Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 243 123 040 8 156 191 251 279 231 286 812 521 2 280 654 289 093 175 293 651 626 9 893 665 303 545 291 58 811 440 23 558 481 82 369 921
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 44 589 243 44 832 46 112 -7 946 38 166 46 112 -7 946 38 166 11 185 -11 185 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 243 078 451 8 155 948 251 234 399 286 766 409 2 288 600 289 055 009 293 605 514 9 901 611 303 507 125 58 800 255 23 569 666 82 369 921
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 243 078 451 8 155 948 251 234 399 286 766 409 2 288 600 289 055 009 293 605 514 9 901 611 303 507 125 58 800 255 23 569 666 82 369 921
Izdevumi - kopā 242 351 730 8 173 561 250 525 291 285 920 097 2 289 930 288 210 027 292 511 573 9 902 953 302 414 526 58 811 440 23 558 481 82 369 921
Uzturēšanas izdevumi 238 281 413 -651 809 237 629 604 285 915 879 587 832 286 503 711 291 412 026 6 007 297 297 419 323 58 683 166 8 942 996 67 626 162
Kārtējie izdevumi 23 638 310 -6 035 091 17 603 219 22 275 626 3 988 337 26 263 963 27 568 337 4 190 656 31 758 993 32 095 875 4 474 477 36 570 352
Atlīdzība 566 209 46 700 612 909 621 888 363 180 985 068 744 585 363 180 1 107 765 95 969 363 180 459 149
   Atalgojums 456 289 0 456 289 501 158 278 033 779 191 600 036 278 033 878 069 77 338 278 033 355 371
Preces un pakalpojumi 23 072 101 -6 081 791 16 990 310 21 653 738 3 625 157 25 278 895 26 823 752 3 827 476 30 651 228 31 999 906 4 111 297 36 111 203
Procentu izdevumi 62 702 335 -3 663 072 59 039 263 85 209 664 -5 502 203 79 707 461 81 413 402 -1 317 81 412 085 911 -911 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 299 423 681 490 3 980 913 3 724 945 2 088 733 5 813 678 3 668 300 1 796 916 5 465 216 26 303 977 4 469 430 30 773 407
Subsīdijas un dotācijas 3 299 423 681 490 3 980 913 3 724 945 2 088 733 5 813 678 3 668 300 1 796 916 5 465 216 26 303 977 4 469 430 30 773 407
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 148 641 345 8 364 864 157 006 209 174 705 644 12 965 174 718 609 178 761 987 21 042 178 783 029 282 403 0 282 403
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 11 865 001 -635 136 11 229 865 12 703 644 12 965 12 716 609 11 733 987 21 042 11 755 029 282 403 0 282 403
Kapitālie izdevumi 4 070 317 8 825 370 12 895 687 4 218 1 702 098 1 706 316 1 099 547 3 895 656 4 995 203 128 274 14 615 485 14 743 759
Pamatkapitāla veidošana 4 070 317 8 825 370 12 895 687 4 218 1 702 098 1 706 316 1 099 547 3 895 656 4 995 203 128 274 14 615 485 14 743 759
Finansiālā bilance 771 310 -17 370 753 940 892 424 -9 276 883 148 1 140 053 -9 288 1 130 765 0 0 0
Finansēšana -771 310 17 370 -753 940 -892 424 9 276 -883 148 -1 140 053 9 288 -1 130 765 0 0 0
Aizņēmumi -3 331 240 -676 894 -4 008 134 -3 496 064 9 276 -3 486 788 -3 743 693 9 288 -3 734 405 0 0 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Saeima
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Izdevumi - kopā 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Uzturēšanas izdevumi 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
 Starptautiskā sadarbība 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 0
Izdevumi - kopā 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Uzturēšanas izdevumi 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
 Starptautiskā sadarbība 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 0
03. Ministru kabinets
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
03.02.00 Valsts administrācijas skola
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 1 100 1 300 1 300 1 700 1 700 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 1 100 1 300 1 300 1 700 1 700 0
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
tajā skaitā
Dalības maksa starptautiskajā organizācijā GRECO
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 6 300 6 300 6 300 0
05. Tiesībsarga birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
01.00.00 Tiesībsarga birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 1 476 1 476 1 476 0
Izdevumi - kopā 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 1 476 1 476 1 476 0
10. Aizsardzības ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 3 785 611 4 502 287 4 502 287 0
Izdevumi - kopā 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 3 785 611 4 502 287 4 502 287 0 0
11. Ārlietu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Izdevumi - kopā 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Uzturēšanas izdevumi 1 744 536 -357 114 1 387 422 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Kārtējie izdevumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Preces un pakalpojumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Izdevumi - kopā 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Uzturēšanas izdevumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Kārtējie izdevumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Preces un pakalpojumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.01.00 Centrālais aparāts
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Izdevumi - kopā 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Uzturēšanas izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Kārtējie izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Preces un pakalpojumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
tajā skaitā
LR Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 3
Resursi izdevumu segšanai 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 755 000 755 000 755 000 12 835 000 12 835 000
Izdevumi - kopā 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Uzturēšanas izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Kārtējie izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Preces un pakalpojumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 755 000 755 000 755 000 12 835 000 12 835 000
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Izdevumi - kopā 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Uzturēšanas izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Kārtējie izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Preces un pakalpojumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Dānijā
Resursi izdevumu segšanai 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 238 769 238 769
Izdevumi - kopā 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Uzturēšanas izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Kārtējie izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Preces un pakalpojumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 238 769 238 769
LR vēstniecības ēkas Krievijas Federācijā, Maskavā, rekonstrukcija un renovācija
Resursi izdevumu segšanai 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 554 395 554 395 0 0 0
Izdevumi - kopā 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 554 395 0 0 0
01.06.00 Konsulārais nodrošinājums
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Izdevumi - kopā 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Kārtējie izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Preces un pakalpojumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
tajā skaitā
LR vīzu ielīmju iegāde
Resursi izdevumu segšanai 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 0
Izdevumi - kopā 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Kārtējie izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Preces un pakalpojumi 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Izdevumi - kopā 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 886 085 897 725 897 725 902 264 902 264 0
Izdevumi - kopā 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 886 085 886 085 897 725 897 725 902 264 902 264 0
12. Ekonomikas ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 246 519 -202 450 4 044 069 8 103 518 0 8 103 518 10 988 518 0 10 988 518 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 237 653 -206 458 4 031 195 8 094 652 0 8 094 652 10 979 652 0 10 979 652 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 237 653 -206 458 4 031 195 8 094 652 0 8 094 652 10 979 652 0 10 979 652 0 0
Izdevumi - kopā 4 246 519 -202 450 4 044 069 8 103 518 0 8 103 518 10 988 518 0 10 988 518 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 246 519 -202 450 4 044 069 8 103 518 0 8 103 518 10 988 518 0 10 988 518 0 0
Kārtējie izdevumi 3 678 055 -206 000 3 472 055 7 346 000 0 7 346 000 10 231 000 0 10 231 000 0 0
Atlīdzība 464 607 46 700 511 307 565 427 0 565 427 688 124 0 688 124 0 0
   Atalgojums 374 411 0 374 411 455 658 0 455 658 554 536 0 554 536 0 0
Preces un pakalpojumi 3 213 448 -252 700 2 960 748 6 780 573 0 6 780 573 9 542 876 0 9 542 876 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 568 464 3 550 572 014 757 518 0 757 518 757 518 0 757 518 0 0
 Starptautiskā sadarbība 568 464 3 550 572 014 757 518 0 757 518 757 518 0 757 518 0 0
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Izdevumi - kopā 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Kārtējie izdevumi 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Atlīdzība 464 607 46 700 511 307 565 427 0 565 427 688 124 0 688 124 0 0
   Atalgojums 374 411 0 374 411 455 658 0 455 658 554 536 0 554 536 0 0
Preces un pakalpojumi 1 000 393 -46 700 953 693 1 217 573 0 1 217 573 1 484 876 0 1 484 876 0 0
tajā skaitā
Saistības, kas pārņemtas no Phare projektiem
Resursi izdevumu segšanai 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 465 000 1 465 000 1 783 000 1 783 000 2 173 000 2 173 000 0
Izdevumi - kopā 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Kārtējie izdevumi 1 465 000 0 1 465 000 1 783 000 0 1 783 000 2 173 000 0 2 173 000 0 0
Atlīdzība 464 607 46 700 511 307 565 427 565 427 688 124 688 124 0
   Atalgojums 374 411 374 411 455 658 455 658 554 536 554 536 0
Preces un pakalpojumi 1 000 393 -46 700 953 693 1 217 573 1 217 573 1 484 876 1 484 876 0
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Izdevumi - kopā 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
 Starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Izdevumi - kopā 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
 Starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
tajā skaitā
Starptautiskā sadarbība
Resursi izdevumu segšanai 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 866 4 008 12 874 8 866 8 866 8 866 8 866 0
Izdevumi - kopā 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874 8 866 0 8 866 8 866 0 8 866 0 0
 Starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874 8 866 8 866 8 866 8 866 0
28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Izdevumi - kopā 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
tajā skaitā
Starptautiskā sadarbība
Resursi izdevumu segšanai 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 -458 1 042 1 500 1 500 1 500 1 500 0
Izdevumi - kopā 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 500 -458 1 042 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 500 -458 1 042 1 500 1 500 1 500 1 500 0
29.00.00 Enerģētikas politika
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Izdevumi - kopā 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Kārtējie izdevumi 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Preces un pakalpojumi 2 213 055 -206 000 2 007 055 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
tajā skaitā
Naftas produktu rezervju izveide
Resursi izdevumu segšanai 1 212 870 0 1 212 870 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 212 870 0 1 212 870 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 212 870 1 212 870 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000 0
Izdevumi - kopā 1 212 870 0 1 212 870 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 212 870 0 1 212 870 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Kārtējie izdevumi 1 212 870 0 1 212 870 5 563 000 0 5 563 000 8 058 000 0 8 058 000 0 0
Preces un pakalpojumi 1 212 870 1 212 870 5 563 000 5 563 000 8 058 000 8 058 000 0
Tiesvedības procesu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 000 185 -206 000 794 185 0 0 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Izdevumi - kopā 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Uzturēšanas izdevumi 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
 Starptautiskā sadarbība 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
tajā skaitā
Starptautiskā sadarbība
Resursi izdevumu segšanai 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 098 558 098 747 152 747 152 747 152 747 152 0
Izdevumi - kopā 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Uzturēšanas izdevumi 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 558 098 0 558 098 747 152 0 747 152 747 152 0 747 152 0 0
 Starptautiskā sadarbība 558 098 558 098 747 152 747 152 747 152 747 152 0
13. Finanšu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 206 070 244 5 261 279 211 331 523 252 801 900 -5 261 568 247 540 332 256 801 578 0 256 801 578 2 796 178 0 2 796 178
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 206 070 244 5 261 279 211 331 523 252 801 900 -5 261 568 247 540 332 256 801 578 0 256 801 578 2 796 178 0 2 796 178
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 206 070 244 5 261 279 211 331 523 252 801 900 -5 261 568 247 540 332 256 801 578 0 256 801 578 2 796 178 0 2 796 178
Izdevumi - kopā 206 070 244 5 261 279 211 331 523 252 801 900 -5 261 568 247 540 332 256 801 578 0 256 801 578 2 796 178 0 2 796 178
Uzturēšanas izdevumi 206 070 244 4 704 711 210 774 955 252 801 900 -5 500 000 247 301 900 255 716 578 0 255 716 578 2 796 178 0 2 796 178
Kārtējie izdevumi 2 647 090 -595 000 2 052 090 2 140 000 0 2 140 000 5 611 678 0 5 611 678 2 796 178 0 2 796 178
Preces un pakalpojumi 2 647 090 -595 000 2 052 090 2 140 000 0 2 140 000 5 611 678 0 5 611 678 2 796 178 0 2 796 178
Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910 82 845 000 -5 500 000 77 345 000 78 950 000 0 78 950 000 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 142 705 244 8 999 711 151 704 955 167 816 900 0 167 816 900 171 154 900 0 171 154 900 0 0 0
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 5 928 900 -289 5 928 611 5 814 900 0 5 814 900 4 126 900 0 4 126 900 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 1 085 000 0 1 085 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 1 085 000 0 1 085 000 0 0 0
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 63 365 000 -3 738 432 59 626 568 84 885 000 -5 261 568 79 623 432 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 365 000 -3 738 432 59 626 568 84 885 000 -5 261 568 79 623 432 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 365 000 -3 738 432 59 626 568 84 885 000 -5 261 568 79 623 432 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 63 365 000 -3 738 432 59 626 568 84 885 000 -5 261 568 79 623 432 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 63 365 000 -4 295 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 647 090 -595 000 2 052 090 2 040 000 0 2 040 000 2 210 000 0 2 210 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 647 090 -595 000 2 052 090 2 040 000 0 2 040 000 2 210 000 0 2 210 000 0 0 0
Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910 82 845 000 -5 500 000 77 345 000 78 950 000 0 78 950 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
31.01.00 Budžeta izpilde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 795 000 -238 432 556 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 795 000 -795 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 795 000 -795 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 795 000 -795 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas projekts
Resursi izdevumu segšanai 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 795 000 -238 432 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 795 000 -795 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 795 000 -795 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 795 000 -795 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 556 568 556 568 0 238 432 238 432 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 556 568 556 568 238 432 238 432 0 0
31.02.00 Valsts parāda vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 852 090 200 000 2 052 090 2 040 000 0 2 040 000 2 210 000 0 2 210 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 852 090 200 000 2 052 090 2 040 000 0 2 040 000 2 210 000 0 2 210 000 0 0 0
Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910 82 845 000 -5 500 000 77 345 000 78 950 000 0 78 950 000 0 0 0
tajā skaitā
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 0 0
Izdevumi - kopā 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 62 570 000 -3 500 000 59 070 000 84 885 000 -5 500 000 79 385 000 81 160 000 0 81 160 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 852 090 200 000 2 052 090 2 040 000 0 2 040 000 2 210 000 0 2 210 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 852 090 200 000 2 052 090 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 0 0
Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910 82 845 000 -5 500 000 77 345 000 78 950 000 78 950 000 0 0
33.00.00 Valsts nodokļu administrēšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Izdevumi - kopā 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 100 000 0 100 000 3 401 678 0 3 401 678 2 796 178 0 2 796 178
Kārtējie izdevumi 0 0 0 100 000 0 100 000 3 401 678 0 3 401 678 2 796 178 0 2 796 178
Preces un pakalpojumi 0 0 0 100 000 0 100 000 3 401 678 0 3 401 678 2 796 178 0 2 796 178
Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 0 0 1 085 000 0 1 085 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 0 0 0 1 085 000 0 1 085 000 0 0 0
tajā skaitā
VID centrālā aparāta vienotā administratīvā ēku kompleksa izveidošana un iznomāšana VID
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 100 000 100 000 4 486 678 4 486 678 2 796 178 2 796 178
Izdevumi - kopā 0 0 0 100 000 0 100 000 4 486 678 0 4 486 678 2 796 178 0 2 796 178
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 100 000 0 100 000 3 401 678 0 3 401 678 2 796 178 0 2 796 178
Kārtējie izdevumi 0 0 0 100 000 0 100 000 3 401 678 0 3 401 678 2 796 178 0 2 796 178
Preces un pakalpojumi 0 100 000 100 000 3 401 678 3 401 678 2 796 178 2 796 178
Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 0 0 1 085 000 0 1 085 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 1 085 000 1 085 000 0
39.00.00 Uzraudzība un kontrole
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Izdevumi - kopā 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
 Starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
39.01.00 Dārgmetālu proves uzraudzība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Izdevumi - kopā 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
 Starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 -289 3 611 3 900 3 900 3 900 3 900 0
Izdevumi - kopā 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0
 Starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611 3 900 3 900 3 900 3 900 0
41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 142 701 344 9 000 000 151 701 344 167 813 000 0 167 813 000 171 151 000 0 171 151 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 142 701 344 9 000 000 151 701 344 167 813 000 0 167 813 000 171 151 000 0 171 151 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 142 701 344 9 000 000 151 701 344 167 813 000 0 167 813 000 171 151 000 0 171 151 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 142 701 344 9 000 000 151 701 344 167 813 000 0 167 813 000 171 151 000 0 171 151 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 142 701 344 9 000 000 151 701 344 167 813 000 0 167 813 000 171 151 000 0 171 151 000 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 142 701 344 9 000 000 151 701 344 167 813 000 0 167 813 000 171 151 000 0 171 151 000 0 0 0
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas Eiropas Savienības budžetā
Resursi izdevumu segšanai 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 162 002 000 167 028 000 167 028 000 0
Izdevumi - kopā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 162 002 000 167 028 000 167 028 000 0
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 925 000 5 925 000 5 811 000 5 811 000 4 123 000 4 123 000 0 0
Izdevumi - kopā 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 5 925 000 0 5 925 000 5 811 000 0 5 811 000 4 123 000 0 4 123 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 5 925 000 5 925 000 5 811 000 5 811 000 4 123 000 4 123 000 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 19 359 187 3 968 153 23 327 340 11 351 483 6 050 689 17 402 172 10 611 337 8 374 680 18 986 017 16 333 928 19 100 236 35 434 164
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 359 187 3 968 153 23 327 340 11 351 483 6 050 689 17 402 172 10 611 337 8 374 680 18 986 017 16 333 928 19 100 236 35 434 164
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 359 187 3 968 153 23 327 340 11 351 483 6 050 689 17 402 172 10 611 337 8 374 680 18 986 017 16 333 928 19 100 236 35 434 164
Izdevumi - kopā 19 359 187 3 968 153 23 327 340 11 351 483 6 050 689 17 402 172 10 611 337 8 374 680 18 986 017 16 333 928 19 100 236 35 434 164
Uzturēšanas izdevumi 15 850 887 -4 305 360 11 545 527 11 351 483 4 582 805 15 934 288 10 601 337 4 474 477 15 075 814 16 215 928 4 474 477 20 690 405
Kārtējie izdevumi 15 792 937 -4 303 593 11 489 344 11 293 533 4 582 805 15 876 338 10 543 387 4 474 477 15 017 864 16 215 928 4 474 477 20 690 405
Atlīdzība 88 599 0 88 599 56 461 363 180 419 641 56 461 363 180 419 641 95 969 363 180 459 149
   Atalgojums 71 399 0 71 399 45 500 278 033 323 533 45 500 278 033 323 533 77 338 278 033 355 371
Preces un pakalpojumi 15 704 338 -4 303 593 11 400 745 11 237 072 4 219 625 15 456 697 10 486 926 4 111 297 14 598 223 16 119 959 4 111 297 20 231 256
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 57 950 -1 767 56 183 57 950 0 57 950 57 950 0 57 950 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 57 950 -1 767 56 183 57 950 0 57 950 57 950 0 57 950 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 508 300 8 273 513 11 781 813 0 1 467 884 1 467 884 10 000 3 900 203 3 910 203 118 000 14 625 759 14 743 759
Pamatkapitāla veidošana 3 508 300 8 273 513 11 781 813 0 1 467 884 1 467 884 10 000 3 900 203 3 910 203 118 000 14 625 759 14 743 759
06.00.00 Valsts policijas darbība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 398 3 404 48 802 45 398 45 398 45 398 45 398 0
Izdevumi - kopā 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 45 398 3 404 48 802 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 45 398 3 404 48 802 45 398 45 398 45 398 45 398 0
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 550 4 200 282 4 204 832 4 550 975 051 979 601 4 550 3 900 203 3 904 753 0 14 625 759 14 625 759
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 4 200 282 4 204 832 4 550 975 051 979 601 4 550 3 900 203 3 904 753 0 14 625 759 14 625 759
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 4 200 282 4 204 832 4 550 975 051 979 601 4 550 3 900 203 3 904 753 0 14 625 759 14 625 759
Izdevumi - kopā 4 550 4 200 282 4 204 832 4 550 975 051 979 601 4 550 3 900 203 3 904 753 0 14 625 759 14 625 759
Uzturēšanas izdevumi 4 550 4 200 282 4 204 832 4 550 975 051 979 601 4 550 3 900 203 3 904 753 0 14 625 759 14 625 759
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
Pamatkapitāla veidošana 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 -2 638 1 912 4 550 4 550 4 550 4 550 0
Izdevumi - kopā 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 550 -2 638 1 912 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 4 550 -2 638 1 912 4 550 4 550 4 550 4 550 0
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu  iegādes izdevumu segšanai
Resursi izdevumu segšanai 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 14 625 759 14 625 759
Izdevumi - kopā 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
Kapitālie izdevumi 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
Pamatkapitāla veidošana 0 4 202 920 4 202 920 0 975 051 975 051 0 3 900 203 3 900 203 0 14 625 759 14 625 759
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Izdevumi - kopā 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Uzturēšanas izdevumi 6 356 963 -2 533 6 354 430 3 283 658 0 3 283 658 2 533 512 0 2 533 512 3 977 738 0 3 977 738
Kārtējie izdevumi 6 348 961 0 6 348 961 3 275 656 0 3 275 656 2 525 510 0 2 525 510 3 977 738 0 3 977 738
Atlīdzība 71 646 0 71 646 39 508 0 39 508 39 508 0 39 508 79 016 0 79 016
   Atalgojums 57 737 0 57 737 31 838 0 31 838 31 838 0 31 838 63 676 0 63 676
Preces un pakalpojumi 6 277 315 0 6 277 315 3 236 148 0 3 236 148 2 486 002 0 2 486 002 3 898 722 0 3 898 722
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 582 300 0 2 582 300 0 0 0 10 000 0 10 000 118 000 0 118 000
Pamatkapitāla veidošana 2 582 300 0 2 582 300 0 0 0 10 000 0 10 000 118 000 0 118 000
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Izdevumi - kopā 8 939 263 -2 533 8 936 730 3 283 658 0 3 283 658 2 543 512 0 2 543 512 4 095 738 0 4 095 738
Uzturēšanas izdevumi 6 356 963 -2 533 6 354 430 3 283 658 0 3 283 658 2 533 512 0 2 533 512 3 977 738 0 3 977 738
Kārtējie izdevumi 6 348 961 0 6 348 961 3 275 656 0 3 275 656 2 525 510 0 2 525 510 3 977 738 0 3 977 738
Atlīdzība 71 646 0 71 646 39 508 0 39 508 39 508 0 39 508 79 016 0 79 016
   Atalgojums 57 737 0 57 737 31 838 0 31 838 31 838 0 31 838 63 676 0 63 676
Preces un pakalpojumi 6 277 315 0 6 277 315 3 236 148 0 3 236 148 2 486 002 0 2 486 002 3 898 722 0 3 898 722
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 582 300 0 2 582 300 0 0 0 10 000 0 10 000 118 000 0 118 000
Pamatkapitāla veidošana 2 582 300 0 2 582 300 0 0 0 10 000 0 10 000 118 000 0 118 000
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 -2 533 5 469 8 002 8 002 8 002 8 002 0
Izdevumi - kopā 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469 8 002 0 8 002 8 002 0 8 002 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469 8 002 8 002 8 002 8 002 0
ES prasībām atbilstošu pasu ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 8 931 261 0 8 931 261 3 275 656 0 3 275 656 2 535 510 0 2 535 510 4 095 738 0 4 095 738
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 931 261 0 8 931 261 3 275 656 0 3 275 656 2 535 510 0 2 535 510 4 095 738 0 4 095 738
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 931 261 8 931 261 3 275 656 3 275 656 2 535 510 2 535 510 4 095 738 4 095 738
Izdevumi - kopā 8 931 261 0 8 931 261 3 275 656 0 3 275 656 2 535 510 0 2 535 510 4 095 738 0 4 095 738
Uzturēšanas izdevumi 6 348 961 0 6 348 961 3 275 656 0 3 275 656 2 525 510 0 2 525 510 3 977 738 0 3 977 738
Kārtējie izdevumi 6 348 961 0 6 348 961 3 275 656 0 3 275 656 2 525 510 0 2 525 510 3 977 738 0 3 977 738
Atlīdzība 71 646 71 646 39 508 39 508 39 508 39 508 79 016 79 016
   Atalgojums 57 737 57 737 31 838 31 838 31 838 31 838 63 676 63 676
Preces un pakalpojumi 6 277 315 6 277 315 3 236 148 3 236 148 2 486 002 2 486 002 3 898 722 3 898 722
Kapitālie izdevumi 2 582 300 0 2 582 300 0 0 0 10 000 0 10 000 118 000 0 118 000
Pamatkapitāla veidošana 2 582 300 2 582 300 0 10 000 10 000 118 000 118 000
32.00.00 Materiāltehniskā apgāde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Izdevumi - kopā 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Uzturēšanas izdevumi 9 443 976 -4 303 593 5 140 383 8 017 877 4 582 805 12 600 682 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Kārtējie izdevumi 9 443 976 -4 303 593 5 140 383 8 017 877 4 582 805 12 600 682 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Atlīdzība 16 953 0 16 953 16 953 363 180 380 133 16 953 363 180 380 133 16 953 363 180 380 133
   Atalgojums 13 662 0 13 662 13 662 278 033 291 695 13 662 278 033 291 695 13 662 278 033 291 695
Preces un pakalpojumi 9 427 023 -4 303 593 5 123 430 8 000 924 4 219 625 12 220 549 8 000 924 4 111 297 12 112 221 12 221 237 4 111 297 16 332 534
Kapitālie izdevumi 926 000 4 070 593 4 996 593 0 492 833 492 833 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 926 000 4 070 593 4 996 593 0 492 833 492 833 0 0 0 0 0 0
32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Izdevumi - kopā 10 369 976 -233 000 10 136 976 8 017 877 5 075 638 13 093 515 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Uzturēšanas izdevumi 9 443 976 -4 303 593 5 140 383 8 017 877 4 582 805 12 600 682 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Kārtējie izdevumi 9 443 976 -4 303 593 5 140 383 8 017 877 4 582 805 12 600 682 8 017 877 4 474 477 12 492 354 12 238 190 4 474 477 16 712 667
Atlīdzība 16 953 0 16 953 16 953 363 180 380 133 16 953 363 180 380 133 16 953 363 180 380 133
   Atalgojums 13 662 0 13 662 13 662 278 033 291 695 13 662 278 033 291 695 13 662 278 033 291 695
Preces un pakalpojumi 9 427 023 -4 303 593 5 123 430 8 000 924 4 219 625 12 220 549 8 000 924 4 111 297 12 112 221 12 221 237 4 111 297 16 332 534
Kapitālie izdevumi 926 000 4 070 593 4 996 593 0 492 833 492 833 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 926 000 4 070 593 4 996 593 0 492 833 492 833 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Telpu Gaujas ielā 15 aprīkojums, noma, komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi
Resursi izdevumu segšanai 6 149 663 0 6 149 663 3 797 564 5 075 638 8 873 202 3 797 564 4 474 477 8 272 041 3 797 564 4 474 477 8 272 041
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 149 663 0 6 149 663 3 797 564 5 075 638 8 873 202 3 797 564 4 474 477 8 272 041 3 797 564 4 474 477 8 272 041
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 149 663 6 149 663 3 797 564 5 075 638 8 873 202 3 797 564 4 474 477 8 272 041 3 797 564 4 474 477 8 272 041
Izdevumi - kopā 6 149 663 0 6 149 663 3 797 564 5 075 638 8 873 202 3 797 564 4 474 477 8 272 041 3 797 564 4 474 477 8 272 041
Uzturēšanas izdevumi 5 223 663 -4 070 593 1 153 070 3 797 564 4 582 805 8 380 369 3 797 564 4 474 477 8 272 041 3 797 564 4 474 477 8 272 041
Kārtējie izdevumi 5 223 663 -4 070 593 1 153 070 3 797 564 4 582 805 8 380 369 3 797 564 4 474 477 8 272 041 3 797 564 4 474 477 8 272 041
Atlīdzība 16 953 16 953 16 953 363 180 380 133 16 953 363 180 380 133 16 953 363 180 380 133
   Atalgojums 13 662 13 662 13 662 278 033 291 695 13 662 278 033 291 695 13 662 278 033 291 695
Preces un pakalpojumi 5 206 710 -4 070 593 1 136 117 3 780 611 4 219 625 8 000 236 3 780 611 4 111 297 7 891 908 3 780 611 4 111 297 7 891 908
Kapitālie izdevumi 926 000 4 070 593 4 996 593 0 492 833 492 833 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 926 000 4 070 593 4 996 593 492 833 492 833 0 0
Transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai
Resursi izdevumu segšanai 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 0 4 220 313 4 220 313 0 4 220 313 8 440 626 0 8 440 626
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 0 4 220 313 4 220 313 0 4 220 313 8 440 626 0 8 440 626
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 4 220 313 4 220 313 4 220 313 8 440 626 8 440 626
Izdevumi - kopā 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 0 4 220 313 4 220 313 0 4 220 313 8 440 626 0 8 440 626
Uzturēšanas izdevumi 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 0 4 220 313 4 220 313 0 4 220 313 8 440 626 0 8 440 626
Kārtējie izdevumi 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 0 4 220 313 4 220 313 0 4 220 313 8 440 626 0 8 440 626
Preces un pakalpojumi 4 220 313 -233 000 3 987 313 4 220 313 4 220 313 4 220 313 4 220 313 8 440 626 8 440 626
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 614 064 164 890 5 778 954 6 548 021 1 489 119 8 037 140 6 883 040 1 506 521 8 389 561 26 361 775 4 458 245 30 820 020
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 303 -5 110 6 193 7 946 -7 946 0 7 946 -7 946 0 11 185 -11 185 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 602 761 170 000 5 772 761 6 540 075 1 497 065 8 037 140 6 875 094 1 514 467 8 389 561 26 350 590 4 469 430 30 820 020
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 602 761 170 000 5 772 761 6 540 075 1 497 065 8 037 140 6 875 094 1 514 467 8 389 561 26 350 590 4 469 430 30 820 020
Izdevumi - kopā 4 852 030 200 824 5 052 854 5 664 873 1 489 119 7 153 992 5 752 275 1 506 521 7 258 796 26 361 775 4 458 245 30 820 020
Uzturēšanas izdevumi 4 844 408 205 535 5 049 943 5 660 655 1 493 337 7 153 992 5 747 728 1 511 068 7 258 796 26 351 501 4 468 519 30 820 020
Kārtējie izdevumi 10 000 54 258 64 258 10 000 33 174 43 174 10 000 30 000 40 000 10 000 0 10 000
Preces un pakalpojumi 10 000 54 258 64 258 10 000 33 174 43 174 10 000 30 000 40 000 10 000 0 10 000
Procentu izdevumi 1 972 628 35 535 2 008 163 2 358 689 -1 228 2 357 461 2 459 984 -899 2 459 085 911 -911 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 794 897 113 848 2 908 745 3 249 481 1 461 091 4 710 572 3 238 631 1 483 095 4 721 726 26 303 977 4 469 430 30 773 407
Subsīdijas un dotācijas 2 794 897 113 848 2 908 745 3 249 481 1 461 091 4 710 572 3 238 631 1 483 095 4 721 726 26 303 977 4 469 430 30 773 407
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 66 883 1 894 68 777 42 485 300 42 785 39 113 -1 128 37 985 36 613 0 36 613
 Starptautiskā sadarbība 66 883 1 894 68 777 42 485 300 42 785 39 113 -1 128 37 985 36 613 0 36 613
Kapitālie izdevumi 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
Pamatkapitāla veidošana 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
Finansiālā bilance 762 034 -35 934 726 100 883 148 0 883 148 1 130 765 0 1 130 765 0 0 0
Finansēšana -762 034 35 934 -726 100 -883 148 0 -883 148 -1 130 765 0 -1 130 765 0 0 0
Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294 -3 486 788 0 -3 486 788 -3 734 405 0 -3 734 405 0 0 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
01.00.00 Vispārējā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
01.15.00 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra
Resursi izdevumu segšanai 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
tajā skaitā
Dalība OECD PISA 2009 programmā
Resursi izdevumu segšanai 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0
Izdevumi - kopā 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0
02.00.00 Profesionālā izglītība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Izdevumi - kopā 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Uzturēšanas izdevumi 1 381 -399 982 1 228 -1 228 0 899 -899 0 911 -911 0
Procentu izdevumi 1 381 -399 982 1 228 -1 228 0 899 -899 0 911 -911 0
Kapitālie izdevumi 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
Pamatkapitāla veidošana 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Izdevumi - kopā 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Uzturēšanas izdevumi 1 381 -399 982 1 228 -1 228 0 899 -899 0 911 -911 0
Procentu izdevumi 1 381 -399 982 1 228 -1 228 0 899 -899 0 911 -911 0
Kapitālie izdevumi 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
Pamatkapitāla veidošana 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
tajā skaitā
Izpirkumnoma (finanšu līzings) pamatlīdzekļu iegādei
Resursi izdevumu segšanai 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Izdevumi - kopā 9 003 -5 110 3 893 5 446 -5 446 0 5 446 -5 446 0 11 185 -11 185 0
Uzturēšanas izdevumi 1 381 -399 982 1 228 -1 228 0 899 -899 0 911 -911 0
Procentu izdevumi 1 381 -399 982 1 228 -1 228 0 899 -899 0 911 -911 0
Kapitālie izdevumi 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
Pamatkapitāla veidošana 7 622 -4 711 2 911 4 218 -4 218 0 4 547 -4 547 0 10 274 -10 274 0
03.00.00 Augstākā izglītība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 735 581 0 2 735 581 3 243 109 -2 500 3 240 609 3 592 350 -2 500 3 589 850 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 733 281 0 2 733 281 3 240 609 0 3 240 609 3 589 850 0 3 589 850 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 733 281 0 2 733 281 3 240 609 0 3 240 609 3 589 850 0 3 589 850 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 973 547 35 934 2 009 481 2 359 961 -2 500 2 357 461 2 461 585 -2 500 2 459 085 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 973 547 35 934 2 009 481 2 359 961 -2 500 2 357 461 2 461 585 -2 500 2 459 085 0 0 0
Procentu izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Finansiālā bilance 762 034 -35 934 726 100 883 148 0 883 148 1 130 765 0 1 130 765 0 0 0
Finansēšana -762 034 35 934 -726 100 -883 148 0 -883 148 -1 130 765 0 -1 130 765 0 0 0
Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294 -3 486 788 0 -3 486 788 -3 734 405 0 -3 734 405 0 0 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
03.01.00 Augstskolas un pasākumi
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 300 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0
Izdevumi - kopā 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 300 0 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 300 2 300 2 500 -2 500 0 2 500 -2 500 0 0
03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 733 281 0 2 733 281 3 240 609 0 3 240 609 3 589 850 0 3 589 850 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 733 281 0 2 733 281 3 240 609 0 3 240 609 3 589 850 0 3 589 850 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 733 281 0 2 733 281 3 240 609 0 3 240 609 3 589 850 0 3 589 850 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Procentu izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Finansiālā bilance 762 034 -35 934 726 100 883 148 0 883 148 1 130 765 0 1 130 765 0 0 0
Finansēšana -762 034 35 934 -726 100 -883 148 0 -883 148 -1 130 765 0 -1 130 765 0 0 0
Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294 -3 486 788 0 -3 486 788 -3 734 405 0 -3 734 405 0 0 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
tajā skaitā
Studējošo un studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu dzēšana un kredītu atmaksas
Resursi izdevumu segšanai 762 034 -35 934 726 100 883 148 0 883 148 1 130 765 0 1 130 765 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 762 034 -35 934 726 100 883 148 0 883 148 1 130 765 0 1 130 765 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 762 034 -35 934 726 100 883 148 883 148 1 130 765 1 130 765 0
Finansiālā bilance 762 034 -35 934 726 100 883 148 883 148 1 130 765 1 130 765 0 0 0
Finansēšana -762 034 35 934 -726 100 -883 148 0 -883 148 -1 130 765 0 -1 130 765 0 0 0
Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294 -3 486 788 -3 486 788 -3 734 405 -3 734 405 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 0
Kredītu procentu starpības segšana Valsts kasei un kredītiestādēm par izsniegtajiem studējošo un studiju kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 2 357 461 2 459 085 2 459 085 0
Izdevumi - kopā 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 0 2 357 461 2 459 085 0 2 459 085 0 0 0
Procentu izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181 2 357 461 2 357 461 2 459 085 2 459 085 0
06.00.00 Nozares vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Izdevumi - kopā 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Uzturēšanas izdevumi 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Kārtējie izdevumi 10 000 24 258 34 258 10 000 3 174 13 174 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
Preces un pakalpojumi 10 000 24 258 34 258 10 000 3 174 13 174 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 98 994 -26 152 72 842 83 288 -5 974 77 314 106 345 0 106 345 106 345 0 106 345
Subsīdijas un dotācijas 98 994 -26 152 72 842 83 288 -5 974 77 314 106 345 0 106 345 106 345 0 106 345
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 64 583 1 894 66 477 39 985 2 800 42 785 36 613 1 372 37 985 36 613 0 36 613
 Starptautiskā sadarbība 64 583 1 894 66 477 39 985 2 800 42 785 36 613 1 372 37 985 36 613 0 36 613
06.03.00 ES lietas un starptautiskā sadarbība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Izdevumi - kopā 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Uzturēšanas izdevumi 173 577 0 173 577 133 273 0 133 273 152 958 1 372 154 330 152 958 0 152 958
Kārtējie izdevumi 10 000 24 258 34 258 10 000 3 174 13 174 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
Preces un pakalpojumi 10 000 24 258 34 258 10 000 3 174 13 174 10 000 0 10 000 10 000