Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 5 072 721 -417 946 4 654 775 3 227 744 0 3 227 744 3 550 323 0 3 550 323 1 900 000 0 1 900 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 30 422 54 456 84 878 30 422 0 30 422 30 422 0 30 422 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 042 299 -472 402 4 569 897 3 197 322 0 3 197 322 3 519 901 0 3 519 901 1 900 000 0 1 900 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 042 299 -472 402 4 569 897 3 197 322 0 3 197 322 3 519 901 0 3 519 901 1 900 000 0 1 900 000
Izdevumi - kopā 5 510 671 -411 575 5 099 096 3 227 744 0 3 227 744 3 550 323 0 3 550 323 1 900 000 0 1 900 000
Uzturēšanas izdevumi 5 404 537 -452 385 4 952 152 3 196 244 0 3 196 244 3 520 323 0 3 520 323 1 900 000 0 1 900 000
Kārtējie izdevumi 3 188 092 154 058 3 342 150 1 156 175 0 1 156 175 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Atlīdzība 1 399 133 -1 310 1 397 823 43 964 0 43 964 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 126 994 -546 1 126 448 33 532 0 33 532 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 788 959 155 368 1 944 327 1 112 211 0 1 112 211 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 555 642 -277 185 1 278 457 1 449 244 0 1 449 244 1 298 984 0 1 298 984 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 555 642 -277 185 1 278 457 1 449 244 0 1 449 244 1 298 984 0 1 298 984 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300 590 825 0 590 825 484 979 0 484 979 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300 590 825 0 590 825 484 979 0 484 979 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 70 220 -54 975 15 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 70 220 -54 975 15 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 106 134 40 810 146 944 31 500 0 31 500 30 000 0 30 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 106 134 40 810 146 944 31 500 0 31 500 30 000 0 30 000 0 0 0
Finansiālā bilance -437 950 -6 371 -444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 659 114 -132 210 1 526 904 1 161 486 0 1 161 486 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 220 072 30 000 250 072 89 378 0 89 378 30 422 0 30 422 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 189 650 164 615 354 265 58 956 0 58 956 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 439 042 -162 210 1 276 832 1 072 108 0 1 072 108 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 439 042 -162 210 1 276 832 1 072 108 0 1 072 108 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Izdevumi - kopā 2 097 064 -125 839 1 971 225 1 161 486 0 1 161 486 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Uzturēšanas izdevumi 2 094 444 -124 644 1 969 800 1 159 986 0 1 159 986 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Kārtējie izdevumi 1 904 794 -407 584 1 497 210 1 101 030 0 1 101 030 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Atlīdzība 707 985 -182 367 525 618 32 075 0 32 075 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 575 447 -146 962 428 485 24 825 0 24 825 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 196 809 -225 217 971 592 1 068 955 0 1 068 955 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 189 650 164 615 354 265 58 956 0 58 956 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 189 650 164 615 354 265 58 956 0 58 956 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 189 650 164 615 354 265 58 956 0 58 956 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 620 -1 195 1 425 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 620 -1 195 1 425 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -437 950 -6 371 -444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana 0 0 0 0
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā 0 0 0 0
Resursi izdevumu segšanai 1 169 986 -168 720 1 001 266 1 040 637 0 1 040 637 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 30 422 30 000 60 422 30 422 0 30 422 30 422 0 30 422 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 282 940 282 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Izdevumi - kopā 1 607 936 -162 349 1 445 587 1 040 637 0 1 040 637 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Uzturēšanas izdevumi 1 607 936 -162 349 1 445 587 1 040 637 0 1 040 637 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Kārtējie izdevumi 1 607 936 -445 289 1 162 647 1 040 637 0 1 040 637 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Atlīdzība 626 076 -182 367 443 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 510 462 -146 962 363 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 981 860 -262 922 718 938 1 040 637 0 1 040 637 1 736 360 0 1 736 360 1 900 000 0 1 900 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 282 940 282 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 282 940 282 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 282 940 282 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -437 950 -6 371 -444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā 0 0 0 0
Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošana 0 0 0 0
Resursi izdevumu segšanai 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 1 010 215 1 705 938 1 705 938 1 900 000 1 900 000
Izdevumi - kopā 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Uzturēšanas izdevumi 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Kārtējie izdevumi 1 139 564 -198 720 940 844 1 010 215 0 1 010 215 1 705 938 0 1 705 938 1 900 000 0 1 900 000
Atlīdzība 431 365 -106 720 324 645 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 353 551 -86 000 267 551 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 708 199 -92 000 616 199 1 010 215 1 010 215 1 705 938 1 705 938 1 900 000 1 900 000
Lauku struktūras apsekojums
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 282 940 282 940
Izdevumi - kopā 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 437 950 -276 569 161 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 194 711 -75 647 119 064 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 156 911 -60 962 95 949 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 243 239 -200 922 42 317 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 282 940 282 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 282 940 282 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 282 940 282 940 0 0 0
Finansiālā bilance -437 950 -6 371 -444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 437 950 6 371 444 321 0 0 0 0 0 0
Granta līgums ar EK nozaru apsekojuma veikšanai
Resursi izdevumu segšanai 30 422 20 000 50 422 30 422 0 30 422 30 422 0 30 422 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 30 422 20 000 50 422 30 422 30 422 30 422 30 422 0 0
Izdevumi - kopā 30 422 20 000 50 422 30 422 0 30 422 30 422 0 30 422 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 30 422 20 000 50 422 30 422 0 30 422 30 422 0 30 422 0 0 0
Kārtējie izdevumi 30 422 20 000 50 422 30 422 0 30 422 30 422 0 30 422 0 0 0
Preces un pakalpojumi 30 422 20 000 50 422 30 422 30 422 30 422 30 422 0 0
INTERREG III C(GRISI)
Resursi izdevumu segšanai 10 000 10 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 000 10 000
Izdevumi - kopā 10 000 10 000
Uzturēšanas izdevumi 10 000 10 000
Kārtējie izdevumi 10 000 10 000
Preces un pakalpojumi 10 000 10 000
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 61 893 0 61 893 60 393 0 60 393 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 61 893 0 61 893 60 393 0 60 393 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 32 075 0 32 075 32 075 0 32 075 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 24 825 0 24 825 24 825 0 24 825 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 818 0 29 818 28 318 0 28 318 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 61 893 0 61 893 60 393 0 60 393 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 61 893 0 61 893 60 393 0 60 393 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 32 075 0 32 075 32 075 0 32 075 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 24 825 0 24 825 24 825 0 24 825 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 818 0 29 818 28 318 0 28 318 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība
Resursi izdevumu segšanai 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 893 61 893 61 893 61 893 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 61 893 0 61 893 61 893 0 61 893 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 61 893 0 61 893 60 393 0 60 393 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 61 893 0 61 893 60 393 0 60 393 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 32 075 32 075 32 075 32 075 0 0 0 0
   Atalgojums 24 825 24 825 24 825 24 825 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 818 29 818 28 318 28 318 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 62 185 0 62 185 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 985 0 28 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 985 0 28 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 62 185 0 62 185 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 62 185 0 62 185 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 985 0 28 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 5 800 0 5 800 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 4 674 0 4 674 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 23 185 0 23 185 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
AGORA - ilgtspējīga tūrisma sadarbības tīkla attīstība Baltijas jūras reģionā
Resursi izdevumu segšanai 62 185 0 62 185 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 33 200 33 200 8 968 8 968 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 985 0 28 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 985 28 985 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 62 185 0 62 185 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 62 185 0 62 185 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 985 0 28 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 5 800 5 800 0 0 0
   Atalgojums 4 674 4 674 0 0 0
Preces un pakalpojumi 23 185 23 185 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 33 200 0 33 200 8 968 0 8 968 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 33 200 33 200 8 968 8 968 0 0 0 0
32.00.00 Mājokļu politikas ieviešana
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 365 050 36 510 401 560 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 156 450 0 156 450 49 988 0 49 988 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 365 050 36 510 401 560 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 362 430 37 705 400 135 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 205 980 37 705 243 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 44 034 0 44 034 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 35 486 0 35 486 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 161 946 37 705 199 651 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 620 -1 195 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 620 -1 195 1 425 0 0 0 0 0 0 0
32.02.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 365 050 36 510 401 560 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 156 450 0 156 450 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 365 050 36 510 401 560 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 362 430 37 705 400 135 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 205 980 37 705 243 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 44 034 0 44 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 35 486 0 35 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 161 946 37 705 199 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 620 -1 195 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 620 -1 195 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 365 050 36 510 401 560 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 156 450 156 450 49 988 49 988 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 156 450 -118 325 38 125 49 988 49 988 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 365 050 36 510 401 560 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 362 430 37 705 400 135 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 205 980 37 705 243 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 44 034 44 034 0 0 0 0
   Atalgojums 35 486 35 486 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 161 946 37 705 199 651 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 118 325 118 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 118 325 118 325 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 156 450 -118 325 38 125 49 988 0 49 988 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 156 450 -118 325 38 125 49 988 49 988 0 0
Kapitālie izdevumi 2 620 -1 195 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 620 -1 195 1 425 0 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 063 -3 669 8 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 9 721 -2 957 6 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 8 625 3 669 12 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 063 -3 669 8 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 9 721 -2 957 6 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 8 625 3 669 12 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Kopienas iniciatīva "INTERREG"
Resursi izdevumu segšanai 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 10 683 10 683 12 734 12 734 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 688 20 688 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 31 371 0 31 371 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 20 688 0 20 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 063 -3 669 8 394 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 9 721 -2 957 6 764 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 8 625 3 669 12 294 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 683 0 10 683 12 734 0 12 734 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 683 10 683 12 734 12 734 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 683 10 683 12 734 12 734 0 0 0 0
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 69 956 251 261 321 217 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 69 956 251 261 321 217 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 69 956 248 878 318 834 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 67 256 248 878 316 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 37 583 94 881 132 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 30 287 76 190 106 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 673 153 997 183 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0
28.00.00 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 69 956 251 261 321 217 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 69 956 251 261 321 217 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 69 956 248 878 318 834 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 67 256 248 878 316 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 37 583 94 881 132 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 30 287 76 190 106 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 673 153 997 183 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0
28.06.00 Eiropas Kopienas Iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 69 956 251 261 321 217 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700 2 700 190 180 190 180 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517 0 0 0
Izdevumi - kopā 69 956 251 261 321 217 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 69 956 248 878 318 834 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 67 256 248 878 316 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 37 583 94 881 132 464 0 0 0
   Atalgojums 30 287 76 190 106 477 0 0 0
Preces un pakalpojumi 29 673 153 997 183 670 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 700 0 2 700 0 190 180 190 180 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 700 2 700 190 180 190 180 0 0
Kapitālie izdevumi 0 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 383 2 383 0 0 0
18. Labklājības ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100 162 0 2 100 162 159 733 0 159 733 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 962 048 185 338 1 147 386 55 145 0 55 145 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 575 076 48 798 623 874 11 889 0 11 889 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 458 399 40 043 498 442 8 707 0 8 707 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 386 972 136 540 523 512 43 256 0 43 256 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 067 894 -130 363 937 531 104 588 0 104 588 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 067 894 -130 363 937 531 104 588 0 104 588 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 273 382 160 556 2 433 938 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 70 220 -54 975 15 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100 162 0 2 100 162 159 733 0 159 733 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 303 324 215 531 4 518 855 587 862 0 587 862 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 962 048 185 338 1 147 386 55 145 0 55 145 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 575 076 48 798 623 874 11 889 0 11 889 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 458 399 40 043 498 442 8 707 0 8 707 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 386 972 136 540 523 512 43 256 0 43 256 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 067 894 -130 363 937 531 104 588 0 104 588 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 067 894 -130 363 937 531 104 588 0 104 588 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 273 382 160 556 2 433 938 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 70 220 -54 975 15 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 100 162 0 2 100 162 159 733 0 159 733 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100 162 0 2 100 162 159 733 0 159 733 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100 162 2 100 162 159 733 159 733 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 100 162 0 2 100 162 159 733 0 159 733 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 100 162 0 2 100 162 159 733 0 159 733 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 962 048 185 338 1 147 386 55 145 0 55 145 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 575 076 48 798 623 874 11 889 11 889 0 0 0 0
   Atalgojums 458 399 40 043 498 442 8 707 8 707 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 386 972 136 540 523 512 43 256 43 256 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 067 894 -130 363 937 531 104 588 0 104 588 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 067 894 -130 363 937 531 104 588 104 588 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 70 220 -54 975 15 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 70 220 -54 975 15 245 0 0 0 0 0 0
01.08.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 428 129 0 0
Izdevumi - kopā 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 0 428 129 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 203 162 215 531 2 418 693 428 129 428 129 0 0
21. Vides ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 216 135 0 216 135 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 54 807 0 54 807 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807 0 54 807 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328 0 161 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328 0 161 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 216 135 0 216 135 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 216 135 -49 372 166 763 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 161 328 -39 622 121 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 34 661 0 34 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 27 932 0 27 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 126 667 -39 622 87 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
 Kārtējo izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 49 372 49 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 39 622 39 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 9 750 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 0 9 750 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un  Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 216 135 0 216 135 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 54 807 0 54 807 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807 0 54 807 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328 0 161 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328 0 161 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 216 135 0 216 135 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 216 135 -49 372 166 763 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 161 328 -39 622 121 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 34 661 0 34 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 27 932 0 27 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 126 667 -39 622 87 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 49 372 49 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 39 622 39 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 9 750 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 0 9 750 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 216 135 0 216 135 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 54 807 0 54 807 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807 54 807 88 616 88 616 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328 0 161 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328 161 328 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 216 135 0 216 135 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 216 135 -49 372 166 763 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 161 328 -39 622 121 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 34 661 34 661 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 27 932 27 932 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 126 667 -39 622 87 045 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 -9 750 45 057 88 616 0 88 616 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057 88 616 88 616 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 49 372 49 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 39 622 39 622 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 9 750 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 9 750 9 750 0 0 0
29. Veselības ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas projektu īstenošana
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 846 2 846 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 846 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 846 2 846 0 0 0
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 304 571 -348 341 956 230 2 040 436 0 2 040 436 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 50 748 213 112 263 860 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 50 748 24 041 74 789 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 823 -561 453 692 370 1 965 481 0 1 965 481 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 823 -561 453 692 370 1 965 481 0 1 965 481 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 304 571 -348 341 956 230 2 040 436 0 2 040 436 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 201 057 -351 537 849 520 2 010 436 0 2 010 436 1 783 963 0 1 783 963 0 0 0
Kārtējie izdevumi 71 978 167 048 239 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 31 765 41 047 72 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 25 208 33 140 58 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 40 213 126 001 166 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 487 748 -265 147 222 601 1 344 656 0 1 344 656 1 298 984 0 1 298 984 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 487 748 -265 147 222 601 1 344 656 0 1 344 656 1 298 984 0 1 298 984 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300 590 825 0 590 825 484 979 0 484 979 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300 590 825 0 590 825 484 979 0 484 979 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 50 748 20 845 71 593 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 50 748 20 845 71 593 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 50 748 20 845 71 593 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 103 514 3 196 106 710 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 103 514 0 103 514 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 3 196 3 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 0 3 196 3 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīva "INTERREG" un Eiropas teritoriālā sadarbība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 304 571 -348 341 956 230 2 040 436 0 2 040 436 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 50 748 213 112 263 860 74 955 74 955 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 50 748 24 041 74 789 74 955 74 955 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 823 -561 453 692 370 1 965 481 0 1 965 481 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 823 -561 453 692 370 1 965 481 1 965 481 1 813 963 1 813 963 0 0
Izdevumi - kopā 1 304 571 -348 341 956 230 2 040 436 0 2 040 436 1 813 963 0 1 813 963 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 201 057 -351 537 849 520 2 010 436 0 2 010 436 1 783 963 0 1 783 963 0 0 0
Kārtējie izdevumi 71 978 167 048 239 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 31 765 41 047 72 812 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 25 208 33 140 58 348 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 40 213 126 001 166 214 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 487 748 -265 147 222 601 1 344 656 0 1 344 656 1 298 984 0 1 298 984 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 487 748 -265 147 222 601 1 344 656 1 344 656 1 298 984 1 298 984 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300 590 825 0 590 825 484 979 0 484 979 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300 590 825 590 825 484 979 484 979 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 50 748 20 845 71 593 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 50 748 20 845 71 593 74 955 0 74 955 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 50 748 20 845 71 593 74 955 74 955 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 103 514 3 196 106 710 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 103 514 103 514 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 3 196 3 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 3 196 3 196 0 0 0