Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 4 265 304 -53 097 4 212 207 1 891 776 -288 150 1 603 626 692 000 0 692 000 576 500 -576 500 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 450 304 -53 097 2 397 207 1 185 776 -288 150 897 626 222 000 0 222 000 576 500 -576 500 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 815 000 0 1 815 000 706 000 0 706 000 470 000 0 470 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 815 000 0 1 815 000 706 000 0 706 000 470 000 0 470 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 014 115 -53 097 4 961 018 1 891 776 -288 150 1 603 626 692 000 0 692 000 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumi 1 820 261 -53 097 1 767 164 1 675 776 -288 150 1 387 626 444 000 0 444 000 576 500 -576 500 0
Kārtējie izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Atlīdzība 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 0 0 0
   Atalgojums 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 0 0 0
Preces un pakalpojumi 304 642 0 304 642 905 516 0 905 516 369 516 0 369 516 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 193 854 0 3 193 854 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 193 854 0 3 193 854 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Finansiālā bilance -748 811 0 -748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 3 101 304 -53 097 3 048 207 1 891 776 -288 150 1 603 626 692 000 0 692 000 576 500 -576 500 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 450 304 -53 097 2 397 207 1 185 776 -288 150 897 626 222 000 0 222 000 576 500 -576 500 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 651 000 0 651 000 706 000 0 706 000 470 000 0 470 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 651 000 0 651 000 706 000 0 706 000 470 000 0 470 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 850 115 -53 097 3 797 018 1 891 776 -288 150 1 603 626 692 000 0 692 000 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumi 1 820 261 -53 097 1 767 164 1 675 776 -288 150 1 387 626 444 000 0 444 000 576 500 -576 500 0
Kārtējie izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Atlīdzība 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 0 0 0
   Atalgojums 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 0 0 0
Preces un pakalpojumi 304 642 0 304 642 905 516 0 905 516 369 516 0 369 516 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 029 854 0 2 029 854 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 029 854 0 2 029 854 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Finansiālā bilance -748 811 0 -748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem - kopā
Resursi izdevumu segšanai 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Atlīdzība 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 0 0 0
   Atalgojums 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 0 0 0
Preces un pakalpojumi 304 642 0 304 642 905 516 0 905 516 369 516 0 369 516 0 0 0
Kapitālie izdevumi 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Atlīdzība 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 0 0 0
   Atalgojums 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 0 0 0
Preces un pakalpojumi 304 642 0 304 642 905 516 0 905 516 369 516 0 369 516 0 0 0
Kapitālie izdevumi 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.00.00 Enerģētikas politika
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem - kopā
Resursi izdevumu segšanai 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Atlīdzība 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 74 484 0 74 484 0 0 0
   Atalgojums 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 60 024 0 60 024 0 0 0
Preces un pakalpojumi 304 642 0 304 642 905 516 0 905 516 369 516 0 369 516 0 0 0
Kapitālie izdevumi 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 194 000 194 000 490 000 490 000 222 000 222 000 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 0 194 000 490 000 0 490 000 222 000 0 222 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 000 194 000 490 000 490 000 222 000 222 000 0
Izdevumi - kopā 388 000 0 388 000 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 379 126 0 379 126 980 000 0 980 000 444 000 0 444 000 0 0 0
Atlīdzība 74 484 74 484 74 484 74 484 74 484 74 484 0
   Atalgojums 60 024 60 024 60 024 60 024 60 024 60 024 0
Preces un pakalpojumi 304 642 304 642 905 516 905 516 369 516 369 516 0
Kapitālie izdevumi 8 874 0 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 8 874 8 874 0 0 0
17. Satiksmes ministrija
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 877 304 0 3 877 304 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 256 304 0 2 256 304 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 621 000 0 1 621 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 621 000 0 1 621 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 626 115 0 4 626 115 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Uzturēšanas izdevumi 1 441 135 0 1 441 135 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 0 576 500
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 441 135 1 441 135 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Kapitālie izdevumi 3 184 980 0 3 184 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 184 980 0 3 184 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Finansiālā bilance -748 811 0 -748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 2 713 304 0 2 713 304 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 256 304 0 2 256 304 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 457 000 0 457 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 457 000 0 457 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 462 115 0 3 462 115 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Uzturēšanas izdevumi 1 441 135 0 1 441 135 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 0 576 500
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 441 135 1 441 135 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Kapitālie izdevumi 2 020 980 0 2 020 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 020 980 0 2 020 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Finansiālā bilance -748 811 0 -748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.00.00 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti
Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 877 304 0 3 877 304 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 256 304 0 2 256 304 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 621 000 0 1 621 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 621 000 0 1 621 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 626 115 -53 097 4 573 018 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumi 1 441 135 -53 097 1 388 038 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 441 135 1 441 135 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 1 388 038 1 388 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Kapitālie izdevumi 3 184 980 0 3 184 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 184 980 0 3 184 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Finansiālā bilance -748 811 53 097 -695 714 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
Finansēšana 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 2 713 304 0 2 713 304 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 256 304 2 256 304 695 776 -288 150 407 626 0 0 576 500 576 500
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 53 097 53 097 0 0 576 500 576 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 457 000 0 457 000 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 457 000 457 000 216 000 216 000 248 000 248 000 0 0
Izdevumi - kopā 3 462 115 0 3 462 115 911 776 -288 150 623 626 248 000 0 248 000 576 500 0 576 500
Uzturēšanas izdevumi 1 441 135 0 1 441 135 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 0 576 500
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 0 576 500 -576 500 0
Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0 695 776 -288 150 407 626 0 0 576 500 -576 500 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 441 135 1 441 135 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 388 038 1 388 038 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 53 097 53 097 0 0 0 0 0 0 0 576 500 576 500
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 53 097 53 097 0 0 576 500 576 500
Kapitālie izdevumi 2 020 980 0 2 020 980 216 000 0 216 000 248 000 0 248 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 020 980 2 020 980 216 000 216 000 248 000 248 000 0 0
Finansiālā bilance -748 811 0 -748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 748 811 0 748 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811 748 811 0 0 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 000 1 164 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 164 000 0 1 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 164 000 1 164 000 0 0 0 0 0 0