Projekts

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam”

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, nr.2) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.,2. un 3.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos      5 263 886 949 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

 

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 255 634 791 lata apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

 

          3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 290 067 latu apmērā, tajā skaitā:

1)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 230 191 525 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 59 040 638 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 152 104 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 842 663 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5)  pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6)    pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.”

2. Izteikt 6., 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

  „6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 685 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 46 104 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

 

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 174 000 000 latu apmērā.

 

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 147 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.”

3. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 685 258 latu apmērā.”

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadā 294 602 086 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

„22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 713 687 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.”

6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 940 900 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.”

7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

„29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 178 192 887 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”

8. Izslēgt 31., 32. un 33.pantu. 

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

„35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29. un  30.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.”

10. Izslēgt 36.pantu. 

11. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

„37.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu              32 294 758 latu apmērā.”

12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

„39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai un ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.”

 

13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

22. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

23. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

24. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

25. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

26. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

27. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.