācijas elementu pārbaudi un meža zemes novērtējumu. Līdzekļi novirzīti preču un pakalpojumu izdevumu segšanai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izdevumiem;

Ÿ         52 168 lati – programmā 26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Lauku atbalsta dienestam, jo plānots Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas ieņēmumu palielinājums sakarā ar elektroenerģijas cenu sadārdzinājumu, atbilstoši MK 1998. gada 18. augusta noteikumiem Nr.310 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju  krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”;

Ÿ         49 636 lati – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība” palielināti Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no veiktajām fitosanitārajām pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai, jo salīdzinājumā ar plānoto palielinās nepieciešamība pēc fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un augu produkcijas eksportam, kā arī plānots, ka palielināsies ieņēmumi no pavairojamā materiāla fitosanitārajām pārbaudēm un atbilstības novērtēšanas augu pasu vai etiķešu izsniegšanai;

Ÿ         -2 160 000 latu – apakšprogrammā 29.05.00 „Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka intervence šobrīd nenotiek un tiek prognozēts, ka līdz gada beigām intervencē iepirkto krājumu realizācija nenotiks.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         87 793 lati – programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā 85 044 lati - atbilstoši FM 2008. gada 3. marta rīkojumam Nr. 244 Pārejas programmas projektu "Lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pielāgošana" un "Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana" realizācijas nodrošināšanai un 2 749 lati – lai nodrošinātu EFSA (European Food Safety Authority – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) projekta „Dzīvnieku un pārtikas produktu Echinococcus, Trichinella, Cysticerus un Sarcocystis monitoringa un atskaišu saskaņotas sistēmas izveide Eiropas Savienībā” realizāciju;

Ÿ         154 864 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība tai skaitā:     154 064 lati - Pārejas programmas projektu „Pielāgošanās Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana”, „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana” un „Lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu administrēšanas uzraudzības sistēmas stiprināšana” realizācijas nodrošināšanai un 800 lati – no ieņēmumiem no Eiropas Komisijas par standarta maksājumu Latvijas valstij par katru pienācīgi aizpildīto saimniecības darbības pārskatu (līdzekļi paredzēti zemnieku saimniecībām un citiem konsultantiem par datu iegūšanu un sagatavošanu);

Ÿ         135 848 lati – programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošanas un uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas programmas projektu "Pielāgošanās Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana", "ZM administratīvās kapacitātes stiprināšana nacionālās pārtikas politikas attīstībai" un "Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos" realizācijas nodrošināšanai.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -700 000 latu – programmā 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” samazināti Pārtikas un veterinārajam dienesta izdevumi atlīdzībai 61 253 latu, tai skaita atalgojumam 49 362 latu (samazinot finansējumu 36 vakantām amata vietām), precēm un pakalpojumiem 610 497 latu un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 28250 latu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēde nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -418 762 lati - apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” samazināti izdevumu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēde nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§), tai skaitā:

-60 291 lats – v/a „Lauksaimniecības datu centrs” atlīdzībai 1500 latu, tai skaitā atalgojumam 1 209 latu, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 3 026 latu un izdevumiem pamatkapitāla veidošana 55 765 latu;

-49 025 lati – v/a „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

-309 446 lati - Lauku atbalsta dienesta izdevumi atlīdzībai 23 946 latu, tai skaitā atalgojumam 19 297 latu (samazinot finansējumu 6 vakantām štata vietām), izdevumi precēm uz pakalpojumiem 210 500 latu un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 75 000 latu;

Ÿ         -37 000 latu – apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” samazināti Latvijas lauksaimniecības universitātes izdevumi pamatkapitāla veidošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēde nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -55 561 lats – apakšprogrammā 22.05.00 „Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai” samazināti izdevumi dotācijai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēde nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -1 052 440 latu – apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” samazināti Valsts meža dienesta izdevumi atlīdzībai 782 440 latu, tai skaitā atalgojumam 630 542 latu (samazinot finansējumu 23 vakantām štata vietām), izdevumiem precēm un pakalpojumiem 153 000 latu un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 117 000 latu,  atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -100 000 latu – apakšprogrammā 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Meža attīstības fondam, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -103 081 lats – apakšprogrammā 25.01.00 „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” samazināti izdevumi, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§), tai skaitā;

-52 081 lats – Valsts zivsaimniecības pārvaldei precēm un pakalpojumiem 40 926 latu un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 11 155 latu;

-51 000 latu - Zivju resursu aģentūrai precēm un pakalpojumiem 27 000 latu un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 24 000 latu;

Ÿ         -57 625 lati – programmā 26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” samazināti izdevumi atlīdzībai 15 000 latu un subsīdijām uz dotācijām 42 625 latu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -240 023 lati – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība” samazināti izdevumi, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§), tai skaitā:

   -55 228 lati - Ciltsdarba valsts inspekcijas precēm un pakalpojumiem;

-184 795 lati - Valsts augu aizsardzības dienesta precēm un pakalpojumiem 137 795 lati un pamatkapitāla veidošanai 47 000 lati;

Ÿ         -506 772 lati – programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošanas un uzraudzība” samazināti Zemkopības ministrijas centrāla aparāta izdevumi precēm un pakalpojumiem 357 672 latu, starptautiskai sadarbībai – 49 100 latu un pamatkapitāla veidošanai 100 000 latu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēde nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§);

Ÿ         -1 321 675 lati – apakšprogrammā 29.05.00 „Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana” samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr.45, 31.§).

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         2 154 104 lati – apakšprogrammā 29.05.00 „Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana” saskaņā ar FM 2008. gada 21. maija rīkojumu Nr.606 izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi no intervences krājumu pārdošanas, lai nodrošinātu valsts atbalstu par vaislas sivēnmāšu un slaucamo govju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un par valsts ciltsgrāmatā ierakstīto un ierakstīšanai sagatavoto vaislas sivēnmāšu un slaucamo govju produktivitātes analīzi.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         134 335 lati – apakšprogrammā 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi, kas radušies 2006. gadā no ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām. Līdzekļi tiks novirzīti SAPARD programmas 1.2. apakšprogrammas „Lauksaimniecības zemju apmežošana” ietvaros noslēgto atlikušo līgumu apmaksai;

Ÿ         15 670 latu – apakšprogrammā 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi. Līdzekļi novirzīti degvielas sadārdzinājuma segšanai un ārštata darbinieku apmaksai, jo saistībā ar arvien pieaugošo interesi par meža apsaimniekošanu un ES finansējuma apguvi, Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojuma centram nepieciešams pieaicināt papildus konsultantus un mācībspēkus, kas konsultē un apmāca darbiniekus un mežsaimniekus par atbalsta programmām mežsaimniecības nozarē;

Ÿ         2 160 000 latu – apakšprogrammā 29.05.00 „Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi no intervences krājumu pārdošanas, lai nodrošinātu valsts atbalstu par vaislas sivēnmāšu un slaucamo govju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un par valsts ciltsgrāmatā ierakstīto un ierakstīšanai sagatavoto vaislas sivēnmāšu un slaucamo govju produktivitātes analīzi.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         8 715 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums, kas radušies no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem no EK par standarta maksājumu Latvijas valstij par katru pienācīgi izpildīto saimniecības darbības pārskatu. Līdzekļi paredzēti zemnieku saimniecībām un citiem konsultantiem par datu iegūšanu un sagatavošanu.

 

Satiksmes ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         4 093 516 lati – no programmas 43.00.00 “2007. - 2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti” veikta līdzekļu pārdale programmai 03.00.00 “Nozares vadība” atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.45  31.§ 6. punkts), lai valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts” kompensētu lauku apvidos  preses izdevumu piegādes pakalpojumu radītos zaudējumus 2007.gadā;

Ÿ         2 987 249 lati – no programmas 43.00.00 „2007. - 2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti” veikta līdzekļu pārdale programmas 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” projektiem „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1. projekts” 2 366 341 lata apmērā un „E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš” 620 908 latu apmērā, lai turpinātu darbus un nodrošinātu veiksmīgu to pabeigšanu, kuriem saskaņā ar Ministru kabinetā nolemto tika palielināta projektu nacionālā līdzfinansējuma daļa (MK 10.10.2006. sēdes protokols Nr.52 36.§ un 18.12.2007. sēdes protokols Nr.70  46.§);

Ÿ         44 657 lati – no programmas 43.00.00 „2007. - 2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti” veikta līdzekļu pārdale programmas 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” projektam „Liepājas ostas pievadceļu (dzelzceļš un autoceļš) rekonstrukcija”, jo daži maksājumi, kurus bija paredzēts veikt 2007.gadā tika veikti 2008.gadā un līdz ar to 2008.gada valsts budžetā plānotais finansējums ir nepietiekams projekta īstenošanai;

Ÿ         33 466 lati – no programmas 43.00.00 „2007. - 2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti” veikta līdzekļu pārdale programmai 37.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti” projektiem „Tehniskā palīdzība transporta sektoram”  9 137 latu  apmērā un „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai” 24 329 latu apmērā, jo daži 2007.gadā paredzētie maksājumi tika veikti 2008.gadā un līdz ar to 2008.gada valsts budžetā plānotais finansējums ir nepietiekams projektu īstenošanai;

Ÿ         288 665 lati – no programmas 43.00.00 „2007. - 2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti” veikta līdzekļu pārdale programmai 45.00.00 „Austrumu – Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība” projekta „1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” īstenošanai  1 300 000 latu. Šis projekts tika atbalstīts no vadošās iestādes puses, jo ceļa posma tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā „apmierinošs”, tas ir nolietojies visā posma garumā un vidēji 10 nedēļas gadā tiek slēgts smagsvara transportlīdzekļu satiksmei klimatisko apstākļu dēļ un tas savukārt kavē uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Rekonstruējot asfaltbetona segumu visā tā garumā uzlabosies saimnieciskie sakari starp Daugavpili un Rīgu, kā arī daļēji tiks  atslogota satiksme pa valsts galveno autoceļu A6 (Daugavpils šoseja). Šī gada 11.jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums par autoceļu rekonstrukciju „Autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate (Rite – Apserde) rekonstrukcija km 75.0 – 84.8” un darbu izpildītājam jāsamaksā avanss un pirmais maksājums par paveiktajiem darbiem. Vienlaicīgi programmas ietvaros projektam „Autoceļa E 22, posms Tīnūži – Koknese” atbilstoši naudas plūsmām un darbu grafikiem palielināti izdevumi par 5 235 187 latiem, bet projektam „Autoceļa E 22, posms Ludza - Terehova” ir samazināti izdevumi par 6 246 522 latiem, jo ir aizkavējusies Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta apstiprināšana un nav līdz galam atrisināts jautājums par nacionālā līdzfinansējuma avotiem un apjomu;

Ÿ         29 600 latu – no programmas 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 09.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, lai nodrošinātu iemaksas 2008.gadā, kuras ir pieaugušas sakarā ar valūtas kursa svārstībām un iepriekšējā gadā izveidojušos parādu nepietiekošā finansējuma dēļ, saskaņā ar noslēgtajām vienošanām Dzelzceļa sadarbības organizācijā (OSŽD) par 6600 latiem, Starptautiskajā dzelzceļa pārvadātāju starpvalstu organizācijā (OTIF) par 2000 latiem, Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) par 100 latiem, Starptautiskā telekomunikāciju organizācija (ITU) par 20 000 latiem, Eiropas transporta ministru konference (ECMT) par 500 latiem, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) par 200 latiem, Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS) par 200 latiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         programmā 08.00.00 „Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi 11 650 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi, lai segtu komunālos maksājumus un nodrošinātu pārējos kārtējos izdevumus, jo tika lauzts īres līgums ar lielāko nomnieku;

Ÿ         programmā 12.00.00 „Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 322 latu apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai (atalgojumiem 3 483 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 839 lati), pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām”. Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta 11.punkta prasībām Valsts dzelzceļa administrācija ir atbildīga par dzelzceļa infrastruktūras radītā riska izvērtēšanu. 2008.gadā plānots veikt dzelzceļa vides aizsardzības politikas un rīcības programmas novērtēšanu un pārskatīšanu, kā arī  dzelzceļa infrastruktūras radītā apdraudējuma aprēķinu veikšanu divos iecirkņos.    Latvijā ir mazs speciālistu skaits, kas kvalitatīvi  un par pieņemamu cenu varētu veikt šos darbus. Ņemot vērā minēto situāciju, Valsts dzelzceļa administrācija vēl 2007.gadā veica savu darbinieku apmācību pēc Dānijas kompānijas COWI izstrādātās metodikas ”Riska novērtējums dzelzceļa mezglos un iecirkņos”. Tādejādi iestādē  strādā sertificēti speciālisti, kuri apguvuši  starptautiski atpazīstamas firmas metodiku, un, kas ļauj veikt zināmu darba apjomu pašu spēkiem, strādājot paaugstinātas intensitātes apstākļos un  ieekonomējot budžeta līdzekļus;

Ÿ         programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība” samazināti izdevumi 797 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un palielināta par šo summu atlīdzība, lai varētu nomaksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

Ÿ         programmas 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammā 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” samazināti izdevumi 3 106 528 latu apmērā kapitāliem izdevumiem un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu valsts galveno autoceļu uzturēšanas izdevumus, kas iepriekš nebija paredzēti un saistās ar asfaltēto segu virsmas apstrādi;

Ÿ         programmā 39.00.00 „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs” samazināti kapitālie izdevumi 275 latu apmērā un palielināta atlīdzība, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām”, lai varētu samaksāt prēmijas pēc darbinieku novērtēšanas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

Ÿ         programmā 40.00.00 „Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi 35 000 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 000 latu apmērā, lai segtu radušās papildus izmaksas komunāliem maksājumiem un degvielas cenu kāpumu un 30 000 latu apmērā atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 18 220 latu apmērā ierēdņu un darbinieku darbības nodrošināšanai saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām”, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pabalstiem ierēdņiem bērna piedzimšanas gadījumā.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         26 586 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale programmai 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība”, lai veiktu maksājumus atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apstiprinātās nacionālās programmas 5.1.„Atbalsts programmas vadībai” aktivitātes 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” nosacījumiem (Ministru kabineta 2008. gada 10. maija rīkojums Nr.255);

Ÿ         200 000 latu – pārdalīti no 74. resora programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” programmai 45.00.00 „Austrumu – Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība” projekta „Zemes iegāde dzelzceļa projektiem” īstenošanai, lai iegādātos nekustamo īpašumu Aizkraukles rajonā, tajā skaitā zemi, valsts vajadzībām Kohēzijas fonda projekta „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)” īstenošanai (Ministru kabineta 2008. gada 10. maija rīkojums Nr.256);

Ÿ         26 717 lati – pārdalīti no 74. resora programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” programmai 03.00.00 „Nozares vadība” kapitālajiem izdevumiem speciālās lietvedības programmas iegādei, Pandas antivīrusu un tīkla aizsardzības (programmatūra ar vadības programmatūras moduli) un Pandas Gatedefender (tehniskais risinājums un programmatūra) programmu licenču derīguma termiņu pagarināšanai (Ministru kabineta 2008. gada 10. maija rīkojums Nr.256).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         190 000 latu – programmā 03.00.00 “Nozares vadība” palielināti maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ieņēmumi no zemes nomas līgumiem ir lielāki kā plānots iepriekš. Šie ieņēmumi tiek novirzīti kārtējo izdevumu segšanai sakarā ar cenu kāpumu valstī un izdevumu pieaugumu komunāliem maksājumiem (ūdens, apkure).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

·        4 564 733 lati – programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projektiem „E67 Via Baltica, posms Ķekava - Iecava” par 804 768 latiem (Finanšu ministrijas 2008. gada 31. marta rīkojums Nr.371), „E67 Via Baltica, Gauja - Lilaste (Ādaži)”  par 303 733 latiem (Finanšu ministrijas 2008. gada 21. aprīļa rīkojums Nr.421) atmaksai valsts pamatbudžetam par iepriekšējos gados ieguldītajiem valsts budžeta līdzekļiem projektu realizācijai. Projektam „Lidostas "Rīga" pievadceļš” paredzēta atmaksa valsts pamatbudžetam 532 568 latu apmērā un, lai veiktu apmaksu par paveicamajiem būvdarbiem projekta „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1. projekts” ietvaros,  nepieciešami papildu 5 736 989 latu, jo EK lēmuma grozījumos tika apstiprināts, ka starpposma maksājumus drīkst palielināt līdz 90% no Eiropas Komisijas maksājumu daļas (iepriekš paredzēto 80% vietā), savukārt projektam „E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš”, atbilstoši aktualizētai naudas plūsmas prognozei, atmaksa valsts pamatbudžetam samazināta par 2 813 325 latiem, kura tiks plānota un veikta 2009.gadā;  

·        2 877 847 lati – programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projektiem „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināļiem” par 2 064 000 latu, „Liepājas ostas pievadceļu (dzelzceļš un autoceļš) rekonstrukcija” par 813 847 latiem, jo daži 2007.gadā paredzētie maksājumi tika veikti 2008.gadā, jo līgumā paredzētie darbi netika izpildīti, un līdz ar to iepriekš 2008.gada plānotais finansējums ir nepietiekams;

·        33 033 lati – programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti” atbilstoši prognozētajām  naudas plūsmām palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projektiem „Tehniskā palīdzība transporta sektoram”, „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai” kapitāliem izdevumiem par 319 777 latiem, bet samazināta atmaksa valsts pamatbudžetam par iepriekšējos gados ieguldītajiem līdzekļiem šiem projektiem par 286 744 latiem, kuras atmaksa tiks plānota 2009.gadā. 2007.gadā līgumā paredzētie darbi netika izpildīti paredzētajā apjomā, maksājumi tika veikti 2008.gadā un līdz ar to iepriekš 2008.gada plānotais finansējums ir nepietiekams;

·        –12 493 746 lati – programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” atbilstoši prognozētajām  naudas plūsmām samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projektam „Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora posmā Latvijā” par 832 823 latiem, jo plānotajā termiņā netika atjaunota gulšņu piegāde un tādēļ arī darbu izpildes grafikā ir izmaiņas, projektam „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija” samazināti kapitālie izdevumi par  13 219 040 latiem, jo darbuzņēmēja darbu izpilde nenotiek atbilstoši iesniegtajam grafikam, projektam „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija” palielināti kapitālie izdevumi par 1 558 117 latiem, jo daži 2007.gadā paredzētie maksājumi tika veikti 2008.gadā un līdz ar to iepriekš 2008.gada plānotais finansējums ir nepietiekams projekta īstenošanai;

·        –376 702 lati – programmā 35.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai” samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projektam „VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija, jo tehnisku sarežģījumu dēļ ir radusies novirze plānoto darbu izpildes grafikā;

·        –407 626 lati – programmā 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti”, samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projektam „Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes uzlabošana” par 407 626 latiem, jo atbilstoši precizētajām naudas plūsmām līdzekļu atmaksa Ventspils brīvostas pārvaldei paredzama 2009.gadā.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ         10 000 000 latu – programmā 31.00.00 “Sabiedriskais transports” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai daļēji nodrošinātu zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam un Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.672 ”Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokols Nr.45 31.§ 2. punkts);

Ÿ         13 000 000 latu programmā 03.00.00 “Nozares vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai atpirktu akcijas no akciju sabiedrības ”Pasažieru vilciens”, pārveidojot to par valsts kapitālsabiedrību. Akciju atpirkšanu varēs apmaksāt tikai pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” tādā pat apmērā veiktā maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos (Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokols Nr.45 31.§ 18.punkts).

Finansējuma samazinājums

Ÿ         –146 681 lats – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem precēm un pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (MK  protokols Nr.45 31.§);

Ÿ         –280 000 latu – programmā 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” samazināti izdevumi valsts autoceļu fonda pārvaldīšanai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (MK protokols Nr.45 31.§);

Ÿ         –20 000 latu – programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība” samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem precēm un pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (MK protokols Nr.45 31.§);

Ÿ         –265 937 lati – programmā 44.00.00 „Aviācijas drošības, glābšanas un medicīnisko palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā „Rīga”” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (MK protokols Nr.45 31.§);

Ÿ         –201 707 lati – programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, jo projektam „Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora posmā Latvijā” plānotajā termiņā netika atjaunota gulšņu piegāde, tādēļ arī darbu izpildes grafiks ir izmainīts (MK protokols Nr.45 31.§);

Ÿ         –130 553 lati – programmā 42.00.00 „Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar 2006. gada 11. augustā noslēgtajā līgumā Nr.VPD1/ERAF/CFLA/06/NP/1.3/000001/001 starp Satiksmes ministriju un Centrālo finanšu līgumu aģentūru noteikto šī gada finansējuma apjomu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 1. jūlija sēdē nolemtajam (MK protokols Nr.45 31.§);

Ÿ         –71 062 360 latu – programmā 43.00.00 „2007.-2013.gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti” samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projektam „Autoceļa E22, posms Tīnūži – Koknese” par 52 214 662 latiem un projektam „Autoceļa E22, posms Ludza - Terehova” par 26 295 251 latu,  jo kavējas to apstiprināšana un nav pilnībā atrisināts jautājums par nacionālo finansējumu un tā avotiem (MK protokols Nr.45 31.§).

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         361 088 lati – programmā 03.00.00 “Nozares vadība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, tajā skaitā par 204 928 latiem palielināta atlīdzība t.sk. atalgojumam 140 000 lati ierēdņu un darbinieku darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz  2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām” un par 106 160 latiem palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu kārtējos izdevumus (sakari, degvielas sadārdzinājums, reprezentācijas), no tiem     12 000 latu, lai pasūtītu pētījumu, kura ietvaros tiktu realizēts vispusīgs, kvalitatīvs un neatkarīgs komunikācijas audits, kas nepieciešams, lai novērtētu Satiksmes ministrijas pastāvošo praksi komunikācijā ar dažādām tiešajām un netiešajām mērķa grupām, komunikācijas stratēģijas izstrādei, 44 160 latu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu konstatēto trūkumu novēršanai. Par 50 000 latiem palielināti kapitālie izdevumi, lai iegādātos programmatūru nekustamā īpašuma uzskaites sistēmas izveidošanai;

Ÿ         5 587 lati – programmā 08.00.00 “Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi 5 587 latu apmērā, lai nomaksātu komunālos maksājums sakarā ar sadārdzinājumu;

Ÿ         16 472 lati – programmā 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas izmaksas;

Ÿ         46 165 lati – programmā 41.00.00 „Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu ar pakalpojumu izmaksu pieaugumu saistītos izdevumus, lai piesaistītu ārvalstu ekspertus, kuru bāzes vieta atrodas ārvalstīs, uzraudzības funkciju nodrošināšanai daļai no LR Civilo gaisa kuģu reģistrā esošiem gaisa kuģiem, lai nodrošinātu Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi, jo Eiropas Komisijas standartizācijas audits, ko saskaņā ar regulu 736/2006 veica Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA), ziņojumā norādīja uz valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” aviācijas personāla skaitliskā sastāva nepietiekamību starptautiskos standartos noteikto gaisa kuģu lidotspējas uzraudzības procedūru veikšanai. Līdzekļus tiek plānots izlietot, lai nodrošinātu angļu valodas zināšanu līmeņa pārbaudes pilotiem on-line režīmā, kuri veic lidojumus kontrolējamā gaisa telpā, noslēdzot līgumu ar Mayflower koledžu (Lielbritānija), kurā  šiem mērķiem ir speciāli izveidota un sertificēta aviācijas angļu valodas eksāmenu datu bāze, jo  Latvijā šāda datu bāze nav izveidota.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (ja ministrijai jau ir palielināta apropriācija ar Finanšu ministrijas rīkojumu)

Ÿ         927 188 lati – programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi novirzīti pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” par iepriekšējos gados ieguldītajiem līdzekļiem Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība” realizācijā (Finanšu ministrijas 2008. gada 31. marta rīkojums Nr.371);

Ÿ         125 099 lati – programmā 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” izdevumu segšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai atbilstoši precizētajām naudas plūsmām un darbu izpildes grafikiem veiktu avansa maksājumu Liepājas SEZ pārvaldei projekta „Izpēte TEN-T ostu projektu infrastruktūras uzlabošanai (Rīga, Liepāja, Ventspils)” ietvaros (Finanšu ministrijas 2008. gada 21. aprīļa rīkojums Nr.421).

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas (pārējie gadījumi)

Ÿ         3 033 302 lati – programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         –1 238 341 lats – programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” samazināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         6 159 123 lati – programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         2 551 881 lats – programmā 35.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

Ÿ         30 221 lats – programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām.

Citas izmaiņas

Ÿ         10 084 lati – programmā 26.00.00 „Ostu attīstības fonds” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Latvijas Ostu padomes lēmumu, kura apstiprināja Ostu attīstības fonda 2008.gada budžetu 130 851 latu apmērā (Latvijas Ostu padomes 2007.gada 7.novembra sēdes protokols Nr.7). Palielināti izdevumi atlīdzībai par 15 084 latiem (par 10 084 latiem palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un 5 000 latu pārdalīti izdevumi no precēm un  pakalpojumiem), lai sekretariātā varētu piesaistīt ostu speciālistus ar atbilstošu izglītību, kuri pārstāvētu sekretariātu darba grupās saistībā ar ugunsdrošības noteikumu ievērošanas un apsardzes nodrošināšanu ostās, statistikas veidošanu u.c. ar ostu lietām saistītiem jautājumiem. Valsts pamatbudžeta ieņēmumos tiks veiktas ostu pārvalžu iemaksas, lai nodrošinātu programmas darbību;

·          programmai 43.00.00 precizēts programmas nosaukums uz „2007.–2013. gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti”.

 

Labklājības ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ         47 844 lati - no apakšprogrammas 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā (2008.-2010.gads)” īstenošanai (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 36 304 lati), izveidojot jaunu apakšprogrammu 01.09.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.-2013.)”,  lai nodrošinātu finansējuma plānošanu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodam atsevišķā apakšprogrammā;

Ÿ         11 615 lati - no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” veikta līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām, jo pieprasījums pēc rehabilitācijas pakalpojumiem „Atkarībā no psihoaktīvām vielām esošo pieaugušo un bērnu sociālā rehabilitācija un reintegrācija” un „Atbalsts pakalpojuma pieejamībai cilvēktirdzniecības upuriem” nesasniedza plānoto, apakšprogrammai 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” Sociālo pakalpojumu pārvaldei izdevumiem atlīdzībai 11 615 latu apmērā, tajā skaitā izdevumiem darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām;

Ÿ         2 542 711 lati – no programmas 20.00.00. “Valsts sociālie pabalsti” veikta līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, tai skaitā 1 407 711 latu apmērā invalīda kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu (vidēji mēnesī no 7,4 tūkst. personām līdz 5,3 tūkst. personām),        57 000 latu apmērā piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu (vidēji mēnesī no 8,3 tūkst. personām līdz 7,5 tūkst. personām), 110 000 latu apmērā ģimenes valsts pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu (vidēji mēnesī no 390 tūkst. personām līdz 379,3 tūkst. personām), 100 000 latu apmērā bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar prognozēto pabalsta apmēra samazinājumu (vidēji mēnesī no 451,00 lata līdz 440,23 latiem), 300 000 latu apmērā sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar prognozēto pabalsta apmēra samazinājumu (vidēji mēnesī no 50,35 latiem līdz 48,81 latam), 500 000 latu apmērā pabalsta un atlīdzības aizbildnim izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazinājumu (vidēji mēnesī no 10,7 tūkst. personām līdz 9,3 tūkst. personām) un 68 000 pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar prognozēto pabalstu saņēmēju skaita samazinājumu (vidēji mēnesī no 1,2 tūkst. personām līdz 1,1 tūkst. personām), vienlaikus palielinot izdevumus šādās programmās un apakšprogrammās:

105 326 lati – programmai 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, lai nodrošinātu politiski represēto personu pensiju izmaksas saistībā ar pensijas atvieglojuma vidējā apmēra palielināšanos no 45 latiem līdz 50 latiem (106 445 latu apmērā), vienlaikus samazinot izdevumus Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazinājumu no 88 personām līdz 78 personām (1 119 latu apmērā),

40 000 latu - apakšprogrammai 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu padziļinātu sociālo rehabilitāciju 16 bērniem 60 dienu rehabilitācijas kursā, kuri cietuši no vardarbības un gadījumos, kad par šo vardarbību ierosināts kriminālprocess,

1 145 674 lati – apakšprogrammai 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” sociālās aprūpes centru ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai  108 885 latu apmērā (precēm un pakalpojumiem), sociālā aprūpes centra ”Iļģi” ugunsgrēkā cietušās ēkas 1. un 2. stāva renovācijas pabeigšanai un aprīkojuma iegādei 369 064 latu apmērā (precēm un pakalpojumiem), līdzfinansējuma nodrošināšanai par uzturēšanos grupu mājās 2008.gadā klientiem izveidotajām papildus vietām 22 725 latu apmērā (subsīdijām un dotācijām), ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem līgumorganizācijās 145 000 latu apmērā (subsīdijām un dotācijām) un Kuldīgas rajona Alsungas pagasta „Gudenieki” bijušā bērnudārza telpu renovācijai 500 000 latu apmērā (izdevumi pamatkapitālam), lai izveidotu aprūpes iespējas 100 klientiem, tai skaitā nodrošinot sociālās aprūpes centra „Reģi” ugunsgrēkā cietušajiem klientiem piemērotus dzīves apstākļus. Ņemot vērā, ka Kuldīgas rajona Alsungas pagasta „Gudenieki” bijušā bērnudārza telpu renovācijai izmaksas aprēķinātas robežās no 847,0 tūkst. latiem līdz 981,0 tūkst. latiem, sagatavojot budžeta pieprasījumu 2009.gadam, Labklājības ministrija turpmāko projekta finansējumu nodrošinās, pārdalot finansējumu esošo programmu ietvaros,

1 251 711 lati - apakšprogrammai 05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana” rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem novēršanai (subsīdijas un dotācijas).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

·        35 000 latu - apakšprogrammā 01.01.00 „Nozares vadība” samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai saistībā ar maksājumiem starptautiskajai darba organizācijai (ILO) 2008.gadā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu par apkuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju, informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, īri un nomas maksu;

·        Apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” veikta izdevumu pārdale, tai skaitā:

5 234 lati - samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem saistībā ar klientu skaita samazināšanos sociālās aprūpes centrā „Reģi” (2008.gada pirmajā pusē 60 plānoto klientu vietā bija iespēja uzturēties tikai 15 klientiem) un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem,

299 964 lati - samazināti izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojumiem 227 082 latu apmērā, jo sociālās aprūpes centros ir liels vakanto amata vietu skaits un sociālās aprūpes centros strādā pensionāri un invalīdi, kuriem ir samazinātas sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes, un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 31 075 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 226 120 latu apmērā un pamatkapitāla veidošanai 42 769 latu apmērā, lai novērstu ārkārtas situāciju sociālās aprūpes centru apkures sistēmās („Allaži”, „Mēmele”, „Veģi”, „Īle”, „Lubāna”) un nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem līgumorganizācijās;

·          518 lati - apakšprogrammā 05.04.00 “Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām pasākumam „Sociālā darba speciālistu sagatavošana 2007/2008. mācību gadā”, jo  līgumi par sociālā darba speciālistu sagatavošanu ir noslēgti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots, palielinot izdevumus atlīdzībai 518 latu apmērā, tajā skaitā izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem, un kompensācijām;

·          4 100 latu - apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 3 300 latu, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās darbinieku sociālās garantijas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā;

·          16 627 lati - apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 14 471 latu apmērā, lai nodrošinātu telpu nomu un uzturēšanu saistībā ar  izdevumu sadārdzinājumu, un palielināti izdevumi starptautiskai sadarbībai 2 156 latu apmērā dalības maksas veikšanai World Association of Public Employment Services (WAPES) saistībā ar 2008.gadā veiktajiem grozījumiem WAPES statūtos;

·          90 797 lati - apakšprogrammā 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi atlīdzībai 31 679 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 25 530 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 53 039 latu apmērā un sociālajiem pabalstiem 6 079 latu apmērā, lai nodrošinātu ergoterapeitu konsultāciju sniegšanu un pilotprojekta „Profesionālā apmācība elektroniskās apmācības formā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju” ietvaros bezdarbnieku profesionālo apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanu;

·        8 522 lati - apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.257 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” samazināti izdevumi dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklātā projekta konkursa ietvaros apstiprinātā projekta „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” īstenošanu;

·        Programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” ietvaros veikta izdevumu pārdale (sociālie pabalsti), tai skaitā:

-1 180 000 latu - bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar prognozēto pabalsta apmēra samazināšanos (vidēji mēnesī no 40,54 latiem līdz 35,81 latiem),

-243 000 latu - piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām saistībā ar prognozējamo saņēmēju skaita samazināšanos (vidēji mēnesī no 8,3 tūkst. personām līdz 7,5 tūkst. personām),

1 305 000 latu - bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar prognozēto pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos  (vidēji mēnesī no 0,8 tūkst.  personām  līdz 1,4 tūkst. personām),

40 000 latu - kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar prognozēto atlīdzības apmēra palielināšanos (vidēji mēnesī no 40,50 latiem līdz 55,67 latiem),

78 000 latu - pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar prognozēto saņēmēju skaita palielināšanos;

·      31 233 lati  - apakšprogrammas 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.371 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem, lai nodrošinātu ierēdņu un darbinieku sociālās garantijas.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

13 390 828 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

·      242 364 lati - apakšprogrammai 01.09.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.-2013.)” ES fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/P „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā (2008. - 2010.gads)” īstenošanai;

Ÿ       15 668 lati - apakšprogrammai 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība“ projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 29.februāra rīkojumu Nr.97;

Ÿ       562 616 lati - apakšprogrammai 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi”  grantu shēmas “Sociālā darba speciālistu apmācības“ projektu īstenošanai 73 654 latu apmērā, grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” projektu īstenošanai 481 906 latu apmērā un grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” projektu īstenošanai 7 056 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.255;

Ÿ       694 985 lati - apakšprogrammai 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana”, tai skaitā:

644 591 lats - nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešana” projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” īstenošanai 312 947 latu apmērā un projekta „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” īstenošanai 331 644  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 29.februāra rīkojumu Nr.97 un Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230,

50 394 lati – atklātā konkursa projekta „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” īstenošanai 9 790 latu apmērā un atklātā konkursa projekta „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” īstenošanai 40 604 latu apmērā” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230;

Ÿ      9 382 316 lati - apakšprogrammai 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”, lai nodrošinātu atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF finansētajiem projektiem atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļu pārdali 2008.gadā;

Ÿ       112 679 lati - apakšprogrammai 07.08.00 „Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”, tai skaitā:

81 859 lati - nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.230 un Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.255,

30 820 latu - nacionālās programmas ”Citi tehniskās palīdzības pasākumi“ projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai 19 124 latu apmērā un projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai 11 696 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumu Nr.255;

·          339 117 lati (t.sk. 23 895 Ls neattiecināmās izmaksas) - apakšprogrammai 07.10.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007.-2013.)” darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4. pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.2.aktvitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” projekta „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un daba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai;

·          802 481 lats - apakšprogrammai 07.11.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007.-2013.)”,  lai nodrošinātu atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF finansētajiem projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā, tai skaitā pa projektiem:

            552 500 latu - darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.1. aktivitātes „Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi” 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” projektam „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”,

152 058 lati - darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” projektam „NVA kapacitātes pilnveide”,

97 923 lati – darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.3. aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana” 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana” projektam „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana”;

·          179 690 latu - apakšprogrammai 07.12.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.-2013.)” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.6. prioritātes „Tehniskā palīdzība” 1.6.1. pasākuma „Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai” 1.6.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras - sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda īstenošanai” īstenošanai;

·          935 206 lati - apakšprogrammai 07.13.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007.-2013.)” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektu īstenošanai, tai skaitā:

749 037 lati (tai skaitā 99 037 Ls neattiecināmās izmaksas) - papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.1. aktivitātes „Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi” 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” īstenošanai,

186 169 lati (tai skaitā 7 277 Ls neattiecināmās izmaksas) - papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” projekta „NVA kapacitātes pilnveide” īstenošanai;

·          123 706 lati - apakšprogrammai 21.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie pasākumi darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošanai (2007.-2013.)” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.3. aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana” 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana” projekta „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” īstenošanai;

40 556 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 05.37.00 ”Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” Sociālās integrācijas valsts aģentūrai izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 32 690 latu apmērā, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas palielināšanu no š.g. 1.septembra;

-22 094 lati – no apakšprogrammas 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” veikta līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus atlīdzībai 21 256 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumiem 15 213 latu apmērā, un precēm un pakalpojumiem 838 latu apmērā, uz Ekonomikas ministrijas programmu 20.00.00 „Būvniecība” saistībā ar Valsts darba inspekcijas funkciju, kas saistītas ar valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā, nodošanu Valsts būvinspekcijai atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojumam Nr.818 „Par Valsts energoinspekcijas un Valsts būvinspekcijas reorganizāciju”.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

·        11 149 lati – programmā 99.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums” plānoti transferta ieņēmumi no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, tai skaitā:

8 000 latu - vienreizēja sociālā pabalsta izmaksas nodrošināšanai Žannai Čamanei saistībā ar trīnīšu piedzimšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.februāra rīkojumu Nr.53 "Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Ž.Čamanei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu",

3 149 lati – Latvijas Republikas delegācijas ceļa, uzturēšanās un veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.227 ,,Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Starptautiskās darba konferences 97.sesijā Ženēvā”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

·        385 709 lati - apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā:

347 959 lati - saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” izdevumi atlīdzībai 5 015 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 335 116 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 7 828 latu apmērā,

37 750 latu - saistībā ar 2008.gadā plānoto pensiju indeksāciju un pensiju apjoma palielinājumu palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 32 750 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 5 000 latu apmērā (MK 27.05.2003 noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 8.punkts);

·          10 594 lati - apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 6 850 latu apmērā (atalgojumiem 6 850 lati) un precēm un pakalpojumiem 3 744 latu apmērā, jo pakalpojumi kļuvuši pieejamāki personām ar kustību traucējumiem;

Ÿ         118 000 latu - apakšprogrammā 05.38.00 „Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" darbības nodrošināšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi, tajā skaitā:

59 000 latu – saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” izdevumi atlīdzībai 42 073 latu apmērā (atalgojumiem 33 905 lati) un kapitālajiem izdevumiem 16 927 latu apmērā saistībā ar vienreizējo iemaksu par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu apmēru palielināšanos bērniem līdz 18 gadu vecumam no 0,50 latiem līdz 1 latam un personām vecākām par 18 gadiem no 2 latiem līdz 5 latiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.790 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”,

59 000 latu- izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā izdevumi atalgojumam 47 546 latu apmērā, saistībā ar izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaita palielināšanos;

·          7 502 lati - apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar izdevumiem darba izsaukumu apstiprināšanai ārzemniekiem;

·          -2 526  lati – apakšprogrammā 05.04.00 “Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi precēm un pakalpojumiem, jo maksas pakalpojumi par normatīvo aktu krājumu realizāciju ir zaudējuši  aktualitāti un pieprasījums nesasniedz plānoto.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Finansējuma samazinājums

·         -2 100 676 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam””” 6.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§ „Par grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”” 2. un 3.punktu, tai skaitā:

-200 834 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Nozares vadība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai 12 531 latu apmērā (atalgojumam 10 098 lati) 2 vakantām amata vietām, starptautiskajai sadarbībai 176 830 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 11 473 latu apmērā,

-24 597 lati – apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL ieviešana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, jo projektu noslēgums plānots 2008. gada 31.augustā un veidosies līdzekļu atlikums saistībā ar projektos neapgūto finansējumu,

-133 346 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, jo pieprasījuma apmērs pēc rehabilitācijas pakalpojumiem „Atkarībā no psihoaktīvām vielām esošo pieaugušo un bērnu sociālā rehabilitācija un reintegrācija” un „Atbalsts pakalpojuma pieejamībai cilvēktirdzniecības upuriem” nesasniedz plānoto,

-23 015 lati – apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi valsts atbalstam profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībai pašvaldībās, jo sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, skaits pašvaldībās ir mazāks nekā sākotnēji plānots,

-55 690 latu - apakšprogrammā 05.37.00 ”Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem,

-82 078 lati - apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai 82 078 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumam 66 144 lati (tajā skaitā 10 vakanto amatu vietu atlīdzībai);

-38 827 lati – apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, tajā skaitā:

-33 354 lati - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai 7 989 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumam 6 694 lati, un kapitālajiem izdevumiem 25 365 latu apmērā,

-5 473 lati - saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.7 46 § 2.punktā uzdoto samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā atalgojumam 4 154 latu, likvidētajām štata vietām;

-1 200 000 latu - apakšprogrammā 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;

-342 289 lati – apakšprogrammā 20.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi invalīda kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu (vidēji mēnesī no 7,4 tūkst. personām līdz 5,3 tūkst. personām);

Ÿ         -37 331 lats – apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešana” projektam „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” 12 615 latu apmērā un projektam ”Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” 24 716 latu apmērā saistībā ar projektu noslēgšanos.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas

Ÿ         17 343 lati - apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie 2007.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi un attiecīgi palielināti  izdevumi  precēm  un pakalpojumiem saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”;

Ÿ         26 000 latu - apakšprogrammā 05.37.00 ”Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie 2007.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi un attiecīgi palielināti  izdevumi  atlīdzībai 16 100 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumam 11 645 lati, un precēm un pakalpojumiem 9 900 latu apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”;

Ÿ         2 788 lati - apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2008.gada 1.janvāri neizmantotie 2007.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi un attiecīgi palielināti   izdevumi precēm  un pakalpojumiem saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.753 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”.

 

Speciālais budžets
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         77 900 000 latu – sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tai skaitā:

49 640 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai;

5 200 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

720 000 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

22 340 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai.

Ÿ         1 344 550 latu – sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā palielināti nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā:

2 200 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

30 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par dividendēm no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām;

-4 700 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti ieņēmumi no valsts pensiju speciālajam budžetam piederošo kapitāla daļu pārdošanas, jo atlikts valsts iepirkuma process iepirkumam „Valsts  pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu novērtēšana”;

-1 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti ieņēmumi par regresa prasībām saistībā ar transportlīdzekļu civiltiesiskās apdrošināšanas gadījumu rezultātā pensiju budžetam atmaksāto summu prognozēto samazināšanos;

1 162 413 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

230 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

72 000 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

58 121 lats – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

1 390 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

1 453 016 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

-550 000 latu – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumu samazinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija ārkārtas sēdes protokola Nr.39 1.§. „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”” 6.4.1.apakšpunktam.

Transfertu izmaiņas

Ÿ         51 844 lati – saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta, tai skaitā:

106 445 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināta valsts pamatbudžeta dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem. Attiecīgi 106 445 latu apmērā palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem saistībā ar politiski represēto personu pensiju atvieglojumu vidējā apmēra pieaugumu (no 45,00 latiem līdz 50,00 latiem vidēji mēnesī);

-52 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazinātas valsts pamatbudžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, tai skaitā par 11 300 latu samazinot iemaksas par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, par 6 540 latu samazinot iemaksas par personām, kuru laulātais pilda militārā atašeja dienestu ārvalstī, saistībā ar kontingenta samazināšanos un par 34 160 latu samazinot iemaksas par personām, kuru laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstī, saistībā ar kontingenta samazināšanos;

-1 119 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināta valsts pamatbudžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Attiecīgi 1119 latu apmērā samazināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem saistībā ar Augstākās Padomes deputātu skaita samazināšanos (no 88 personām līdz 78 personām vidēji mēnesī);

-1 482 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazinātas valsts pamatbudžeta iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam, tai skaitā par 996 latiem samazinot iemaksas par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, un par 486 latiem samazinot iemaksas par personām, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, saistībā ar kontingenta samazināšanos.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta savstarpējie transferti

Ÿ         8 185 490 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferti, tai skaitā 1 201 848 latu apmērā no nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, 38 429 latu apmērā no darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai un 6 945 213 latu apmērā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai;

Ÿ         173 107 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferti, tai skaitā 175 835 latu apmērā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam un samazināti 2728 latu apmērā no darba negadījumu speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

Ÿ         -581 433 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferti, tai skaitā 417 121 lata apmērā no valsts pensiju speciālā budžeta, 129 892 latu no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta, 30 234 latu apmērā no nodarbinātības speciālā budžeta, 4186 latu apmērā no darba negadījumu speciālā budžeta, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumu samazinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija ārkārtas sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”” 6.4.1.apakšpunktam.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām 155 925 latu apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra samazināšanos (no 767,25 latiem līdz 735,00 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos (no 175 personām līdz 165 personām vidēji mēnesī), atlīdzības apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 24 266 latu apmērā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos (no 110 personām līdz 100 personām) un atlīdzības apmēra samazināšanos (no 96,99 latiem līdz 86,47 latiem vidēji mēnesī) un samazināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām 2 700 latu apmērā saistībā ar pabalsta apmēra samazināšanos (no 260,36 latiem līdz 225,00 latiem vidēji mēnesī), savukārt attiecīgi palielināti izdevumi 182 891 lata apmērā atlīdzības par darbspēju zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar atlīdzības apmēra palielinājumu (no 90,35 latiem līdz 103,68 latiem vidēji mēnesī) un atlīdzības saņēmēju skaita palielinājumu (no 5050 personām līdz 5240 personām);

Ÿ         apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” samazināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām 368 246 latu apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos (no 250 personām līdz 210 personām vidēji mēnesī) un samazināti izdevumi darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksām 15 666 latu apmērā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos (no 1410 personām līdz 1400 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra samazināšanos (no 53,55 latiem līdz 53,00 latiem vidēji mēnesī), savukārt attiecīgi palielināti izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām 383 912 latu apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu (no 1629,10 latiem līdz 1749,00 latiem) un pabalsta saņēmēju skaita palielinājumu (no 1570 personām līdz 1600 personām);

Ÿ         apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 49 835 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai 40 100 latu apmērā, tai skaitā atalgojumi 29 301 lata apmērā un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 299 latu apmērā, saistībā ar samaksu darbiniekiem par papildu darbu, nodrošinot likuma „Par valsts pensijām” grozījumu ieviešanu, kā arī briļļu iegādes kompensācija darbiniekiem 1 500 latu apmērā un palielināti izdevumi starptautiskās sadarbības maksājumiem 9 735 latu apmērā International Social Security Association (ISSA), kas apvieno 350 sociālās drošības sfēras institūcijas no vairāk kā 150 pasaules valstīm un nodrošina jaunāko informāciju par sociālās drošības jaunākajām tendencēm pasaulē (informatīvie biļeteni, žurnāli, grāmatas), kā arī piedalīšanās ISSA organizētajās konferencēs bez dalības maksas;

Ÿ         apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti izdevumi atlīdzībām investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanai 80 000 latu apmērā, t.sk. 64 470 lati atalgojumam, jo netiks saņemtas konsultācijas, ekspertu slēdzieni un veiktas specifikāciju izstrādes aktivitātēm, ņemot vērā kapitālo izdevumu samazinājumu investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” komponentes „IS attīstība” īstenošanai, un palielināti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdevumi atlīdzībām 80 000 latu apmērā, t.sk. 64 470 lati atalgojumiem, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku un ierēdņu darba samaksu un sociālās garantijas;

Ÿ         apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” komponentes „Datu noliktava” īstenošanai 150 000 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi 150 000 latu apmērā investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” komponentes „Datu noliktava” īstenošanai, jo tika pieņemti grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz jaunu normu ieviešanu, radot nepieciešamību veikt projekta pārplānošanu, novirzot investīciju projekta „Labklājības ministrijas sistēmas reforma” komponentes „Datu noliktavas” uzturēšanai paredzētos izdevumus uz komponentes izstrādes izmaksām.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas

Ÿ         39 627 410 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

50 809 144 lati – palielināti izdevumi vecuma pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar 2008.gada aprīļa faktiskās vecuma pensiju indeksācijas apmēra pieaugumu (no plānotajiem 2,88% līdz faktiskajiem 8,04%), nodrošinot vecuma pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 9,66 latiem, un prognozētās 2008.gada oktobra pensiju indeksācijas apmēra pieaugumu (no 9,73% līdz 16,47%), nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 22,51 latu (plānotais vecuma pensijas vidējais apmērs mēnesī pēc indeksācijas 159,13 lati), kā arī vecuma pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu par 9,00 latiem mēnesī;

2 466 735 lati – palielināti izdevumi pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra pieaugumu (no 88,67 latiem līdz 95,39 latiem vidēji mēnesī);

1 013 500 latu – palielināti izdevumi izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra pieaugumu (no 148,46 latiem līdz 160,28 latiem vidēji mēnesī);

400 488 lati – palielināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu (no 254,68 latiem līdz 268,75 latiem vidēji mēnesī);

117 153 lati – palielināti izdevumi Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 896,00 latiem līdz 985,60 latiem vidēji mēnesī);

94 299 lati – palielināti izdevumi pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksu nodrošināšanai saistībā ar pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 206,97 latiem līdz 540,38 latiem vidēji mēnesī);

-11 736 561 lats – samazināti izdevumi vecuma pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 472 130 personām līdz 465 506 personām vidēji mēnesī);

-1 982 887 lati – samazināti izdevumi pensijām apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 24 100 personām līdz 22 326 personām vidēji mēnesī);

-994 387 lati – samazināti izdevumi izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 7145 personām līdz 6628 personām vidēji mēnesī);

-117 153 lati – samazināti izdevumi Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos (no 88 personām līdz 78 personām vidēji mēnesī);

-25 800 latu – samazināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos (no 2372 personām līdz 2364 personām vidēji mēnesī);

-417 121 lats – samazināti valsts pensiju speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

Ÿ         7 180 855 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

6 009 241 lats – palielināti izdevumi bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra pieaugumu (no 132,50 latiem līdz 144,20 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu (no 28 870 personām līdz 30 000 personām vidēji mēnesī);

1 201 848 lati – palielināti nodarbinātības speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu;

-30 234 lati – samazināti  valsts pensiju speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

Ÿ         972 828 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

861 313 lati – palielināti izdevumi atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 5050 personām līdz 5240 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 90,35 latiem līdz 103,68 latiem vidēji mēnesī);

80 000 latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām saistībā ar darba negadījumos cietušām personām sniegto ārstniecības un  rehabilitācijas  pakalpojumu apmēra palielinājumu, kā arī prognozēto izdevumu palielinājumu preventīvajiem  pasākumiem;

38 429 lati – palielināti darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu;

-4 186 lati – samazināti darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu;

-2 728 lati – samazināti darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam uz nodarbinātības speciālo budžetu.

Ÿ         47 957 944 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

26 353 464 lati – palielināti izdevumi vecāku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 233,84 latiem līdz 336,21 latam vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos (no 12 894 personām līdz 15 500 personām vidēji mēnesī);

5 758 001 lats – palielināti izdevumi invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra palielināšanos (no 98,27 latiem līdz 106,78 latiem vidēji mēnesī);

5 273 910 latu – palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 436,05 latiem līdz 450,00 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos (no 12 150 personām līdz 12 750 personām vidēji mēnesī);

2 504 644 lati – palielināti izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 1629,10 latiem līdz 1749,00 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos (no 1570 personām līdz 1600 personām vidēji mēnesī);

706 809 lati – palielināti izdevumi pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita palielināšanos (no 2045 personām līdz 2778 personām vidēji mēnesī);

274 560 latu – palielināti izdevumi paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos (no 700 personām līdz 850 personām vidēji mēnesī);

95 400 latu – palielināti izdevumi kaitējumu atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 840 personām līdz 850 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 30,00 latiem līdz 39,00 latiem vidēji mēnesī);

6 945 213 lati – palielināti invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

175 835 lati – palielināti invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam uz nodarbinātības speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

-129 892 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām.

Ÿ         -1 131 434 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”” 6.4.1. apakšpunktā uzdotajam par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumu samazināšanu, tai skaitā samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 227 318 latu apmērā (t.sk. samazināti izdevumi 156 427 latu apmērā uz līguma pamata pieaicināto ekspertu apmaksai, 18 004 latu apmērā samazināti pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumi, 45 290 latu apmērā samazināti izdevumi biroja precēm un inventāram, 7 597 latu apmērā samazināti darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem) un 904 116 latu apmērā samazināti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kapitālie izdevumi (t.sk. samazināti izdevumi 117 968 latu apmērā darba telpu izveidošanai un aprīkošanai ēkai Lāčplēša ielā 70a, Rīgā, 26 746 latu apmērā mēbeļu iegādei Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras struktūrvienībās, 60 000 latu apmērā kopēšanas, faksa un papīra smalcināšanas aparātu iegādei, 679 206 latu apmērā projekta „Labklājības sistēmas reforma” komponentes „IS attīstība” īstenošanai (t.sk., 59 700 lati Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienotās piekļuves kontroles un drošības sistēmas ēkās un datorsistēmās ieviešanai, 97 050 Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) attīstības servera iegādei un diska masīva paplašināšanai, 522 456 lati darba staciju piegādei un uzstādīšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā), 20 196 latu apmērā pārējiem kapitālajiem izdevumiem).

Aizņēmumu izmaiņas

Ÿ         1 lats – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemto aizņēmumu atmaksa.

Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas

Ÿ         15 733 099 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

Ÿ         -416 817 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

Ÿ         -122 707 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

Ÿ         22 774 928 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” samazināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām.

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Ÿ        58 019 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” finansēšanas sadaļā plānoti līdzekļi no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu (akciju) pārdošanas.

 

Tieslietu ministrija

Pamatbudžets
Tehniskie grozījumi
Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām

Ÿ        44 800 latu – no apakšprogrammas 42.02.00 „Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” saistībā ar nepieciešamību nodrošināt Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vienotas dokumentu pārvaldes sistēmas izveidošanu.

Ÿ        31 488 lati – no apakšprogrammas 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 36.01.00 “Tiesu administrācija”, lai nodrošinātu atlīdzinājuma par neizmaksāto mēnešalgu izmaksu I.Beierbahai  atbilstoši tieslietu ministra 2008.gada 29.aprīļa lēmumam Nr.1-12/56 „Par Ilonas Beierbahas pārcelšanu Valsts zemes dienesta Stratēģijas un attīstības departamenta direktora vietnieka amatā”.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ÿ         apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi atlīdzībai 3 745 latu apmērā, lai nodrošinātu sociāla rakstura pabalstu un kompensāciju izmaksas - pabalsta mājsaimniecības inventāra iegādei jaunajam tieslietu padomniekam – specializētajam atašejam Briselē, kompensāciju ierēdņu ceļa izdevumu segšanai, kā arī briļļu iegādes izdevumu kompensācijai, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumu Nr. 343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 12. un 14. punkta izpildi;

Ÿ         apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem 23 642 latu apmērā saistībā ar to, ka saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25. pantu bērna piedzimšanas gadījumā ierēdnim jānodrošina pabalsta samaksa, kā arī palielināti izdevumi slimības naudas samaksai, sociāla rakstura pabalstu samaksai, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ÿ         programmā 05.00.00 “Naturalizācija” samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 3 080 latu apmērā Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Pilsonība mana atbildība, tiesības un iespējas” ietvaros. Sākotnēji projektā tika paredzēta atlīdzība 12 336 latu apmērā un izdevumi precēm un pakalpojumiem 10 331 lata apmērā;

Ÿ         programmā 08.00.00 “Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana” samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 17 193 latu apmērā, lai nodrošinātu pieaugušo telpu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksu;

Ÿ         programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” samazināti izdevumi atalgojumam un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem 8 903 latu apmērā saistībā ar to, ka saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25. pantu bērna piedzimšanas gadījumā ierēdnim jānodrošina pabalsta samaksa, kā arī palielināti izdevumi slimības naudas samaksai;

Ÿ         programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” samazināti izdevumi atalgojumam un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem 363 798 latu apmērā slimības naudas izmaksai ieslodzījuma vietu darbiniekiem un atlaišanas (atvaļināšanas) pabalsta izmaksai no dienesta (darba) atbrīvotām amatpersonām un darbiniekiem.

Ÿ         programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai 26 786 latu apmērā Eiropas Sociālā fonda projekta „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmas izstrāde, aprobācija un īstenošana” ietvaros, lai nodrošinātu atlīdzību projekta īstenotājiem;

Ÿ         programmā 28.00.00 “Reliģiskās lietas” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti izdevumi atlīdzībai 220 latu apmērā, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalsta izmaksu ierēdņiem.

Ÿ         programmā 34.00.00 “Probācijas dienests” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti izdevumi atlīdzībai 129 424 latu apmērā piemaksu par darbu īpašos apstākļos nodrošināšanai, t.sk. izdevumi atalgojumiem 104 299 latu;

Ÿ         programmā 34.00.00 „Probācijas dienests” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atalgojumiem 1 735 latu apmērā saistībā ar ekspertu (fizisko personu) pieaicināšanu Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros;

Ÿ         programmā 34.00.00 “Probācijas dienests” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai 1 150 latu apmērā saistībā ar ikgadējās dalības maksas palielināšanos starptautiskā nevalstiskā organizācijā Eiropas probācijas konferencē (CEP), kas apvieno Eiropas probācijas dienestus un organizācijas, kas iesaistītas probācijas jautājumu risināšanā;

Ÿ         programmā 45.00.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem 123 200 latu apmērā, lai nodrošinātu valsts kompensāciju izmaksas cietušajiem saskaņā ar likumu „Par valsts kompensāciju cietušajiem” saskaņā ar 2008.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.370.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Ÿ         16 033 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2008.gada 1.septembra;

Ÿ         719 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.312, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam” īstenošanai;

Ÿ         2 294 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 05.00.00 „Naturalizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.312 pārejas programmas projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” īstenošanai;

Ÿ         13 639 lati - no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 34.00.00 „Probācijas dienests” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 1.februāra rīkojumu Nr.47, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Projekta sagatavošana dzimumnoziedznieku uzraudzības sistēmas attīstīšanai” īstenošanai;

Ÿ         5 358 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 36.01.00 „Tiesu administrācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18.marta rīkojumu Nr.144, Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi” īstenošanai;

Ÿ         8 754 lati - no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 45.00.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” Eiropas komisijas granta projekta “Labākās prakses apkopošana par noziegumu upuru apkalpošanu un piekļūšanas ES valstu tiesību institūcijām atvieglošanu” īstenošanai (līgums ar EK Nr.JLS/2007/JPEN/224);

Ÿ         470 401 lats – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžetā no jauna izveidotajai programmai 50.00.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” tai skaitā:

419 749 lati - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta "Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā", projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā", projekta "Latvijas probācijas un ieslodzījumu vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana" īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.312;

50 652 lati - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta "Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā", projekta  „Cietuma ēku standartu izstrādāšana” īstenošanai.

Saņemtie transferti

Transferti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ÿ         132 000 latu – programmā 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.522 paredzēts transferta pārskaitījums no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, tai skaitā:

7 000 latu – Tieslietu ministrijas centrālajam aparātam, lai nodrošinātu dzimtsarakstu nodaļu darba un nodaļu kārtoto reģistru kvalitatīvu un nepārtrauktu darbību;

55 000 latu– Valsts zemes dienestam adrešu reģistra funkcionalitātes papildināšanai;

70 000 latu – Tiesu administrācijai informatīvās sistēmas datu apmaiņas ar adrešu reģistru ieviešanai, valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas pielāgošanai, zemesgrāmatu nodaļu arhīvu pārvietošanai un arhīvu aprīkojumam, tiesu iestāžu izkārtņu, spiedogu izgatavošanai un sabiedrības informēšanai par izmaiņām.

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības

Ÿ         16 072 lati – apakšprogrammā 36.01.00 „Tiesu administrācija”  paredzēts transferta pārskaitījums no Iekšlietu ministrijas  budžeta  apakšprogrammas 11.03.00 “Eiropas Bēgļu fonds” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumu Nr.137, Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi” īstenošanai;

Ÿ         20 373 lati – programmā 05.00.00 „Naturalizācija” paredzēts transferta pārskaitījums no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta budžeta apakšprogrammas 02.01.00 „Sabiedrības integrācijas fonda vadība Pārejas programma” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 31.marta rīkojumu Nr.371, pārejas programmas projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” īstenošanai;

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ÿ         35 000 latu – programmā  16.00.00 “Patentu valde ” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies pieprasījums pēc preču zīmju meklējumiem. Izdevumu palielinājums novirzīts pievienotās vērtības nodokļa samaksai, saņemto  pakalpojumu sadārdzinājuma segšanai, pamatlīdzekļu iegādei un atlīdzības nodrošināšanai pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem;

Ÿ         300 000 latu – programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem par notiesāto darbaspēka izmantošanu pieaug notiesāto nodarbinātība. Izdevumu palielinājums novirzīts atlīdzības izmaksai nodarbinātajiem ieslodzītajiem 209 620 latu apmērā, pievienotās vērtības nodokļa samaksai 45 763 latu apmērā un izdevumu segšanai par komersantu izlietoto elektroenerģiju, ūdeni un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 44 617 latu apmērā.

Ÿ         11 193 lati – apakšprogrammā 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies pieprasījums pēc Maksātnespējas administrācijas rīkotajiem kursiem un semināriem. Izdevumu palielinājums tiks novirzīts ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu apmaksai.

Ÿ         164 306 lati – apakšprogrammā 35.03.00 “Maksātnespējas procesa izmaksas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumi. Izdevumu palielinājums tiks novirzīts maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības segšanai;

Ÿ         7 500 latu – apakšprogrammā 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo pieaug  ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu iemaksu apmērs. Izdevumu palielinājums tiks novirzīts ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu apmaksai.

Ÿ         -1 000 latu – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, jo samazinājies izziņu pieprasījums no dzimtsarakstu arhīva.

Ÿ         -31 345 lati - programmā 27.00.00 “Datu aizsardzība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi, jo samazinājies pieprasījums pēc Datu valsts inspekcijas sniegtajiem pakalpojumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Ÿ         26 819 lati – programmā 45.00.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un atbilstoši izdevumi Eiropas komisijas granta projekta “Labākās prakses apkopošana par noziegumu upuru apkalpošanu un piekļūšanas ES valstu tiesību institūcijām atvieglošanu” īstenošanai (līgums ar EK Nr.JLS/2007/JPEN/224).

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas ar finansējuma avotu

Ÿ         75 000 latu – programmā 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Uzņēmuma reģistra funkciju izpildi atbilstošā kvalitātē, palielinātu administratīvo kapacitāti un nodrošinātu darba vides risku novērtēšanas uzdevumu izpildi (kondicionēšana Ventspils reģionālā nodaļa, papildus telpas arhīvam un birojam Bauskas reģionālajā nodaļā, elektroinstalācijas un apgaismojuma  sakārtošana Rēzeknes reģionālajā nodaļā).

Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā palielinājums.

Ÿ         183 170 latu – programmā  16.00.00 “Patentu valde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Patentu valdes funkciju izpildi atbilstošā kvalitātē un palielinātu iestādes administratīvo kapacitāti.

Finansēšanas avots – valsts pamatbudžetā iemaksātās nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību palielinājums.

Grozījumi, kuri ietekmē  valsts budžeta finansiālo bilanci

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtais finansējums

Ÿ         440 355 lati – programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietu pārvalde” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra sēdes protokola  47§ 5. punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai kompensētu ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi saistītā finansējuma samazināšanos.

Finansējuma samazinājums

Ÿ         -445 755 lati – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, kuri plānoti Tieslietu ministrijas pārejas uz telpām Rīgā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas) nodrošināšanai netiks izmantoti sakarā ar to, ka šajās telpās plānots izvietot Valsts prezidenta kanceleju. Samazināti  kārtējie izdevumi 220 000 latu apmērā un izdevumi kapitālajām iegādēm 225 755 latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -30 809 lati – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazinātas 7 vakantās amata vietas, līdz ar to samazināti izdevumi atalgojumiem 24 828 latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -58 500 latu – programmā 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti preču un pakalpojumu apmaksai paredzētie izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -30 116 lati – programmā 05.00.00 “Naturalizācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti preču un pakalpojumu apmaksai paredzētie izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -300 latu – programmā 08.00.00 „Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti kapitālajām iegādēm paredzētie izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -67 008 lati – programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti preču un pakalpojumu apmaksai paredzētie izdevumi 24 000 latu apmērā un kapitālajām iegādēm paredzētie izdevumi 43 508 latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -500 latu - programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti starptautiskajai sadarbībai paredzētie izdevumi;

Ÿ         -30 000 latu – programmā 16.00.00 “Patentu valde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti preču un pakalpojumu apmaksai paredzētie izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ         -5 500 latu – programmā 16.00.00 “Patentu valde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazināti starptautiskajai sadarbībai paredzētie izdevumi;

Ÿ         -17 500 latu – programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo ir samazinātas 30 vakantās amata vietas, līdz ar to samazināti izdevumi atalgojumiem 14 103 latu apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par  valsts budžetu 2008.gadam”” 6.1.apakšpunktam;

Ÿ