Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
4. pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 
Ls
Programmas, apakšprog-
rammas kods
Funkciju klasifikācijas kods    2008. gada plāns Grozījumi  2008. gada plāns kopā ar grozījumiem
Ieņēmumi – kopā 4 128 500 239 -314 582 917 3 813 917 322
Resursi izdevumu segšanai 4 211 244 105 -193 323 805 4 017 920 300
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 143 359 966 788 588 144 148 554
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 119 774 848 -11 227 043 108 547 805
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 948 109 291 -182 885 350 3 765 223 941
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 948 109 291 -182 885 350 3 765 223 941
Izdevumi – kopā 4 221 023 804 -169 394 558 4 051 629 246
Uzturēšanas izdevumi 3 786 028 858 -108 789 262 3 677 239 596
Kārtējie izdevumi 1 443 683 836 -9 409 294 1 434 274 542
Atlīdzība 929 730 419 -25 676 559 904 053 860
Atalgojums 672 972 060 -19 769 578 653 202 482
Preces un pakalpojumi 513 953 417 16 267 265 530 220 682
Procentu izdevumi 79 772 502 1 008 649 80 781 151
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 520 972 801 -131 199 618 1 389 773 183
Subsīdijas un dotācijas 1 382 918 925 -131 379 256 1 251 539 669
Subsīdiju un dotāciju transferti 4 874 454 -1 149 917 3 724 537
Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 -1 149 917 3 724 537
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 -1 149 917 3 724 537
Sociālie pabalsti 138 053 876 179 638 138 233 514
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 182 227 633 -51 465 182 176 168
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 619 000 -8 400 168 610 600
Starptautiskā sadarbība 13 608 633 -43 065 13 565 568
Uzturēšanas izdevumu transferti 559 372 086 30 862 466 590 234 552
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 741 044 51 844 16 792 888
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 741 044 51 844 16 792 888
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 407 693 679 28 955 790 436 649 469
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 134 937 363 1 854 832 136 792 195
Kapitālie izdevumi 434 994 946 -60 605 296 374 389 650
Pamatkapitāla veidošana 413 218 423 -66 137 344 347 081 079
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 21 776 523 5 532 048 27 308 571
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 21 776 523 5 532 048 27 308 571
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 21 776 523 5 532 048 27 308 571
Finansiālā bilance -92 523 565 -145 188 359 -237 711 924
Finansēšana 92 523 565 145 188 359 237 711 924
Aizņēmumi 83 760 718 121 457 002 205 217 720
Aizdevumi -134 000 000 -40 000 000 -174 000 000
Naudas līdzekļi 142 762 847 63 731 357 206 494 204
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 964 290 12 103 063 13 067 353
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 7 798 557 11 628 294 19 426 851
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 134 000 000 40 000 000 174 000 000
01. Valsts prezidenta kanceleja
Resursi izdevumu segšanai 3 463 183 -199 481 3 263 702
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 463 183 -199 481 3 263 702
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 463 183 -199 481 3 263 702
Izdevumi – kopā 3 463 183 -199 481 3 263 702
Uzturēšanas izdevumi 3 223 613 -199 481 3 024 132
Kārtējie izdevumi 3 187 613 -199 481 2 988 132
Atlīdzība 1 670 895 62 272 1 733 167
Atalgojums 1 353 219 19 200 1 372 419
Preces un pakalpojumi 1 516 718 -261 753 1 254 965
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 36 000 0 36 000
Sociālie pabalsti 36 000 0 36 000
Kapitālie izdevumi 239 570 0 239 570
Pamatkapitāla veidošana 239 570 0 239 570
03.00.00 01.110 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 88 412 0 88 412
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88 412 0 88 412
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88 412 0 88 412
Izdevumi – kopā 88 412 0 88 412
Uzturēšanas izdevumi 88 412 0 88 412
Kārtējie izdevumi 88 412 0 88 412
Atlīdzība 46 037 0 46 037
Atalgojums 37 100 0 37 100
Preces un pakalpojumi 42 375 0 42 375
04.00.00 01.110 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 3 060 739 -199 481 2 861 258
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 060 739 -199 481 2 861 258
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 060 739 -199 481 2 861 258
Izdevumi – kopā 3 060 739 -199 481 2 861 258
Uzturēšanas izdevumi 2 824 739 -199 481 2 625 258
Kārtējie izdevumi 2 788 739 -199 481 2 589 258
Atlīdzība 1 475 967 62 272 1 538 239
Atalgojums 1 189 433 19 200 1 208 633
Preces un pakalpojumi 1 312 772 -261 753 1 051 019
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 36 000 0 36 000
Sociālie pabalsti 36 000 0 36 000
Kapitālie izdevumi 236 000 0 236 000
Pamatkapitāla veidošana 236 000 0 236 000
05.00.00 01.110 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 77 904 0 77 904
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 904 0 77 904
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 904 0 77 904
Izdevumi – kopā 77 904 0 77 904
Uzturēšanas izdevumi 77 904 0 77 904
Kārtējie izdevumi 77 904 0 77 904
Atlīdzība 17 670 0 17 670
Atalgojums 14 240 0 14 240
Preces un pakalpojumi 60 234 0 60 234
06.00.00 01.110 Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 160 877 0 160 877
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 160 877 0 160 877
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 160 877 0 160 877
Izdevumi – kopā 160 877 0 160 877
Uzturēšanas izdevumi 160 877 0 160 877
Kārtējie izdevumi 160 877 0 160 877
Atlīdzība 108 140 0 108 140
Atalgojums 93 846 0 93 846
Preces un pakalpojumi 52 737 0 52 737
07.00.00 01.110 Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 75 251 0 75 251
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 251 0 75 251
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 251 0 75 251
Izdevumi – kopā 75 251 0 75 251
Uzturēšanas izdevumi 71 681 0 71 681
Kārtējie izdevumi 71 681 0 71 681
Atlīdzība 23 081 0 23 081
Atalgojums 18 600 0 18 600
Preces un pakalpojumi 48 600 0 48 600
Kapitālie izdevumi 3 570 0 3 570
Pamatkapitāla veidošana 3 570 0 3 570
02. Saeima
Resursi izdevumu segšanai 15 150 284 0 15 150 284
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 259 000 0 259 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 891 284 0 14 891 284
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 891 284 0 14 891 284
Izdevumi – kopā 15 150 284 147 647 15 297 931
Uzturēšanas izdevumi 14 353 914 58 000 14 411 914
Kārtējie izdevumi 14 247 974 58 000 14 305 974
Atlīdzība 11 860 112 50 000 11 910 112
Atalgojums 8 288 299 50 000 8 338 299
Preces un pakalpojumi 2 387 862 8 000 2 395 862
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 105 940 0 105 940
Starptautiskā sadarbība 105 940 0 105 940
Kapitālie izdevumi 796 370 89 647 886 017
Pamatkapitāla veidošana 796 370 89 647 886 017
Finansiālā bilance 0 -147 647 -147 647
Finansēšana 0 147 647 147 647
Naudas līdzekļi 0 147 647 147 647
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 147 647 147 647
01.00.00 01.110 Saeimas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 14 882 987 0 14 882 987
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 259 000 0 259 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 623 987 0 14 623 987
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 623 987 0 14 623 987
Izdevumi – kopā 14 882 987 147 647 15 030 634
Uzturēšanas izdevumi 14 086 617 58 000 14 144 617
Kārtējie izdevumi 14 086 617 58 000 14 144 617
Atlīdzība 11 698 755 50 000 11 748 755
Atalgojums 8 158 267 50 000 8 208 267
Preces un pakalpojumi 2 387 862 8 000 2 395 862
Kapitālie izdevumi 796 370 89 647 886 017
Pamatkapitāla veidošana 796 370 89 647 886 017
Finansiālā bilance 0 -147 647 -147 647
Finansēšana 0 147 647 147 647
Naudas līdzekļi 0 147 647 147 647
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 147 647 147 647
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 105 940 0 105 940
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 105 940 0 105 940
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 105 940 0 105 940
Izdevumi – kopā 105 940 0 105 940
Uzturēšanas izdevumi 105 940 0 105 940
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 105 940 0 105 940
Starptautiskā sadarbība 105 940 0 105 940
03.00.00 01.110 Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 161 357 0 161 357
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 357 0 161 357
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 357 0 161 357
Izdevumi – kopā 161 357 0 161 357
Uzturēšanas izdevumi 161 357 0 161 357
Kārtējie izdevumi 161 357 0 161 357
Atlīdzība 161 357 0 161 357
Atalgojums 130 032 0 130 032
03. Ministru kabinets
Resursi izdevumu segšanai 5 730 233 89 410 5 819 643
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 48 060 30 200 78 260
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 12 618 12 618
Transferti 0 6 000 6 000
Valsts budžeta transferti 0 6 000 6 000
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 6 000 6 000
Subsīdiju un dotāciju transferti 0 6 000 6 000
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 0 6 000 6 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 682 173 40 592 5 722 765
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 682 173 40 592 5 722 765
Izdevumi – kopā 5 730 233 103 645 5 833 878
Uzturēšanas izdevumi 5 628 633 57 364 5 685 997
Kārtējie izdevumi 5 597 333 57 364 5 654 697
Atlīdzība 4 496 653 -45 548 4 451 105
Atalgojums 3 490 902 -67 124 3 423 778
Preces un pakalpojumi 1 100 680 102 912 1 203 592
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 000 0 30 000
Sociālie pabalsti 30 000 0 30 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 300 0 1 300
Starptautiskā sadarbība 1 300 0 1 300
Kapitālie izdevumi 101 600 46 281 147 881
Pamatkapitāla veidošana 101 600 46 281 147 881
Finansiālā bilance 0 -14 235 -14 235
Finansēšana 0 14 235 14 235
Naudas līdzekļi 0 14 235 14 235
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 14 235 14 235
01.00.00 01.110 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika
Resursi izdevumu segšanai 4 340 202 -141 885 4 198 317
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 860 0 7 860
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 10 618 10 618
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 332 342 -152 503 4 179 839
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 332 342 -152 503 4 179 839
Izdevumi – kopā 4 340 202 -139 775 4 200 427
Uzturēšanas izdevumi 4 308 202 -164 356 4 143 846
Kārtējie izdevumi 4 278 202 -164 356 4 113 846
Atlīdzība 3 536 139 -140 993 3 395 146
Atalgojums 2 733 059 -117 582 2 615 477
Preces un pakalpojumi 742 063 -23 363 718 700
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 000 0 30 000
Sociālie pabalsti 30 000 0 30 000
Kapitālie izdevumi 32 000 24 581 56 581
Pamatkapitāla veidošana 32 000 24 581 56 581
Finansiālā bilance 0 -2 110 -2 110
Finansēšana 0 2 110 2 110
Naudas līdzekļi 0 2 110 2 110
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 2 110 2 110
03.00.00 09.810 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 537 286 875 538 161
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 39 800 30 200 70 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 497 486 -29 325 468 161
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 497 486 -29 325 468 161
Izdevumi – kopā 537 286 12 893 550 179
Uzturēšanas izdevumi 507 286 2 893 510 179
Kārtējie izdevumi 505 986 2 893 508 879
Atlīdzība 379 042 1 255 380 297
Atalgojums 294 546 -11 400 283 146
Preces un pakalpojumi 126 944 1 638 128 582
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 300 0 1 300
Starptautiskā sadarbība 1 300 0 1 300
Kapitālie izdevumi 30 000 10 000 40 000
Pamatkapitāla veidošana 30 000 10 000 40 000
Finansiālā bilance 0 -12 018 -12 018
Finansēšana 0 12 018 12 018
Naudas līdzekļi 0 12 018 12 018
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 12 018 12 018
03.01.00 09.810 Ierēdņu apmācība
Resursi izdevumu segšanai 210 382 -40 697 169 685
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 210 382 -40 697 169 685
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 210 382 -40 697 169 685
Izdevumi – kopā 210 382 -40 697 169 685
Uzturēšanas izdevumi 210 382 -40 697 169 685
Kārtējie izdevumi 210 382 -40 697 169 685
Atlīdzība 138 112 -40 595 97 517
Atalgojums 111 300 -36 500 74 800
Preces un pakalpojumi 72 270 -102 72 168
03.02.00 09.810 Valsts administrācijas skola
Resursi izdevumu segšanai 326 904 41 572 368 476
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 39 800 30 200 70 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 287 104 11 372 298 476
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 287 104 11 372 298 476
Izdevumi – kopā 326 904 53 590 380 494
Uzturēšanas izdevumi 296 904 43 590 340 494
Kārtējie izdevumi 295 604 43 590 339 194
Atlīdzība 240 930 41 850 282 780
Atalgojums 183 246 25 100 208 346
Preces un pakalpojumi 54 674 1 740 56 414
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 300 0 1 300
Starptautiskā sadarbība 1 300 0 1 300
Kapitālie izdevumi 30 000 10 000 40 000
Pamatkapitāla veidošana 30 000 10 000 40 000
Finansiālā bilance 0 -12 018 -12 018
Finansēšana 0 12 018 12 018
Naudas līdzekļi 0 12 018 12 018
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 12 018 12 018
10.00.00 01.330 Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā
Resursi izdevumu segšanai 331 818 -17 587 314 231
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 400 0 400
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 2 000 2 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 418 -19 587 311 831
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 418 -19 587 311 831
Izdevumi – kopā 331 818 -17 480 314 338
Uzturēšanas izdevumi 322 418 -14 180 308 238
Kārtējie izdevumi 322 418 -14 180 308 238
Atlīdzība 175 524 -4 000 171 524
Atalgojums 138 157 -5 322 132 835
Preces un pakalpojumi 146 894 -10 180 136 714
Kapitālie izdevumi 9 400 -3 300 6 100
Pamatkapitāla veidošana 9 400 -3 300 6 100
Finansiālā bilance 0 -107 -107
Finansēšana 0 107 107
Naudas līdzekļi 0 107 107
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 107 107
11.00.00 01.110 Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos
Resursi izdevumu segšanai 320 927 -18 967 301 960
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 927 -18 967 301 960
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 927 -18 967 301 960
Izdevumi – kopā 320 927 -18 967 301 960
Uzturēšanas izdevumi 317 727 -18 967 298 760
Kārtējie izdevumi 317 727 -18 967 298 760
Atlīdzība 281 858 -18 967 262 891
Atalgojums 225 140 -15 285 209 855
Preces un pakalpojumi 35 869 0 35 869
Kapitālie izdevumi 3 200 0 3 200
Pamatkapitāla veidošana 3 200 0 3 200
15.00.00 01.110 PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana
Resursi izdevumu segšanai 200 000 -11 820 188 180
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 -11 820 188 180
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 -11 820 188 180
Izdevumi – kopā 200 000 -11 820 188 180
Uzturēšanas izdevumi 173 000 -11 820 161 180
Kārtējie izdevumi 173 000 -11 820 161 180
Atlīdzība 124 090 -11 820 112 270
Atalgojums 100 000 -9 525 90 475
Preces un pakalpojumi 48 910 0 48 910
Kapitālie izdevumi 27 000 0 27 000
Pamatkapitāla veidošana 27 000 0 27 000
17.00.00 01.110 Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007. - 2013.)
Resursi izdevumu segšanai 0 272 794 272 794
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 272 794 272 794
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 272 794 272 794
Izdevumi – kopā 0 272 794 272 794
Uzturēšanas izdevumi 0 257 794 257 794
Kārtējie izdevumi 0 257 794 257 794
Atlīdzība 0 128 977 128 977
Atalgojums 0 91 990 91 990
Preces un pakalpojumi 0 128 817 128 817
Kapitālie izdevumi 0 15 000 15 000
Pamatkapitāla veidošana 0 15 000 15 000
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Resursi izdevumu segšanai 0 6 000 6 000
Transferti 0 6 000 6 000
Valsts budžeta transferti 0 6 000 6 000
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 6 000 6 000
Subsīdiju un dotāciju transferti 0 6 000 6 000
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 0 6 000 6 000
Izdevumi – kopā 0 6 000 6 000
Uzturēšanas izdevumi 0 6 000 6 000
Kārtējie izdevumi 0 6 000 6 000
Preces un pakalpojumi 0 6 000 6 000
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Resursi izdevumu segšanai 3 683 426 -33 318 3 650 108
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 683 426 -33 318 3 650 108
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 683 426 -33 318 3 650 108
Izdevumi – kopā 3 683 426 -33 318 3 650 108
Uzturēšanas izdevumi 3 601 589 -33 318 3 568 271
Kārtējie izdevumi 3 595 289 -30 963 3 564 326
Atlīdzība 2 920 819 -11 981 2 908 838
Atalgojums 2 147 880 -26 850 2 121 030
Preces un pakalpojumi 674 470 -18 982 655 488
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -2 355 3 945
Starptautiskā sadarbība 6 300 -2 355 3 945
Kapitālie izdevumi 81 837 0 81 837
Pamatkapitāla veidošana 81 837 0 81 837
01.00.00 01.110 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Resursi izdevumu segšanai 3 583 426 -33 318 3 550 108
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 583 426 -33 318 3 550 108
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 583 426 -33 318 3 550 108
Izdevumi – kopā 3 583 426 -33 318 3 550 108
Uzturēšanas izdevumi 3 501 589 -33 318 3 468 271
Kārtējie izdevumi 3 495 289 -30 963 3 464 326
Atlīdzība 2 920 819 -11 981 2 908 838
Atalgojums 2 147 880 -26 850 2 121 030
Preces un pakalpojumi 574 470 -18 982 555 488
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -2 355 3 945
Starptautiskā sadarbība 6 300 -2 355 3 945
Kapitālie izdevumi 81 837 0 81 837
Pamatkapitāla veidošana 81 837 0 81 837
02.00.00 01.110 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 100 000 0 100 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 0 100 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 0 100 000
Izdevumi – kopā 100 000 0 100 000
Uzturēšanas izdevumi 100 000 0 100 000
Kārtējie izdevumi 100 000 0 100 000
Preces un pakalpojumi 100 000 0 100 000
05. Tiesībsarga birojs
Resursi izdevumu segšanai 1 317 577 -14 575 1 303 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 317 577 -14 575 1 303 002
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 317 577 -14 575 1 303 002
Izdevumi – kopā 1 317 577 -14 575 1 303 002
Uzturēšanas izdevumi 1 299 474 -5 075 1 294 399
Kārtējie izdevumi 1 297 998 -5 075 1 292 923
Atlīdzība 968 768 0 968 768
Atalgojums 694 688 0 694 688
Preces un pakalpojumi 329 230 -5 075 324 155
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 0 1 476
Starptautiskā sadarbība 1 476 0 1 476
Kapitālie izdevumi 18 103 -9 500 8 603
Pamatkapitāla veidošana 18 103 -9 500 8 603
01.00.00 01.110 Tiesībsarga birojs
Resursi izdevumu segšanai 1 317 577 -14 575 1 303 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 317 577 -14 575 1 303 002
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 317 577 -14 575 1 303 002
Izdevumi – kopā 1 317 577 -14 575 1 303 002
Uzturēšanas izdevumi 1 299 474 -5 075 1 294 399
Kārtējie izdevumi 1 297 998 -5 075 1 292 923
Atlīdzība 968 768 0 968 768
Atalgojums 694 688 0 694 688
Preces un pakalpojumi 329 230 -5 075 324 155
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 0 1 476
Starptautiskā sadarbība 1 476 0 1 476
Kapitālie izdevumi 18 103 -9 500 8 603
Pamatkapitāla veidošana 18 103 -9 500 8 603
06. Valsts civildienesta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 302 571 0 302 571
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 571 0 302 571
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 571 0 302 571
Izdevumi – kopā 302 571 0 302 571
Uzturēšanas izdevumi 298 571 0 298 571
Kārtējie izdevumi 298 571 0 298 571
Atlīdzība 245 518 0 245 518
Atalgojums 191 408 0 191 408
Preces un pakalpojumi 53 053 0 53 053
Kapitālie izdevumi 4 000 0 4 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 0 4 000
01.00.00 01.310 Civildienests
Resursi izdevumu segšanai 302 571 0 302 571
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 571 0 302 571
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 571 0 302 571
Izdevumi – kopā 302 571 0 302 571
Uzturēšanas izdevumi 298 571 0 298 571
Kārtējie izdevumi 298 571 0 298 571
Atlīdzība 245 518 0 245 518
Atalgojums 191 408 0 191 408
Preces un pakalpojumi 53 053 0 53 053
Kapitālie izdevumi 4 000 0 4 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 0 4 000
07. Informācijas analīzes dienests
Resursi izdevumu segšanai 601 399 -35 543 565 856
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 601 399 -35 543 565 856
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 601 399 -35 543 565 856
Izdevumi – kopā 601 399 -35 543 565 856
Uzturēšanas izdevumi 601 399 -35 543 565 856
Kārtējie izdevumi 601 399 -35 543 565 856
Preces un pakalpojumi 601 399 -35 543 565 856
01.00.00 01.330 Informācijas analīzes dienests
Resursi izdevumu segšanai 601 399 -35 543 565 856
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 601 399 -35 543 565 856
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 601 399 -35 543 565 856
Izdevumi – kopā 601 399 -35 543 565 856
Uzturēšanas izdevumi 601 399 -35 543 565 856
Kārtējie izdevumi 601 399 -35 543 565 856
Preces un pakalpojumi 601 399 -35 543 565 856
10. Aizsardzības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 277 331 959 -12 281 324 265 050 635
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 393 768 -77 324 1 316 444
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 580 000 0 2 580 000
Transferti 18 741 0 18 741
Valsts budžeta transferti 18 741 0 18 741
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 18 741 0 18 741
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 18 741 0 18 741
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 18 741 0 18 741
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 273 339 450 -12 204 000 261 135 450
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 273 339 450 -12 204 000 261 135 450
Izdevumi – kopā 277 331 959 -10 113 994 267 217 965
Uzturēšanas izdevumi 224 746 672 -5 020 945 219 725 727
Kārtējie izdevumi 207 002 918 2 757 959 209 760 877
Atlīdzība 112 788 345 -3 149 773 109 638 572
Atalgojums 67 905 300 -1 033 333 66 871 967
Preces un pakalpojumi 94 214 573 5 907 732 100 122 305
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 944 091 -7 641 449 6 302 642
Subsīdijas un dotācijas 11 079 091 -8 569 898 2 509 193
Sociālie pabalsti 2 865 000 928 449 3 793 449
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 785 611 -130 429 3 655 182
Starptautiskā sadarbība 3 785 611 -130 429 3 655 182
Uzturēšanas izdevumu transferti 14 052 -7 026 7 026
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 14 052 -7 026 7 026
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 14 052 -7 026 7 026
Kapitālie izdevumi 52 585 287 -5 093 049 47 492 238
Pamatkapitāla veidošana 52 585 287 -11 925 097 40 660 190
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 6 832 048 6 832 048
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 0 6 832 048 6 832 048
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 0 6 832 048 6 832 048
Finansiālā bilance 0 -2 167 330 -2 167 330
Finansēšana 0 2 167 330 2 167 330
Naudas līdzekļi 0 2 167 330 2 167 330
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 1 287 483 1 287 483
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 879 847 879 847
06.00.00 03.140 Valsts drošības aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 5 489 000 100 000 5 589 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 000 0 1 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 488 000 100 000 5 588 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 488 000 100 000 5 588 000
Izdevumi – kopā 5 489 000 100 000 5 589 000
Uzturēšanas izdevumi 5 489 000 100 000 5 589 000
Kārtējie izdevumi 5 489 000 100 000 5 589 000
Preces un pakalpojumi 5 489 000 100 000 5 589 000
22.00.00 02.100 Nacionālie bruņotie spēki
Resursi izdevumu segšanai 184 575 182 -4 249 008 180 326 174
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 56 502 8 320 64 822
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 184 518 680 -4 257 328 180 261 352
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 184 518 680 -4 257 328 180 261 352
Izdevumi – kopā 184 575 182 -4 249 008 180 326 174
Uzturēšanas izdevumi 168 908 138 4 289 683 173 197 821
Kārtējie izdevumi 167 461 406 4 173 260 171 634 666
Atlīdzība 92 323 566 -3 037 805 89 285 761
Atalgojums 52 781 048 -921 774 51 859 274
Preces un pakalpojumi 75 137 840 7 211 065 82 348 905
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 432 680 123 449 1 556 129
Subsīdijas un dotācijas 1 402 680 0 1 402 680
Sociālie pabalsti 30 000 123 449 153 449
Uzturēšanas izdevumu transferti 14 052 -7 026 7 026
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 14 052 -7 026 7 026
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 14 052 -7 026 7 026
Kapitālie izdevumi 15 667 044 -8 538 691 7 128 353
Pamatkapitāla veidošana 15 667 044 -8 538 691 7 128 353
22.01.00 02.100 Nacionālo bruņoto spēku vadība
Resursi izdevumu segšanai 2 972 915 17 544 2 990 459
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 800 -1 800 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 971 115 19 344 2 990 459
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 971 115 19 344 2 990 459
Izdevumi – kopā 2 972 915 17 544 2 990 459
Uzturēšanas izdevumi 2 909 685 17 544 2 927 229
Kārtējie izdevumi 2 909 685 17 544 2 927 229
Preces un pakalpojumi 2 909 685 17 544 2 927 229
Kapitālie izdevumi 63 230 0 63 230
Pamatkapitāla veidošana 63 230 0 63 230
22.02.00 02.100 Vispārējās vienības
Resursi izdevumu segšanai 3 745 406 -419 052 3 326 354
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 745 406 -419 052 3 326 354
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 745 406 -419 052 3 326 354
Izdevumi – kopā 3 745 406 -419 052 3 326 354
Uzturēšanas izdevumi 3 665 136 -419 052 3 246 084
Kārtējie izdevumi 2 262 456 -419 052 1 843 404
Preces un pakalpojumi 2 262 456 -419 052 1 843 404
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 402 680 0 1 402 680
Subsīdijas un dotācijas 1 402 680 0 1 402 680
Kapitālie izdevumi 80 270 0 80 270
Pamatkapitāla veidošana 80 270 0 80 270
22.03.00 02.100 Gaisa spēki
Resursi izdevumu segšanai 9 002 322 -894 853 8 107 469
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 002 322 -894 853 8 107 469
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 002 322 -894 853 8 107 469
Izdevumi – kopā 9 002 322 -894 853 8 107 469
Uzturēšanas izdevumi 9 002 322 -894 853 8 107 469
Kārtējie izdevumi 9 002 322 -894 853 8 107 469
Preces un pakalpojumi 9 002 322 -894 853 8 107 469
22.04.00 02.100 Jūras spēki
Resursi izdevumu segšanai 17 260 445 3 568 123 20 828 568
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 260 445 3 568 123 20 828 568
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 260 445 3 568 123 20 828 568
Izdevumi – kopā 17 260 445 3 568 123 20 828 568
Uzturēšanas izdevumi 13 129 045 3 661 264 16 790 309
Kārtējie izdevumi 13 129 045 3 661 264 16 790 309
Preces un pakalpojumi 13 129 045 3 661 264 16 790 309
Kapitālie izdevumi 4 131 400 -93 141 4 038 259
Pamatkapitāla veidošana 4 131 400 -93 141 4 038 259
22.05.00 02.100 Sauszemes spēki
Resursi izdevumu segšanai 2 546 765 -409 874 2 136 891
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 415 0 415
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 546 350 -409 874 2 136 476
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 546 350 -409 874 2 136 476
Izdevumi – kopā 2 546 765 -409 874 2 136 891
Uzturēšanas izdevumi 2 427 980 -409 874 2 018 106
Kārtējie izdevumi 2 427 980 -409 874 2 018 106
Preces un pakalpojumi 2 427 980 -409 874 2 018 106
Kapitālie izdevumi 118 785 0 118 785
Pamatkapitāla veidošana 118 785 0 118 785
22.06.00 02.100 Nacionālā aizsardzības akadēmija
Resursi izdevumu segšanai 582 830 -14 752 568 078
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 000 0 3 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 579 830 -14 752 565 078
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 579 830 -14 752 565 078
Izdevumi – kopā 582 830 -14 752 568 078
Uzturēšanas izdevumi 567 617 -14 752 552 865
Kārtējie izdevumi 537 617 -24 752 512 865
Atlīdzība 11 724 0 11 724
Preces un pakalpojumi 525 893 -24 752 501 141
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 000 10 000 40 000
Sociālie pabalsti 30 000 10 000 40 000
Kapitālie izdevumi 15 213 0 15 213
Pamatkapitāla veidošana 15 213 0 15 213
22.08.00 02.100 Nodrošinājuma pavēlniecība
Resursi izdevumu segšanai 48 222 157 -2 478 176 45 743 981
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 45 442 10 000 55 442
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 176 715 -2 488 176 45 688 539
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 176 715 -2 488 176 45 688 539
Izdevumi – kopā 48 222 157 -2 478 176 45 743 981
Uzturēšanas izdevumi 37 127 222 5 967 374 43 094 596
Kārtējie izdevumi 37 113 170 5 974 400 43 087 570
Preces un pakalpojumi 37 113 170 5 974 400 43 087 570
Uzturēšanas izdevumu transferti 14 052 -7 026 7 026
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 14 052 -7 026 7 026
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 14 052 -7 026 7 026
Kapitālie izdevumi 11 094 935 -8 445 550 2 649 385
Pamatkapitāla veidošana 11 094 935 -8 445 550 2 649 385
22.09.00 02.100 Mācību vadības pavēlniecība
Resursi izdevumu segšanai 1 676 857 -69 035 1 607 822
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 120 0 3 120
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 673 737 -69 035 1 604 702
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 673 737 -69 035 1 604 702
Izdevumi – kopā 1 676 857 -69 035 1 607 822
Uzturēšanas izdevumi 1 540 596 -69 035 1 471 561
Kārtējie izdevumi 1 540 596 -69 035 1 471 561
Preces un pakalpojumi 1 540 596 -69 035 1 471 561
Kapitālie izdevumi 136 261 0 136 261
Pamatkapitāla veidošana 136 261 0 136 261
22.10.00 02.100 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums
Resursi izdevumu segšanai 96 629 935 -3 437 805 93 192 130
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 629 935 -3 437 805 93 192 130
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 629 935 -3 437 805 93 192 130
Izdevumi – kopā 96 629 935 -3 437 805 93 192 130
Uzturēšanas izdevumi 96 629 935 -3 437 805 93 192 130
Kārtējie izdevumi 96 629 935 -3 437 805 93 192 130
Atlīdzība 92 311 842 -3 037 805 89 274 037
Atalgojums 52 781 048 -921 774 51 859 274
Preces un pakalpojumi 4 318 093 -400 000 3 918 093
22.11.00 02.100 Zemessardze
Resursi izdevumu segšanai 1 935 550 -111 128 1 824 422
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 725 120 2 845
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 932 825 -111 248 1 821 577
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 932 825 -111 248 1 821 577
Izdevumi – kopā 1 935 550 -111 128 1 824 422
Uzturēšanas izdevumi 1 908 600 -111 128 1 797 472
Kārtējie izdevumi 1 908 600 -224 577 1 684 023
Preces un pakalpojumi 1 908 600 -224 577 1 684 023
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 113 449 113 449
Sociālie pabalsti 0 113 449 113 449
Kapitālie izdevumi 26 950 0 26 950
Pamatkapitāla veidošana 26 950 0 26 950
28.00.00 02.500 Ģeodēzija un kartogrāfija
Resursi izdevumu segšanai 4 935 089 -150 000 4 785 089
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 800 000 -150 000 650 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 135 089 0 4 135 089
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 135 089 0 4 135 089
Izdevumi – kopā 4 935 089 -147 729 4 787 360
Uzturēšanas izdevumi 4 871 479 -147 729 4 723 750
Kārtējie izdevumi 4 871 479 -147 729 4 723 750
Atlīdzība 3 460 412 -142 857 3 317 555
Atalgojums 2 694 926 -115 124 2 579 802
Preces un pakalpojumi 1 411 067 -4 872 1 406 195
Kapitālie izdevumi 63 610 0 63 610
Pamatkapitāla veidošana 63 610 0 63 610
Finansiālā bilance 0 -2 271 -2 271
Finansēšana 0 2 271 2 271
Naudas līdzekļi 0 2 271 2 271
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 2 271 2 271
30.00.00 02.500 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Resursi izdevumu segšanai 17 730 207 -569 889 17 160 318
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 500 0 8 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 721 707 -569 889 17 151 818
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 721 707 -569 889 17 151 818
Izdevumi – kopā 17 730 207 -569 889 17 160 318
Uzturēšanas izdevumi 16 774 375 -445 889 16 328 486
Kārtējie izdevumi 12 576 648 -408 629 12 168 019
Atlīdzība 8 203 605 24 399 8 228 004
Atalgojums 6 030 267 334 6 030 601
Preces un pakalpojumi 4 373 043 -433 028 3 940 015
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 412 116 93 169 505 285
Subsīdijas un dotācijas 412 116 18 169 430 285
Sociālie pabalsti 0 75 000 75 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 785 611 -130 429 3 655 182
Starptautiskā sadarbība 3 785 611 -130 429 3 655 182
Kapitālie izdevumi 955 832 -124 000 831 832
Pamatkapitāla veidošana 955 832 -124 000 831 832
31.00.00 10.200 Militārpersonu pensiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 2 835 000 730 000 3 565 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 835 000 730 000 3 565 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 835 000 730 000 3 565 000
Izdevumi – kopā 2 835 000 730 000 3 565 000
Uzturēšanas izdevumi 2 835 000 730 000 3 565 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 835 000 730 000 3 565 000
Sociālie pabalsti 2 835 000 730 000 3 565 000
32.00.00 02.500 Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos
Resursi izdevumu segšanai 4 438 130 256 703 4 694 833
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 16 250 64 356 80 606
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 421 880 192 347 4 614 227
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 421 880 192 347 4 614 227
Izdevumi – kopā 4 438 130 277 665 4 715 795
Uzturēšanas izdevumi 4 383 358 277 665 4 661 023
Kārtējie izdevumi 4 264 678 271 665 4 536 343
Atlīdzība 2 940 880 33 032 2 973 912
Atalgojums 2 056 244 24 620 2 080 864
Preces un pakalpojumi 1 323 798 238 633 1 562 431
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 118 680 6 000 124 680
Subsīdijas un dotācijas 118 680 6 000 124 680
Kapitālie izdevumi 54 772 0 54 772
Pamatkapitāla veidošana 54 772 0 54 772
Finansiālā bilance 0 -20 962 -20 962
Finansēšana 0 20 962 20 962
Naudas līdzekļi 0 20 962 20 962
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 20 962 20 962
33.00.00 02.500 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Resursi izdevumu segšanai 57 329 351 -8 399 130 48 930 221
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 511 516 0 511 516
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 580 000 0 2 580 000
Transferti 18 741 0 18 741
Valsts budžeta transferti 18 741 0 18 741
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 18 741 0 18 741
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 18 741 0 18 741
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 18 741 0 18 741
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 219 094 -8 399 130 45 819 964
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 219 094 -8 399 130 45 819 964
Izdevumi – kopā 57 329 351 -6 255 033 51 074 318
Uzturēšanas izdevumi 21 485 322 -9 824 675 11 660 647
Kārtējie izdevumi 12 339 707 -1 230 608 11 109 099
Atlīdzība 5 859 882 -26 542 5 833 340
Atalgojums 4 342 815 -21 389 4 321 426
Preces un pakalpojumi 6 479 825 -1 204 066 5 275 759
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 9 145 615 -8 594 067 551 548
Subsīdijas un dotācijas 9 145 615 -8 594 067 551 548
Kapitālie izdevumi 35 844 029 3 569 642 39 413 671
Pamatkapitāla veidošana 35 844 029 -3 262 406 32 581 623
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 6 832 048 6 832 048
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 0 6 832 048 6 832 048
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 0 6 832 048 6 832 048
Finansiālā bilance 0 -2 144 097 -2 144 097
Finansēšana 0 2 144 097 2 144 097
Naudas līdzekļi 0 2 144 097 2 144 097
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 1 264 250 1 264 250
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 879 847 879 847
11. Ārlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 40 261 624 494 769 40 756 393
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 411 100 70 600 481 700
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000 0 800 000
Transferti 0 190 085 190 085
Valsts budžeta transferti 0 190 085 190 085
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 190 085 190 085
Subsīdiju un dotāciju transferti 0 190 085 190 085
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 0 190 085 190 085
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 050 524 234 084 39 284 608
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 050 524 234 084 39 284 608
Izdevumi – kopā 40 261 624 672 500 40 934 124
Uzturēšanas izdevumi 39 568 801 540 325 40 109 126
Kārtējie izdevumi 38 467 431 489 400 38 956 831
Atlīdzība 19 838 510 264 001 20 102 511
Atalgojums 15 871 961 8 920 15 880 881
Preces un pakalpojumi 18 628 921 225 399 18 854 320
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 450 11 028 111 478
Sociālie pabalsti 100 450 11 028 111 478
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 956 760 74 057 1 030 817
Starptautiskā sadarbība 956 760 74 057 1 030 817
Uzturēšanas izdevumu transferti 44 160 -34 160 10 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 44 160 -34 160 10 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 44 160 -34 160 10 000
Kapitālie izdevumi 692 823 132 175 824 998
Pamatkapitāla veidošana 692 823 132 175 824 998
Finansiālā bilance 0 -177 731 -177 731
Finansēšana 0 177 731 177 731
Naudas līdzekļi 0 177 731 177 731
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 177 731 177 731
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 38 459 793 344 684 38 804 477
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 401 100 70 600 471 700
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000 0 800 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 258 693 274 084 37 532 777
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 258 693 274 084 37 532 777
Izdevumi – kopā 38 459 793 522 415 38 982 208
Uzturēšanas izdevumi 37 770 850 390 240 38 161 090
Kārtējie izdevumi 37 626 240 424 400 38 050 640
Atlīdzība 19 650 410 264 001 19 914 411
Atalgojums 15 722 992 8 920 15 731 912
Preces un pakalpojumi 17 975 830 160 399 18 136 229
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 450 0 100 450
Sociālie pabalsti 100 450 0 100 450
Uzturēšanas izdevumu transferti 44 160 -34 160 10 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 44 160 -34 160 10 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 44 160 -34 160 10 000
Kapitālie izdevumi 688 943 132 175 821 118
Pamatkapitāla veidošana 688 943 132 175 821 118
Finansiālā bilance 0 -177 731 -177 731
Finansēšana 0 177 731 177 731
Naudas līdzekļi 0 177 731 177 731
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 177 731 177 731
01.01.00 01.131 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 13 833 286 165 000 13 998 286
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 146 100 0 146 100
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000 0 800 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 887 186 165 000 13 052 186
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 887 186 165 000 13 052 186
Izdevumi – kopā 13 833 286 165 000 13 998 286
Uzturēšanas izdevumi 13 689 663 165 000 13 854 663
Kārtējie izdevumi 13 589 213 165 000 13 754 213
Atlīdzība 6 449 636 152 932 6 602 568
Atalgojums 4 807 475 0 4 807 475
Preces un pakalpojumi 7 139 577 12 068 7 151 645
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 450 0 100 450
Sociālie pabalsti 100 450 0 100 450
Kapitālie izdevumi 143 623 0 143 623
Pamatkapitāla veidošana 143 623 0 143 623
01.04.00 01.132 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Resursi izdevumu segšanai 24 529 477 36 440 24 565 917
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 255 000 70 600 325 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 274 477 -34 160 24 240 317
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 274 477 -34 160 24 240 317
Izdevumi – kopā 24 529 477 214 171 24 743 648
Uzturēšanas izdevumi 23 984 157 214 171 24 198 328
Kārtējie izdevumi 23 939 997 248 331 24 188 328
Atlīdzība 13 200 774 100 000 13 300 774
Atalgojums 10 915 517 0 10 915 517
Preces un pakalpojumi 10 739 223 148 331 10 887 554
Uzturēšanas izdevumu transferti 44 160 -34 160 10 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 44 160 -34 160 10 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 44 160 -34 160 10 000
Kapitālie izdevumi 545 320 0 545 320
Pamatkapitāla veidošana 545 320 0 545 320
Finansiālā bilance 0 -177 731 -177 731
Finansēšana 0 177 731 177 731
Naudas līdzekļi 0 177 731 177 731
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 177 731 177 731
01.06.00 01.132 Konsulārais nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai 97 030 143 244 240 274
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 030 143 244 240 274
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 030 143 244 240 274
Izdevumi – kopā 97 030 143 244 240 274
Uzturēšanas izdevumi 97 030 11 069 108 099
Kārtējie izdevumi 97 030 11 069 108 099
Atlīdzība 0 11 069 11 069
Atalgojums 0 8 920 8 920
Preces un pakalpojumi 97 030 0 97 030
Kapitālie izdevumi 0 132 175 132 175
Pamatkapitāla veidošana 0 132 175 132 175
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 956 760 -20 000 936 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 956 760 -20 000 936 760
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 956 760 -20 000 936 760
Izdevumi – kopā 956 760 -20 000 936 760
Uzturēšanas izdevumi 956 760 -20 000 936 760
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 956 760 -20 000 936 760
Starptautiskā sadarbība 956 760 -20 000 936 760
06.00.00 01.131 Latvijas institūts
Resursi izdevumu segšanai 245 071 0 245 071
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000 0 10 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 235 071 0 235 071
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 235 071 0 235 071
Izdevumi – kopā 245 071 0 245 071
Uzturēšanas izdevumi 241 191 0 241 191
Kārtējie izdevumi 241 191 0 241 191
Atlīdzība 108 100 0 108 100
Atalgojums 84 500 0 84 500
Preces un pakalpojumi 133 091 0 133 091
Kapitālie izdevumi 3 880 0 3 880
Pamatkapitāla veidošana 3 880 0 3 880
07.00.00 01.131 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība
Resursi izdevumu segšanai 600 000 -20 000 580 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 600 000 -20 000 580 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 600 000 -20 000 580 000
Izdevumi – kopā 600 000 -20 000 580 000
Uzturēšanas izdevumi 600 000 -20 000 580 000
Kārtējie izdevumi 600 000 -20 000 580 000
Atlīdzība 80 000 0 80 000
Atalgojums 64 469 0 64 469
Preces un pakalpojumi 520 000 -20 000 500 000
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Resursi izdevumu segšanai 0 190 085 190 085
Transferti 0 190 085 190 085
Valsts budžeta transferti 0 190 085 190 085
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 190 085 190 085
Subsīdiju un dotāciju transferti 0 190 085 190 085
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 0 190 085 190 085
Izdevumi – kopā 0 190 085 190 085
Uzturēšanas izdevumi 0 190 085 190 085
Kārtējie izdevumi 0 85 000 85 000
Preces un pakalpojumi 0 85 000 85 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 11 028 11 028
Sociālie pabalsti 0 11 028 11 028
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 94 057 94 057
Starptautiskā sadarbība 0 94 057 94 057
12. Ekonomikas ministrija
Resursi izdevumu segšanai 85 175 763 12 550 469 97 726 232
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 002 476 374 780 4 377 256
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 390 066 89 465 2 479 531
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 699 832 -70 248 629 584
Transferti 88 921 20 453 109 374
Valsts budžeta transferti 88 921 20 453 109 374
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 88 921 20 453 109 374
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 88 921 20 453 109 374
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 88 921 0 88 921
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 0 20 453 20 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 694 300 12 065 771 90 760 071
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 694 300 12 065 771 90 760 071
Izdevumi – kopā 85 202 157 13 129 975 98 332 132
Uzturēšanas izdevumi 84 130 814 12 863 063 96 993 877
Kārtējie izdevumi 36 915 698 594 012 37 509 710
Atlīdzība 20 645 526 1 533 270 22 178 796
Atalgojums 15 733 462 1 141 413 16 874 875
Preces un pakalpojumi 16 270 172 -939 258 15 330 914
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 32 897 961 12 340 809 45 238 770
Subsīdijas un dotācijas 32 897 961 12 340 809 45 238 770
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 776 460 -1 510 774 950
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 14 000 -8 400 5 600
Starptautiskā sadarbība 762 460 6 890 769 350
Uzturēšanas izdevumu transferti 13 540 695 -70 248 13 470 447
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 12 840 863 0 12 840 863
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 699 832 -70 248 629 584
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 699 832 -70 248 629 584
Kapitālie izdevumi 1 071 343 266 912 1 338 255
Pamatkapitāla veidošana 1 071 343 266 912 1 338 255
Finansiālā bilance -26 394 -579 506 -605 900
Finansēšana 26 394 579 506 605 900
Naudas līdzekļi 26 394 579 506 605 900
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 468 902 468 902
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 26 394 110 604 136 998
20.00.00 04.430 Būvniecība
Resursi izdevumu segšanai 572 710 205 694 778 404
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 572 710 205 694 778 404
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 572 710 205 694 778 404
Izdevumi – kopā 572 710 205 954 778 664
Uzturēšanas izdevumi 569 710 204 454 774 164
Kārtējie izdevumi 569 710 204 454 774 164
Atlīdzība 472 640 185 009 657 649
Atalgojums 354 724 129 409 484 133
Preces un pakalpojumi 97 070 19 445 116 515
Kapitālie izdevumi 3 000 1 500 4 500
Pamatkapitāla veidošana 3 000 1 500 4 500
Finansiālā bilance 0 -260 -260
Finansēšana 0 260 260
Naudas līdzekļi 0 260 260
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 260 260
24.00.00 01.320 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 9 741 434 172 798 9 914 232
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 191 676 -20 000 171 676
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 623 085 -58 623 027
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 395 091 -70 248 324 843
Transferti 88 921 0 88 921
Valsts budžeta transferti 88 921 0 88 921
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 88 921 0 88 921
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 88 921 0 88 921
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 88 921 0 88 921
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 837 752 192 856 9 030 608
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 837 752 192 856 9 030 608
Izdevumi – kopā 9 767 828 275 960 10 043 788
Uzturēšanas izdevumi 9 235 328 152 790 9 388 118
Kārtējie izdevumi 8 826 237 176 410 9 002 647
Atlīdzība 6 771 637 66 703 6 838 340
Atalgojums 5 086 841 93 719 5 180 560
Preces un pakalpojumi 2 054 600 109 707 2 164 307
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 55 028 55 028
Subsīdijas un dotācijas 0 55 028 55 028
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 14 000 -8 400 5 600
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 14 000 -8 400 5 600
Uzturēšanas izdevumu transferti 395 091 -70 248 324 843
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 395 091 -70 248 324 843
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 395 091 -70 248 324 843
Kapitālie izdevumi 532 500 123 170 655 670
Pamatkapitāla veidošana 532 500 123 170 655 670
Finansiālā bilance -26 394 -103 162 -129 556
Finansēšana 26 394 103 162 129 556
Naudas līdzekļi 26 394 103 162 129 556
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 19 371 19 371
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 26 394 83 791 110 185
25.00.00 04.810 Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana
Resursi izdevumu segšanai 2 781 581 -7 113 2 774 468
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 781 581 -7 113 2 774 468
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 781 581 -7 113 2 774 468
Izdevumi – kopā 2 781 581 -7 113 2 774 468
Uzturēšanas izdevumi 2 711 808 -7 113 2 704 695
Kārtējie izdevumi 1 870 945 -7 113 1 863 832
Atlīdzība 330 149 155 447 485 596
Atalgojums 263 112 125 270 388 382
Preces un pakalpojumi 1 540 796 -162 560 1 378 236
Uzturēšanas izdevumu transferti 840 863 0 840 863
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 840 863 0 840 863
Kapitālie izdevumi 69 773 0 69 773
Pamatkapitāla veidošana 69 773 0 69 773
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 6 546 430 898 011 7 444 441
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 955 000 364 780 3 319 780
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 134 494 497 578 632 072
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 456 936 35 653 3 492 589
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 456 936 35 653 3 492 589
Izdevumi – kopā 6 546 430 940 436 7 486 866
Uzturēšanas izdevumi 6 289 295 945 931 7 235 226
Kārtējie izdevumi 6 010 142 929 431 6 939 573
Atlīdzība 4 545 696 255 441 4 801 137
Atalgojums 3 440 443 170 646 3 611 089
Preces un pakalpojumi 1 464 446 673 990 2 138 436
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 265 345 9 000 274 345
Subsīdijas un dotācijas 265 345 9 000 274 345
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 13 808 7 500 21 308
Starptautiskā sadarbība 13 808 7 500 21 308
Kapitālie izdevumi 257 135 -5 495 251 640
Pamatkapitāla veidošana 257 135 -5 495 251 640
Finansiālā bilance 0 -42 425 -42 425
Finansēšana 0 42 425 42 425
Naudas līdzekļi 0 42 425 42 425
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 41 757 41 757
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 668 668
26.01.00 04.110 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 1 624 467 431 293 2 055 760
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 610 410 438 513 048
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 521 857 20 855 1 542 712
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 521 857 20 855 1 542 712
Izdevumi – kopā 1 624 467 431 293 2 055 760
Uzturēšanas izdevumi 1 604 467 432 678 2 037 145
Kārtējie izdevumi 1 604 467 432 678 2 037 145
Atlīdzība 1 201 955 5 525 1 207 480
Atalgojums 900 000 3 200 903 200
Preces un pakalpojumi 402 512 427 153 829 665
Kapitālie izdevumi 20 000 -1 385 18 615
Pamatkapitāla veidošana 20 000 -1 385 18 615
26.02.00 04.110 Konkurences politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 1 001 450 91 880 1 093 330
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 080 84 340 105 420
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 980 370 7 540 987 910
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 980 370 7 540 987 910
Izdevumi – kopā 1 001 450 91 880 1 093 330
Uzturēšanas izdevumi 986 910 95 840 1 082 750
Kārtējie izdevumi 986 910 95 840 1 082 750
Atlīdzība 766 342 0 766 342
Atalgojums 599 898 -14 538 585 360
Preces un pakalpojumi 220 568 95 840 316 408
Kapitālie izdevumi 14 540 -3 960 10 580
Pamatkapitāla veidošana 14 540 -3 960 10 580
26.03.00 04.100 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Resursi izdevumu segšanai 2 660 000 395 000 3 055 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 660 000 395 000 3 055 000
Izdevumi – kopā 2 660 000 395 000 3 055 000
Uzturēšanas izdevumi 2 539 625 357 850 2 897 475
Kārtējie izdevumi 2 525 817 350 350 2 876 167
Atlīdzība 1 923 996 226 987 2 150 983
Atalgojums 1 424 942 179 915 1 604 857
Preces un pakalpojumi 601 821 123 363 725 184
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 13 808 7 500 21 308
Starptautiskā sadarbība 13 808 7 500 21 308
Kapitālie izdevumi 120 375 37 150 157 525
Pamatkapitāla veidošana 120 375 37 150 157 525
26.04.00 04.110 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 1 260 513 -20 162 1 240 351
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 295 000 -30 220 264 780
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 804 2 800 13 604
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 954 709 7 258 961 967
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 954 709 7 258 961 967
Izdevumi – kopā 1 260 513 22 263 1 282 776
Uzturēšanas izdevumi 1 158 293 59 563 1 217 856
Kārtējie izdevumi 892 948 50 563 943 511
Atlīdzība 653 403 22 929 676 332
Atalgojums 515 603 2 069 517 672
Preces un pakalpojumi 239 545 27 634 267 179
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 265 345 9 000 274 345
Subsīdijas un dotācijas 265 345 9 000 274 345
Kapitālie izdevumi 102 220 -37 300 64 920
Pamatkapitāla veidošana 102 220 -37 300 64 920
Finansiālā bilance 0 -42 425 -42 425
Finansēšana 0 42 425 42 425
Naudas līdzekļi 0 42 425 42 425
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 41 757 41 757
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 668 668
27.00.00 04.100 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 34 210 492 14 904 515 49 115 007
Transferti 0 20 453 20 453
Valsts budžeta transferti 0 20 453 20 453
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 20 453 20 453
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 20 453 20 453
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 0 20 453 20 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 210 492 14 884 062 49 094 554
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 210 492 14 884 062 49 094 554
Izdevumi – kopā 34 210 492 14 904 515 49 115 007
Uzturēšanas izdevumi 34 187 157 14 773 237 48 960 394
Kārtējie izdevumi 2 386 208 2 496 456 4 882 664
Atlīdzība 1 645 044 931 847 2 576 891
Atalgojums 1 259 679 661 537 1 921 216
Preces un pakalpojumi 741 164 1 564 609 2 305 773
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 31 800 949 12 276 781 44 077 730
Subsīdijas un dotācijas 31 800 949 12 276 781 44 077 730
Kapitālie izdevumi 23 335 131 278 154 613
Pamatkapitāla veidošana 23 335 131 278 154 613
27.01.00 04.100 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 1 750 572 0 1 750 572
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 750 572 0 1 750 572
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 750 572 0 1 750 572
Izdevumi – kopā 1 750 572 0 1 750 572
Uzturēšanas izdevumi 1 730 572 0 1 730 572
Kārtējie izdevumi 1 730 572 0 1 730 572
Atlīdzība 1 302 870 0 1 302 870
Atalgojums 991 948 0 991 948
Preces un pakalpojumi 427 702 0 427 702
Kapitālie izdevumi 20 000 0 20 000
Pamatkapitāla veidošana 20 000 0 20 000
27.02.00 04.100 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 30 947 336 11 846 838 42 794 174
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 947 336 11 846 838 42 794 174
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 947 336 11 846 838 42 794 174
Izdevumi – kopā 30 947 336 11 846 838 42 794 174
Uzturēšanas izdevumi 30 947 336 11 846 838 42 794 174
Kārtējie izdevumi 202 660 -100 188 102 472
Atlīdzība 202 660 -121 921 80 739
Atalgojums 157 018 -95 954 61 064
Preces un pakalpojumi 0 21 733 21 733
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 744 676 11 947 026 42 691 702
Subsīdijas un dotācijas 30 744 676 11 947 026 42 691 702
27.03.00 04.100 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 1 280 657 1 381 929 2 662 586
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 1 381 929 2 662 586
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 1 381 929 2 662 586
Izdevumi – kopā 1 280 657 1 381 929 2 662 586
Uzturēšanas izdevumi 1 280 657 1 378 244 2 658 901
Kārtējie izdevumi 244 837 1 048 489 1 293 326
Atlīdzība 22 263 13 440 35 703
Atalgojums 17 941 10 831 28 772
Preces un pakalpojumi 222 574 1 035 049 1 257 623
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 035 820 329 755 1 365 575
Subsīdijas un dotācijas 1 035 820 329 755 1 365 575
Kapitālie izdevumi 0 3 685 3 685
Pamatkapitāla veidošana 0 3 685 3 685
27.04.00 04.100 Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai 231 927 0 231 927
Transferti 0 20 453 20 453
Valsts budžeta transferti 0 20 453 20 453
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 20 453 20 453
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 20 453 20 453
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 0 20 453 20 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 231 927 -20 453 211 474
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 231 927 -20 453 211 474
Izdevumi – kopā 231 927 0 231 927
Uzturēšanas izdevumi 228 592 0 228 592
Kārtējie izdevumi 208 139 0 208 139
Atlīdzība 117 251 0 117 251
Atalgojums 92 772 0 92 772
Preces un pakalpojumi 90 888 0 90 888
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 20 453 0 20 453
Subsīdijas un dotācijas 20 453 0 20 453
Kapitālie izdevumi 3 335 0 3 335
Pamatkapitāla veidošana 3 335 0 3 335
27.05.00 04.100 Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007. - 2013.)
Resursi izdevumu segšanai 0 1 675 748 1 675 748
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1 675 748 1 675 748
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1 675 748 1 675 748
Izdevumi – kopā 0 1 675 748 1 675 748
Uzturēšanas izdevumi 0 1 548 155 1 548 155
Kārtējie izdevumi 0 1 548 155 1 548 155
Atlīdzība 0 1 040 328 1 040 328
Atalgojums 0 746 660 746 660
Preces un pakalpojumi 0 507 827 507 827
Kapitālie izdevumi 0 127 593 127 593
Pamatkapitāla veidošana 0 127 593 127 593
28.00.00 01.132 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 2 950 270 0 2 950 270
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 500 000 0 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 450 270 0 2 450 270
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 450 270 0 2 450 270
Izdevumi – kopā 2 950 270 0 2 950 270
Uzturēšanas izdevumi 2 901 070 0 2 901 070
Kārtējie izdevumi 2 899 570 610 2 900 180
Atlīdzība 1 427 397 71 100 1 498 497
Atalgojums 1 156 269 71 100 1 227 369
Preces un pakalpojumi 1 472 173 -70 490 1 401 683
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 500 -610 890
Starptautiskā sadarbība 1 500 -610 890
Kapitālie izdevumi 49 200 0 49 200
Pamatkapitāla veidošana 49 200 0 49 200
29.00.00 04.300 Enerģētikas politika
Resursi izdevumu segšanai 6 906 163 -3 797 342 3 108 821
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 490 000 -490 000 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 416 163 -3 307 342 3 108 821
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 416 163 -3 307 342 3 108 821
Izdevumi – kopā 6 906 163 -3 797 342 3 108 821
Uzturēšanas izdevumi 6 899 663 -3 810 801 3 088 862
Kārtējie izdevumi 6 899 663 -3 810 801 3 088 862
Atlīdzība 382 786 -215 369 167 417
Atalgojums 297 529 -165 467 132 062
Preces un pakalpojumi 6 516 877 -3 595 432 2 921 445
Kapitālie izdevumi 6 500 13 459 19 959
Pamatkapitāla veidošana 6 500 13 459 19 959
30.00.00 04.730 Tūrisma politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 1 281 916 78 809 1 360 725
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 50 800 30 000 80 800
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 24 405 24 405
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 231 116 24 404 1 255 520
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 231 116 24 404 1 255 520
Izdevumi – kopā 1 281 916 106 973 1 388 889
Uzturēšanas izdevumi 1 248 016 106 973 1 354 989
Kārtējie izdevumi 1 248 016 106 973 1 354 989
Atlīdzība 461 277 15 483 476 760
Atalgojums 366 570 9 624 376 194
Preces un pakalpojumi 786 739 91 490 878 229
Kapitālie izdevumi 33 900 0 33 900
Pamatkapitāla veidošana 33 900 0 33 900
Finansiālā bilance 0 -28 164 -28 164
Finansēšana 0 28 164 28 164
Naudas līdzekļi 0 28 164 28 164
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 3 541 3 541
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 24 623 24 623
31.00.00 04.100 Nozares politiku veidošana un vadība
Resursi izdevumu segšanai 5 903 848 95 097 5 998 945
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 280 000 0 280 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 8 968 57 540 66 508
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 8 968 0 8 968
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 614 880 37 557 5 652 437
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 614 880 37 557 5 652 437
Izdevumi – kopā 5 903 848 407 612 6 311 460
Uzturēšanas izdevumi 5 812 848 407 612 6 220 460
Kārtējie izdevumi 5 056 728 407 612 5 464 340
Atlīdzība 3 728 096 -20 849 3 707 247
Atalgojums 2 824 748 -16 800 2 807 948
Preces un pakalpojumi 1 328 632 428 461 1 757 093
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 747 152 0 747 152
Starptautiskā sadarbība 747 152 0 747 152
Uzturēšanas izdevumu transferti 8 968 0 8 968
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 8 968 0 8 968
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 8 968 0 8 968
Kapitālie izdevumi 91 000 0 91 000
Pamatkapitāla veidošana 91 000 0 91 000
Finansiālā bilance 0 -312 515 -312 515
Finansēšana 0 312 515 312 515
Naudas līdzekļi 0 312 515 312 515
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 312 515 312 515
32.00.00 Mājokļu politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 14 280 919 0 14 280 919
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 000 0 25 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 133 519 0 1 133 519
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 295 773 0 295 773
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 122 400 0 13 122 400
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 122 400 0 13 122 400
Izdevumi – kopā 14 280 919 92 980 14 373 899
Uzturēšanas izdevumi 14 275 919 89 980 14 365 899
Kārtējie izdevumi 1 148 479 89 980 1 238 459
Atlīdzība 880 804 88 458 969 262
Atalgojums 683 547 62 375 745 922
Preces un pakalpojumi 267 675 1 522 269 197
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 831 667 0 831 667
Subsīdijas un dotācijas 831 667 0 831 667
Uzturēšanas izdevumu transferti 12 295 773 0 12 295 773
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 12 000 000 0 12 000 000
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 295 773 0 295 773
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 295 773 0 295 773
Kapitālie izdevumi 5 000 3 000 8 000
Pamatkapitāla veidošana 5 000 3 000 8 000
Finansiālā bilance 0 -92 980 -92 980
Finansēšana 0 92 980 92 980
Naudas līdzekļi 0 92 980 92 980
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 91 458 91 458
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 1 522 1 522
32.01.00 10.600 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
Resursi izdevumu segšanai 1 153 479 0 1 153 479
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 000 0 25 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 6 079 0 6 079
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 122 400 0 1 122 400
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 122 400 0 1 122 400
Izdevumi – kopā 1 153 479 92 980 1 246 459
Uzturēšanas izdevumi 1 148 479 89 980 1 238 459
Kārtējie izdevumi 1 148 479 89 980 1 238 459
Atlīdzība 880 804 88 458 969 262
Atalgojums 683 547 62 375 745 922
Preces un pakalpojumi 267 675 1 522 269 197
Kapitālie izdevumi 5 000 3 000 8 000
Pamatkapitāla veidošana 5 000 3 000 8 000
Finansiālā bilance 0 -92 980 -92 980
Finansēšana 0 92 980 92 980
Naudas līdzekļi 0 92 980 92 980
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 91 458 91 458
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 1 522 1 522
32.02.00 04.110 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 127 440 0 1 127 440
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 127 440 0 1 127 440
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 295 773 0 295 773
Izdevumi – kopā 1 127 440 0 1 127 440
Uzturēšanas izdevumi 1 127 440 0 1 127 440
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 831 667 0 831 667
Subsīdijas un dotācijas 831 667 0 831 667
Uzturēšanas izdevumu transferti 295 773 0 295 773
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 295 773 0 295 773
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 295 773 0 295 773
32.03.00 10.600 Atbalsts mājokļiem
Resursi izdevumu segšanai 12 000 000 0 12 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 000 000 0 12 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 000 000 0 12 000 000
Izdevumi – kopā 12 000 000 0 12 000 000
Uzturēšanas izdevumi 12 000 000 0 12 000 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 12 000 000 0 12 000 000
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 12 000 000 0 12 000 000
13. Finanšu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 952 439 668 -229 144 391 723 295 277
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 968 007 -277 852 1 690 155
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 371 181 742 463 3 113 644
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 98 616 619 170
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 948 100 480 -229 609 002 718 491 478
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 862 151 388 -235 198 572 626 952 816
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 85 949 092 5 589 570 91 538 662
Izdevumi – kopā 952 609 668 -228 829 914 723 779 754
Uzturēšanas izdevumi 914 419 865 -227 429 760 686 990 105
Kārtējie izdevumi 102 450 022 -264 323 102 185 699
Atlīdzība 67 483 437 823 033 68 306 470
Atalgojums 49 114 661 368 612 49 483 273
Preces un pakalpojumi 34 966 585 -1 087 356 33 879 229
Procentu izdevumi 77 345 000 0 77 345 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 451 656 885 -230 983 555 220 673 330
Subsīdijas un dotācijas 450 832 200 -230 673 555 220 158 645
Subsīdiju un dotāciju transferti 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 -1 149 917 3 724 537
Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 0 2 149 917 2 149 917
Sociālie pabalsti 824 685 -310 000 514 685
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 174 419 900 -331 174 419 569
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 605 000 0 168 605 000
Starptautiskā sadarbība 5 814 900 -331 5 814 569
Uzturēšanas izdevumu transferti 108 548 058 3 818 449 112 366 507
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 597 912 1 686 426
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 597 912 1 686 426
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 597 912 1 686 426
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 41 441 538 77 780 41 519 318
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 66 018 006 3 142 757 69 160 763
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 66 018 006 3 044 141 69 062 147
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 98 616 98 616
Kapitālie izdevumi 38 189 803 -1 400 154 36 789 649
Pamatkapitāla veidošana 17 738 163 -3 945 583 13 792 580
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 451 640 2 545 429 22 997 069
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 20 451 640 2 545 429 22 997 069
Finansiālā bilance -170 000 -314 477 -484 477
Finansēšana 170 000 314 477 484 477
Aizdevumi -134 000 000 -40 000 000 -174 000 000
Naudas līdzekļi 134 170 000 40 314 477 174 484 477
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 335 681 335 681
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 170 000 -21 204 148 796
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 134 000 000 40 000 000 174 000 000
30.00.00 01.120 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Resursi izdevumu segšanai 12 398 965 943 714 13 342 679
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 762 113 -11 384 750 729
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 98 616 98 616
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 636 852 955 098 12 591 950
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 636 852 955 098 12 591 950
Izdevumi – kopā 12 568 965 922 510 13 491 475
Uzturēšanas izdevumi 12 287 965 877 510 13 165 475
Kārtējie izdevumi 12 237 965 778 894 13 016 859
Atlīdzība 8 114 152 339 558 8 453 710
Atalgojums 6 100 821 241 094 6 341 915
Preces un pakalpojumi 4 123 813 439 336 4 563 149
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 50 000 0 50 000
Subsīdijas un dotācijas 50 000 0 50 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 98 616 98 616
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 98 616 98 616
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 98 616 98 616
Kapitālie izdevumi 281 000 45 000 326 000
Pamatkapitāla veidošana 281 000 45 000 326 000
Finansiālā bilance -170 000 21 204 -148 796
Finansēšana 170 000 -21 204 148 796
Naudas līdzekļi 170 000 -21 204 148 796
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 170 000 -21 204 148 796
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Resursi izdevumu segšanai 85 983 984 -455 996 85 527 988
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 443 212 -277 852 1 165 360
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 540 772 -178 144 84 362 628
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 540 772 -178 144 84 362 628
Izdevumi – kopā 85 983 984 -178 144 85 805 840
Uzturēšanas izdevumi 85 133 994 -235 144 84 898 850
Kārtējie izdevumi 7 788 994 -235 144 7 553 850
Atlīdzība 4 270 705 -60 546 4 210 159
Atalgojums 3 123 010 -48 792 3 074 218
Preces un pakalpojumi 3 518 289 -174 598 3 343 691
Procentu izdevumi 77 345 000 0 77 345 000
Kapitālie izdevumi 849 990 57 000 906 990
Pamatkapitāla veidošana 849 990 57 000 906 990
Finansiālā bilance 0 -277 852 -277 852
Finansēšana 0 277 852 277 852
Naudas līdzekļi 0 277 852 277 852
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 277 852 277 852
31.01.00 01.120 Budžeta izpilde
Resursi izdevumu segšanai 6 312 984 -305 996 6 006 988
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 443 212 -277 852 1 165 360
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 869 772 -28 144 4 841 628
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 869 772 -28 144 4 841 628
Izdevumi – kopā 6 312 984 -28 144 6 284 840
Uzturēšanas izdevumi 5 462 994 -85 144 5 377 850
Kārtējie izdevumi 5 462 994 -85 144 5 377 850
Atlīdzība 4 270 705 -60 546 4 210 159
Atalgojums 3 123 010 -48 792 3 074 218
Preces un pakalpojumi 1 192 289 -24 598 1 167 691
Kapitālie izdevumi 849 990 57 000 906 990
Pamatkapitāla veidošana 849 990 57 000 906 990
Finansiālā bilance 0 -277 852 -277 852
Finansēšana 0 277 852 277 852
Naudas līdzekļi 0 277 852 277 852
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 277 852 277 852
31.02.00 01.700 Valsts parāda vadība
Resursi izdevumu segšanai 79 671 000 -150 000 79 521 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 671 000 -150 000 79 521 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 671 000 -150 000 79 521 000
Izdevumi – kopā 79 671 000 -150 000 79 521 000
Uzturēšanas izdevumi 79 671 000 -150 000 79 521 000
Kārtējie izdevumi 2 326 000 -150 000 2 176 000
Preces un pakalpojumi 2 326 000 -150 000 2 176 000
Procentu izdevumi 77 345 000 0 77 345 000
32.00.00 01.120 Iepirkumu uzraudzības birojs
Resursi izdevumu segšanai 925 785 0 925 785
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 925 785 0 925 785
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 925 785 0 925 785
Izdevumi – kopā 925 785 0 925 785
Uzturēšanas izdevumi 915 785 0 915 785
Kārtējie izdevumi 915 785 0 915 785
Atlīdzība 721 690 26 144 747 834
Atalgojums 533 570 7 480 541 050
Preces un pakalpojumi 194 095 -26 144 167 951
Kapitālie izdevumi 10 000 0 10 000
Pamatkapitāla veidošana 10 000 0 10 000
33.00.00 01.120 Valsts nodokļu administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 51 363 460 -1 015 376 50 348 084
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 63 459 0 63 459
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 300 001 -1 015 376 50 284 625
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 300 001 -1 015 376 50 284 625
Izdevumi – kopā 51 363 460 -1 011 657 50 351 803
Uzturēšanas izdevumi 48 005 553 -737 917 47 267 636
Kārtējie izdevumi 48 005 553 -737 917 47 267 636
Atlīdzība 32 522 359 251 346 32 773 705
Atalgojums 23 417 304 74 201 23 491 505
Preces un pakalpojumi 15 483 194 -989 263 14 493 931
Kapitālie izdevumi 3 357 907 -273 740 3 084 167
Pamatkapitāla veidošana 3 357 907 -273 740 3 084 167
Finansiālā bilance 0 -3 719 -3 719
Finansēšana 0 3 719 3 719
Naudas līdzekļi 0 3 719 3 719
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 3 719 3 719
34.00.00 01.120 Muitas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 35 308 522 -4 170 748 31 137 774
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 456 336 0 456 336
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 852 186 -4 170 748 30 681 438
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 852 186 -4 170 748 30 681 438
Izdevumi – kopā 35 308 522 -4 133 862 31 174 660
Uzturēšanas izdevumi 22 431 224 -401 622 22 029 602
Kārtējie izdevumi 22 431 224 -401 622 22 029 602
Atlīdzība 15 102 422 19 470 15 121 892
Atalgojums 11 001 818 -51 800 10 950 018
Preces un pakalpojumi 7 328 802 -421 092 6 907 710
Kapitālie izdevumi 12 877 298 -3 732 240 9 145 058
Pamatkapitāla veidošana 12 877 298 -3 732 240 9 145 058
Finansiālā bilance 0 -36 886 -36 886
Finansēšana 0 36 886 36 886
Naudas līdzekļi 0 36 886 36 886
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 36 886 36 886
35.00.00 01.120 Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 4 799 042 -194 397 4 604 645
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000 0 5 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 794 042 -194 397 4 599 645
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 794 042 -194 397 4 599 645
Izdevumi – kopā 4 799 042 -177 914 4 621 128
Uzturēšanas izdevumi 4 661 778 -181 743 4 480 035
Kārtējie izdevumi 4 661 778 -181 743 4 480 035
Atlīdzība 3 624 851 -238 992 3 385 859
Atalgojums 2 642 480 -194 590 2 447 890
Preces un pakalpojumi 1 036 927 57 249 1 094 176
Kapitālie izdevumi 137 264 3 829 141 093
Pamatkapitāla veidošana 137 264 3 829 141 093
Finansiālā bilance 0 -16 483 -16 483
Finansēšana 0 16 483 16 483
Naudas līdzekļi 0 16 483 16 483
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 16 483 16 483
37.00.00 04.110 Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 2 255 066 0 2 255 066
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 255 066 0 2 255 066
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 255 066 0 2 255 066
Izdevumi – kopā 2 255 066 741 2 255 807
Uzturēšanas izdevumi 2 255 066 741 2 255 807
Kārtējie izdevumi 2 255 066 741 2 255 807
Preces un pakalpojumi 2 255 066 741 2 255 807
Finansiālā bilance 0 -741 -741
Finansēšana 0 741 741
Naudas līdzekļi 0 741 741
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 741 741
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 153 464 647 6 855 808 160 320 455
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 609 068 753 847 2 362 915
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 0 520 554
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 855 579 6 101 961 157 957 540
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 906 487 512 391 66 418 878
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 85 949 092 5 589 570 91 538 662
Izdevumi – kopā 153 464 647 6 855 808 160 320 455
Uzturēšanas izdevumi 132 888 007 4 354 829 137 242 836
Kārtējie izdevumi 2 848 216 556 841 3 405 057
Atlīdzība 2 277 916 487 722 2 765 638
Atalgojums 1 687 326 343 019 2 030 345
Preces un pakalpojumi 570 300 69 119 639 419
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 21 491 733 78 155 21 569 888
Subsīdijas un dotācijas 21 491 733 78 155 21 569 888
Uzturēšanas izdevumu transferti 108 548 058 3 719 833 112 267 891
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 597 912 1 686 426
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 597 912 1 686 426
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 597 912 1 686 426
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 41 441 538 77 780 41 519 318
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 66 018 006 3 044 141 69 062 147
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 66 018 006 3 044 141 69 062 147
Kapitālie izdevumi 20 576 640 2 500 979 23 077 619
Pamatkapitāla veidošana 125 000 -44 450 80 550
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 451 640 2 545 429 22 997 069
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 20 451 640 2 545 429 22 997 069
38.01.00 01.120 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Resursi izdevumu segšanai 2 973 216 512 391 3 485 607
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 973 216 512 391 3 485 607
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 973 216 512 391 3 485 607
Izdevumi – kopā 2 973 216 512 391 3 485 607
Uzturēšanas izdevumi 2 848 216 556 841 3 405 057
Kārtējie izdevumi 2 848 216 556 841 3 405 057
Atlīdzība 2 277 916 487 722 2 765 638
Atalgojums 1 687 326 343 019 2 030 345
Preces un pakalpojumi 570 300 69 119 639 419
Kapitālie izdevumi 125 000 -44 450 80 550
Pamatkapitāla veidošana 125 000 -44 450 80 550
38.03.00 01.120 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
Resursi izdevumu segšanai 85 949 092 5 589 570 91 538 662
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 949 092 5 589 570 91 538 662
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 85 949 092 5 589 570 91 538 662
Izdevumi – kopā 85 949 092 5 589 570 91 538 662
Uzturēšanas izdevumi 65 497 452 3 044 141 68 541 593
Uzturēšanas izdevumu transferti 65 497 452 3 044 141 68 541 593
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 65 497 452 3 044 141 68 541 593
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 65 497 452 3 044 141 68 541 593
Kapitālie izdevumi 20 451 640 2 545 429 22 997 069
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 451 640 2 545 429 22 997 069
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 20 451 640 2 545 429 22 997 069
38.04.00 01.120 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti
Resursi izdevumu segšanai 62 933 271 0 62 933 271
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 933 271 0 62 933 271
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 933 271 0 62 933 271
Izdevumi – kopā 62 933 271 0 62 933 271
Uzturēšanas izdevumi 62 933 271 0 62 933 271
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 21 491 733 0 21 491 733
Subsīdijas un dotācijas 21 491 733 0 21 491 733
Uzturēšanas izdevumu transferti 41 441 538 0 41 441 538
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 41 441 538 0 41 441 538
38.05.00 01.120 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  finansējums
Resursi izdevumu segšanai 1 609 068 753 847 2 362 915
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 609 068 753 847 2 362 915
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 0 520 554
Izdevumi – kopā 1 609 068 753 847 2 362 915
Uzturēšanas izdevumi 1 609 068 753 847 2 362 915
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 78 155 78 155
Subsīdijas un dotācijas 0 78 155 78 155
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 609 068 675 692 2 284 760
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 597 912 1 686 426
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 597 912 1 686 426
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 597 912 1 686 426
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 77 780 77 780
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 0 520 554
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 0 520 554
39.00.00 04.110 Uzraudzība un kontrole
Resursi izdevumu segšanai 1 409 045 -45 686 1 363 359
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 409 045 -45 686 1 363 359
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 409 045 -45 686 1 363 359
Izdevumi – kopā 1 409 045 -45 686 1 363 359
Uzturēšanas izdevumi 1 309 341 -44 704 1 264 637
Kārtējie izdevumi 1 305 441 -44 373 1 261 068
Atlīdzība 849 342 -1 669 847 673
Atalgojums 608 332 -2 000 606 332
Preces un pakalpojumi 456 099 -42 704 413 395
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -331 3 569
Starptautiskā sadarbība 3 900 -331 3 569
Kapitālie izdevumi 99 704 -982 98 722
Pamatkapitāla veidošana 99 704 -982 98 722
39.01.00 04.110 Dārgmetālu proves uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 776 923 -45 686 731 237
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 776 923 -45 686 731 237
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 776 923 -45 686 731 237
Izdevumi – kopā 776 923 -45 686 731 237
Uzturēšanas izdevumi 684 219 -44 704 639 515
Kārtējie izdevumi 680 319 -44 373 635 946
Atlīdzība 377 990 -1 669 376 321
Atalgojums 281 680 -2 000 279 680
Preces un pakalpojumi 302 329 -42 704 259 625
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -331 3 569
Starptautiskā sadarbība 3 900 -331 3 569
Kapitālie izdevumi 92 704 -982 91 722
Pamatkapitāla veidošana 92 704 -982 91 722
39.02.00 04.110 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 632 122 0 632 122
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 632 122 0 632 122
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 632 122 0 632 122
Izdevumi – kopā 632 122 0 632 122
Uzturēšanas izdevumi 625 122 0 625 122
Kārtējie izdevumi 625 122 0 625 122
Atlīdzība 471 352 0 471 352
Atalgojums 326 652 0 326 652
Preces un pakalpojumi 153 770 0 153 770
Kapitālie izdevumi 7 000 0 7 000
Pamatkapitāla veidošana 7 000 0 7 000
41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Resursi izdevumu segšanai 604 531 152 -231 061 710 373 469 442
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 604 531 152 -231 061 710 373 469 442
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 604 531 152 -231 061 710 373 469 442
Izdevumi – kopā 604 531 152 -231 061 710 373 469 442
Uzturēšanas izdevumi 604 531 152 -231 061 710 373 469 442
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 430 115 152 -231 061 710 199 053 442
Subsīdijas un dotācijas 429 290 467 -230 751 710 198 538 757
Subsīdiju un dotāciju transferti 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 -1 149 917 3 724 537
Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 0 2 149 917 2 149 917
Sociālie pabalsti 824 685 -310 000 514 685
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 174 416 000 0 174 416 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 605 000 0 168 605 000
Starptautiskā sadarbība 5 811 000 0 5 811 000
41.01.00 01.700 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā
Resursi izdevumu segšanai 168 605 000 0 168 605 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 168 605 000 0 168 605 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 168 605 000 0 168 605 000
Izdevumi – kopā 168 605 000 0 168 605 000
Uzturēšanas izdevumi 168 605 000 0 168 605 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 168 605 000 0 168 605 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 605 000 0 168 605 000
41.02.00 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Resursi izdevumu segšanai 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Izdevumi – kopā 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Uzturēšanas izdevumi 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Subsīdijas un dotācijas 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Subsīdiju un dotāciju transferti 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 1 000 000 5 874 454
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 -1 149 917 3 724 537
Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 0 2 149 917 2 149 917
41.03.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 5 811 000 0 5 811 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 811 000 0 5 811 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 811 000 0 5 811 000
Izdevumi – kopā 5 811 000 0 5 811 000
Uzturēšanas izdevumi 5 811 000 0 5 811 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 5 811 000 0 5 811 000
Starptautiskā sadarbība 5 811 000 0 5 811 000
41.04.00 04.213 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem
Resursi izdevumu segšanai 12 917 780 1 553 636 14 471 416
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 917 780 1 553 636 14 471 416
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 917 780 1 553 636 14 471 416
Izdevumi – kopā 12 917 780 1 553 636 14 471 416
Uzturēšanas izdevumi 12 917 780 1 553 636 14 471 416
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 917 780 1 553 636 14 471 416
Subsīdijas un dotācijas 12 917 780 1 553 636 14 471 416
41.05.00 10.700 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem
Resursi izdevumu segšanai 700 000 -250 000 450 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 -250 000 450 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 -250 000 450 000
Izdevumi – kopā 700 000 -250 000 450 000
Uzturēšanas izdevumi 700 000 -250 000 450 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 700 000 -250 000 450 000
Sociālie pabalsti 700 000 -250 000 450 000
41.08.00 01.120 Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
Izdevumi – kopā 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
Uzturēšanas izdevumi 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
Subsīdijas un dotācijas 411 498 233 -233 305 346 178 192 887
41.09.00 01.120 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana
Resursi izdevumu segšanai 124 685 -60 000 64 685
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 685 -60 000 64 685
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 685 -60 000 64 685
Izdevumi – kopā 124 685 -60 000 64 685
Uzturēšanas izdevumi 124 685 -60 000 64 685
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 124 685 -60 000 64 685
Sociālie pabalsti 124 685 -60 000 64 685
42.00.00 01.120 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana
Finansēšana 0 0 0
Aizdevumi -134 000 000 -40 000 000 -174 000 000
Naudas līdzekļi 134 000 000 40 000 000 174 000 000
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 134 000 000 40 000 000 174 000 000
14. Iekšlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 236 864 188 2 277 315 239 141 503
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 15 342 983 317 294 15 660 277
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 969 829 223 487 1 193 316
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 12 734 -83 12 651
Transferti 0 198 663 198 663
Valsts budžeta transferti 0 198 663 198 663
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 198 663 198 663
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 42 116 42 116
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 0 42 116 42 116
Subsīdiju un dotāciju transferti 0 156 547 156 547
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 0 156 547 156 547
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 220 551 376 1 537 871 222 089 247
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 220 551 376 1 537 871 222 089 247
Izdevumi – kopā 236 864 188 2 277 315 239 141 503
Uzturēšanas izdevumi 233 091 802 1 341 894 234 433 696
Kārtējie izdevumi 227 416 129 430 142 227 846 271
Atlīdzība 163 783 205 -328 018 163 455 187
Atalgojums 103 592 498 81 712 103 674 210
Preces un pakalpojumi 63 632 924 758 160 64 391 084
Procentu izdevumi 0 234 089 234 089
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 597 061 578 272 6 175 333
Subsīdijas un dotācijas 20 801 75 197 95 998
Sociālie pabalsti 5 576 260 503 075 6 079 335
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 65 878 -4 371 61 507
Starptautiskā sadarbība 65 878 -4 371 61 507
Uzturēšanas izdevumu transferti 12 734 103 762 116 496
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 0 103 845 103 845
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 734 -83 12 651
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 12 734 -83 12 651
Kapitālie izdevumi 3 772 386 935 421 4 707 807
Pamatkapitāla veidošana 3 772 386 935 421 4 707 807
01.00.00 03.600 Iekšlietu politikas plānošana
Resursi izdevumu segšanai 3 371 989 42 977 3 414 966
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 371 989 42 977 3 414 966
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 371 989 42 977 3 414 966
Izdevumi – kopā 3 371 989 42 977 3 414 966
Uzturēšanas izdevumi 3 371 989 42 977 3 414 966
Kārtējie izdevumi 3 371 989 37 977 3 409 966
Atlīdzība 3 030 534 -19 620 3 010 914
Atalgojums 2 252 188 1 971 2 254 159
Preces un pakalpojumi 341 455 57 597 399 052
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 5 000 5 000
Starptautiskā sadarbība 0 5 000 5 000
02.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Resursi izdevumu segšanai 4 126 202 395 954 4 522 156
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 205 000 -3 200 201 800
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 115 996 115 996
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 921 202 283 158 4 204 360
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 921 202 283 158 4 204 360
Izdevumi – kopā 4 126 202 395 954 4 522 156
Uzturēšanas izdevumi 4 050 602 381 721 4 432 323
Kārtējie izdevumi 4 050 602 381 721 4 432 323
Atlīdzība 2 405 775 0 2 405 775
Atalgojums 1 771 368 0 1 771 368
Preces un pakalpojumi 1 644 827 381 721 2 026 548
Kapitālie izdevumi 75 600 14 233 89 833
Pamatkapitāla veidošana 75 600 14 233 89 833
02.01.00 03.110 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 1 378 354 -3 200 1 375 154
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000 -3 200 1 800
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 373 354 0 1 373 354
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 373 354 0 1 373 354
Izdevumi – kopā 1 378 354 -3 200 1 375 154
Uzturēšanas izdevumi 1 378 354 -8 200 1 370 154
Kārtējie izdevumi 1 378 354 -8 200 1 370 154
Atlīdzība 460 828 0 460 828
Atalgojums 326 794 0 326 794
Preces un pakalpojumi 917 526 -8 200 909 326
Kapitālie izdevumi 0 5 000 5 000
Pamatkapitāla veidošana 0 5 000 5 000
02.02.00 03.110 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība
Resursi izdevumu segšanai 2 747 848 399 154 3 147 002
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 200 000 0 200 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 115 996 115 996
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 547 848 283 158 2 831 006
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 547 848 283 158 2 831 006
Izdevumi – kopā 2 747 848 399 154 3 147 002
Uzturēšanas izdevumi 2 672 248 389 921 3 062 169
Kārtējie izdevumi 2 672 248 389 921 3 062 169
Atlīdzība 1 944 947 0 1 944 947
Atalgojums 1 444 574 0 1 444 574
Preces un pakalpojumi 727 301 389 921 1 117 222
Kapitālie izdevumi 75 600 9 233 84 833
Pamatkapitāla veidošana 75 600 9 233 84 833
06.00.00 03.110 Valsts policijas darbība
Resursi izdevumu segšanai 108 207 449 596 113 108 803 562
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 700 000 0 9 700 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 513 048 0 513 048
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 994 401 596 113 98 590 514
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 994 401 596 113 98 590 514
Izdevumi – kopā 108 207 449 596 113 108 803 562
Uzturēšanas izdevumi 107 624 671 597 613 108 222 284
Kārtējie izdevumi 107 571 345 603 325 108 174 670
Atlīdzība 90 019 379 -12 982 90 006 397
Atalgojums 57 572 471 -800 57 571 671
Preces un pakalpojumi 17 551 966 616 307 18 168 273
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 53 326 -5 712 47 614
Starptautiskā sadarbība 53 326 -5 712 47 614
Kapitālie izdevumi 582 778 -1 500 581 278
Pamatkapitāla veidošana 582 778 -1 500 581 278
07.00.00 03.200 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 31 406 174 -20 215 31 385 959
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 218 850 -103 650 115 200
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 12 734 19 917 32 651
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 12 734 -83 12 651
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 174 590 63 518 31 238 108
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 174 590 63 518 31 238 108
Izdevumi – kopā 31 406 174 -20 215 31 385 959
Uzturēšanas izdevumi 30 221 593 213 874 30 435 467
Kārtējie izdevumi 30 204 309 -20 132 30 184 177
Atlīdzība 27 617 398 -100 000 27 517 398
Atalgojums 17 379 486 -150 000 17 229 486
Preces un pakalpojumi 2 586 911 79 868 2 666 779
Procentu izdevumi 0 234 089 234 089
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 550 0 4 550
Starptautiskā sadarbība 4 550 0 4 550
Uzturēšanas izdevumu transferti 12 734 -83 12 651
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 734 -83 12 651
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 12 734 -83 12 651
Kapitālie izdevumi 1 184 581 -234 089 950 492
Pamatkapitāla veidošana 1 184 581 -234 089 950 492
09.00.00 03.140 Drošības policijas darbība
Resursi izdevumu segšanai 7 022 069 -3 165 7 018 904
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 43 165 -3 165 40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 978 904 0 6 978 904
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 978 904 0 6 978 904
Izdevumi – kopā 7 022 069 -3 165 7 018 904
Uzturēšanas izdevumi 7 022 069 -3 165 7 018 904
Kārtējie izdevumi 7 022 069 -3 165 7 018 904
Preces un pakalpojumi 7 022 069 -3 165 7 018 904
10.00.00 03.120 Valsts robežsardzes darbība
Resursi izdevumu segšanai 33 714 506 99 487 33 813 993
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 205 224 0 205 224
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 16 987 16 987
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 33 509 282 82 500 33 591 782
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 33 509 282 82 500 33 591 782
Izdevumi – kopā 33 714 506 99 487 33 813 993
Uzturēšanas izdevumi 33 654 504 -37 740 33 616 764
Kārtējie izdevumi 33 654 504 -37 740 33 616 764
Atlīdzība 27 459 642 -251 854 27 207 788
Atalgojums 16 515 344 0 16 515 344
Preces un pakalpojumi 6 194 862 214 114 6 408 976
Kapitālie izdevumi 60 002 137 227 197 229
Pamatkapitāla veidošana 60 002 137 227 197 229
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas
Resursi izdevumu segšanai 10 275 902 2 429 458 12 705 360
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 119 888 101 269 221 157
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 444 047 52 397 496 444
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 711 967 2 275 792 11 987 759
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 711 967 2 275 792 11 987 759
Izdevumi – kopā 10 275 902 2 429 458 12 705 360
Uzturēšanas izdevumi 9 975 066 1 728 958 11 704 024
Kārtējie izdevumi 9 881 654 1 553 575 11 435 229
Atlīdzība 4 776 573 67 248 4 843 821
Atalgojums 3 605 750 54 193 3 659 943
Preces un pakalpojumi 5 105 081 1 486 327 6 591 408
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85 410 75 197 160 607
Subsīdijas un dotācijas 0 75 197 75 197
Sociālie pabalsti 85 410 0 85 410
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -3 659 4 343
Starptautiskā sadarbība 8 002 -3 659 4 343
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 0 103 845 103 845
Kapitālie izdevumi 300 836 700 500 1 001 336
Pamatkapitāla veidošana 300 836 700 500 1 001 336
11.01.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 9 923 219 2 387 392 12 310 611
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 119 888 101 269 221 157
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 91 364 52 397 143 761
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 711 967 2 233 726 11 945 693
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 711 967 2 233 726 11 945 693
Izdevumi – kopā 9 923 219 2 387 392 12 310 611
Uzturēšanas izdevumi 9 622 383 1 686 892 11 309 275
Kārtējie izdevumi 9 528 971 1 690 551 11 219 522
Atlīdzība 4 776 573 25 182 4 801 755
Atalgojums 3 605 750 20 293 3 626 043
Preces un pakalpojumi 4 752 398 1 665 369 6 417 767
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85 410 0 85 410
Sociālie pabalsti 85 410 0 85 410
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -3 659 4 343
Starptautiskā sadarbība 8 002 -3 659 4 343
Kapitālie izdevumi 300 836 700 500 1 001 336
Pamatkapitāla veidošana 300 836 700 500 1 001 336
11.03.00 03.130 Eiropas Bēgļu fonds
Resursi izdevumu segšanai 352 683 42 066 394 749
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 352 683 0 352 683
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 42 066 42 066
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 42 066 42 066
Izdevumi – kopā 352 683 42 066 394 749
Uzturēšanas izdevumi 352 683 42 066 394 749
Kārtējie izdevumi 352 683 -136 976 215 707
Atlīdzība 0 42 066 42 066
Atalgojums 0 33 900 33 900
Preces un pakalpojumi 352 683 -179 042 173 641
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 75 197 75 197
Subsīdijas un dotācijas 0 75 197 75 197
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 103 845 103 845
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 0 103 845 103 845
13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 6 693 062 502 213 7 195 275
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 840 -3 840 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 689 222 506 053 7 195 275
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 689 222 506 053 7 195 275
Izdevumi – kopā 6 693 062 502 213 7 195 275
Uzturēšanas izdevumi 6 686 412 502 213 7 188 625
Kārtējie izdevumi 1 221 856 -862 1 220 994
Atlīdzība 238 682 2 978 241 660
Atalgojums 130 605 0 130 605
Preces un pakalpojumi 983 174 -3 840 979 334
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 464 556 503 075 5 967 631
Sociālie pabalsti 5 464 556 503 075 5 967 631
Kapitālie izdevumi 6 650 0 6 650
Pamatkapitāla veidošana 6 650 0 6 650
13.01.00 07.610 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 224 511 2 978 227 489
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 511 2 978 227 489
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 511 2 978 227 489
Izdevumi – kopā 224 511 2 978 227 489
Uzturēšanas izdevumi 217 861 2 978 220 839
Kārtējie izdevumi 217 861 2 978 220 839
Atlīdzība 176 844 2 978 179 822
Atalgojums 130 605 0 130 605
Preces un pakalpojumi 41 017 0 41 017
Kapitālie izdevumi 6 650 0 6 650
Pamatkapitāla veidošana 6 650 0 6 650
13.02.00 10.130 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas
Resursi izdevumu segšanai 5 464 556 503 075 5 967 631
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 464 556 503 075 5 967 631
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 464 556 503 075 5 967 631
Izdevumi – kopā 5 464 556 503 075 5 967 631
Uzturēšanas izdevumi 5 464 556 503 075 5 967 631
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 464 556 503 075 5 967 631
Sociālie pabalsti 5 464 556 503 075 5 967 631
13.03.00 07.620 Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 1 003 995 -3 840 1 000 155
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 840 -3 840 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 155 0 1 000 155
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 155 0 1 000 155
Izdevumi – kopā 1 003 995 -3 840 1 000 155
Uzturēšanas izdevumi 1 003 995 -3 840 1 000 155
Kārtējie izdevumi 1 003 995 -3 840 1 000 155
Atlīdzība 61 838 0 61 838
Preces un pakalpojumi 942 157 -3 840 938 317
14.00.00 09.420 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 4 107 091 97 898 4 204 989
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 357 646 0 1 357 646
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 18 190 18 190
Transferti 0 42 116 42 116
Valsts budžeta transferti 0 42 116 42 116
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 42 116 42 116
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 42 116 42 116
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 0 42 116 42 116
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 749 445 37 592 2 787 037
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 749 445 37 592 2 787 037
Izdevumi – kopā 4 107 091 97 898 4 204 989
Uzturēšanas izdevumi 4 087 226 91 098 4 178 324
Kārtējie izdevumi 4 060 932 91 098 4 152 030
Atlīdzība 3 502 011 66 909 3 568 920
Atalgojums 2 390 086 53 919 2 444 005
Preces un pakalpojumi 558 921 24 189 583 110
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 26 294 0 26 294
Sociālie pabalsti 26 294 0 26 294
Kapitālie izdevumi 19 865 6 800 26 665
Pamatkapitāla veidošana 19 865 6 800 26 665
19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 344 197 -65 120 279 077
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 150 120 -70 120 80 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 077 5 000 199 077
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 077 5 000 199 077
Izdevumi – kopā 344 197 -65 120 279 077
Uzturēšanas izdevumi 335 197 -59 120 276 077
Kārtējie izdevumi 314 396 -59 120 255 276
Atlīdzība 165 733 -4 900 160 833
Atalgojums 127 774 -3 920 123 854
Preces un pakalpojumi 148 663 -54 220 94 443
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 20 801 0 20 801
Subsīdijas un dotācijas 20 801 0 20 801
Kapitālie izdevumi 9 000 -6 000 3 000
Pamatkapitāla veidošana 9 000 -6 000 3 000
19.01.00 08.610 Fiziskās sagatavotības administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 116 901 -25 000 91 901
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 000 -25 000 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 901 0 91 901
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 901 0 91 901
Izdevumi – kopā 116 901 -25 000 91 901
Uzturēšanas izdevumi 111 901 -20 000 91 901
Kārtējie izdevumi 111 901 -20 000 91 901
Atlīdzība 86 948 0 86 948
Atalgojums 66 558 0 66 558
Preces un pakalpojumi 24 953 -20 000 4 953
Kapitālie izdevumi 5 000 -5 000 0
Pamatkapitāla veidošana 5 000 -5 000 0
19.02.00 08.620 Fiziskās sagatavotības pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 227 296 -40 120 187 176
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 125 120 -45 120 80 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 176 5 000 107 176
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 176 5 000 107 176
Izdevumi – kopā 227 296 -40 120 187 176
Uzturēšanas izdevumi 223 296 -39 120 184 176
Kārtējie izdevumi 202 495 -39 120 163 375
Atlīdzība 78 785 -4 900 73 885
Atalgojums 61 216 -3 920 57 296
Preces un pakalpojumi 123 710 -34 220 89 490
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 20 801 0 20 801
Subsīdijas un dotācijas 20 801 0 20 801
Kapitālie izdevumi 4 000 -1 000 3 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 -1 000 3 000
29.00.00 Valsts materiālās rezerves
Resursi izdevumu segšanai 8 378 942 -1 400 000 6 978 942
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 985 250 400 000 3 385 250
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 393 692 -1 800 000 3 593 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 393 692 -1 800 000 3 593 692
Izdevumi – kopā 8 378 942 -1 400 000 6 978 942
Uzturēšanas izdevumi 8 344 942 -1 455 000 6 889 942
Kārtējie izdevumi 8 344 942 -1 455 000 6 889 942
Atlīdzība 655 918 33 400 689 318
Atalgojums 492 440 15 000 507 440
Preces un pakalpojumi 7 689 024 -1 488 400 6 200 624
Kapitālie izdevumi 34 000 55 000 89 000
Pamatkapitāla veidošana 34 000 55 000 89 000
29.01.00 04.910 Valsts materiālo rezervju administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 514 964 0 514 964
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 514 964 0 514 964
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 514 964 0 514 964
Izdevumi – kopā 514 964 0 514 964
Uzturēšanas izdevumi 510 964 0 510 964
Kārtējie izdevumi 510 964 0 510 964
Atlīdzība 379 331 3 800 383 131
Atalgojums 288 649 0 288 649
Preces un pakalpojumi 131 633 -3 800 127 833
Kapitālie izdevumi 4 000 0 4 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 0 4 000
29.02.00 04.920 Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana
Resursi izdevumu segšanai 4 332 250 -1 500 000 2 832 250
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 185 250 0 2 185 250
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 147 000 -1 500 000 647 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 147 000 -1 500 000 647 000
Izdevumi – kopā 4 332 250 -1 500 000 2 832 250
Uzturēšanas izdevumi 4 332 250 -1 500 000 2 832 250
Kārtējie izdevumi 4 332 250 -1 500 000 2 832 250
Preces un pakalpojumi 4 332 250 -1 500 000 2 832 250
29.03.00 04.920 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana
Resursi izdevumu segšanai 3 531 728 100 000 3 631 728
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 800 000 400 000 1 200 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 731 728 -300 000 2 431 728
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 731 728 -300 000 2 431 728
Izdevumi – kopā 3 531 728 100 000 3 631 728
Uzturēšanas izdevumi 3 501 728 45 000 3 546 728
Kārtējie izdevumi 3 501 728 45 000 3 546 728
Atlīdzība 276 587 29 600 306 187
Atalgojums 203 791 15 000 218 791
Preces un pakalpojumi 3 225 141 15 400 3 240 541
Kapitālie izdevumi 30 000 55 000 85 000
Pamatkapitāla veidošana 30 000 55 000 85 000
32.00.00 03.140 Materiāltehniskā apgāde
Resursi izdevumu segšanai 17 065 172 -650 000 16 415 172
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 354 000 0 354 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 711 172 -650 000 16 061 172
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 711 172 -650 000 16 061 172
Izdevumi – kopā 17 065 172 -650 000 16 415 172
Uzturēšanas izdevumi 15 566 098 -913 250 14 652 848
Kārtējie izdevumi 15 566 098 -913 250 14 652 848
Atlīdzība 1 760 127 0 1 760 127
Atalgojums 1 354 986 0 1 354 986
Preces un pakalpojumi 13 805 971 -913 250 12 892 721
Kapitālie izdevumi 1 499 074 263 250 1 762 324
Pamatkapitāla veidošana 1 499 074 263 250 1 762 324
32.01.00 03.140 Īpašuma lietu administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 835 831 0 835 831
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 835 831 0 835 831
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 835 831 0 835 831
Izdevumi – kopā 835 831 0 835 831
Uzturēšanas izdevumi 835 831 0 835 831
Kārtējie izdevumi 835 831 0 835 831
Atlīdzība 799 408 0 799 408
Atalgojums 613 284 0 613 284
Preces un pakalpojumi 36 423 0 36 423
32.02.00 03.140 Būvniecība un centralizētais iepirkums
Resursi izdevumu segšanai 16 229 341 -650 000 15 579 341
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 354 000 0 354 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 875 341 -650 000 15 225 341
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 875 341 -650 000 15 225 341
Izdevumi – kopā 16 229 341 -650 000 15 579 341
Uzturēšanas izdevumi 14 730 267 -913 250 13 817 017
Kārtējie izdevumi 14 730 267 -913 250 13 817 017
Atlīdzība 960 719 0 960 719
Atalgojums 741 702 0 741 702
Preces un pakalpojumi 13 769 548 -913 250 12 856 298
Kapitālie izdevumi 1 499 074 263 250 1 762 324
Pamatkapitāla veidošana 1 499 074 263 250 1 762 324
33.00.00 10.400 Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
Resursi izdevumu segšanai 2 151 433 -250 000 1 901 433
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 151 433 -250 000 1 901 433
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 151 433 -250 000 1 901 433
Izdevumi – kopā 2 151 433 -250 000 1 901 433
Uzturēšanas izdevumi 2 151 433 -250 000 1 901 433
Kārtējie izdevumi 2 151 433 -250 000 1 901 433
Atlīdzība 2 151 433 -250 000 1 901 433
34.00.00 03.110 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 0 281 904 281 904
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 281 904 281 904
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 281 904 281 904
Izdevumi – kopā 0 281 904 281 904
Uzturēšanas izdevumi 0 281 904 281 904
Kārtējie izdevumi 0 281 904 281 904
Atlīdzība 0 17 152 17 152
Atalgojums 0 13 823 13 823
Preces un pakalpojumi 0 264 752 264 752
35.00.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam
Resursi izdevumu segšanai 0 63 264 63 264
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 63 264 63 264
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 63 264 63 264
Izdevumi – kopā 0 63 264 63 264
Uzturēšanas izdevumi 0 63 264 63 264
Kārtējie izdevumi 0 63 264 63 264
Atlīdzība 0 51 822 51 822
Atalgojums 0 39 642 39 642
Preces un pakalpojumi 0 11 442 11 442
35.01.00 03.600 Tehniskās palīdzības finansējums
Resursi izdevumu segšanai 0 63 264 63 264
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 63 264 63 264
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 63 264 63 264
Izdevumi – kopā 0 63 264 63 264
Uzturēšanas izdevumi 0 63 264 63 264
Kārtējie izdevumi 0 63 264 63 264
Atlīdzība 0 51 822 51 822
Atalgojums 0 39 642 39 642
Preces un pakalpojumi 0 11 442 11 442
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Resursi izdevumu segšanai 0 156 547 156 547
Transferti 0 156 547 156 547
Valsts budžeta transferti 0 156 547 156 547
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 156 547 156 547
Subsīdiju un dotāciju transferti 0 156 547 156 547
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 0 156 547 156 547
Izdevumi – kopā 0 156 547 156 547
Uzturēšanas izdevumi 0 156 547 156 547
Kārtējie izdevumi 0 156 547 156 547
Atlīdzība 0 71 829 71 829
Atalgojums 0 57 884 57 884
Preces un pakalpojumi 0 84 718 84 718
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Resursi izdevumu segšanai 353 946 777 -3 874 758 350 072 019
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 57 438 811 -784 57 438 027
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 303 150 76 871 10 380 021
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 190 180 0 190 180
Transferti 0 473 355 473 355
Valsts budžeta transferti 0 473 355 473 355
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 473 355 473 355
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 473 355 473 355
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 0 473 355 473 355
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 286 204 816 -4 424 200 281 780 616
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 268 695 816 -9 435 904 259 259 912
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 17 509 000 5 011 704 22 520 704
Izdevumi – kopā 353 063 629 -299 752 352 763 877
Uzturēšanas izdevumi 334 135 828 -13 566 860 320 568 968
Kārtējie izdevumi 256 034 876 -27 150 957 228 883 919
Atlīdzība 182 142 122 -29 704 482 152 437 640
Atalgojums 146 016 838 -23 848 730 122 168 108
Preces un pakalpojumi 73 892 754 2 553 525 76 446 279
Procentu izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 48 765 710 6 840 433 55 606 143
Subsīdijas un dotācijas 35 618 008 4 349 646 39 967 654
Sociālie pabalsti 13 147 702 2 490 787 15 638 489
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 62 285 0 62 285
Starptautiskā sadarbība 62 285 0 62 285
Uzturēšanas izdevumu transferti 26 915 496 5 969 104 32 884 600
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 860 068 1 029 277 3 889 345
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 2 860 068 1 029 277 3 889 345
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 2 860 068 1 029 277 3 889 345
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 9 858 248 782 838 10 641 086
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 14 197 180 4 156 989 18 354 169
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 14 197 180 4 156 989 18 354 169
Kapitālie izdevumi 18 927 801 13 267 108 32 194 909
Pamatkapitāla veidošana 15 425 601 12 014 300 27 439 901
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 3 502 200 1 252 808 4 755 008
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 200 398 093 398 293
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 200 398 093 398 293
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 3 502 000 854 715 4 356 715
Finansiālā bilance 883 148 -3 575 006 -2 691 858
Finansēšana -883 148 3 575 006 2 691 858
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898
Saņemtie aizņēmumi 9 900 0 9 900
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798
Aizdevumi 2 603 640 0 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 0 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 0 2 613 540
Naudas līdzekļi 0 3 377 116 3 377 116
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 3 273 509 3 273 509
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 103 607 103 607
01.00.00 09.000 Vispārējā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 5 990 488 170 373 6 160 861
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 245 020 0 245 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 745 468 170 373 5 915 841
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 745 468 170 373 5 915 841
Izdevumi – kopā 5 990 488 170 373 6 160 861
Uzturēšanas izdevumi 5 954 013 167 766 6 121 779
Kārtējie izdevumi 3 271 233 49 652 3 320 885
Atlīdzība 1 895 542 64 745 1 960 287
Atalgojums 1 509 494 58 206 1 567 700
Preces un pakalpojumi 1 375 691 -15 093 1 360 598
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 613 942 118 114 1 732 056
Subsīdijas un dotācijas 1 613 942 118 114 1 732 056
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 068 838 0 1 068 838
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 068 838 0 1 068 838
Kapitālie izdevumi 36 475 2 607 39 082
Pamatkapitāla veidošana 36 475 2 607 39 082
01.01.00 09.520 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana
Resursi izdevumu segšanai 451 380 -7 093 444 287
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 451 380 -7 093 444 287
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 451 380 -7 093 444 287
Izdevumi – kopā 451 380 -7 093 444 287
Uzturēšanas izdevumi 451 380 -7 093 444 287
Kārtējie izdevumi 451 380 -7 093 444 287
Atlīdzība 10 002 0 10 002
Atalgojums 8 060 0 8 060
Preces un pakalpojumi 441 378 -7 093 434 285
01.02.00 09.210 Sanatorijas tipa internātskola
Resursi izdevumu segšanai 839 127 26 484 865 611
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000 0 10 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 829 127 26 484 855 611
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 829 127 26 484 855 611
Izdevumi – kopā 839 127 26 484 865 611
Uzturēšanas izdevumi 827 127 26 484 853 611
Kārtējie izdevumi 827 127 26 484 853 611
Atlīdzība 547 906 26 484 574 390
Atalgojums 441 539 21 343 462 882
Preces un pakalpojumi 279 221 0 279 221
Kapitālie izdevumi 12 000 0 12 000
Pamatkapitāla veidošana 12 000 0 12 000
01.03.00 09.210 Sociālās korekcijas izglītības iestādes
Resursi izdevumu segšanai 1 278 378 41 868 1 320 246
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 12 440 0 12 440
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 265 938 41 868 1 307 806
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 265 938 41 868 1 307 806
Izdevumi – kopā 1 278 378 41 868 1 320 246
Uzturēšanas izdevumi 1 259 903 38 261 1 298 164
Kārtējie izdevumi 1 259 903 38 261 1 298 164
Atlīdzība 776 585 38 261 814 846
Atalgojums 625 824 30 833 656 657
Preces un pakalpojumi 483 318 0 483 318
Kapitālie izdevumi 18 475 3 607 22 082
Pamatkapitāla veidošana 18 475 3 607 22 082
01.04.00 09.810 Valsts speciālās izglītības centrs
Resursi izdevumu segšanai 275 746 -1 000 274 746
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 275 746 -1 000 274 746
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 275 746 -1 000 274 746
Izdevumi – kopā 275 746 -1 000 274 746
Uzturēšanas izdevumi 269 746 0 269 746
Kārtējie izdevumi 269 746 0 269 746
Atlīdzība 217 886 0 217 886
Atalgojums 170 017 0 170 017
Preces un pakalpojumi 51 860 0 51 860
Kapitālie izdevumi 6 000 -1 000 5 000
Pamatkapitāla veidošana 6 000 -1 000 5 000
01.05.00 09.800 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Resursi izdevumu segšanai 1 613 942 118 114 1 732 056
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 613 942 118 114 1 732 056
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 613 942 118 114 1 732 056
Izdevumi – kopā 1 613 942 118 114 1 732 056
Uzturēšanas izdevumi 1 613 942 118 114 1 732 056
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 613 942 118 114 1 732 056
Subsīdijas un dotācijas 1 613 942 118 114 1 732 056
01.09.00 09.800 Latgales izglītības programma
Resursi izdevumu segšanai 40 000 0 40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000 0 40 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000 0 40 000
Izdevumi – kopā 40 000 0 40 000
Uzturēšanas izdevumi 40 000 0 40 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 40 000 0 40 000
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 40 000 0 40 000
01.14.00 09.800 Mācību literatūras iegāde
Resursi izdevumu segšanai 1 028 838 0 1 028 838
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 028 838 0 1 028 838
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 028 838 0 1 028 838
Izdevumi – kopā 1 028 838 0 1 028 838
Uzturēšanas izdevumi 1 028 838 0 1 028 838
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 028 838 0 1 028 838
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 028 838 0 1 028 838
01.15.00 09.810 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra
Resursi izdevumu segšanai 463 077 -8 000 455 077
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 222 580 0 222 580
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 240 497 -8 000 232 497
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 240 497 -8 000 232 497
Izdevumi – kopā 463 077 -8 000 455 077
Uzturēšanas izdevumi 463 077 -8 000 455 077
Kārtējie izdevumi 463 077 -8 000 455 077
Atlīdzība 343 163 0 343 163
Atalgojums 264 054 6 030 270 084
Preces un pakalpojumi 119 914 -8 000 111 914
02.00.00 09.000 Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 59 644 931 1 401 698 61 046 629
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 912 467 157 337 6 069 804
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 1 871 1 871
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 732 464 1 242 490 54 974 954
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 732 464 1 242 490 54 974 954
Izdevumi – kopā 59 644 931 1 772 244 61 417 175
Uzturēšanas izdevumi 58 596 548 1 781 260 60 377 808
Kārtējie izdevumi 48 432 262 1 850 012 50 282 274
Atlīdzība 37 641 141 1 908 842 39 549 983
Atalgojums 30 314 479 1 550 608 31 865 087
Preces un pakalpojumi 10 791 121 -58 830 10 732 291
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 10 164 286 -68 752 10 095 534
Subsīdijas un dotācijas 2 274 000 134 433 2 408 433
Sociālie pabalsti 7 890 286 -203 185 7 687 101
Kapitālie izdevumi 1 048 383 -9 016 1 039 367
Pamatkapitāla veidošana 1 048 383 -9 016 1 039 367
Finansiālā bilance 0 -370 546 -370 546
Finansēšana 0 370 546 370 546
Naudas līdzekļi 0 370 546 370 546
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 370 546 370 546
02.04.00 09.200 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 59 202 877 1 397 914 60 600 791
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 885 467 145 424 6 030 891
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 317 410 1 252 490 54 569 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 317 410 1 252 490 54 569 900
Izdevumi – kopā 59 202 877 1 758 947 60 961 824
Uzturēšanas izdevumi 58 156 594 1 767 963 59 924 557
Kārtējie izdevumi 47 992 308 1 836 715 49 829 023
Atlīdzība 37 276 039 1 892 416 39 168 455
Atalgojums 30 035 184 1 537 371 31 572 555
Preces un pakalpojumi 10 716 269 -55 701 10 660 568
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 10 164 286 -68 752 10 095 534
Subsīdijas un dotācijas 2 274 000 134 433 2 408 433
Sociālie pabalsti 7 890 286 -203 185 7 687 101
Kapitālie izdevumi 1 046 283 -9 016 1 037 267
Pamatkapitāla veidošana 1 046 283 -9 016 1 037 267
Finansiālā bilance 0 -361 033 -361 033
Finansēšana 0 361 033 361 033
Naudas līdzekļi 0 361 033 361 033
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 361 033 361 033
02.05.00 09.810 Profesionālās izglītības administrācija
Resursi izdevumu segšanai 442 054 3 784 445 838
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 27 000 11 913 38 913
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 1 871 1 871
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 415 054 -10 000 405 054
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 415 054 -10 000 405 054
Izdevumi – kopā 442 054 13 297 455 351
Uzturēšanas izdevumi 439 954 13 297 453 251
Kārtējie izdevumi 439 954 13 297 453 251
Atlīdzība 365 102 16 426 381 528
Atalgojums 279 295 13 237 292 532
Preces un pakalpojumi 74 852 -3 129 71 723
Kapitālie izdevumi 2 100 0 2 100
Pamatkapitāla veidošana 2 100 0 2 100
Finansiālā bilance 0 -9 513 -9 513
Finansēšana 0 9 513 9 513
Naudas līdzekļi 0 9 513 9 513
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 9 513 9 513
03.00.00 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 122 760 410 2 102 419 124 862 829
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 43 107 137 198 440 43 305 577
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 653 273 1 903 979 81 557 252
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 653 273 1 903 979 81 557 252
Izdevumi – kopā 121 877 262 5 195 882 127 073 144
Uzturēšanas izdevumi 116 277 829 5 204 766 121 482 595
Kārtējie izdevumi 109 187 475 3 442 759 112 630 234
Atlīdzība 85 039 018 2 785 828 87 824 846
Atalgojums 68 315 661 2 294 698 70 610 359
Preces un pakalpojumi 24 148 457 656 931 24 805 388
Procentu izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 727 081 -41 830 4 685 251
Subsīdijas un dotācijas 548 151 -55 000 493 151
Sociālie pabalsti 4 178 930 13 170 4 192 100
Uzturēšanas izdevumu transferti 5 812 1 029 277 1 035 089
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 5 812 1 029 277 1 035 089
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 5 812 1 029 277 1 035 089
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 5 812 1 029 277 1 035 089
Kapitālie izdevumi 5 599 433 -8 884 5 590 549
Pamatkapitāla veidošana 5 599 233 -406 977 5 192 256
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 200 398 093 398 293
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 200 398 093 398 293
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 200 398 093 398 293
Finansiālā bilance 883 148 -3 093 463 -2 210 315
Finansēšana -883 148 3 093 463 2 210 315
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898
Saņemtie aizņēmumi 9 900 0 9 900
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798
Aizdevumi 2 603 640 0 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 0 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 0 2 613 540
Naudas līdzekļi 0 2 895 573 2 895 573
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 2 895 573 2 895 573
03.01.00 09.400 Augstskolas un pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 102 660 744 1 239 100 103 899 844
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 41 778 493 138 020 41 916 513
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 882 251 1 101 080 61 983 331
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 882 251 1 101 080 61 983 331
Izdevumi – kopā 102 660 744 4 108 324 106 769 068
Uzturēšanas izdevumi 98 960 251 3 716 531 102 676 782
Kārtējie izdevumi 95 209 757 3 701 531 98 911 288
Atlīdzība 74 349 586 2 500 125 76 849 711
Atalgojums 59 714 628 2 062 254 61 776 882
Preces un pakalpojumi 20 860 171 1 201 406 22 061 577
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 744 682 15 000 3 759 682
Sociālie pabalsti 3 744 682 15 000 3 759 682
Uzturēšanas izdevumu transferti 5 812 0 5 812
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 5 812 0 5 812
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 5 812 0 5 812
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 5 812 0 5 812
Kapitālie izdevumi 3 700 493 391 793 4 092 286
Pamatkapitāla veidošana 3 700 293 391 793 4 092 086
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 200 0 200
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 200 0 200
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 200 0 200
Finansiālā bilance 0 -2 869 224 -2 869 224
Finansēšana 0 2 869 224 2 869 224
Naudas līdzekļi 0 2 869 224 2 869 224
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 2 869 224 2 869 224
03.02.00 09.820 Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai
Resursi izdevumu segšanai 392 858 -55 000 337 858
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 392 858 -55 000 337 858
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 392 858 -55 000 337 858
Izdevumi – kopā 392 858 -55 000 337 858
Uzturēšanas izdevumi 392 858 -55 000 337 858
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 392 858 -55 000 337 858
Subsīdijas un dotācijas 392 858 -55 000 337 858
03.03.00 01.400 Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās
Resursi izdevumu segšanai 5 650 000 0 5 650 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 650 000 0 5 650 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 650 000 0 5 650 000
Izdevumi – kopā 5 650 000 0 5 650 000
Uzturēšanas izdevumi 3 955 000 406 427 4 361 427
Kārtējie izdevumi 3 955 000 -622 850 3 332 150
Atlīdzība 2 373 000 -97 2 372 903
Atalgojums 1 912 322 0 1 912 322
Preces un pakalpojumi 1 582 000 -622 753 959 247
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 029 277 1 029 277
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 029 277 1 029 277
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 1 029 277 1 029 277
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 0 1 029 277 1 029 277
Kapitālie izdevumi 1 695 000 -406 427 1 288 573
Pamatkapitāla veidošana 1 695 000 -804 520 890 480
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 398 093 398 093
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 0 398 093 398 093
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 398 093 398 093
03.04.00 09.430 Studējošo un studiju kreditēšana
Resursi izdevumu segšanai 3 255 165 576 670 3 831 835
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 255 165 576 670 3 831 835
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 255 165 576 670 3 831 835
Izdevumi – kopā 2 372 017 774 560 3 146 577
Uzturēšanas izdevumi 2 372 017 774 560 3 146 577
Kārtējie izdevumi 14 556 0 14 556
Atlīdzība 2 383 0 2 383
Atalgojums 1 920 0 1 920
Preces un pakalpojumi 12 173 0 12 173
Procentu izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021
Finansiālā bilance 883 148 -197 890 685 258
Finansēšana -883 148 197 890 -685 258
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898
Saņemtie aizņēmumi 9 900 0 9 900
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798
Aizdevumi 2 603 640 0 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 0 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 0 2 613 540
03.07.00 09.810 Studiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 159 653 0 159 653
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 653 0 159 653
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 653 0 159 653
Izdevumi – kopā 159 653 0 159 653
Uzturēšanas izdevumi 156 713 0 156 713
Kārtējie izdevumi 156 713 0 156 713
Atlīdzība 127 639 0 127 639
Atalgojums 93 197 -1 091 92 106
Preces un pakalpojumi 29 074 0 29 074
Kapitālie izdevumi 2 940 0 2 940
Pamatkapitāla veidošana 2 940 0 2 940
03.09.00 09.820 Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai
Resursi izdevumu segšanai 155 293 0 155 293
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 293 0 155 293
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 293 0 155 293
Izdevumi – kopā 155 293 0 155 293
Uzturēšanas izdevumi 155 293 0 155 293
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 155 293 0 155 293
Subsīdijas un dotācijas 155 293 0 155 293
03.11.00 09.410 Koledžas
Resursi izdevumu segšanai 10 486 697 341 649 10 828 346
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 328 644 60 420 1 389 064
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 158 053 281 229 9 439 282
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 158 053 281 229 9 439 282
Izdevumi – kopā 10 486 697 367 998 10 854 695
Uzturēšanas izdevumi 10 285 697 362 248 10 647 945
Kārtējie izdevumi 9 851 449 364 078 10 215 527
Atlīdzība 8 186 410 285 800 8 472 210
Atalgojums 6 593 594 233 535 6 827 129
Preces un pakalpojumi 1 665 039 78 278 1 743 317
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 434 248 -1 830 432 418
Sociālie pabalsti 434 248 -1 830 432 418
Kapitālie izdevumi 201 000 5 750 206 750
Pamatkapitāla veidošana 201 000 5 750 206 750
Finansiālā bilance 0 -26 349 -26 349
Finansēšana 0 26 349 26 349
Naudas līdzekļi 0 26 349 26 349
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 26 349 26 349
04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 1 976 397 -60 365 1 916 032
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 553 467 0 553 467
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 23 730 23 730
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 422 930 -84 095 1 338 835
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 422 930 -84 095 1 338 835
Izdevumi – kopā 1 976 397 -30 154 1 946 243
Uzturēšanas izdevumi 1 955 597 -30 075 1 925 522
Kārtējie izdevumi 1 955 597 -30 075 1 925 522
Atlīdzība 1 364 802 -24 773 1 340 029
Atalgojums 1 074 979 -18 426 1 056 553
Preces un pakalpojumi 590 795 -5 302 585 493
Kapitālie izdevumi 20 800 -79 20 721
Pamatkapitāla veidošana 20 800 -79 20 721
Finansiālā bilance 0 -30 211 -30 211
Finansēšana 0 30 211 30 211
Naudas līdzekļi 0 30 211 30 211
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 30 211 30 211
04.01.00 09.800 Valsts valodas attīstība
Resursi izdevumu segšanai 560 844 -33 146 527 698
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 560 844 -33 146 527 698
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 560 844 -33 146 527 698
Izdevumi – kopā 560 844 -33 146 527 698
Uzturēšanas izdevumi 555 844 -33 146 522 698
Kārtējie izdevumi 555 844 -33 146 522 698
Atlīdzība 248 840 0 248 840
Atalgojums 192 580 0 192 580
Preces un pakalpojumi 307 004 -33 146 273 858
Kapitālie izdevumi 5 000 0 5 000
Pamatkapitāla veidošana 5 000 0 5 000
04.02.00 09.800 Atbalsts latviešu valodas apguvei
Resursi izdevumu segšanai 484 754 2 173 486 927
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 120 000 0 120 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 23 730 23 730
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 364 754 -21 557 343 197
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 364 754 -21 557 343 197
Izdevumi – kopā 484 754 32 384 517 138
Uzturēšanas izdevumi 480 954 30 463 511 417
Kārtējie izdevumi 480 954 30 463 511 417
Atlīdzība 348 723 -13 355 335 368
Atalgojums 274 025 -9 224 264 801