Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
16.pielikums
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Ls
Pilsētas un rajoni Projekta nosaukums Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
Daugavpils Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēdināšanas bloku renovācija 200 000 200 000
Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana 20 000 20 000
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana 5 000 5 000
Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes baseina renovācijas darbi 36 000 36 000
Daugavpils Valsts ģimnāzijas internāta ēkas renovācija 400 000 400 000
Daugavpils Saskaņas pamatskolas piebūves – sporta zāles būvniecība, 1.kārta 25 000 25 000
Daugavpils Vienības pamatskolas renovācija 350 000 350 000
Daugavpils Vienības nama ēkas rekonstrukcija (1.kārta, t.sk. bibliotēka) 300 000 300 000
Jelgava Jelgavas pilsētas ielas paplašināšana un gājēju ietves izveide (J.Asara ielas posms no Lielās ielas līdz Svētes ielai) 20 000 20 000
Jelgavas 3.pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 85 000 85 000
Jelgavas 4.pamatskolas divslīpņu jumta izbūve un ventilācijas kameru pārbūve 140 000 140 000
Jelgavas 4.vidusskolas piebūves celtniecība 300 000 300 000
Jelgavas 6.vidusskolas ēkas 1.korpusa fasādes siltināšana un apdare 34 000 34 000
Jelgavas 1.sanatorijas internātpamatskolas jumta seguma nomaiņa 25 900 25 900
Jūrmala Majoru pamatskolas daudzfunkcionālā sporta laukuma ierīkošana 177 000 177 000
Liepāja Liepājas pilsētas Daugavas stadiona rekonstrukcija 30 000 30 000
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas telpu paplašināšana un piebūve 500 000 500 000
Rēzekne Rēzeknes izglītības iestāžu modernizācija atbilstoši Eiropas Savienības prasībām 362 000 362 000
Rēzeknes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta centra būvniecība 150 000 150 000
Rīga Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas zāles remonts 5 000 5 000
Ventspils Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana 495 000 495 000
Ventspils 1.ģimnāzijas ēkas kompleksā renovācija 195 000 195 000
Ventspils Galvenās bibliotēkas paplašināšana 60 000 60 000
Ventspils pilsētas jaunās bibliotēkas būvniecība Pārventā 95 000 95 000
Ventspils pilsētas pansionāta un bērnu nama "Selga" Intensīvās aprūpes nodaļas un pirmā stāva renovācija, pielāgojot telpas invalīdiem 95 000 95 000
Aizkraukles rajons Aizkraukles rajona Seces pagasta Seces ciema jauna artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas iekārtu ierīkošana 15 000 15 000
Aizkraukles rajona bērnu nama-patversmes "Dzeguzīte" saimnieciskās ēkas būvniecība 11 000 11 000
Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra būvniecība 100 000 100 000
Aizkraukles novada ģimnāzijas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana, 2.kārta 50 000 50 000
Jaunjelgavas vidusskolas renovācija 50 000 50 000
Kokneses sporta centra 2.kārtas projektēšana un būvniecība 50 000 50 000
Kokneses pagasta ģimeņu, pensionāru un invalīdu dienas centra celtniecības pabeigšana un specializēta transporta iegāde 80 000 80 000
Skrīveru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Saulēni" telpu renovācija 15 000 15 000
Alūksnes rajons Alūksnes pilsētas sākumskolas mācību korpusa rekonstrukcija 50 000 50 000
Alūksnes pilsētas sporta kompleksa – stadiona būvniecība Alūksnes pilssalā 70 000 70 000
Alūksnes pilsētas mākslas skolas ēkas renovācija O.Vācieša ielā 2 30 000 30 000
Alūksnes rajona vakara maiņu un neklātienes vidusskolas ēkas renovācija Jāņkalna ielā 38 125 000 125 000
Jaunalūksnes pagasta tautas nama ēkas remontdarbi 9 000 9 000
Liepnas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana 25 000 25 000
Apes pilsētas tautas nama remontdarbi 10 000 10 000
Malienas pagasta tautas nama logu un durvju nomaiņa 10 000 10 000
Trapenes pagasta bibliotēkas ēku logu nomaiņa un iebrauktuves ierīkošana 6 000 6 000
Balvu rajons Balvu pagasta tautas nama siltināšana 10 000 10 000
Balvu daudzfunkcionālā sporta kompleksa celtniecība, 1.kārta (baseina pabeigšana) 100 000 100 000
Balvu novada muzeja – reģionālā kultūrvēstures un tūrisma centra attīstība 50 000 50 000
Bērzpils vidusskolas aktu zāles remonts 10 000 10 000
Viļakas pamatskolas remontdarbi 5 000 5 000
Medņevas pagasta tautas nama remontdarbi 6 790 6 790
Medņevas pagasta Viduču pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana 10 000 10 000
Vecumu pagasta Borisovas tautas nama remontdarbi 5 000 5 000
Vecumu pagasta Mežvidu pamatskolas remonts 15 000 15 000
Baltinavas mūzikas un mākslas skolas remontdarbi 5 000 5 000
Baltinavas pagasta sporta zāles celtniecība 85 000 85 000
Kubulu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes – patversmes "Ieviņa" energoefektivitātes paaugstināšana 22 800 22 800
Kubulu pagasta kultūras nama renovācija 21 744 21 744
Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas ēkas renovācija 30 000 30 000
Rugāju pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" ēkas rekonstrukcija 13 000 13 000
Šķilbēnu pagasta Rekavas vidusskolas remontdarbi (t.sk. logu nomaiņa un pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts) 22 000 22 000
Šķilbēnu pagasta Upītes pamatskolas remontdarbi 5 000 5 000
Tilžas internātpamatskolas gājēju celiņa un skolas parādes kāpņu renovācija 25 000 25 000
Tilžas pagasta bibliotēkas ēkas remonts 10 000 10 000
Vīksnas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes siltumefektivitātes paaugstināšana 10 000 10 000
Viļakas Valsts ģimnāzijas energoefektivitātes paaugstināšana 15 000 15 000
Žīguru pagasta siltumapgādes sistēmas modernizācija 10 000 10 000
Žīguru pagasta kultūras nama logu nomaiņa 8 000 8 000
Bauskas rajons Bauskas pilsētas pamatskolas fasādes remonts 10 000 10 000
Bauskas daudzfunkcionālā izglītības centra rekonstrukcija Dārza ielā 9 A 465 000 465 000
Bauskas 1.vidusskolas stadiona projektēšana un celtniecības uzsākšana 100 000 100 000
Bauskas muzeja pilsdrupu konservācija – Ziemeļu sienas nostiprināšana 12 000 12 000
Bārbeles pamatskolas remontdarbi 10 000 10 000
Bārbeles pagasta tautas nama remontdarbi 10 000 10 000
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama apkures sistēmas renovācija 23 000 23 000
Codes pagasta pamatskolas renovācijas 3.kārtas pabeigšana 15 000 15 000
Iecavas novada kultūras nama renovācija 115 000 115 000
Iecavas novada sākumskolas "Dārtija" renovācija 25 000 25 000
Skaistkalnes vidusskolas energoefektivitātes pasākumu īstenošana 20 000 20 000
Stelpes pamatskolas teritorijas labiekārtošana 24 000 24 000
Stelpes pagasta ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve Stelpes pamatskolas ūdens apgādes sistēmā 10 000 10 000
Vecumnieku centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta 2.kārtas realizācija 20 000 20 000
Vecsaules pagasta tautas nama renovācija 25 000 25 000
Vecsaules pagasta Jaunsaules pamatskolas nodegušās daļas demontāža un renovācija 30 000 30 000
Viesturu pagasta Bērsteles pamatskolas izglītības tīkla optimizācija 10 000 10 000
Cēsu rajons Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājumu glabātuves izveide 30 000 30 000
Jaunas pamatskolas (500 skolēniem) Cēsīs, Gaujas ielā 45, būvniecības darbu un aprīkojuma izmaksu saistību segšana 385 000 385 000
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs 350 000 350 000
Amatas novada Drabešu sākumskolas renovācija 30 000 30 000
Drustu pamatskolas ēku renovācija higiēnas prasību izpildes nodrošināšana 40 000 40 000
Dzērbenes mūzikas skolas logu nomaiņa 20 000 20 000
Dzērbenes vidusskolas sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām 102 000 102 000
Jaunpiebalgas pagasta Rehabilitācijas centra "Dzīves enerģija" telpu ierīkošana 15 000 15 000
Jaunpiebalgas vidusskolas fizikas, ķīmijas un darbmācības kabinetu ēkas celtniecība 15 000 15 000
Kaives pagasta Skujenes pamatskolas piebūves otrā stāva izbūve 70 000 70 000
Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība 30 000 30 000
Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Mežmaliņas" jumta renovācija un siltināšana 30 000 30 000
Raiskuma pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana 67 000 67 000
Raunas pagasta vidusskolas ēkas jumta nomaiņa, logu un fasādes rekonstrukcija 30 000 30 000
Stalbes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, avārijas stāvokļa novēršana 45 000 45 000
Vaives pagasta Līvu pamatskolas ēku jumtu renovācija 40 000 40 000
Vecpiebalgas vidusskolas ēku renovācija, higiēnas prasību izpildes nodrošināšana 63 000 63 000
Veselavas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana 30 000 30 000
Zaubes pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana 30 000 30 000
Daugavpils rajons Daugavpils rajona reģionālā informācijas un kultūras darbinieku mācību centra izveides projekta pabeigšana 260 000 260 000
Biķernieku pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana 32 000 32 000
Ilūkstes novada mūzikas skolas renovācija 10 000 10 000
Ilūkstes novada sporta un atpūtas kompleksa būvniecība (1.fāze) 120 000 120 000
Medumu speciālās internātskolas ēkas renovācijas 2.kārta 160 000 160 000
Naujienes pamatskolas siltināšanas projekta īstenošana 25 000 25 000
Sventes vidusskolas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana 180 000 180 000
Višķu pagasta Špoģu ciema un Višķu tehnikuma ciema katlumāju iekārtu rekonstrukcija 30 000 30 000
Dobeles rajons Dobeles izglītības iestāžu sporta manēžas celtniecība 350 000 350 000
Annenieku pagasta Bērzupes speciālās internātskolas paplašināšana 46 000 46 000
Annenieku pagasta kultūras un sporta centra grīdu renovācija 10 000 10 000
Auces pilsētas kultūras nama estrādes rekonstrukcija 50 000 50 000
Bērzes pagasta Šķibes ciema ūdensvada tīkla rekonstrukcija 15 000 15 000
Bērzes pagasta Šķibes un Miltiņu ciema dzeramā ūdens atdzelžošana staciju izbūve 20 000 20 000
Bērzes pamatskolas sakārtošana un modernizēšana 26 000 26 000
Īles pagasta tautas nama jumta nomaiņa, fasādes remonts 15 000 15 000
Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas sporta zāles – piebūves celtniecība 40 000 40 000
Naudītes pamatskolas remontdarbi 15 000 15 000
Ukru pagasta tautas nama energoefektivitātes palielināšana 10 000 10 000
Vītiņu pagasta tautas nama ārsienu remonts 18 000 18 000
Gulbenes rajons Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu renovācija atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, 1. un 2.kārta 300 000 300 000
Gulbenes pilsētas mūzikas skolas renovācija atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, 2.kārta 27 000 27 000
Gulbenes pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 20 000 20 000
Beļavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" vienkāršotās renovācijas (logu un durvju nomaiņa) pabeigšana 10 000 10 000
Daukstu pagasta Staru bibliotēkas ēkas siltināšana 23 000 23 000
Druvienas vecās skolas – muzeja ēku remonta turpināšana 10 400 10 400
Druvienas pagasta kultūras nama remonts 22 000 22 000
Galgauskas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas renovācija 22 000 22 000
Jaungulbenes pagasta bibliotēkas, informācijas centra un pašvaldības sabiedriskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 22 000 22 000
Lejasciema vidusskolas internāta remonta 2.kārta 20 000 20 000
Litenes pamatskolas logu nomaiņa un fasādes atjaunošana 22 000 22 000
Litenes pagasta tautas nama jumta nomaiņa 10 000 10 000
Lizuma vidusskolas virtuves un saimnieciskā bloka sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām 20 000 20 000
Rankas pagasta Rankas ciemata Skolas ielas apgaismojuma ierīkošana 15 000 15 000
Stāmerienas pagasta pamatskolas renovācija 25 000 25 000
Stāmerienas pagasta tautas nama remontdarbi 15 000 15 000
Stradu pagasta Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana 10 000 10 000
Tirzas pamatskolas rekonstrukcija un sporta zāles izbūve 23 000 23 000
Jēkabpils rajons Jēkabpils 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana un pagalma renovācija 69 000 69 000
Jēkabpils 3.vidusskolas pagalma renovācija 19 000 19 000
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" energoefektivitātes paaugstināšana 18 000 18 000
Jēkabpils pilsētas tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 30 000 30 000
Jēkabpils pirmsskolas un vispārizglītojošo izglītības iestāžu ugunsdrošības pasākumu pabeigšana 63 000 63 000
Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama apkures sistēmas rekonstrukcija 20 000 20 000
Jēkabpils pilsētas transporta kustības drošības uzlabošana Brīvības un Neretas ielas krustojumā 30 000 30 000
Jēkabpils rajona Antūžu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija 100 000 100 000
Jēkabpils rajona bāreņu nama "Līkumi" centrālās ēkas 2.korpusa renovācija 15 000 15 000
Aknīstes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" siltināšanas darbi 31 000 31 000
Atašienes pagasta Marinzejas muižas kompleksa jumta nomaiņa un neizmantotās ēkas daļas pārbūve par vidusskolas zēnu darbmācības kabinetu 15 000 15 000
Atašienes pagasta Brāļu Skridu Atašienes vidusskolas remonts un infrastruktūras sakārtošana 10 000 10 000
Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes paaugstināšana 50 000 50 000
Viesītes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" ēkas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana 70 000 70 000
Vīpes pamatskolas centrālapkures ierīkošana un skolas siltināšana 10 000 10 000
Jelgavas rajons Jelgavas rajona Sporta centra zāles renovācija 5 000 5 000
Elejas pagasta Elejas vidusskolas logu nomaiņa 30 000 30 000
Jaunsvirlaukas pagasta Izglītības un aktivitāšu centra "Līdumi" remontdarbi 8 000 8 000
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes pamatskolas ēkas renovācija 40 000 40 000
Līvbērzes pagasta Līvbērzes vidusskolas sporta halles tehniskā projekta izstrāde 20 000 20 000
Līvbērzes pagasta Līvbērzes vidusskolas skolas jumta rekonstrukcija 25 000 25 000
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" energoefektivitātes paaugstināšana 20 000 20 000
Platones pagasta Lielvircavas pamatskolas logu un durvju nomaiņa 10 000 10 000
Valgundes novada Kalnciema vidusskolas ēkas centrālapkures un karstā ūdens apgādes sistēmu un katlu mājas renovācija 17 900 17 900
Vircavas pagasta Vircavas vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija 20 000 20 000
Zaļenieku kultūras nama telpu remonts 10 000 10 000
Krāslavas rajons Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" renovācijas 2.kārta 80 000 80 000
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" renovācijas 2.kārta 70 000 70 000
Krāslavas novada kultūras nama remonts 40 000 40 000
Krāslavas novada veco ļaužu pansionāta "Priedes" remonts 65 000 65 000
Aulejas pagasta tautas nama remonts 20 000 20 000
Bērziņu pagasta dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas ierīkošana Porečjes ciemā 11 000 11 000
Dagdas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana 30 000 30 000
Dagdas pagasta ūdens atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija 10 000 10 000
Kombuļu pagasta bibliotēkas remonts 10 000 10 000
Kombuļu pagasta tautas nama remontdarbi 16 000 16 000
Robežnieku pagasta Skuķu aprūpes centra būvniecības 2.kārta 35 000 35 000
Kuldīgas rajons Kuldīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" piebūves būvniecība 150 000 150 000
Kuldīgas rajona sporta skolas remonts un energoefektivitātes paaugstināšana 10 000 10 000
Kabiles pagasta Kabiles vidusskolas sporta kompleksa būvniecības pabeigšana, mācību korpusu renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana 70 000 70 000
Kabiles pagasta bibliotēkas renovācija 8 000 8 000
Turlavas pagasta Turlavas pamatskolas ēku un inženierkomunikāciju remonts, pārbūve, rekonstrukcija 80 000 80 000
Liepājas rajons Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" jumta rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana 25 000 25 000
Aizputes pagasta bibliotēkas ēkas renovācija 25 000 25 000
Bunkas pagasta Krotes Kronvaldu Ata pamatskolas rekonstrukcija 25 000 25 000
Dunalkas pagasta pamatskolas remontdarbi 5 000 5 000
Dunalkas pagasta kultūras nama (bijušās Dunalkas muižas klēts) rekonstrukcija, 2.fāze 80 000 80 000
Durbes novada ģimenes atbalsta centra izveide, 2.kārta 75 000 75 000
Grobiņas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīpenīte" piebūves būvniecība 59 000 59 000
Grobiņas vidusskolas sporta zāles un ēdināšanas bloka būve 103 600 103 600
Grobiņas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana 35 000 35 000
Grobiņas pagasta Robežnieku ciemata kultūras centra izveide 60 000 60 000
Kalētu pagasta Kalētu pamatskolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija 62 664 62 664
Priekules vidusskolas sporta zāles būvniecība 450 000 450 000
Priekules pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" rotaļu laukuma izveide 5 000 5 000
Rucavas pamatskolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija 25 000 25 000
Sakas novada Pāvilostas kultūras nama renovācija 50 000 50 000
Vaiņodes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" energoefektivitātes paaugstināšana 15 000 15 000
Limbažu rajons Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestādes "Buratīno" remontdarbi 12 300 12 300
Limbažu 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte" telpu kosmētiskais remonts 7 700 7 700
Limbažu 2.vidusskolas ēkas remontdarbi 18 000 18 000
Limbažu 3.vidusskolas aktu zāles remonts 9 000 9 000
Limbažu mākslas skolas remontdarbi 10 000 10 000
Limbažu vakara vidusskolas telpu remonts 3 500 3 500
Limbažu kultūras nama telpu remonts 4 000 4 000
Limbažu pilsētas Galvenās bibliotēkas telpu remonts 3 500 3 500
Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" remonts 22 400 22 400
Alojas pilsētas kultūras nama remonts un sporta zāles celtniecība 100 000 100 000
Braslavas pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana 22 400 22 400
Brīvzemnieku pagasta tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana 15 000 15 000
Katvaru pagasta Katvaru kultūras nama remonts 100 000 100 000
Lēdurgas pagasta kultūras nama remonts 6 000 6 000
Liepupes pagasta pašvaldības autoceļa Pamati–Dzenīši remonts 40 000 40 000
Pāles pamatskolas sporta zāles būvniecība 51 400 51 400
Salacgrīvas bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana 48 000 48 000
Vidrižu pamatskolas remonts, iebraucamā ceļa un stāvvietas izbūve 50 000 50 000
Vidrižu pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana 35 000 35 000
Ludzas rajons Ludzas pilsētas sporta halles celtniecība 326 740 326 740
Ludzas pilsētas alternatīvās ūdens apgādes sistēmas renovācijas pasākumi Raiņa ielā 18 000 18 000
Ciblas novada Līdumnieku interešu izglītības un jauniešu centra telpu remonts 14 000 14 000
Goliševas pagasta Aizgāršas pamatskolas remonts 5 000 5 000
Goliševas pagasta tautas nama remonts 4 000 4 000
Isnaudas tautas nama ēkas renovācija 16 000 16 000
Kārsavas mūzikas un mākslas skolas remontdarbi 9 000 9 000
Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādes remonts 8 000 8 000
Kārsavas vidusskolas remonts 15 000 15 000
Kārsavas pilsētas tautas nama ēkas remonts 15 000 15 000
Mežvidu pagasta Mežvidu 2.pamatskolas siltumapgādes renovācija 12 500 12 500
Ņukšu pagasta tautas nama renovācija 30 000 30 000
Pasienes pagasta tautas nama ēkas remonts 7 000 7 000
Pildas pamatskolas logu nomaiņa 22 000 22 000
Pureņu pagasta sākumskolas telpu remonts 15 500 15 500
Salnavas pagasta pamatskolas remontdarbi 11 000 11 000
Zilupes novada Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra sanitāro un dušas telpu kosmētiskais remonts 10 000 10 000
Zvirgzdenes pagasta Cirmas pamatskolas sporta laukuma renovācija 15 000 15 000
Madonas rajons Madonas sporta centra izbūve  400 000 400 000
Cesvaines jaunās skolas būvniecība 400 000 400 000
Ērgļu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un mācību telpu rekonstrukcija 50 000 50 000
Kalsnavas pagasta Kalsnavas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un ventilācijas rekonstrukcija 50 000 50 000
Kalsnavas pagasta Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 51 000 51 000
Lubānas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķis" ēkas renovācijas 2.kārta 15 000 15 000
Ļaudonas pagasta Avotu ielas katlumājas renovācija 20 000 20 000
Sarkaņu pagasta sporta halles projektēšana un celtniecība 50 000 50 000
Varakļānu vidusskolas sporta zāles celtniecība 30 000 30 000
Ogres rajons Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcija 36 991 36 991
Ogres ģimnāzijas energoefektivitātes paaugstināšana 50 000 50 000
Ogres rajona Lauberes bērnu nama katlu mājas renovācija 70 000 70 000
Ogres novada veloceliņa izbūve 40 000 40 000
Jumpravas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" jumta remonts 20 000 20 000
Ķeguma novada siltumtrases izbūve Daugmales un Staru ielas siltumapgādes rajonu savienošanai 30 000 30 000
Lielvārdes mūzikas skolas logu nomaiņa 7 000 7 000
Lielvārdes pamatskolas aktu zāles renovācija 20 000 20 000
Lielvārdes novada Kaibalas pamatskolas jumta daļēja nomaiņa 35 000 35 000
Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt, vējiņi" renovācija 54 000 54 000
Meņģeles pamatskolas jumta seguma nomaiņa 13 000 13 000
Suntažu vidusskolas darbmācības kabineta renovācija 15 000 15 000
Preiļu rajons Preiļu novada mākslīgā futbola laukuma iekārtošana 100 000 100 000
Preiļu novada kultūras nama ēkas jumta seguma renovācija 39 000 39 000
Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas modernizācija 200 000 200 000
Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas pabeigšana 70 000 70 000
Līvānu 1.vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija 50 000 50 000
Līvānu novada kultūras centra rekonstrukcija 150 000 150 000
Riebiņu novada Galēnu pamatskolas sporta zāles celtniecība 250 000 250 000
Sutru pamatskolas renovācija – droša mācību procesa nodrošināšana 80 000 80 000
Vārkavas vidusskolas sporta zāles remonts 5 000 5 000
Rēzeknes rajons Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana 40 000 40 000
Maltas pagasta kultūras nama kapitālais remonts 80 000 80 000
Mākoņkalna pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana 25 000 25 000
Mākoņkalna pagasta Mākoņkalna pamatskolas renovācija 50 000 50 000
Verēmu pagasta Makašānu amatu vidusskolas celtniecības pabeigšana 90 000 90 000
Viļānu vidusskolas tualešu remonts un atjaunošana 30 000 30 000
Kantinieku pagasta bibliotēkas lasītavas un informācijas centra renovācija 10 000 10 000
Rīgas rajons Ādažu novada skeitborda laukuma izveide Ādažu vidusskolas stadionā 30 000 30 000
Baldones vidusskolas piebūves būvniecība 100 000 100 000
Daugmales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības uzsākšana 100 000 100 000
Mārupes pagasta Tīraines skolas piebūves – sporta halles – būvniecība 150 000 150 000
Ropažu pagasta Ropažu vidusskolas remonts 14 000 14 000
Saulkrastu pilsētas Zvejniekciema vidusskolas renovācijas 1.kārta – Zvejniekciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana 509 942 509 942
Sējas novada Sējas pamatskolas remonts 20 000 20 000
Siguldas novada Sabiedriskā kultūras centra un bibliotēkas celtniecība Jūdažos 80 000 80 000
Saldus rajons Ezeres pagasta pirmsskolas izglītības iestādes logu un durvju nomaiņa 30 000 30 000
Gaiķu pagasta tautas nama zāles renovācija 25 000 25 000
Jaunauces pagasta Jaunauces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana 20 000 20 000
Jaunlutriņu pagasta tautas nama jumta remonts 25 000 25 000
Kursīšu pamatskolas filiāles pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" logu nomaiņa 10 000 10 000
Lutriņu pagasta izglītības iestāžu infrastruktūras efektivitātes un sanitāri higiēnisko apstākļu uzlabošana 50 000 50 000
Novadnieku pagasta Sātiņu pamatskolas renovācija un avārijas stāvokļa novēršana 20 000 20 000
Pampāļu pamatskolas energoefektivitātes pilnveidošanas pasākumi un telpu sakārtošana atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām 45 000 45 000
Saldus pagasta Druvas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana 20 000 20 000
Šķēdes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 9 000 9 000
Vadakstes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana 20 000 20 000
Vadakstes pagasta ūdens atdzelžošanas stacijas ierīkošana Vadakstes ciemata centrā 15 000 15 000
Zaņas pagasta bibliotēkas remonts 15 000 15 000
Zirņu pagasta pamatskolas "Kurzemīte" energoefektivitātes paaugstināšana 12 000 12 000
Talsu rajons Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles celtniecība 456 000 456 000
Talsu 2.vidusskolas un Talsu sākumskolas sporta halles būvniecība 350 000 350 000
Dundagas pagasta sporta halles būvniecības uzsākšana 35 000 35 000
Dundagas pagasta Veselības un sociālās palīdzības centra renovācija 38 000 38 000
Ģibuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" energoefektivitātes paaugstināšana un sanitāro mezglu rekonstrukcija 40 000 40 000
Lībagu pagasta sākumskolas sporta zāles un palīgtelpu būvniecība 35 000 35 000
Sabiles vidusskolas sporta halles celtniecība 70 000 70 000
Sabiles novada kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi 10 000 10 000
Valdemārpils mākslas un mūzikas skolas, muzeja un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 50 000 50 000
Tukuma rajons Tukuma rajona veco ļaužu pansionāta "Rauda" ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošana saskaņā ar VUGD prasībām 30 000 30 000
Irlavas vidusskolas sporta zāles būvniecības pabeigšana 50 000 50 000
Jaunpils pagasta viduslaiku pils rekonstrukcija 130 000 130 000
Kandavas novada Cēres pamatskolas sporta zāles celtniecība 50 000 50 000
Kandavas novada Kultūras centra ēkas renovācija 30 000 30 000
Lapmežciema ūdenstorņa remonts 30 000 30 000
Pūres pamatskolas sporta kompleksa celtniecība 30 000 30 000
Smārdes pagasta Milzkalnes sākumskolas rekonstrukcija 80 000 80 000
Tumes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana 30 000 30 000
Vānes pagasta kultūras nama apkures sistēmas renovācija 15 000 15 000
Zantes pagasta sākumskolas ēkas jumta remonts 45 000 45 000
Valkas rajons Valkas pilsētas kultūras nama renovācija 70 000 70 000
Valkas pilsētas Starptautiskā studiju centra izveide 90 000 90 000
Valkas rajona Novadpētniecības muzeja ēkas jumta renovācija 38 000 38 000
Blomes pagasta pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (t.sk. ārsienu siltināšana un apkures katla iegāde) 45 000 45 000
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas zāles pārbūve sporta vajadzībām 30 000 30 000
Smiltenes ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija 25 000 25 000
Strenču mūzikas skolas ēkas renovācija 21 712 21 712
Trikātas pamatskolas aktu zāles renovācija 25 000 25 000
Variņu pagasta pamatskolas sporta zāles celtniecības turpināšana 140 000 140 000
Valmieras rajons Ēkas daļas rekonstrukcija Mazsalacā, Parka ielā 14, Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes izveidei, 2.kārta 28 000 28 000
Naukšēnu pagasta Naukšēnu vidusskolas sporta zāles remonts 28 000 28 000
Valmieras Viestura vidusskolas garderobes un sporta zāles renovācija 63 807 63 807
Vidzemes Olimpiskā centra futbola stadiona izveide Valmierā 200 000 200 000
Valmieras pamatskolas būvniecība 800 000 800 000
Daliņa stadiona renovācija Valmierā 100 000 100 000
Valmieras pilsētas Vidzemes profesionālās izglītības centra telpu remonts 5 000 5 000
Ventspils rajons Usmas pagasta Usmas pamatskolas renovācijas pabeigšana 30 000 30 000
Užavas pagasta Užavas pamatskolas koplietošanas telpu grīdas nomaiņa 20 000 20 000
Ances pagasta Ances pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana 10 000 10 000
Piltenes vidusskolai logu un durvju nomaiņa 50 000 50 000
Tārgales pagasta Tārgales pamatskolas sporta zāles jumta rekonstrukcija 30 000 30 000
Kopā: 20 872 190 20 872 190