Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
15.pielikums
Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadam
Ls
Nr.p.k. Iestāde vai budžeta programma 2008.gada plāns Grozījumi 2008.gada plāns ar grozījumiem
1 Aizsardzības ministrija 277 331 959 -10 113 994 267 217 965
2 Informācijas analīzes dienests 601 399 -35 543 565 856
3 Iekšlietu ministrija 19 504 467 19 504 467
Robežsardze 19 504 467 19 504 467
4 Latvijas Banka 3 000 000 3 000 000
Aizsardzības pārvalde 3 000 000 3 000 000
5 Satversmes aizsardzības birojs 4 313 798 4 313 798
KOPĀ 304 751 623 -10 149 537 294 602 086