Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 27 912 811 18 614 694 46 527 505 7 650 955 -1 120 985 6 529 970 700 000 0 700 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 912 811 18 614 694 46 527 505 7 650 955 -1 120 985 6 529 970 700 000 0 700 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 912 811 18 614 694 46 527 505 7 650 955 -1 120 985 6 529 970 700 000 0 700 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 27 912 811 18 614 694 46 527 505 7 650 955 -1 120 985 6 529 970 700 000 0 700 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 25 829 025 17 125 194 42 954 219 7 378 240 -1 071 985 6 306 255 700 000 0 700 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 15 459 467 8 563 811 24 023 278 4 169 643 -907 017 3 262 626 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 678 671 3 538 231 11 216 902 1 829 475 -324 858 1 504 617 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 204 972 2 907 160 9 112 132 1 497 886 -263 709 1 234 177 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 7 780 796 5 025 580 12 806 376 2 340 168 -582 159 1 758 009 0 0 0 0 0 0
Procentu izdevumi 7 362 -7 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8 872 485 7 376 255 16 248 740 2 340 966 152 430 2 493 396 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 7 774 205 5 562 932 13 337 137 1 857 675 -106 522 1 751 153 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Sociālie pabalsti 1 098 280 1 813 323 2 911 603 483 291 258 952 742 243 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 489 711 1 192 490 2 682 201 867 631 -317 398 550 233 420 000 -66 780 353 220 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 426 991 1 153 917 2 580 908 867 631 -317 398 550 233 420 000 -66 780 353 220 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 083 786 1 489 500 3 573 286 272 715 -49 000 223 715 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 083 786 1 489 500 3 573 286 272 715 -49 000 223 715 0 0 0 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 297 974 1 509 008 5 806 982 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 267 745 223 575 1 491 320 240 797 0 240 797 0 0 0 0
Atlīdzība 20 475 12 353 32 828 8 531 0 8 531 0 0 0 0
   Atalgojums 16 500 9 955 26 455 6 875 0 6 875 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 247 270 211 222 1 458 492 232 266 0 232 266 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 030 229 1 285 433 4 315 662 905 640 0 905 640 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 3 030 229 1 285 433 4 315 662 905 640 0 905 640 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 297 974 1 509 008 5 806 982 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 267 745 223 575 1 491 320 240 797 0 240 797 0 0 0 0
Atlīdzība 20 475 12 353 32 828 8 531 0 8 531 0 0 0 0
   Atalgojums 16 500 9 955 26 455 6 875 0 6 875 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 247 270 211 222 1 458 492 232 266 0 232 266 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 030 229 1 285 433 4 315 662 905 640 0 905 640 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 3 030 229 1 285 433 4 315 662 905 640 0 905 640 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422 1 146 437 1 146 437 0 0
Izdevumi - kopā 4 297 974 1 509 448 5 806 982 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 297 974 1 509 008 5 806 982 1 146 437 0 1 146 437 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 267 745 223 575 1 491 320 240 797 0 240 797 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 20 475 12 353 32 828 8 531 8 531 0 0
   Atalgojums 16 500 9 955 26 455 6 875 6 875 0 0
Preces un pakalpojumi 1 247 270 211 222 1 458 492 232 266 232 266 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 030 229 1 285 433 4 315 662 905 640 0 905 640 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 3 030 229 1 285 433 4 315 662 905 640 905 640 0 0
Kapitālie izdevumi 0 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 440 440 0 0 0
13. Finanšu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.00.00  Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 186 000 186 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 186 000 186 000 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 9 808 49 603 59 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 808 49 603 59 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 808 49 603 59 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 808 49 603 59 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 9 808 49 603 59 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 9 808 49 603 59 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 4 724 38 071 42 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 3 807 30 679 34 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 084 11 532 16 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.00.00 Valsts policijas darbība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 126 39 620 44 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 126 39 620 44 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 126 39 620 44 746 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 126 39 620 44 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 126 39 620 44 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 5 126 39 620 44 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 3 706 35 360 39 066 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 2 987 28 495 31 482 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 420 4 260 5 680 0 0 0 0 0 0
10.00.00 Valsts robežardzes darbība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 682 4 682 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 1 018 1 018 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 820 820 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 664 3 664 0 0 0 0 0 0
14.00.00 Augstākā izglītība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 9 983 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 9 983 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 983 9 983 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 9 983 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 9 983 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 9 983 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 2 711 2 711 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 2 184 2 184 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 7 272 7 272 0 0 0 0 0 0
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 25 045 031 10 157 676 35 202 707 17 196 459 -1 200 816 15 995 643 13 035 367 0 13 035 367 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 045 031 10 157 676 35 202 707 17 196 459 -1 200 816 15 995 643 13 035 367 0 13 035 367 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 706 964 9 942 889 22 649 853 4 861 092 -1 200 816 3 660 276 700 000 0 700 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 338 067 214 787 12 552 854 12 335 367 0 12 335 367 12 335 367 0 12 335 367 0 0 0
Izdevumi - kopā 25 045 031 10 157 676 35 202 707 17 196 459 -1 200 816 15 995 643 13 035 367 0 13 035 367 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 247 888 8 695 497 29 943 385 14 748 745 -1 151 816 13 596 929 10 807 888 0 10 807 888 0 0 0
Kārtējie izdevumi 9 385 488 5 366 903 14 752 391 3 030 724 -953 098 2 077 626 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 6 085 387 2 564 385 8 649 772 1 506 662 -338 436 1 168 226 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 4 912 363 2 149 767 7 062 130 1 218 717 -273 125 945 592 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 300 101 2 802 518 6 102 619 1 524 062 -614 662 909 400 0 0 0 0 0 0
Procentu izdevumi 7 362 -7 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 244 874 2 333 150 3 578 024 892 861 118 680 1 011 541 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 241 644 752 622 994 266 438 820 -78 972 359 848 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Sociālie pabalsti 1 003 230 1 580 528 2 583 758 454 041 197 652 651 693 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 610 164 1 002 806 11 612 970 10 825 160 -317 398 10 507 762 10 527 888 -66 780 10 461 108 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 499 576 788 019 1 287 595 717 272 -317 398 399 874 420 000 -66 780 353 220 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 797 143 1 462 179 5 259 322 2 447 714 -49 000 2 398 714 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 569 664 1 462 179 3 031 843 220 235 -49 000 171 235 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
28.00.00 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 993 071 7 887 109 18 880 180 3 940 857 -1 151 816 2 789 041 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 9 385 488 5 366 903 14 752 391 3 030 724 -953 098 2 077 626 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 6 085 387 2 564 385 8 649 772 1 506 662 -338 436 1 168 226 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 4 912 363 2 149 767 7 062 130 1 218 717 -273 125 945 592 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 300 101 2 802 518 6 102 619 1 524 062 -614 662 909 400 0 0 0 0 0 0
Procentu izdevumi 7 362 -7 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 200 163 2 082 749 3 282 912 612 861 51 900 664 761 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 196 933 502 221 699 154 158 820 -145 752 13 068 0 0 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 1 003 230 1 580 528 2 583 758 454 041 197 652 651 693 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 400 058 444 819 844 877 297 272 -250 618 46 654 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 400 058 444 819 844 877 297 272 -250 618 46 654 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 569 664 1 462 179 3 031 843 220 235 -49 000 171 235 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 569 664 1 462 179 3 031 843 220 235 -49 000 171 235 0 0 0 0 0 0
28.01.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 12 562 735 9 349 288 21 912 023 4 161 092 -1 200 816 2 960 276 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 993 071 7 887 109 18 880 180 3 940 857 -1 151 816 2 789 041 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 9 385 488 5 366 903 14 752 391 3 030 724 -953 098 2 077 626 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 6 085 387 2 564 385 8 649 772 1 506 662 -338 436 1 168 226 0 0 0 0
   Atalgojums 4 912 363 2 149 767 7 062 130 1 218 717 -273 125 945 592 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 300 101 2 802 518 6 102 619 1 524 062 -614 662 909 400 0 0 0 0
Procentu izdevumi 7 362 -7 362 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 200 163 2 082 749 3 282 912 612 861 51 900 664 761 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 196 933 502 221 699 154 158 820 -145 752 13 068 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 1 003 230 1 580 528 2 583 758 454 041 197 652 651 693 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 400 058 444 819 844 877 297 272 -250 618 46 654 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 400 058 444 819 844 877 297 272 -250 618 46 654 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 569 664 1 462 179 3 031 843 220 235 -49 000 171 235 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 569 664 1 462 179 3 031 843 220 235 -49 000 171 235 0 0 0 0
33.00.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 12 482 296 808 388 13 290 684 13 035 367 0 13 035 367 13 035 367 0 13 035 367 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 482 296 808 388 13 290 684 13 035 367 0 13 035 367 13 035 367 0 13 035 367 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 144 229 593 601 737 830 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 338 067 214 787 12 552 854 12 335 367 0 12 335 367 12 335 367 0 12 335 367 0 0 0
Izdevumi - kopā 12 482 296 808 388 13 290 684 13 035 367 0 13 035 367 13 035 367 0 13 035 367 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 254 817 808 388 11 063 205 10 807 888 0 10 807 888 10 807 888 0 10 807 888 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 44 711 250 401 295 112 280 000 66 780 346 780 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 44 711 250 401 295 112 280 000 66 780 346 780 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 210 106 557 987 10 768 093 10 527 888 -66 780 10 461 108 10 527 888 -66 780 10 461 108 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 99 518 343 200 442 718 420 000 -66 780 353 220 420 000 -66 780 353 220 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
33.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 12 338 067 214 787 12 552 854 12 335 367 0 12 335 367 12 335 367 0 12 335 367 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 338 067 214 787 12 552 854 12 335 367 0 12 335 367 12 335 367 0 12 335 367 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 338 067 214 787 12 552 854 12 335 367 12 335 367 12 335 367 12 335 367 0
Izdevumi - kopā 12 338 067 214 787 12 552 854 12 335 367 0 12 335 367 12 335 367 0 12 335 367 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 0 10 107 888 10 107 888 0 10 107 888 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 110 588 214 787 10 325 375 10 107 888 10 107 888 10 107 888 10 107 888 0
Kapitālie izdevumi 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 2 227 479 0 2 227 479 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479 2 227 479 2 227 479 2 227 479 2 227 479 2 227 479 0
33.04.00 Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 144 229 593 601 737 830 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 144 229 593 601 737 830 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 144 229 593 601 737 830 700 000 700 000 700 000 700 000 0
Izdevumi - kopā 144 229 593 601 737 830 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 144 229 593 601 737 830 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 44 711 250 401 295 112 280 000 66 780 346 780 280 000 66 780 346 780 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 44 711 250 401 295 112 280 000 66 780 346 780 280 000 66 780 346 780 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 99 518 343 200 442 718 420 000 -66 780 353 220 420 000 -66 780 353 220 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 99 518 343 200 442 718 420 000 -66 780 353 220 420 000 -66 780 353 220 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 062 486 25 298 1 087 784 214 408 11 707 226 115 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 941 341 25 298 966 639 186 858 11 707 198 565 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 590 447 18 622 609 069 134 502 5 058 139 560 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 484 475 7 711 492 186 108 392 3 542 111 934 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 350 894 6 676 357 570 52 356 6 649 59 005 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 145 0 121 145 27 550 0 27 550 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 121 145 -121 145 0 27 550 -27 550 0 0 0 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 0 121 145 121 145 0 27 550 27 550 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 234 264 4 690 238 954 22 862 0 22 862 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 234 264 4 690 238 954 22 862 0 22 862 0 0 0 0 0 0
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 11 707 248 977 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 062 486 25 298 1 087 784 214 408 11 707 226 115 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 941 341 25 298 966 639 186 858 11 707 198 565 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 590 447 18 622 609 069 134 502 5 058 139 560 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 484 475 7 711 492 186 108 392 3 542 111 934 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 350 894 6 676 357 570 52 356 6 649 59 005 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 145 0 121 145 27 550 0 27 550 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 121 145 -121 145 0 27 550 -27 550 0 0 0 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 0 121 145 121 145 0 27 550 27 550 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 234 264 4 690 238 954 22 862 0 22 862 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 234 264 4 690 238 954 22 862 0 22 862 0 0 0 0 0 0
22.02.00 Augstākā izglītība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 8 236 245 506 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 8 236 245 506 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 8 236 245 506 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 296 750 29 988 1 326 738 237 270 8 236 245 506 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 062 486 25 298 1 087 784 214 408 8 236 222 644 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 941 341 25 298 966 639 186 858 8 236 195 094 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 590 447 18 622 609 069 134 502 3 042 137 544 0 0 0 0
   Atalgojums 484 475 7 711 492 186 108 392 2 450 110 842 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 350 894 6 676 357 570 52 356 5 194 57 550 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 145 0 121 145 27 550 0 27 550 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 121 145 -121 145 0 27 550 -27 550 0 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 121 145 121 145 27 550 27 550 0 0
Kapitālie izdevumi 234 264 4 690 238 954 22 862 0 22 862 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 234 264 4 690 238 954 22 862 22 862 0 0 0 0
22.04.00 Zinātne
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 0 0 0 3 471 3 471 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 3 471 3 471 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 3 471 3 471 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 3 471 3 471 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 3 471 3 471 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 0 0 0 3 471 3 471 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 0 0 2 016 2 016 0 0 0 0
   Atalgojums 0 0 0 1 092 1 092 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 0 0 1 455 1 455 0 0 0 0
18. Labklājības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 18 332 050 11 501 822 29 833 872 3 947 029 0 3 947 029 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 332 050 11 501 822 29 833 872 3 947 029 0 3 947 029 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 645 521 4 291 171 9 936 692 768 764 0 768 764 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 12 686 529 7 210 651 19 897 180 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 18 332 050 11 501 822 29 833 872 3 947 029 0 3 947 029 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 18 154 368 11 464 987 29 619 355 3 919 119 0 3 919 119 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 869 980 2 463 914 5 333 894 307 612 0 307 612 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 766 279 440 508 1 206 787 95 718 0 95 718 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 617 518 331 516 949 034 95 168 0 95 168 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 103 701 2 023 406 4 127 107 211 894 0 211 894 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 607 724 1 400 595 3 008 319 282 883 0 282 883 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 607 724 1 400 595 3 008 319 282 883 0 282 883 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 13 676 664 7 600 478 21 277 142 3 328 624 0 3 328 624 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 927 415 365 898 1 293 313 150 359 0 150 359 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 177 682 36 835 214 517 27 910 0 27 910 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 177 682 22 191 199 873 27 910 0 27 910 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 58 265 1 225 59 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 46 954 926 47 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 548 692 74 145 622 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 606 957 75 370 682 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 58 265 1 225 59 490 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 46 954 926 47 880 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 548 692 74 145 622 837 0 0 0 0 0 0
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 865 379 475 004 2 340 383 530 762 0 530 762 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 037 466 115 679 1 153 145 307 612 0 307 612 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 569 308 57 070 626 378 95 718 0 95 718 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 458 787 38 012 496 799 95 168 0 95 168 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 468 158 58 609 526 767 211 894 0 211 894 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 549 350 259 352 808 702 130 423 0 130 423 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 549 350 259 352 808 702 130 423 0 130 423 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 278 563 99 973 378 536 92 727 0 92 727 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 278 563 99 973 378 536 92 727 0 92 727 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 177 682 22 191 199 873 27 910 0 27 910 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 177 682 22 191 199 873 27 910 0 27 910 0 0 0 0 0 0
05.27.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 558 672 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 043 061 497 195 2 540 256 558 672 0 558 672 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 865 379 475 004 2 340 383 530 762 0 530 762 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 037 466 115 679 1 153 145 307 612 0 307 612 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 569 308 57 070 626 378 95 718 95 718 0 0 0 0
   Atalgojums 458 787 38 012 496 799 95 168 95 168 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 468 158 58 609 526 767 211 894 211 894 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 549 350 259 352 808 702 130 423 0 130 423 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 549 350 259 352 808 702 130 423 130 423 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 278 563 99 973 378 536 92 727 0 92 727 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 278 563 99 973 378 536 92 727 92 727 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 177 682 22 191 199 873 27 910 0 27 910 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 177 682 22 191 199 873 27 910 27 910 0 0 0 0
07.00.00 Darba tirgus attīstība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 15 682 032 10 929 257 26 611 289 3 388 357 0 3 388 357 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 682 032 10 929 257 26 611 289 3 388 357 0 3 388 357 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 995 503 3 718 606 6 714 109 210 092 0 210 092 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 12 686 529 7 210 651 19 897 180 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 15 682 032 10 929 257 26 611 289 3 388 357 0 3 388 357 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 15 682 032 10 914 613 26 596 645 3 388 357 0 3 388 357 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 225 557 2 272 865 3 498 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 138 706 382 213 520 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 111 777 292 578 404 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 086 851 1 890 652 2 977 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 058 374 1 141 243 2 199 617 152 460 0 152 460 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 058 374 1 141 243 2 199 617 152 460 0 152 460 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 13 398 101 7 500 505 20 898 606 3 235 897 0 3 235 897 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 648 852 265 925 914 777 57 632 0 57 632 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 995 503 3 718 606 6 714 109 210 092 0 210 092 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 995 503 3 718 606 6 714 109 210 092 0 210 092 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 995 503 3 718 606 6 714 109 210 092 210 092 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 995 503 3 718 606 6 714 109 210 092 0 210 092 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 995 503 3 718 606 6 714 109 210 092 0 210 092 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 225 557 2 272 865 3 498 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 138 706 382 213 520 919 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 111 777 292 578 404 355 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 086 851 1 890 652 2 977 503 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 058 374 1 141 243 2 199 617 152 460 0 152 460 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 058 374 1 141 243 2 199 617 152 460 152 460 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 711 572 304 498 1 016 070 57 632 0 57 632 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 648 852 265 925 914 777 57 632 57 632 0 0 0 0
07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 12 686 529 7 210 651 19 897 180 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 686 529 7 210 651 19 897 180 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 686 529 7 210 651 19 897 180 3 178 265 3 178 265 0 0
Izdevumi - kopā 12 686 529 7 210 651 19 897 180 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 0 3 178 265 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 12 686 529 7 196 007 19 882 536 3 178 265 3 178 265 0 0
Kapitālie izdevumi 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 0 14 644 14 644 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 14 644 14 644 0 0 0
19. Tieslietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 894 458 126 467 1 020 925 353 568 0 353 568 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 894 458 126 467 1 020 925 353 568 0 353 568 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 894 458 126 467 1 020 925 353 568 0 353 568 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 894 458 126 467 1 020 925 353 568 0 353 568 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 798 058 126 467 924 525 353 568 0 353 568 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 798 058 126 467 924 525 353 568 0 353 568 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 130 491 404 058 534 549 66 227 0 66 227 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 105 158 325 660 430 818 53 370 0 53 370 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 667 567 -277 591 389 976 287 341 0 287 341 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 96 400 0 96 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 96 400 0 96 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00.00 Ieslodzījuma vietas
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 821 042 126 467 947 509 319 519 0 319 519 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 821 042 126 467 947 509 319 519 0 319 519 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 821 042 126 467 947 509 319 519 319 519 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 821 042 126 467 947 509 319 519 0 319 519 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 724 642 126 467 851 109 319 519 0 319 519 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 724 642 126 467 851 109 319 519 0 319 519 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 94 454 404 058 498 512 47 427 47 427 0 0 0 0
   Atalgojums 76 117 325 660 401 777 38 220 38 220 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 630 188 -277 591 352 597 272 092 272 092 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 96 400 0 96 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 96 400 96 400 0 0 0 0 0 0
34.00.00 Probācijas dienests
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 73 416 0 73 416 34 049 0 34 049 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 416 0 73 416 34 049 0 34 049 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 416 0 73 416 34 049 34 049 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 73 416 0 73 416 34 049 0 34 049 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 73 416 0 73 416 34 049 0 34 049 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 73 416 0 73 416 34 049 0 34 049 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 36 037 0 36 037 18 800 18 800 0 0 0 0
   Atalgojums 29 041 0 29 041 15 150 15 150 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 37 379 0 37 379 15 249 15 249 0 0 0 0
22. Kultūras ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 22 883 45 537 68 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 22 883 45 537 68 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 608 24 362 37 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 966 21 233 32 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 9 275 21 175 30 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 776 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 776 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 22 883 45 537 68 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 22 883 45 537 68 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 608 24 362 37 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 966 21 233 32 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 9 275 21 175 30 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 776 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 776 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 25 659 45 537 71 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 22 883 45 537 68 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 22 883 45 537 68 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 608 24 362 37 970 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 966 21 233 32 199 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 9 275 21 175 30 450 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 2 776 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 2 776 2 776 0 0 0 0 0 0
29. Veselības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 227 702 183 011 410 713 79 334 68 124 147 458 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 132 652 62 361 195 013 50 084 34 374 84 458 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 41 255 25 726 66 981 17 835 8 520 26 355 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 33 246 20 732 53 978 15 364 5 874 21 238 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 91 397 36 635 128 032 32 249 25 854 58 103 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 95 050 120 650 215 700 29 250 33 750 63 000 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 95 050 111 650 206 700 29 250 33 750 63 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 000 0 3 000 1 708 0 1 708 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 000 0 3 000 1 708 0 1 708 0 0 0 0 0 0
07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 230 702 183 011 413 713 81 042 68 124 149 166 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 227 702 183 011 410 713 79 334 68 124 147 458 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 132 652 62 361 195 013 50 084 34 374 84 458 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 41 255 25 726 66 981 17 835 8 520 26 355 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 33 246 20 732 53 978 15 364 5 874 21 238 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 91 397 36 635 128 032 32 249 25 854 58 103 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 95 050 120 650 215 700 29 250 33 750 63 000 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 95 050 111 650 206 700 29 250 33 750 63 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 000 0 3 000 1 708 0 1 708 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 000 0 3 000 1 708 0 1 708 0 0 0 0 0 0
07.01.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 230 702 127 251 357 953 81 042 45 798 126 840 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 127 251 357 953 81 042 45 798 126 840 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 127 251 357 953 81 042 45 798 126 840 0 0 0
Izdevumi - kopā 230 702 127 251 357 953 81 042 45 798 126 840 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 227 702 127 251 354 953 79 334 45 798 125 132 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 132 652 6 601 139 253 50 084 12 048 62 132 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 41 255 1 861 43 116 17 835 1 231 19 066 0 0 0
   Atalgojums 33 246 1 500 34 746 15 364 0 15 364 0 0 0
Preces un pakalpojumi 91 397 4 740 96 137 32 249 10 817 43 066 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 95 050 120 650 215 700 29 250 33 750 63 000 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 9 000 9 000 0 0 0
Sociālie pabalsti 95 050 111 650 206 700 29 250 33 750 63 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 000 0 3 000 1 708 0 1 708 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 000 3 000 1 708 1 708 0 0 0
07.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 55 760 55 760 22 326 22 326 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 760 55 760 22 326 22 326 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 760 55 760 22 326 22 326 0 0
Izdevumi - kopā 55 760 55 760 22 326 22 326 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 55 760 55 760 22 326 22 326 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 55 760 55 760 22 326 22 326 0 0 0 0
Atlīdzība 23 865 23 865 7 289 7 289 0 0
   Atalgojums 19 232 19 232 5 874 5 874 0 0
Preces un pakalpojumi 31 895 31 895 15 037 15 037 0 0
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 31 512 14 153 45 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 26 005 10 146 36 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 20 939 9 907 30 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 507 4 007 9 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 759 835 2 244 751 5 004 586 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 759 835 2 244 751 5 004 586 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 31 512 14 153 45 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 26 005 10 146 36 151 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 20 939 9 907 30 846 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 507 4 007 9 514 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 759 835 2 244 751 5 004 586 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 759 835 2 244 751 5 004 586 202 782 0 202 782 0 0 0 0
02.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 202 782 0 0
Izdevumi - kopā 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 791 347 2 258 904 5 050 251 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 31 512 14 153 45 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 26 005 10 146 36 151 0 0 0 0
   Atalgojums 20 939 9 907 30 846 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 507 4 007 9 514 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 759 835 2 244 751 5 004 586 202 782 0 202 782 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 759 835 2 244 751 5 004 586 202 782 202 782 0 0
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 628 -8 324 5 304 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 628 -8 324 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 13 628 -8 324 5 304 0 0 0