Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 101 992 362 19 738 637 121 730 999 29 454 839 513 233 29 968 072 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 82 557 20 677 103 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 909 805 19 717 960 121 627 765 29 454 839 513 233 29 968 072 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 909 805 19 717 960 121 627 765 29 454 839 513 233 29 968 072 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 101 992 362 19 789 918 121 782 280 29 454 839 513 233 29 968 072 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 95 211 532 8 925 344 104 136 876 25 841 827 4 009 661 29 851 488 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 8 935 065 5 946 933 14 881 998 1 015 800 4 009 661 5 025 461 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 5 129 566 448 731 5 578 297 70 950 1 171 218 1 242 168 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 4 068 210 269 501 4 337 711 57 177 898 087 955 264 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 805 499 5 498 202 9 303 701 944 850 2 838 443 3 783 293 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 45 796 837 11 818 547 57 615 384 10 637 062 0 10 637 062 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 45 796 837 11 818 547 57 615 384 10 637 062 0 10 637 062 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 40 479 630 -8 840 136 31 639 494 14 188 965 0 14 188 965 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 40 479 630 -39 319 766 1 159 864 14 188 965 -14 188 965 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 30 479 630 30 479 630 0 14 188 965 14 188 965 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 6 780 830 10 864 574 17 645 404 3 613 012 -3 496 428 116 584 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 6 780 830 10 864 574 17 645 404 3 613 012 -3 496 428 116 584 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -51 281 -51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.  Ekonomikas ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 565 289 69 750 635 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 146 676 46 500 193 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 118 200 32 192 150 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 418 613 23 250 441 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 40 038 987 1 137 617 41 176 604 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 40 038 987 1 137 617 41 176 604 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 159 864 1 159 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 0 1 159 864 1 159 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 565 289 69 750 635 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 146 676 46 500 193 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 118 200 32 192 150 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 418 613 23 250 441 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 40 038 987 1 137 617 41 176 604 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 40 038 987 1 137 617 41 176 604 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 159 864 1 159 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 0 1 159 864 1 159 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 7 575 028 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 40 604 276 2 367 231 42 971 507 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 565 289 69 750 635 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 146 676 46 500 193 176 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 118 200 32 192 150 392 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 418 613 23 250 441 863 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 40 038 987 1 137 617 41 176 604 7 575 028 0 7 575 028 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 40 038 987 1 137 617 41 176 604 7 575 028 7 575 028 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 159 864 1 159 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 1 159 864 1 159 864 0 0 0
13.  Finanšu ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 110 980 751 7 521 029 118 501 780 29 616 518 -212 053 29 404 465 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 110 980 751 7 521 029 118 501 780 29 616 518 -212 053 29 404 465 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 061 131 692 074 45 753 205 15 591 368 -212 053 15 379 315 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575 14 025 150 0 14 025 150 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 110 980 751 7 521 029 118 501 780 29 616 518 -212 053 29 404 465 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 87 574 303 903 082 88 477 385 28 953 856 204 704 29 158 560 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 446 651 644 894 3 091 545 794 388 204 704 999 092 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 1 041 861 -34 681 1 007 180 0 555 765 555 765 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 782 000 -50 238 731 762 0 417 065 417 065 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 404 790 679 575 2 084 365 794 388 -351 061 443 327 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 019 850 10 000 000 12 019 850 183 258 0 183 258 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 019 850 10 000 000 12 019 850 183 258 0 183 258 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 83 107 802 -9 741 812 73 365 990 27 976 210 0 27 976 210 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 40 479 630 -40 479 630 0 14 188 965 -14 188 965 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 30 479 630 30 479 630 0 14 188 965 14 188 965 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 0 13 787 245 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 0 13 787 245 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 23 406 448 6 617 947 30 024 395 662 662 -416 757 245 905 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 115 000 47 180 162 180 424 757 -416 757 8 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 0 237 905 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 0 237 905 0 0 0 0 0 0
30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 352 445 1 112 074 2 464 519 1 205 069 -505 615 699 454 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 352 445 1 112 074 2 464 519 1 205 069 -505 615 699 454 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 352 445 1 112 074 2 464 519 1 205 069 -505 615 699 454 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 352 445 1 112 074 2 464 519 1 205 069 -505 615 699 454 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 261 445 1 064 894 2 326 339 788 312 -88 858 699 454 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 261 445 1 064 894 2 326 339 788 312 -88 858 699 454 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 524 405 -66 181 458 224 0 262 203 262 203 0 0 0 0
   Atalgojums 395 000 -50 238 344 762 0 200 495 200 495 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 737 040 1 131 075 1 868 115 788 312 -351 061 437 251 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 91 000 47 180 138 180 416 757 -416 757 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 91 000 47 180 138 180 416 757 -416 757 0 0 0 0 0
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 109 628 306 6 408 955 116 037 261 28 411 449 293 562 28 705 011 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 628 306 6 408 955 116 037 261 28 411 449 293 562 28 705 011 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 708 686 -420 000 43 288 686 14 386 299 293 562 14 679 861 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575 14 025 150 0 14 025 150 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 109 628 306 6 408 955 116 037 261 28 411 449 293 562 28 705 011 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 86 312 858 -161 812 86 151 046 28 165 544 293 562 28 459 106 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 185 206 -420 000 765 206 6 076 293 562 299 638 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 517 456 31 500 548 956 0 293 562 293 562 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 387 000 0 387 000 0 216 570 216 570 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 667 750 -451 500 216 250 6 076 0 6 076 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 019 850 10 000 000 12 019 850 183 258 0 183 258 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 019 850 10 000 000 12 019 850 183 258 0 183 258 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 83 107 802 -9 741 812 73 365 990 27 976 210 0 27 976 210 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 40 479 630 -40 479 630 0 14 188 965 -14 188 965 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 30 479 630 30 479 630 0 14 188 965 14 188 965 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 0 13 787 245 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 0 13 787 245 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 23 315 448 6 570 767 29 886 215 245 905 0 245 905 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 24 000 0 24 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 0 237 905 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 0 237 905 0 0 0 0 0 0
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 209 206 -420 000 789 206 14 076 293 562 307 638 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 209 206 -420 000 789 206 14 076 293 562 307 638 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 209 206 -420 000 789 206 14 076 293 562 307 638 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 209 206 -420 000 789 206 14 076 293 562 307 638 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 185 206 -420 000 765 206 6 076 293 562 299 638 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 185 206 -420 000 765 206 6 076 293 562 299 638 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 517 456 31 500 548 956 0 293 562 293 562 0 0 0 0
   Atalgojums 387 000 387 000 0 216 570 216 570 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 667 750 -451 500 216 250 6 076 6 076 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 24 000 0 24 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 24 000 24 000 8 000 8 000 0 0 0 0
38.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 65 919 620 6 828 955 72 748 575 14 025 150 0 14 025 150 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 919 620 6 828 955 72 748 575 14 025 150 0 14 025 150 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575 14 025 150 14 025 150 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 65 919 620 6 828 955 72 748 575 14 025 150 0 14 025 150 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 0 13 787 245 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 0 13 787 245 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 42 628 172 258 188 42 886 360 13 787 245 13 787 245 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 0 237 905 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 0 237 905 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215 237 905 237 905 0 0 0 0
38.04.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 42 499 480 0 42 499 480 14 372 223 0 14 372 223 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 499 480 0 42 499 480 14 372 223 0 14 372 223 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 499 480 42 499 480 14 372 223 14 372 223 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 42 499 480 0 42 499 480 14 372 223 0 14 372 223 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 42 499 480 0 42 499 480 14 372 223 0 14 372 223 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 019 850 10 000 000 12 019 850 183 258 0 183 258 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 019 850 10 000 000 12 019 850 183 258 183 258 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 40 479 630 -10 000 000 30 479 630 14 188 965 0 14 188 965 0 0 0 0 0 0
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 40 479 630 -40 479 630 0 14 188 965 -14 188 965 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 30 479 630 30 479 630 14 188 965 14 188 965 0 0
14.  Iekšlietu ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 28 020 0 28 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 020 0 28 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 934 0 1 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 25 620 0 25 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 48 340 0 48 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 48 340 0 48 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 28 020 0 28 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 020 0 28 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 934 0 1 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 25 620 0 25 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 48 340 0 48 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 48 340 0 48 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360 76 360 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 76 360 0 76 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 28 020 0 28 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 020 0 28 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 934 1 934 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 25 620 25 620 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 48 340 0 48 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 48 340 48 340 0 0 0 0 0 0
15.  Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 3 791 815 3 414 970 7 206 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 791 815 3 414 970 7 206 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 791 815 3 414 970 7 206 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 791 815 3 414 970 7 206 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 205 665 820 823 4 026 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 3 205 665 820 823 4 026 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 2 603 917 220 973 2 824 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 2 098 522 156 768 2 255 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 601 748 599 850 1 201 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 586 150 2 594 147 3 180 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 586 150 2 594 147 3 180 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.00.00 Nozares vadība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 235 630 0 235 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 189 886 0 189 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 13 202 0 13 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.08.00 Centrālais aparāts
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 248 832 248 832 0 0 0
Izdevumi - kopā 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 248 832 0 248 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 235 630 235 630 0 0 0
   Atalgojums 189 886 189 886 0 0 0
Preces un pakalpojumi 13 202 13 202 0 0 0
28.00.00 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 990 361 3 336 465 6 326 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990 361 3 336 465 6 326 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990 361 3 336 465 6 326 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 990 361 3 336 465 6 326 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 418 361 746 128 3 164 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 418 361 746 128 3 164 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 1 958 000 175 202 2 133 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 578 000 142 383 1 720 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 460 361 570 926 1 031 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 572 000 2 590 337 3 162 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 572 000 2 590 337 3 162 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 0 1 189 405 1 189 405 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1 189 405 1 189 405 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 189 405 1 189 405 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 1 189 405 1 189 405 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 514 540 514 540 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 514 540 514 540 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 60 427 60 427 0 0 0 0
   Atalgojums 48 697 48 697 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 454 113 454 113 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 674 865 674 865 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 674 865 674 865 0 0 0 0
28.05.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 990 361 2 147 060 5 137 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990 361 2 147 060 5 137 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990 361 2 147 060 5 137 421 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 990 361 2 147 060 5 137 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 418 361 231 588 2 649 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 418 361 231 588 2 649 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 1 958 000 114 775 2 072 775 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 578 000 93 686 1 671 686 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 460 361 116 813 577 174 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 572 000 1 915 472 2 487 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 572 000 1 915 472 2 487 472 0 0 0 0 0 0 0
33.00.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 538 472 74 695 613 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 538 472 74 695 613 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 410 287 45 771 456 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 330 636 14 385 345 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 128 185 28 924 157 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 14 150 3 810 17 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 14 150 3 810 17 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 552 622 78 505 631 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 538 472 74 695 613 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 538 472 74 695 613 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 410 287 45 771 456 058 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 330 636 14 385 345 021 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 128 185 28 924 157 109 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 14 150 3 810 17 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 14 150 3 810 17 960 0 0 0 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 376 356 31 555 407 911 90 580 83 105 173 685 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 376 356 31 555 407 911 90 580 83 105 173 685 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 376 356 31 555 407 911 90 580 83 105 173 685 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 376 356 31 555 407 911 90 580 83 105 173 685 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 327 018 31 555 358 573 88 079 83 105 171 184 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 327 018 31 555 358 573 88 079 83 105 171 184 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 273 240 -31 416 241 824 40 748 83 105 123 853 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 220 195 -31 428 188 767 32 838 63 341 96 179 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 53 778 62 971 116 749 47 331 0 47 331 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 49 338 0 49 338 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 49 338 0 49 338 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 76 733 799 77 532 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 61 836 -2 216 59 620 0 29 475 29 475 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 000 35 166 40 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 81 733 35 965 117 698 0 38 766 38 766 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 76 733 799 77 532 0 38 766 38 766 0 0 0 0
   Atalgojums 61 836 -2 216 59 620 0 29 475 29 475 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 000 35 166 40 166 0 0 0 0 0 0
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 173 731 -2 300 171 431 90 580 0 90 580 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 731 -2 300 171 431 90 580 0 90 580 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 731 -2 300 171 431 90 580 0 90 580 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 173 731 -2 300 171 431 90 580 0 90 580 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 124 393 -2 300 122 093 88 079 0 88 079 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 124 393 -2 300 122 093 88 079 0 88 079 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 75 615 0 75 615 40 748 0 40 748 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 60 936 0 60 936 32 838 0 32 838 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 48 778 -2 300 46 478 47 331 0 47 331 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 49 338 0 49 338 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 49 338 0 49 338 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0
22.02.00 Augstākā izglītība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 99 985 0 99 985 45 943 0 45 943 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 99 985 0 99 985 45 943 0 45 943 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 99 985 99 985 45 943 45 943 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 99 985 0 99 985 45 943 0 45 943 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 73 447 0 73 447 45 592 0 45 592 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 73 447 0 73 447 45 592 0 45 592 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 54 877 54 877 32 623 32 623 0 0 0 0
   Atalgojums 44 224 44 224 26 290 26 290 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 18 570 18 570 12 969 12 969 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 26 538 0 26 538 351 0 351 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 26 538 26 538 351 351 0 0 0 0
22.04.00 Zinātne
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 73 746 -2 300 71 446 44 637 0 44 637 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 746 -2 300 71 446 44 637 0 44 637 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 746 -2 300 71 446 44 637 44 637 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 73 746 -2 300 71 446 44 637 0 44 637 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 50 946 -2 300 48 646 42 487 0 42 487 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 50 946 -2 300 48 646 42 487 0 42 487 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 20 738 20 738 8 125 8 125 0 0 0 0
   Atalgojums 16 712 16 712 6 548 6 548 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 30 208 -2 300 27 908 34 362 34 362 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 22 800 0 22 800 2 150 0 2 150 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 22 800 22 800 2 150 2 150 0 0 0 0
28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 120 892 -2 110 118 782 0 44 339 44 339 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 892 -2 110 118 782 0 44 339 44 339 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 892 -2 110 118 782 0 44 339 44 339 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 120 892 -2 110 118 782 0 44 339 44 339 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 120 892 -2 110 118 782 0 44 339 44 339 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 120 892 -2 110 118 782 0 44 339 44 339 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 120 892 -32 215 88 677 0 44 339 44 339 0 0 0 0
   Atalgojums 97 423 -29 212 68 211 0 33 866 33 866 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 30 105 30 105 0 0 0 0 0
17.  Satiksmes ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā   (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 3 333 325 7 169 731 10 503 056 3 185 754 18 789 3 204 543 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 333 325 7 169 731 10 503 056 3 185 754 18 789 3 204 543 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 333 325 7 169 731 10 503 056 3 185 754 18 789 3 204 543 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 333 325 7 169 731 10 503 056 3 185 754 18 789 3 204 543 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 31 165 1 603 094 1 634 259 0 3 204 543 3 204 543 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 31 165 1 603 094 1 634 259 0 3 204 543 3 204 543 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 25 165 12 412 37 577 0 18 789 18 789 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 18 832 9 829 28 661 0 15 138 15 138 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 6 000 1 590 682 1 596 682 0 3 185 754 3 185 754 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 302 160 5 566 637 8 868 797 3 185 754 -3 185 754 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 302 160 5 566 637 8 868 797 3 185 754 -3 185 754 0 0 0 0 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 31 165 33 991 65 156 0 18 789 18 789 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 165 33 991 65 156 0 18 789 18 789 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 165 33 991 65 156 18 789 18 789 0 0
Izdevumi - kopā 31 165 33 991 65 156 0 18 789 18 789 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 31 165 33 991 65 156 0 18 789 18 789 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 31 165 33 991 65 156 0 18 789 18 789 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 25 165 12 412 37 577 18 789 18 789 0 0
   Atalgojums 18 832 9 829 28 661 15 138 15 138 0 0
Preces un pakalpojumi 6 000 21 579 27 579 0 0 0
36.00.00 Eiropas Regionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā reģionālo autoceļu attīstības programma
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 733 057 7 135 740 8 868 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 733 057 7 135 740 8 868 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 733 057 7 135 740 8 868 797 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 733 057 7 135 740 8 868 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 733 057 7 135 740 8 868 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 733 057 7 135 740 8 868 797 0 0 0 0 0 0
42.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 569 103 0 1 569 103 3 185 754 0 3 185 754 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 569 103 0 1 569 103 3 185 754 0 3 185 754 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 569 103 1 569 103 3 185 754 3 185 754 0 0
Izdevumi - kopā 1 569 103 0 1 569 103 3 185 754 0 3 185 754 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 1 569 103 1 569 103 0 3 185 754 3 185 754
Kārtējie izdevumi 0 1 569 103 1 569 103 0 3 185 754 3 185 754
Preces un pakalpojumi 1 569 103 1 569 103 3 185 754 3 185 754
Kapitālie izdevumi 1 569 103 -1 569 103 0 3 185 754 -3 185 754 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 569 103 -1 569 103 0 3 185 754 -3 185 754 0 0 0 0 0
18.  Labklājības ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 862 372 862 678 1 725 050 0 358 211 358 211 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 82 557 20 677 103 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 779 815 842 001 1 621 816 0 358 211 358 211 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 779 815 842 001 1 621 816 358 211 358 211 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 862 372 913 959 1 776 331 0 358 211 358 211 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 665 500 218 180 883 680 0 358 211 358 211 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 665 500 218 180 883 680 0 358 211 358 211 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 587 326 153 564 740 890 0 358 211 358 211 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 469 146 100 131 569 277 0 277 470 277 470 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 78 174 64 616 142 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 196 872 695 779 892 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 196 872 695 779 892 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -51 281 -51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 947 70 039 322 986 142 844 142 844 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 220 198 65 489 285 687 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 177 450 34 693 212 143 0 103 913 103 913 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 32 749 4 550 37 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF)  projektu īstenošanai
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 947 70 039 322 986 142 844 142 844 0 0
Izdevumi - kopā 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 252 947 70 039 322 986 0 142 844 142 844 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 220 198 65 489 285 687 0 142 844 142 844 0 0 0 0
   Atalgojums 177 450 34 693 212 143 0 103 913 103 913 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 32 749 4 550 37 299 0 0 0 0 0 0 0
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 272 541 426 742 699 283 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 82 557 20 677 103 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 984 406 065 596 049 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 984 406 065 596 049 46 334 46 334 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 272 541 478 023 750 564 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 93 669 2 000 95 669 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 93 669 2 000 95 669 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 92 667 0 92 667 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 70 517 -2 011 68 506 0 37 339 37 339 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 002 2 000 3 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 178 872 476 023 654 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 178 872 476 023 654 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -51 281 -51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.25.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 162 868 424 742 587 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 82 557 20 677 103 234 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 311 404 065 484 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 311 404 065 484 376 0 0 0
Izdevumi - kopā 162 868 476 023 638 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 162 868 476 023 638 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 162 868 476 023 638 891 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -51 281 -51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 51 281 51 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 51 281 51 281 0 0 0
05.35.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF)  projektu īstenošanai
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 109 673 2 000 111 673 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 673 2 000 111 673 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 673 2 000 111 673 46 334 46 334 0 0
Izdevumi - kopā 109 673 2 000 111 673 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 93 669 2 000 95 669 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 93 669 2 000 95 669 0 46 334 46 334 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 92 667 92 667 0 46 334 46 334 0 0 0 0
   Atalgojums 70 517 -2 011 68 506 0 37 339 37 339 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 002 2 000 3 002 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 16 004 0 16 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 16 004 16 004 0 0 0 0 0 0
07.00.00 Darba tirgus attīstība
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 336 884 365 897 702 781 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 884 365 897 702 781 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 884 365 897 702 781 169 033 169 033 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 336 884 365 897 702 781 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 318 884 146 141 465 025 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 318 884 146 141 465 025 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 274 461 88 075 362 536 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 221 179 67 449 288 628 0 136 218 136 218 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 44 423 58 066 102 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 18 000 219 756 237 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 18 000 219 756 237 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 903 279 632 281 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 903 279 632 281 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 903 279 632 281 535 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 903 279 632 281 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 903 60 794 62 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 903 60 794 62 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 1 380 16 791 18 171 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 1 112 13 162 14 274 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 523 44 003 44 526 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 218 838 218 838 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 218 838 218 838 0 0 0
07.08.00 Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF)  projektu īstenošanai
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 334 981 86 265 421 246 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 981 86 265 421 246 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 981 86 265 421 246 169 033 169 033 0 0
Izdevumi - kopā 334 981 86 265 421 246 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 316 981 85 347 402 328 0 169 033 169 033 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 316 981 85 347 402 328 169 033 169 033 0 0 0 0
Atlīdzība 273 081 71 284 344 365 0 169 033 169 033 0 0 0 0
   Atalgojums 220 067 54 287 274 354 0 136 218 136 218 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 43 900 14 063 57 963 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 18 000 918 18 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 18 000 918 18 918 0 0 0 0 0 0
21.  Vides ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 705 857 2 082 959 2 788 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 705 857 2 082 959 2 788 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas inicitīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 705 857 2 082 959 2 788 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 705 857 2 082 959 2 788 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0
Izdevumi - kopā 733 207 2 101 883 2 835 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 27 350 18 924 46 274 0 0 0
Kapitālie izdevumi 705 857 2 082 959 2 788 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 705 857 2 082 959 2 788 816 0 0 0
22.  Kultūras ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 86 121 21 370 107 491 30 202 0 30 202 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 69 402 17 222 86 624 24 339 0 24 339 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 056 257 1 839 900 2 896 157 103 131 0 103 131 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 237 993 74 387 312 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 237 993 74 387 312 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 86 121 21 370 107 491 30 202 0 30 202 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 69 402 17 222 86 624 24 339 0 24 339 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 056 257 1 839 900 2 896 157 103 131 0 103 131 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 237 993 74 387 312 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 237 993 74 387 312 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 133 333 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 380 371 1 935 657 3 316 028 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648 133 333 0 133 333 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 86 121 21 370 107 491 30 202 30 202 0 0 0 0
   Atalgojums 69 402 17 222 86 624 24 339 24 339 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 056 257 1 839 900 2 896 157 103 131 103 131 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 237 993 74 387 312 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 237 993 74 387 312 380 0 0 0 0 0 0
29.  Veselības ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 41 521 104 349 145 870 0 265 181 265 181 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 104 349 145 870 0 265 181 265 181 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 104 349 145 870 0 265 181 265 181 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 41 521 104 349 145 870 0 265 181 265 181 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 41 521 104 349 145 870 0 159 098 159 098 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 41 521 104 349 145 870 0 159 098 159 098 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 40 461 27 957 68 418 0 155 348 155 348 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 32 605 20 436 53 041 0 125 073 125 073 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 060 76 392 77 452 0 3 750 3 750 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 106 083 106 083 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 0 106 083 106 083 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Nozares vadība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 40 461 15 820 56 281 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 32 605 10 655 43 260 0 123 175 123 175 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 060 989 2 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 16 809 58 330 152 848 152 848 0 0
Izdevumi - kopā 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 41 521 16 809 58 330 0 152 848 152 848 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 40 461 15 820 56 281 152 848 152 848 0 0
   Atalgojums 32 605 10 655 43 260 123 175 123 175 0 0
Preces un pakalpojumi 1 060 989 2 049 0 0 0
04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ESF) projektu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 87 540 87 540 0 112 333 112 333 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 87 540 87 540 6 250 6 250 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 87 540 87 540 6 250 6 250 0 0 0 0
Atlīdzība 12 137 12 137 2 500 2 500 0 0 0 0
   Atalgojums 9 781 9 781 1 898 1 898 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 75 403 75 403 3 750 3 750 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 106 083 106 083 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 0 106 083 106 083 0 0 0 0 0 0
04.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu projektu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0
Izdevumi - kopā 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 87 540 87 540 112 333 112 333 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 87 540 87 540 6 250 6 250 0 0 0 0
Atlīdzība 12 137 12 137 2 500 2 500 0 0
   Atalgojums 9 781 9 781 1 898 1 898 0 0
Preces un pakalpojumi 75 403 75 403 3 750 3 750 0 0
Kapitālie izdevumi 0 0 0 0 106 083 106 083 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 106 083 106 083 0 0
45.Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 105 316 11 000 116 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 84 870 8 017 92 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 494 2 875 5 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 105 316 11 000 116 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 84 870 8 017 92 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 494 2 875 5 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.00 Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685 0 0 0
Izdevumi - kopā 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 107 810 13 875 121 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 105 316 11 000 116 316 0 0 0
   Atalgojums 84 870 8 017 92 887 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 494 2 875 5 369 0 0 0
57.  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 172 678 524 424 697 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 172 678 524 424 697 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 98 751 1 809 100 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 77 145 1 202 78 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 73 927 522 615 596 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 269 434 -317 692 951 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 269 434 -317 692 951 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 442 112 206 732 1 648 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 172 678 524 424 697 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 172 678 524 424 697 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 98 751 1 809 100 560 0 0 0
   Atalgojums 77 145 1 202 78 347 0 0 0
Preces un pakalpojumi 73 927 522 615 596 542 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 269 434 -317 692 951 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 269 434 -317 692 951 742 0 0 0
58.  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 4 181 706 837 902 5 019 608 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 181 706 837 902 5 019 608 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 181 706 837 902 5 019 608 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 181 706 837 902 5 019 608 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 912 020 716 725 4 628 745 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 174 020 35 795 209 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 118 332 19 243 137 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 95 359 5 370 100 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 55 688 16 552 72 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 269 686 121 177 390 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 269 686 121 177 390 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 21 385 10 325 31 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 385 10 325 31 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 385 10 325 31 710 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 385 10 325 31 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 385 9 973 31 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 21 385 9 973 31 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 21 385 4 474 25 859 0 0 0
   Atalgojums 17 233 2 198 19 431 0 0 0
Preces un pakalpojumi 5 499 5 499
Kapitālie izdevumi 0 352 352
Pamatkapitāla veidošana 352 352
08.00.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 60 895 23 043 83 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 895 23 043 83 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 895 23 043 83 938 0 0 0
Izdevumi - kopā 60 895 23 043 83 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 48 396 14 769 63 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 48 396 14 769 63 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 48 396 14 769 63 165 0 0 0
   Atalgojums 39 000 3 172 42 172 0 0 0
Kapitālie izdevumi 12 499 8 274 20 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 12 499 8 274 20 773 0 0 0
09.00.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība - nacionālie un ERAF projekti
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 2 878 776 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 0 2 878 776 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 3 738 000 680 930 4 418 930 2 878 776 2 878 776 0 0 0 0
10.00.00 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 361 426 123 604 485 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 361 426 123 604 485 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 361 426 123 604 485 030 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 361 426 123 604 485 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 104 239 11 053 115 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 104 239 11 053 115 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 48 551 48 551 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 39 126 39 126 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 55 688 11 053 66 741 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 257 187 112 551 369 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 257 187 112 551 369 738 0 0 0 0 0 0