Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
9.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu . gadam"" . gada plāns kopā ar grozījumiem Ls
Republikas pilsētas un rajoni   2008. gada plāns Grozījumi  2008. gada plāns kopā ar grozījumiem
Jelgava 263 275 26 200 289 475
Dobeles rajons 153 952 15 081 169 033
KOPĀ 417 227 41 281 458 508