Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 45 120 581 -13 963 432 31 157 149 51 555 897 -32 815 783 18 740 114 57 394 265 -37 693 321 19 700 944 101 791 146 -29 184 242 72 606 904
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 448 522 -6 796 820 6 651 702 16 856 356 -16 851 356 5 000 19 383 894 -19 378 894 5 000 50 000 -30 000 20 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 18 308 233 -7 295 511 11 012 722 18 199 356 -5 309 000 12 890 356 18 907 565 -5 784 000 13 123 565 78 635 573 -30 890 000 47 745 573
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 363 826 128 899 13 492 725 16 500 185 -10 655 427 5 844 758 19 102 806 -12 530 427 6 572 379 23 105 573 1 735 758 24 841 331
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 363 826 128 899 13 492 725 16 500 185 -10 655 427 5 844 758 19 102 806 -12 530 427 6 572 379 23 105 573 1 735 758 24 841 331
Izdevumi - kopā 45 120 581 -13 818 315 31 302 266 51 555 897 -32 815 783 18 740 114 57 394 265 -37 693 321 19 700 944 101 791 146 -29 184 242 72 606 904
Uzturēšanas izdevumi 44 948 354 -13 880 108 31 068 246 51 378 427 -32 816 933 18 561 494 57 295 915 -37 679 171 19 616 744 101 587 146 -29 223 042 72 364 104
Kārtējie izdevumi 27 401 747 -6 936 621 20 465 126 32 605 927 -27 451 933 5 153 994 37 173 415 -31 864 171 5 309 244 8 327 146 1 964 458 10 291 604
Atlīdzība 1 400 299 98 161 1 498 460 1 936 903 -50 803 1 886 100 1 945 883 -52 965 1 892 918 3 513 737 934 945 4 448 682
   Atalgojums 1 124 570 31 305 1 155 875 1 555 356 -161 034 1 394 322 1 557 177 -139 283 1 417 894 2 736 350 815 948 3 552 298
Preces un pakalpojumi 26 001 448 -7 034 782 18 966 666 30 669 024 -27 401 130 3 267 894 35 227 532 -31 811 206 3 416 326 4 813 409 1 029 513 5 842 922
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 17 286 107 -6 949 487 10 336 620 18 137 000 -5 224 000 12 913 000 19 487 000 -5 675 000 13 812 000 90 760 000 -30 651 000 60 109 000
Subsīdijas un dotācijas 17 286 107 -6 949 487 10 336 620 18 137 000 -5 224 000 12 913 000 19 487 000 -5 675 000 13 812 000 90 760 000 -30 651 000 60 109 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 500 6 000 16 500 10 500 9 000 19 500 10 500 10 000 20 500 0 63 500 63 500
 Starptautiskā sadarbība 10 500 6 000 16 500 10 500 9 000 19 500 10 500 10 000 20 500 0 63 500 63 500
Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Dotācija un transferti pašvaldību budžetiem 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Kapitālie izdevumi 172 227 61 793 234 020 177 470 1 150 178 620 98 350 -14 150 84 200 204 000 38 800 242 800
Pamatkapitāla veidošana 172 227 61 793 234 020 177 470 1 150 178 620 98 350 -14 150 84 200 204 000 38 800 242 800
Finansiālā bilance 0 -145 117 -145 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 145 117 145 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 145 117 145 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 145 117 145 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Aizsardzības ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 18 741 18 741 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 0 0 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 0 18 741 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 141 130 141 130 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 44 678 44 678 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 44 678 44 678 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Atlīdzība 0 12 409 12 409 0 0 0 41 485 0 41 485 0 0 0
   Atalgojums 0 10 000 10 000 0 0 0 33 431 0 33 431 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 32 269 32 269 0 0 0 53 952 0 53 952 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 96 452 96 452 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 96 452 96 452 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -122 389 -122 389 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 122 389 122 389 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 122 389 122 389 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 122 389 122 389 0 0 0 0 0 0
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 18 741 18 741 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 0 95 437 95 437 0
Transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts budžeta transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 18 741 18 741
Izdevumi - kopā 0 141 130 141 130 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 44 678 44 678 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 44 678 44 678 0 0 0 95 437 0 95 437 0 0 0
Atlīdzība 12 409 12 409 0 41 485 41 485 0 0
   Atalgojums 10 000 10 000 0 33 431 33 431 0 0
Preces un pakalpojumi 0 32 269 32 269 0 0 53 952 53 952 0 0
Kapitālie izdevumi 96 452 96 452 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 96 452 96 452 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -122 389 -122 389 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 122 389 122 389 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 122 389 122 389 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 122 389 122 389 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 90 354 90 354 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 52 631 52 631 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 37 723 37 723
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 723 37 723
Izdevumi - kopā 90 354 90 354 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 88 634 88 634 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 88 634 88 634 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 25 741 25 741 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 20 744 20 744 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 62 893 62 893 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 19 144 19 144 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 17 268 17 268 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 876 1 876
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 876 1 876
Izdevumi - kopā 19 144 19 144 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 424 17 424 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 17 424 17 424 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 744 744 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 600 600 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 16 680 16 680 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0
26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 19 144 19 144 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 17 268 17 268 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 876 1 876 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 876 1 876 0 0 0
Izdevumi - kopā 19 144 19 144 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 424 17 424 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 17 424 17 424 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 744 744 0 0 0
   Atalgojums 600 600 0 0 0
Preces un pakalpojumi 16 680 16 680 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 720 1 720 0 0 0
30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 62 325 62 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 31 163 31 163 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 31 162 31 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 162 31 162 0 0 0
Izdevumi - kopā 62 325 62 325 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 62 325 62 325 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 62 325 62 325 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 20 312 20 312 0 0 0
   Atalgojums 16 369 16 369 0 0 0
Preces un pakalpojumi 42 013 42 013 0 0 0
32.00.00 Mājokļu politikas ieviešana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 4 685 4 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 4 685 4 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 4 685 4 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 3 775 3 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0
32.01.00 Mājokļu aģentūra
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 4 200 4 200 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 4 685 4 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 685 4 685 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 8 885 8 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 4 685 4 685 0 0 0
   Atalgojums 3 775 3 775 0 0 0
Preces un pakalpojumi 4 200 4 200 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 352 342 189 812 542 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 395 342 98 035 493 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 11 764 11 308 23 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 9 480 9 112 18 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 383 578 86 727 470 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 91 777 91 777
Subsīdijas un dotācijas 0 91 777 91 777
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 352 342 189 812 542 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 395 342 98 035 493 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 11 764 11 308 23 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 9 480 9 112 18 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 383 578 86 727 470 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 91 777 91 777
Subsīdijas un dotācijas 0 91 777 91 777
11.03.00 Eiropas Bēgļu fonds
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 352 342 189 812 542 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 395 342 98 035 493 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 11 764 11 308 23 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 9 480 9 112 18 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 383 578 86 727 470 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 91 777 91 777
Subsīdijas un dotācijas 0 91 777 91 777
tajā skaitā
Eiropas Bēgļu fonda 2004.-2007.gada programma
Resursi izdevumu segšanai 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 352 342 189 812 542 154 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000 43 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 395 342 189 812 585 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 395 342 98 035 493 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 11 764 11 308 23 072 0 0 0
   Atalgojums 9 480 9 112 18 592 0 0 0
Preces un pakalpojumi 383 578 86 727 470 305 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 91 777 91 777
Subsīdijas un dotācijas 91 777 91 777
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 41 850 705 -14 485 767 27 364 938 48 275 589 -32 865 783 15 409 806 54 232 127 -37 743 321 16 488 806 90 000 000 -29 196 242 60 803 758
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 436 042 -6 800 300 6 635 742 16 851 356 -16 851 356 0 19 378 894 -19 378 894 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 15 586 827 -7 685 467 7 901 360 15 389 000 -5 309 000 10 080 000 16 089 000 -5 784 000 10 305 000 68 000 000 -30 890 000 37 110 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 827 836 0 12 827 836 16 035 233 -10 705 427 5 329 806 18 764 233 -12 580 427 6 183 806 22 000 000 1 693 758 23 693 758
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 827 836 0 12 827 836 16 035 233 -10 705 427 5 329 806 18 764 233 -12 580 427 6 183 806 22 000 000 1 693 758 23 693 758
Izdevumi - kopā 41 850 705 -14 476 334 27 374 371 48 275 589 -32 865 783 15 409 806 54 232 127 -37 743 321 16 488 806 90 000 000 -29 196 242 60 803 758
Uzturēšanas izdevumi 41 739 805 -14 476 334 27 263 471 48 184 439 -32 859 633 15 324 806 54 139 977 -37 729 171 16 410 806 89 800 000 -29 226 242 60 573 758
Kārtējie izdevumi 26 314 305 -7 506 334 18 807 971 32 058 939 -27 644 633 4 414 306 36 664 477 -32 064 171 4 600 306 6 800 000 1 361 258 8 161 258
Atlīdzība 1 095 283 13 800 1 109 083 1 659 864 -77 288 1 582 576 1 678 864 -86 388 1 592 476 2 600 000 626 476 3 226 476
   Atalgojums 876 360 -29 500 846 860 1 329 996 -160 192 1 169 804 1 341 996 -165 192 1 176 804 2 000 000 484 804 2 484 804
Preces un pakalpojumi 25 219 022 -7 520 134 17 698 888 30 399 075 -27 567 345 2 831 730 34 985 613 -31 977 783 3 007 830 4 200 000 734 782 4 934 782
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 15 415 000 -6 976 000 8 439 000 16 115 000 -5 224 000 10 891 000 17 465 000 -5 675 000 11 790 000 83 000 000 -30 651 000 52 349 000
Subsīdijas un dotācijas 15 415 000 -6 976 000 8 439 000 16 115 000 -5 224 000 10 891 000 17 465 000 -5 675 000 11 790 000 83 000 000 -30 651 000 52 349 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 500 6 000 16 500 10 500 9 000 19 500 10 500 10 000 20 500 0 63 500 63 500
 Starptautiskā sadarbība 10 500 6 000 16 500 10 500 9 000 19 500 10 500 10 000 20 500 0 63 500 63 500
Kapitālie izdevumi 110 900 0 110 900 91 150 -6 150 85 000 92 150 -14 150 78 000 200 000 30 000 230 000
Pamatkapitāla veidošana 110 900 0 110 900 91 150 -6 150 85 000 92 150 -14 150 78 000 200 000 30 000 230 000
Finansiālā bilance 0 -9 433 -9 433 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
05.00.00 Zinātne
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 23 469 521 -6 975 767 16 493 754 11 516 427 -27 242 783 -15 726 356 13 516 427 -31 645 321 -18 128 894 0 1 250 000 1 250 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 436 042 -6 800 300 6 635 742 16 851 356 -16 851 356 0 19 378 894 -19 378 894 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 197 827 -175 467 22 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 835 652 0 9 835 652 11 516 427 -10 391 427 1 125 000 13 516 427 -12 266 427 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 835 652 0 9 835 652 11 516 427 -10 391 427 1 125 000 13 516 427 -12 266 427 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Izdevumi - kopā 23 469 521 -6 966 334 16 503 187 28 367 783 -27 242 783 1 125 000 32 895 321 -31 645 321 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Uzturēšanas izdevumi 23 463 521 -6 966 334 16 497 187 28 367 783 -27 242 783 1 125 000 32 895 321 -31 645 321 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Kārtējie izdevumi 23 453 021 -6 966 334 16 486 687 28 357 283 -27 242 783 1 114 500 32 884 821 -31 645 321 1 239 500 0 1 237 500 1 237 500
Atlīdzība 105 924 0 105 924 105 924 -105 924 0 105 924 -105 924 0 0 0 0
   Atalgojums 85 360 0 85 360 85 360 -85 360 0 85 360 -85 360 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 23 347 097 -6 966 334 16 380 763 28 251 359 -27 136 859 1 114 500 32 778 897 -31 539 397 1 239 500 0 1 237 500 1 237 500
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 12 500 12 500
 Starptautiskā sadarbība 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 12 500 12 500
Kapitālie izdevumi 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -9 433 -9 433 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 22 388 594 -6 958 127 15 430 467 27 101 856 -27 101 856 0 31 629 394 -31 629 394 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 436 042 -6 800 300 6 635 742 16 851 356 -16 851 356 0 19 378 894 -19 378 894 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 157 827 -157 827 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 794 725 0 8 794 725 10 250 500 -10 250 500 0 12 250 500 -12 250 500 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 794 725 8 794 725 10 250 500 -10 250 500 0 12 250 500 -12 250 500 0 0
Izdevumi - kopā 22 388 594 -6 958 127 15 430 467 27 101 856 -27 101 856 0 31 629 394 -31 629 394 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 22 388 594 -6 958 127 15 430 467 27 101 856 -27 101 856 0 31 629 394 -31 629 394 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 22 388 594 -6 958 127 15 430 467 27 101 856 -27 101 856 0 31 629 394 -31 629 394 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 22 388 594 -6 958 127 15 430 467 27 101 856 -27 101 856 0 31 629 394 -31 629 394 0 0
05.09.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 900 000 22 360 922 360 1 125 000 0 1 125 000 1 125 000 125 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 360 22 360 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000 0 900 000 1 125 000 0 1 125 000 1 125 000 125 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000 900 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 125 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Izdevumi - kopā 900 000 31 793 931 793 1 125 000 0 1 125 000 1 125 000 125 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Uzturēšanas izdevumi 900 000 31 793 931 793 1 125 000 0 1 125 000 1 125 000 125 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000
Kārtējie izdevumi 889 500 31 793 921 293 1 114 500 0 1 114 500 1 114 500 125 000 1 239 500 0 1 237 500 1 237 500
Preces un pakalpojumi 889 500 31 793 921 293 1 114 500 1 114 500 1 114 500 125 000 1 239 500 1 237 500 1 237 500
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 12 500 12 500
 Starptautiskā sadarbība 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 12 500 12 500
Finansiālā bilance 0 -9 433 -9 433 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 9 433 9 433 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 9 433 9 433 0 0 0
05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes nodrošinājums
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 180 927 -40 000 140 927 140 927 -140 927 0 140 927 -140 927 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 40 000 -40 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 927 0 140 927 140 927 -140 927 0 140 927 -140 927 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 927 140 927 140 927 -140 927 0 140 927 -140 927 0 0
Izdevumi - kopā 180 927 -40 000 140 927 140 927 -140 927 0 140 927 -140 927 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 174 927 -40 000 134 927 140 927 -140 927 0 140 927 -140 927 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 174 927 -40 000 134 927 140 927 -140 927 0 140 927 -140 927 0 0 0 0
Atlīdzība 105 924 105 924 105 924 -105 924 0 105 924 -105 924 0 0
   Atalgojums 85 360 85 360 85 360 -85 360 0 85 360 -85 360 0 0
Preces un pakalpojumi 69 003 -40 000 29 003 35 003 -35 003 0 35 003 -35 003 0 0
Kapitālie izdevumi 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 6 000 6 000 0 0 0
32.00.00 Akadēmisko programmu aģentūra
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 15 480 708 -7 460 000 8 020 708 16 219 708 -5 555 000 10 664 708 17 648 708 -6 030 000 11 618 708 90 000 000 -34 066 340 55 933 660
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 13 205 000 -7 460 000 5 745 000 13 205 000 -5 255 000 7 950 000 13 905 000 -5 730 000 8 175 000 68 000 000 -33 020 000 34 980 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 275 708 0 2 275 708 3 014 708 -300 000 2 714 708 3 743 708 -300 000 3 443 708 22 000 000 -1 046 340 20 953 660
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 275 708 0 2 275 708 3 014 708 -300 000 2 714 708 3 743 708 -300 000 3 443 708 22 000 000 -1 046 340 20 953 660
Izdevumi - kopā 15 480 708 -7 460 000 8 020 708 16 219 708 -5 555 000 10 664 708 17 648 708 -6 030 000 11 618 708 90 000 000 -34 066 340 55 933 660
Uzturēšanas izdevumi 15 418 808 -7 460 000 7 958 808 16 185 708 -5 562 000 10 623 708 17 613 708 -6 038 000 11 575 708 89 800 000 -34 061 340 55 738 660
Kārtējie izdevumi 1 303 808 -490 000 813 808 1 370 708 -447 000 923 708 1 448 708 -473 000 975 708 6 800 000 -2 261 340 4 538 660
Atlīdzība 493 000 0 493 000 517 000 -24 900 492 100 536 000 -34 000 502 000 2 600 000 -464 000 2 136 000
   Atalgojums 391 000 0 391 000 409 000 -18 000 391 000 421 000 -23 000 398 000 2 000 000 -294 000 1 706 000
Preces un pakalpojumi 810 808 -490 000 320 808 853 708 -422 100 431 608 912 708 -439 000 473 708 4 200 000 -1 797 340 2 402 660
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 115 000 -6 976 000 7 139 000 14 815 000 -5 124 000 9 691 000 16 165 000 -5 575 000 10 590 000 83 000 000 -31 851 000 51 149 000
Subsīdijas un dotācijas 14 115 000 -6 976 000 7 139 000 14 815 000 -5 124 000 9 691 000 16 165 000 -5 575 000 10 590 000 83 000 000 -31 851 000 51 149 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 6 000 6 000 0 9 000 9 000 0 10 000 10 000 0 51 000 51 000
Starptautiskā sadarbība 0 6 000 6 000 0 9 000 9 000 0 10 000 10 000 0 51 000 51 000
Kapitālie izdevumi 61 900 0 61 900 34 000 7 000 41 000 35 000 8 000 43 000 200 000 -5 000 195 000
Pamatkapitāla veidošana 61 900 0 61 900 34 000 7 000 41 000 35 000 8 000 43 000 200 000 -5 000 195 000
32.01.00  Aģentūras darbības nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 365 708 -490 000 875 708 1 404 708 -440 000 964 708 1 483 708 -465 000 1 018 708 7 000 000 -2 266 340 4 733 660
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 590 000 -460 000 130 000 590 000 -340 000 250 000 640 000 -365 000 275 000 3 000 000 -1 620 000 1 380 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 775 708 -30 000 745 708 814 708 -100 000 714 708 843 708 -100 000 743 708 4 000 000 -646 340 3 353 660
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 775 708 -30 000 745 708 814 708 -100 000 714 708 843 708 -100 000 743 708 4 000 000 -646 340 3 353 660
Izdevumi - kopā 1 365 708 -490 000 875 708 1 404 708 -440 000 964 708 1 483 708 -465 000 1 018 708 7 000 000 -2 266 340 4 733 660
Uzturēšanas izdevumi 1 303 808 -490 000 813 808 1 370 708 -447 000 923 708 1 448 708 -473 000 975 708 6 800 000 -2 261 340 4 538 660
Kārtējie izdevumi 1 303 808 -490 000 813 808 1 370 708 -447 000 923 708 1 448 708 -473 000 975 708 6 800 000 -2 261 340 4 538 660
Atlīdzība 493 000 493 000 517 000 -24 900 492 100 536 000 -34 000 502 000 2 600 000 -464 000 2 136 000
   Atalgojums 391 000 391 000 409 000 -18 000 391 000 421 000 -23 000 398 000 2 000 000 -294 000 1 706 000
Preces un pakalpojumi 810 808 -490 000 320 808 853 708 -422 100 431 608 912 708 -439 000 473 708 4 200 000 -1 797 340 2 402 660
Kapitālie izdevumi 61 900 0 61 900 34 000 7 000 41 000 35 000 8 000 43 000 200 000 -5 000 195 000
Pamatkapitāla veidošana 61 900 61 900 34 000 7 000 41 000 35 000 8 000 43 000 200 000 -5 000 195 000
32.02.00 Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 14 115 000 -6 970 000 7 145 000 14 815 000 -5 115 000 9 700 000 16 165 000 -5 565 000 10 600 000 83 000 000 -31 800 000 51 200 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 12 615 000 -7 000 000 5 615 000 12 615 000 -4 915 000 7 700 000 13 265 000 -5 365 000 7 900 000 65 000 000 -31 400 000 33 600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 30 000 1 530 000 2 200 000 -200 000 2 000 000 2 900 000 -200 000 2 700 000 18 000 000 -400 000 17 600 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 30 000 1 530 000 2 200 000 -200 000 2 000 000 2 900 000 -200 000 2 700 000 18 000 000 -400 000 17 600 000
Izdevumi - kopā 14 115 000 -6 970 000 7 145 000 14 815 000 -5 115 000 9 700 000 16 165 000 -5 565 000 10 600 000 83 000 000 -31 800 000 51 200 000
Uzturēšanas izdevumi 14 115 000 -6 970 000 7 145 000 14 815 000 -5 115 000 9 700 000 16 165 000 -5 565 000 10 600 000 83 000 000 -31 800 000 51 200 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 115 000 -6 976 000 7 139 000 14 815 000 -5 124 000 9 691 000 16 165 000 -5 575 000 10 590 000 83 000 000 -31 851 000 51 149 000
Subsīdijas un dotācijas 14 115 000 -6 976 000 7 139 000 14 815 000 -5 124 000 9 691 000 16 165 000 -5 575 000 10 590 000 83 000 000 -31 851 000 51 149 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 0 6 000 6 000 0 9 000 9 000 0 10 000 10 000 0 51 000 51 000
Starptautiskā sadarbība 6 000 6 000 9 000 9 000 10 000 10 000 51 000 51 000
33.00.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 900 476 -50 000 2 850 476 3 688 098 -68 000 3 620 098 3 688 098 -68 000 3 620 098 0 3 620 098 3 620 098
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 184 000 -50 000 2 134 000 2 184 000 -54 000 2 130 000 2 184 000 -54 000 2 130 000 0 2 130 000 2 130 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 716 476 0 716 476 1 504 098 -14 000 1 490 098 1 504 098 -14 000 1 490 098 0 1 490 098 1 490 098
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 716 476 0 716 476 1 504 098 -14 000 1 490 098 1 504 098 -14 000 1 490 098 0 1 490 098 1 490 098
Izdevumi - kopā 2 900 476 -50 000 2 850 476 3 630 948 -68 000 3 562 948 3 630 948 -68 000 3 562 948 0 3 620 098 3 620 098
Uzturēšanas izdevumi 2 857 476 -50 000 2 807 476 3 630 948 -54 850 3 576 098 3 630 948 -45 850 3 585 098 0 3 585 098 3 585 098
Kārtējie izdevumi 1 557 476 -50 000 1 507 476 2 330 948 45 150 2 376 098 2 330 948 54 150 2 385 098 0 2 385 098 2 385 098
Atlīdzība 496 359 13 800 510 159 1 036 940 53 536 1 090 476 1 036 940 53 536 1 090 476 0 1 090 476 1 090 476
   Atalgojums 400 000 -29 500 370 500 835 636 -56 832 778 804 835 636 -56 832 778 804 0 778 804 778 804
Preces un pakalpojumi 1 061 117 -63 800 997 317 1 294 008 -8 386 1 285 622 1 294 008 614 1 294 622 0 1 294 622 1 294 622
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000
Subsīdijas un dotācijas 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000
Kapitālie izdevumi 43 000 0 43 000 57 150 -13 150 44 000 57 150 -22 150 35 000 0 35 000 35 000
Pamatkapitāla veidošana 43 000 0 43 000 57 150 -13 150 44 000 57 150 -22 150 35 000 0 35 000 35 000
33.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 900 476 -50 000 850 476 1 688 098 -68 000 1 620 098 1 688 098 -68 000 1 620 098 0 1 620 098 1 620 098
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 184 000 -50 000 134 000 184 000 -54 000 130 000 184 000 -54 000 130 000 130 000 130 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 716 476 0 716 476 1 504 098 -14 000 1 490 098 1 504 098 -14 000 1 490 098 0 1 490 098 1 490 098
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 716 476 716 476 1 504 098 -14 000 1 490 098 1 504 098 -14 000 1 490 098 1 490 098 1 490 098
Izdevumi - kopā 900 476 -50 000 850 476 1 688 098 -68 000 1 620 098 1 688 098 -68 000 1 620 098 0 1 620 098 1 620 098
Uzturēšanas izdevumi 857 476 -50 000 807 476 1 630 948 -54 850 1 576 098 1 630 948 -45 850 1 585 098 0 1 585 098 1 585 098
Kārtējie izdevumi 857 476 -50 000 807 476 1 630 948 -54 850 1 576 098 1 630 948 -45 850 1 585 098 0 1 585 098 1 585 098
Atlīdzība 496 359 13 800 510 159 1 036 940 53 536 1 090 476 1 036 940 53 536 1 090 476 1 090 476 1 090 476
   Atalgojums 400 000 -29 500 370 500 835 636 -56 832 778 804 835 636 -56 832 778 804 778 804 778 804
Preces un pakalpojumi 361 117 -63 800 297 317 594 008 -108 386 485 622 594 008 -99 386 494 622 494 622 494 622
Kapitālie izdevumi 43 000 0 43 000 57 150 -13 150 44 000 57 150 -22 150 35 000 0 35 000 35 000
Pamatkapitāla veidošana 43 000 43 000 57 150 -13 150 44 000 57 150 -22 150 35 000 35 000 35 000
33.02.00 Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
Kārtējie izdevumi 700 000 0 700 000 700 000 100 000 800 000 700 000 100 000 800 000 0 800 000 800 000
Preces un pakalpojumi 700 000 700 000 700 000 100 000 800 000 700 000 100 000 800 000 0 800 000 800 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000
Subsīdijas un dotācijas 1 300 000 1 300 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 1 300 000 -100 000 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000
19. Tieslietu ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 17 933 5 602 23 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 480 3 480 10 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 453 2 122 12 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 933 9 811 27 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 933 9 811 27 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 17 933 9 811 27 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 592 4 530 12 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 118 3 650 9 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 10 341 5 281 15 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -4 209 -4 209 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
"Sabiedrības informēšana par tiesiskumu civiltiesību jomā Eiropas Savienībā" JLS/2205/F PC/022
Resursi izdevumu segšanai 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 122 2 122 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 2 122 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 122 2 122 0 0 0
42.00.00 Valsts zemes dienests
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 17 933 3 480 21 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 480 3 480 10 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 453 0 10 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 592 4 530 12 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 118 3 650 9 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 10 341 3 159 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -4 209 -4 209 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
42.04.00 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 17 933 3 480 21 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 480 3 480 10 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 453 0 10 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 592 4 530 12 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 118 3 650 9 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 10 341 3 159 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -4 209 -4 209 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Savienības zemes informācijas sistēma (EULIS Plus)
Resursi izdevumu segšanai 17 933 3 480 21 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 480 3 480 10 960 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 453 10 453 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 17 933 7 689 25 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 592 4 530 12 122 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 118 3 650 9 768 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 10 341 3 159 13 500 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -4 209 -4 209 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 4 209 4 209 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 209 4 209 0 0 0
21. Vides ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Izdevumi - kopā 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Uzturēšanas izdevumi 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Kārtējie izdevumi 28 893 0 28 893 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 40 000 0 40 000
Atlīdzība 25 893 0 25 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 19 655 0 19 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 40 000 0 40 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 107 -18 741 102 366 147 000 0 147 000 147 000 0 147 000 260 000 0 260 000
Subsīdijas un dotācijas 121 107 -18 741 102 366 147 000 0 147 000 147 000 0 147 000 260 000 0 260 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Izdevumi - kopā 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Uzturēšanas izdevumi 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Kārtējie izdevumi 28 893 0 28 893 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 40 000 0 40 000
Atlīdzība 25 893 0 25 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 19 655 0 19 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 40 000 0 40 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 107 -18 741 102 366 147 000 0 147 000 147 000 0 147 000 260 000 0 260 000
Subsīdijas un dotācijas 121 107 -18 741 102 366 147 000 0 147 000 147 000 0 147 000 260 000 0 260 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.06.00 LIFE programmas projekti
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000
Izdevumi - kopā 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Uzturēšanas izdevumi 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000
Kārtējie izdevumi 28 893 0 28 893 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 40 000 0 40 000
Atlīdzība 25 893 25 893 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 19 655 19 655 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 40 000 40 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 107 -18 741 102 366 147 000 0 147 000 147 000 0 147 000 260 000 0 260 000
Subsīdijas un dotācijas 121 107 -18 741 102 366 147 000 147 000 147 000 147 000 260 000 260 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 0 18 741 18 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 18 741 18 741 0 0 0
29. Veselības ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 164 339 0 164 339 169 256 0 169 256 108 701 0 108 701 71 146 0 71 146
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 97 742 0 97 742 110 389 0 110 389 73 128 0 73 128 35 573 0 35 573
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 597 0 66 597 58 867 0 58 867 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 597 0 66 597 58 867 0 58 867 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573
Izdevumi - kopā 164 339 0 164 339 169 256 0 169 256 108 701 0 108 701 71 146 0 71 146
Uzturēšanas izdevumi 154 407 0 154 407 165 256 0 165 256 104 701 0 104 701 67 146 0 67 146
Kārtējie izdevumi 154 407 0 154 407 165 256 0 165 256 104 701 0 104 701 67 146 0 67 146
Atlīdzība 51 338 2 050 53 388 43 528 0 43 528 32 698 0 32 698 32 698 0 32 698
   Atalgojums 44 990 0 44 990 37 180 -2 102 35 078 26 350 0 26 350 26 350 0 26 350
Preces un pakalpojumi 103 069 -2 050 101 019 121 728 0 121 728 72 003 0 72 003 34 448 0 34 448
Kapitālie izdevumi 9 932 0 9 932 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
Pamatkapitāla veidošana 9 932 0 9 932 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
36.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 164 339 0 164 339 169 256 0 169 256 108 701 0 108 701 71 146 0 71 146
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 97 742 0 97 742 110 389 0 110 389 73 128 0 73 128 35 573 0 35 573
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 597 0 66 597 58 867 0 58 867 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 597 0 66 597 58 867 0 58 867 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573
Izdevumi - kopā 164 339 0 164 339 169 256 0 169 256 108 701 0 108 701 71 146 0 71 146
Uzturēšanas izdevumi 154 407 0 154 407 165 256 0 165 256 104 701 0 104 701 67 146 0 67 146
Kārtējie izdevumi 154 407 0 154 407 165 256 0 165 256 104 701 0 104 701 67 146 0 67 146
Atlīdzība 51 338 2 050 53 388 43 528 0 43 528 32 698 0 32 698 32 698 0 32 698
   Atalgojums 44 990 0 44 990 37 180 -2 102 35 078 26 350 0 26 350 26 350 0 26 350
Preces un pakalpojumi 103 069 -2 050 101 019 121 728 0 121 728 72 003 0 72 003 34 448 0 34 448
Kapitālie izdevumi 9 932 0 9 932 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
Pamatkapitāla veidošana 9 932 0 9 932 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
36.03.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 71 146 0 71 146 71 146 0 71 146 71 146 0 71 146 71 146 0 71 146
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573 35 573 0 35 573
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573 35 573
Izdevumi - kopā 71 146 0 71 146 71 146 0 71 146 71 146 0 71 146 71 146 0 71 146
Uzturēšanas izdevumi 67 146 0 67 146 67 146 0 67 146 67 146 0 67 146 67 146 0 67 146
Kārtējie izdevumi 67 146 0 67 146 67 146 0 67 146 67 146 0 67 146 67 146 0 67 146
Atlīdzība 32 698 32 698 32 698 32 698 32 698 32 698 32 698 32 698
   Atalgojums 26 350 26 350 26 350 26 350 26 350 26 350 26 350 26 350
Preces un pakalpojumi 34 448 34 448 34 448 34 448 34 448 34 448 34 448 34 448
Kapitālie izdevumi 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
36.04.00 Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 93 193 0 93 193 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 62 169 0 62 169 74 816 0 74 816 37 555 0 37 555 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 024 0 31 024 23 294 0 23 294 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 024 0 31 024 23 294 0 23 294 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 93 193 0 93 193 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 87 261 0 87 261 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Kārtējie izdevumi 87 261 0 87 261 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Atlīdzība 18 640 2 050 20 690 10 830 0 10 830 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 18 640 0 18 640 10 830 -2 102 8 728 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 68 621 -2 050 66 571 87 280 0 87 280 37 555 0 37 555 0 0 0
Kapitālie izdevumi 5 932 0 5 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 5 932 0 5 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Kopienas programma “Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)”
Resursi izdevumu segšanai 93 193 0 93 193 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 62 169 62 169 74 816 74 816 37 555 37 555 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 024 0 31 024 23 294 0 23 294 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 024 31 024 23 294 23 294 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 93 193 0 93 193 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 87 261 0 87 261 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Kārtējie izdevumi 87 261 0 87 261 98 110 0 98 110 37 555 0 37 555 0 0 0
Atlīdzība 18 640 2 050 20 690 10 830 10 830 0 0 0 0
   Atalgojums 18 640 18 640 10 830 -2 102 8 728 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 68 621 -2 050 66 571 87 280 87 280 37 555 37 555 0 0
Kapitālie izdevumi 5 932 0 5 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 5 932 5 932 0 0 0 0 0 0
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 2 401 304 117 821 2 519 125 2 835 002 50 000 2 885 002 2 808 000 50 000 2 858 000 11 420 000 12 000 11 432 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 50 000 -30 000 20 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 237 904 47 821 2 285 725 2 677 002 0 2 677 002 2 650 000 0 2 650 000 10 600 000 0 10 600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Izdevumi - kopā 2 401 304 117 821 2 519 125 2 835 002 50 000 2 885 002 2 808 000 50 000 2 858 000 11 420 000 12 000 11 432 000
Uzturēšanas izdevumi 2 399 104 106 185 2 505 289 2 832 802 42 700 2 875 502 2 805 800 50 000 2 855 800 11 420 000 3 200 11 423 200
Kārtējie izdevumi 399 104 276 185 675 289 332 802 192 700 525 502 305 800 200 000 505 800 1 420 000 603 200 2 023 200
Atlīdzība 181 104 25 620 206 724 206 025 26 485 232 510 192 836 33 423 226 259 881 039 308 469 1 189 508
   Atalgojums 145 947 15 120 161 067 166 028 1 260 167 288 155 400 25 909 181 309 710 000 331 144 1 041 144
Preces un pakalpojumi 218 000 250 565 468 565 126 777 166 215 292 992 112 964 166 577 279 541 538 961 294 731 833 692
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Subsīdijas un dotācijas 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Dotācija un transferti pašvaldību budžetiem 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Kapitālie izdevumi 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
Pamatkapitāla veidošana 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 76 004 47 821 123 825 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 76 004 47 821 123 825 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 76 004 47 821 123 825 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 76 004 47 821 123 825 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 76 004 47 821 123 825 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 10 542 0 10 542 11 948 0 11 948 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 8 495 0 8 495 9 628 0 9 628 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 65 462 47 821 113 283 13 054 0 13 054 0 0 0 0 0 0
01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
"Men equal. Men different"
Resursi izdevumu segšanai 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 49 000 47 821 96 821 0 0 0
Izdevumi - kopā 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 49 000 47 821 96 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 49 000 47 821 96 821 0 0 0
01.22.00  Projekts ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautisko adopcijas aģentūru
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 27 004 0 27 004 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 27 004 27 004 25 002 25 002 0 0
Izdevumi - kopā 27 004 0 27 004 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 27 004 0 27 004 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 27 004 0 27 004 25 002 0 25 002 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 10 542 10 542 11 948 11 948 0 0
   Atalgojums 8 495 8 495 9 628 9 628 0 0
Preces un pakalpojumi 16 462 16 462 13 054 13 054 0 0
06.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 325 300 70 000 2 395 300 2 810 000 50 000 2 860 000 2 808 000 50 000 2 858 000 11 420 000 12 000 11 432 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 50 000 -30 000 20 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 161 900 0 2 161 900 2 652 000 0 2 652 000 2 650 000 0 2 650 000 10 600 000 0 10 600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Izdevumi - kopā 2 325 300 70 000 2 395 300 2 810 000 50 000 2 860 000 2 808 000 50 000 2 858 000 11 420 000 12 000 11 432 000
Uzturēšanas izdevumi 2 323 100 58 364 2 381 464 2 807 800 42 700 2 850 500 2 805 800 50 000 2 855 800 11 420 000 3 200 11 423 200
Kārtējie izdevumi 323 100 228 364 551 464 307 800 192 700 500 500 305 800 200 000 505 800 1 420 000 603 200 2 023 200
Atlīdzība 170 562 25 620 196 182 194 077 26 485 220 562 192 836 33 423 226 259 881 039 308 469 1 189 508
   Atalgojums 137 452 15 120 152 572 156 400 1 260 157 660 155 400 25 909 181 309 710 000 331 144 1 041 144
Preces un pakalpojumi 152 538 202 744 355 282 113 723 166 215 279 938 112 964 166 577 279 541 538 961 294 731 833 692
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Subsīdijas un dotācijas 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Dotācija un transferti pašvaldību budžetiem 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Kapitālie izdevumi 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
Pamatkapitāla veidošana 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
06.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 325 300 70 000 395 300 310 000 50 000 360 000 308 000 50 000 358 000 1 420 000 12 000 1 432 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 50 000 -30 000 20 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 161 900 0 161 900 152 000 0 152 000 150 000 0 150 000 600 000 0 600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Izdevumi - kopā 325 300 70 000 395 300 310 000 50 000 360 000 308 000 50 000 358 000 1 420 000 12 000 1 432 000
Uzturēšanas izdevumi 323 100 58 364 381 464 307 800 42 700 350 500 305 800 50 000 355 800 1 420 000 3 200 1 423 200
Kārtējie izdevumi 323 100 58 364 381 464 307 800 42 700 350 500 305 800 50 000 355 800 1 420 000 3 200 1 423 200
Atlīdzība 170 562 25 620 196 182 194 077 26 485 220 562 192 836 33 423 226 259 881 039 308 469 1 189 508
   Atalgojums 137 452 15 120 152 572 156 400 1 260 157 660 155 400 25 909 181 309 710 000 331 144 1 041 144
Preces un pakalpojumi 152 538 32 744 185 282 113 723 16 215 129 938 112 964 16 577 129 541 538 961 -305 269 233 692
Kapitālie izdevumi 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
Pamatkapitāla veidošana 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
tajā skaitā
Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" administrēšanas nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 325 300 70 000 395 300 310 000 50 000 360 000 308 000 50 000 358 000 1 420 000 12 000 1 432 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000 -30 000 20 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 161 900 161 900 152 000 152 000 150 000 150 000 600 000 600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400 153 000 50 000 203 000 153 000 50 000 203 000 770 000 42 000 812 000
Izdevumi - kopā 325 300 70 000 395 300 310 000 50 000 360 000 308 000 50 000 358 000 1 420 000 12 000 1 432 000
Uzturēšanas izdevumi 323 100 58 364 381 464 307 800 42 700 350 500 305 800 50 000 355 800 1 420 000 3 200 1 423 200
Kārtējie izdevumi 323 100 58 364 381 464 307 800 42 700 350 500 305 800 50 000 355 800 1 420 000 3 200 1 423 200
Atlīdzība 170 562 25 620 196 182 194 077 26 485 220 562 192 836 33 423 226 259 881 039 308 469 1 189 508
   Atalgojums 137 452 15 120 152 572 156 400 1 260 157 660 155 400 25 909 181 309 710 000 331 144 1 041 144
Preces un pakalpojumi 152 538 32 744 185 282 113 723 16 215 129 938 112 964 16 577 129 541 538 961 -305 269 233 692
Kapitālie izdevumi 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 0 2 200 0 8 800 8 800
Pamatkapitāla veidošana 2 200 11 636 13 836 2 200 7 300 9 500 2 200 2 200 8 800 8 800
06.02.00 Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" projektu īstenošanas nodrošināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Kārtējie izdevumi 0 170 000 170 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 600 000 600 000
Preces un pakalpojumi 0 170 000 170 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 600 000 600 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Subsīdijas un dotācijas 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Dotācija un transferti pašvaldību budžetiem 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
tajā skaitā
Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" projekti
Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 10 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
Kārtējie izdevumi 0 170 000 170 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 600 000 600 000
Preces un pakalpojumi 170 000 170 000 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 600 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 0 1 875 000 7 500 000 0 7 500 000
Subsīdijas un dotācijas 1 750 000 -170 000 1 580 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 7 500 000 7 500 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000 0 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
Dotācija un transferti pašvaldību budžetiem 250 000 250 000 625 000 -150 000 475 000 625 000 -150 000 475 000 2 500 000 -600 000 1 900 000
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 140 742 140 742 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 70 371 70 371 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 70 371 70 371 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 70 371 70 371 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 140 742 140 742 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 140 742 140 742 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 17 265 17 265 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 17 265 17 265 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 123 477 123 477 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 123 477 123 477 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Sabiedrības intergācijas vadība (sekretariāts)
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 140 742 140 742 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 371 70 371 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 70 371 70 371 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 371 70 371 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 140 742 140 742 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 140 742 140 742 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 17 265 17 265 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 17 265 17 265 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 123 477 123 477 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 123 477 123 477 0 0 0
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 140 958 -21 996 118 962 126 050 0 126 050 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 27 199 50 164 22 965 0 22 965 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 993 -49 195 68 798 103 085 0 103 085 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 993 -49 195 68 798 103 085 0 103 085 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 140 958 -12 910 128 048 126 050 0 126 050 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 91 763 35 105 126 868 45 930 0 45 930 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 91 763 35 105 126 868 45 930 0 45 930 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 27 325 2 703 30 028 27 486 0 27 486 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 22 020 2 179 24 199 22 152 0 22 152 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 64 438 32 402 96 840 18 444 0 18 444 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 49 195 -48 015 1 180 80 120 0 80 120 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 49 195 -48 015 1 180 80 120 0 80 120 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -9 086 -9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 9 086 9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 9 086 9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 9 086 9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 140 958 -21 996 118 962 126 050 0 126 050 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 27 199 50 164 22 965 0 22 965 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 993 -49 195 68 798 103 085 0 103 085 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 993 -49 195 68 798 103 085 0 103 085 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 140 958 -12 910 128 048 126 050 0 126 050 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 91 763 35 105 126 868 45 930 0 45 930 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 91 763 35 105 126 868 45 930 0 45 930 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 27 325 2 703 30 028 27 486 0 27 486 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 22 020 2 179 24 199 22 152 0 22 152 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 64 438 32 402 96 840 18 444 0 18 444 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 49 195 -48 015 1 180 80 120 0 80 120 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 49 195 -48 015 1 180 80 120 0 80 120 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 9 086 9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 -9 086 -9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 -9 086 -9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 -9 086 -9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Komisijas Safer Internet plus programma
Resursi izdevumu segšanai 124 058 -21 996 102 062 126 050 0 126 050 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 27 199 50 164 22 965 22 965 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 093 -49 195 51 898 103 085 0 103 085 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 093 -49 195 51 898 103 085 103 085 0 0
Izdevumi - kopā 124 058 -12 910 111 148 126 050 0 126 050 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 74 863 35 105 109 968 45 930 0 45 930 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 74 863 35 105 109 968 45 930 0 45 930 0 0 0 0
Atlīdzība 27 325 2 703 30 028 27 486 27 486 0 0
   Atalgojums 22 020 2 179 24 199 22 152 22 152 0 0
Preces un pakalpojumi 47 538 32 402 79 940 18 444 18 444 0 0
Kapitālie izdevumi 49 195 -48 015 1 180 80 120 0 80 120 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 49 195 -48 015 1 180 80 120 80 120 0 0
Finansiālā bilance 0 9 086 9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 -9 086 -9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 -9 086 -9 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -9 086 -9 086 0 0 0
Eiropas Komisijas eContentplus programma 0 0 0 0
Resursi izdevumu segšanai 16 900 0 16 900 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 900 0 16 900 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 900 16 900 0 0 0
Izdevumi - kopā 16 900 0 16 900 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 16 900 0 16 900 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 16 900 0 16 900 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 16 900 16 900 0 0 0