Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Kohēzijas fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 273 738 106 -83 498 630 190 239 476 288 358 537 -33 955 242 254 403 295 214 110 185 21 041 816 235 152 001 116 227 613 -26 885 038 89 342 575
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 130 661 254 -30 806 591 99 854 663 92 858 765 -2 867 229 89 991 536 16 786 128 12 520 766 29 306 894 55 179 026 -26 627 143 28 551 883
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 143 076 852 -52 692 039 90 384 813 195 499 772 -31 088 013 164 411 759 197 324 057 8 521 050 205 845 107 61 048 587 -257 895 60 790 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 143 076 852 -52 692 039 90 384 813 195 499 772 -31 088 013 164 411 759 197 324 057 8 521 050 205 845 107 61 048 587 -257 895 60 790 692
Izdevumi - kopā 281 912 692 -87 771 279 194 141 413 289 789 304 -28 500 685 261 288 619 219 555 017 23 598 463 243 153 480 119 201 446 -29 858 871 89 342 575
Uzturēšanas izdevumi 116 766 859 -20 606 747 96 160 112 74 159 627 -7 865 800 66 293 827 36 950 340 4 130 821 41 081 161 56 447 370 -25 784 750 30 662 620
Kārtējie izdevumi 8 051 040 -1 243 317 6 807 723 1 264 353 0 1 264 353 769 950 0 769 950 238 689 0 238 689
Atlīdzība 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 8 038 630 -1 243 317 6 795 313 1 264 353 0 1 264 353 769 950 0 769 950 238 689 0 238 689
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 108 715 819 -19 363 430 89 352 389 72 895 274 -7 865 800 65 029 474 36 180 390 4 130 821 40 311 211 56 208 681 -25 784 750 30 423 931
Subsīdijas un dotācijas 108 715 819 -19 363 430 89 352 389 72 895 274 -7 865 800 65 029 474 36 180 390 4 130 821 40 311 211 56 208 681 -25 784 750 30 423 931
Kapitālie izdevumi 165 145 833 -67 164 532 97 981 301 215 629 677 -20 634 885 194 994 792 182 604 677 19 467 642 202 072 319 62 754 076 -4 074 121 58 679 955
Pamatkapitāla veidošana 165 145 833 -67 164 532 97 981 301 215 629 677 -20 634 885 194 994 792 182 604 677 19 467 642 202 072 319 62 754 076 -4 074 121 58 679 955
Finansiālā bilance -8 174 586 4 272 649 -3 901 937 -1 430 767 -5 454 557 -6 885 324 -5 444 832 -2 556 647 -8 001 479 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 8 174 586 -4 272 649 3 901 937 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
Naudas līdzekļi 8 174 586 -4 272 649 3 901 937 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 8 162 336 -4 263 535 3 898 801 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 249 061 176 -69 149 311 179 911 865 254 658 457 -24 784 551 229 873 906 186 421 404 12 520 766 198 942 170 108 330 882 -26 627 143 81 703 739
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 130 661 254 -30 856 591 99 804 663 92 858 765 -2 867 229 89 991 536 16 786 128 12 520 766 29 306 894 55 179 026 -26 627 143 28 551 883
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 118 399 922 -38 292 720 80 107 202 161 799 692 -21 917 322 139 882 370 169 635 276 0 169 635 276 53 151 856 0 53 151 856
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 118 399 922 -38 292 720 80 107 202 161 799 692 -21 917 322 139 882 370 169 635 276 0 169 635 276 53 151 856 0 53 151 856
Izdevumi - kopā 257 235 762 -73 421 960 183 813 802 256 089 224 -19 329 994 236 759 230 191 866 236 15 077 413 206 943 649 111 304 715 -29 600 976 81 703 739
Uzturēšanas izdevumi 116 549 429 -20 842 553 95 706 876 74 025 291 -7 865 800 66 159 491 36 908 463 4 130 821 41 039 284 56 364 414 -25 784 750 30 579 664
Kārtējie izdevumi 7 982 559 -1 276 686 6 705 873 1 264 353 0 1 264 353 769 950 0 769 950 238 689 0 238 689
Atlīdzība 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 7 970 149 -1 276 686 6 693 463 1 264 353 0 1 264 353 769 950 0 769 950 238 689 0 238 689
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 108 566 870 -19 565 867 89 001 003 72 760 938 -7 865 800 64 895 138 36 138 513 4 130 821 40 269 334 56 125 725 -25 784 750 30 340 975
Subsīdijas un dotācijas 108 566 870 -19 565 867 89 001 003 72 760 938 -7 865 800 64 895 138 36 138 513 4 130 821 40 269 334 56 125 725 -25 784 750 30 340 975
Kapitālie izdevumi 140 686 333 -52 579 407 88 106 926 182 063 933 -11 464 194 170 599 739 154 957 773 10 946 592 165 904 365 54 940 301 -3 816 226 51 124 075
Pamatkapitāla veidošana 140 686 333 -52 579 407 88 106 926 182 063 933 -11 464 194 170 599 739 154 957 773 10 946 592 165 904 365 54 940 301 -3 816 226 51 124 075
Finansiālā bilance -8 174 586 4 272 649 -3 901 937 -1 430 767 -5 454 557 -6 885 324 -5 444 832 -2 556 647 -8 001 479 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 8 174 586 -4 272 649 3 901 937 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
Naudas līdzekļi 8 174 586 -4 272 649 3 901 937 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 8 162 336 -4 263 535 3 898 801 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 24 676 930 -14 349 319 10 327 611 33 700 080 -9 170 691 24 529 389 27 688 781 8 521 050 36 209 831 7 896 731 -257 895 7 638 836
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 676 930 -14 399 319 10 277 611 33 700 080 -9 170 691 24 529 389 27 688 781 8 521 050 36 209 831 7 896 731 -257 895 7 638 836
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 676 930 -14 399 319 10 277 611 33 700 080 -9 170 691 24 529 389 27 688 781 8 521 050 36 209 831 7 896 731 -257 895 7 638 836
Izdevumi - kopā 24 676 930 -14 349 319 10 327 611 33 700 080 -9 170 691 24 529 389 27 688 781 8 521 050 36 209 831 7 896 731 -257 895 7 638 836
Uzturēšanas izdevumi 217 430 235 806 453 236 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kārtējie izdevumi 68 481 33 369 101 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 68 481 33 369 101 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Subsīdijas un dotācijas 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kapitālie izdevumi 24 459 500 -14 585 125 9 874 375 33 565 744 -9 170 691 24 395 053 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
Pamatkapitāla veidošana 24 459 500 -14 585 125 9 874 375 33 565 744 -9 170 691 24 395 053 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
13.  Finanšu ministrija
Kohēzijas fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 659 768 0 659 768 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 562 000 0 562 000 612 113 0 612 113 62 369 0 62 369 417 275 0 417 275
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Izdevumi - kopā 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Uzturēšanas izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Kārtējie izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Preces un pakalpojumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Finansiālā bilance -360 886 16 588 -344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 659 768 0 659 768 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 562 000 0 562 000 612 113 0 612 113 62 369 0 62 369 417 275 0 417 275
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Izdevumi - kopā 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Uzturēšanas izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Kārtējie izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Preces un pakalpojumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Finansiālā bilance -360 886 16 588 -344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 659 768 0 659 768 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 562 000 0 562 000 612 113 0 612 113 62 369 0 62 369 417 275 0 417 275
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Izdevumi - kopā 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Uzturēšanas izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Kārtējie izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Preces un pakalpojumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Finansiālā bilance -360 886 16 588 -344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 659 768 0 659 768 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 562 000 562 000 612 113 612 113 62 369 62 369 417 275 417 275
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 0 97 768 192 180 0 192 180 391 180 0 391 180 49 496 0 49 496
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 768 97 768 192 180 192 180 391 180 391 180 49 496 49 496
Izdevumi - kopā 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Uzturēšanas izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 466 771 0 466 771
Kārtējie izdevumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 0 804 293 453 549 0 453 549 49 496 0 49 496
Preces un pakalpojumi 1 020 654 -16 588 1 004 066 804 293 804 293 453 549 453 549 49 496 49 496
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 275 0 417 275
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 0 0 417 275 417 275
Finansiālā bilance -360 886 16 588 -344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 360 886 -16 588 344 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298 0 0 0
17.  Satiksmes ministrija
Kohēzijas fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 137 362 312 -49 511 873 87 850 439 191 725 450 -21 684 482 170 040 968 155 377 709 14 617 231 169 994 940 80 931 218 -1 891 542 79 039 676
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 59 793 173 -14 868 962 44 924 211 44 125 924 232 840 44 358 764 4 640 306 14 617 231 19 257 537 29 807 143 -1 891 542 27 915 601
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 569 139 -34 642 911 42 926 228 147 599 526 -21 917 322 125 682 204 150 737 403 0 150 737 403 51 124 075 0 51 124 075
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 569 139 -34 642 911 42 926 228 147 599 526 -21 917 322 125 682 204 150 737 403 0 150 737 403 51 124 075 0 51 124 075
Izdevumi - kopā 142 269 430 -52 430 474 89 838 956 188 729 553 -16 229 925 172 499 628 158 875 463 17 173 878 176 049 341 83 905 051 -4 865 375 79 039 676
Uzturēšanas izdevumi 5 308 802 335 050 5 643 852 7 865 800 -4 765 731 3 100 069 3 917 690 6 227 286 10 144 976 28 964 750 -1 049 149 27 915 601
Kārtējie izdevumi 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 296 392 -2 247 813 3 048 579 7 865 800 -7 865 800 0 3 917 690 4 130 821 8 048 511 28 964 750 -25 784 750 3 180 000
Subsīdijas un dotācijas 5 296 392 -2 247 813 3 048 579 7 865 800 -7 865 800 0 3 917 690 4 130 821 8 048 511 28 964 750 -25 784 750 3 180 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Kapitālie izdevumi 136 960 628 -52 765 524 84 195 104 180 863 753 -11 464 194 169 399 559 154 957 773 10 946 592 165 904 365 54 940 301 -3 816 226 51 124 075
Pamatkapitāla veidošana 136 960 628 -52 765 524 84 195 104 180 863 753 -11 464 194 169 399 559 154 957 773 10 946 592 165 904 365 54 940 301 -3 816 226 51 124 075
Finansiālā bilance -4 907 118 2 918 601 -1 988 517 2 995 897 -5 454 557 -2 458 660 -3 497 754 -2 556 647 -6 054 401 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 4 907 118 -2 918 601 1 988 517 -2 995 897 5 454 557 2 458 660 3 497 754 2 556 647 6 054 401 2 973 833 -2 973 833 0
Naudas līdzekļi 4 907 118 -2 918 601 1 988 517 -2 995 897 5 454 557 2 458 660 3 497 754 2 556 647 6 054 401 2 973 833 -2 973 833 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 907 118 -2 918 601 1 988 517 -2 995 897 5 454 557 2 458 660 3 497 754 2 556 647 6 054 401 2 973 833 -2 973 833 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 113 454 398 -34 898 358 78 556 040 158 342 785 -12 513 791 145 828 994 127 730 805 6 096 181 133 826 986 73 117 443 -1 633 647 71 483 796
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 59 793 173 -14 868 962 44 924 211 44 125 924 232 840 44 358 764 4 640 306 14 617 231 19 257 537 29 807 143 -1 891 542 27 915 601
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 661 225 -20 029 396 33 631 829 114 216 861 -12 746 631 101 470 230 123 090 499 -8 521 050 114 569 449 43 310 300 257 895 43 568 195
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 661 225 -20 029 396 33 631 829 114 216 861 -12 746 631 101 470 230 123 090 499 -8 521 050 114 569 449 43 310 300 257 895 43 568 195
Izdevumi - kopā 118 361 516 -37 816 959 80 544 557 155 346 888 -7 059 234 148 287 654 131 228 559 8 652 828 139 881 387 76 091 276 -4 607 480 71 483 796
Uzturēšanas izdevumi 5 308 802 335 050 5 643 852 7 865 800 -4 765 731 3 100 069 3 917 690 6 227 286 10 144 976 28 964 750 -1 049 149 27 915 601
Kārtējie izdevumi 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 296 392 -2 247 813 3 048 579 7 865 800 -7 865 800 0 3 917 690 4 130 821 8 048 511 28 964 750 -25 784 750 3 180 000
Subsīdijas un dotācijas 5 296 392 -2 247 813 3 048 579 7 865 800 -7 865 800 0 3 917 690 4 130 821 8 048 511 28 964 750 -25 784 750 3 180 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 582 863 2 582 863 0 3 100 069 3 100 069 0 2 096 465 2 096 465 0 24 735 601 24 735 601
Kapitālie izdevumi 113 052 714 -38 152 009 74 900 705 147 481 088 -2 293 503 145 187 585 127 310 869 2 425 542 129 736 411 47 126 526 -3 558 331 43 568 195
Pamatkapitāla veidošana 113 052 714 -38 152 009 74 900 705 147 481 088 -2 293 503 145 187 585 127 310 869 2 425 542 129 736 411 47 126 526 -3 558 331 43 568 195
Finansiālā bilance -4 907 118 2 918 601 -1 988 517 2 995 897 -5 454 557 -2 458 660 -3 497 754 -2 556 647 -6 054 401 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 4 907 118 -2 918 601 1 988 517 -2 995 897 5 454 557 2 458 660 3 497 754 2 556 647 6 054 401 2 973 833 -2 973 833 0
Naudas līdzekļi 4 907 118 -2 918 601 1 988 517 -2 995 897 5 454 557 2 458 660 3 497 754 2 556 647 6 054 401 2 973 833 -2 973 833 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 907 118 -2 918 601 1 988 517 -2 995 897 5 454 557 2 458 660 3 497 754 2 556 647 6 054 401 2 973 833 -2 973 833 0
Neattiecināmās izmaksas 0 0 0 0
Resursi izdevumu segšanai 23 907 914 -14 613 515 9 294 399 33 382 665 -9 170 691 24 211 974 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 907 914 -14 613 515 9 294 399 33 382 665 -9 170 691 24 211 974 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 907 914 -14 613 515 9 294 399 33 382 665 -9 170 691 24 211 974 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
Izdevumi - kopā 23 907 914 -14 613 515 9 294 399 33 382 665 -9 170 691 24 211 974 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
Kapitālie izdevumi 23 907 914 -14 613 515 9 294 399 33 382 665 -9 170 691 24 211 974 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
Pamatkapitāla veidošana 23 907 914 -14 613 515 9 294 399 33 382 665 -9 170 691 24 211 974 27 646 904 8 521 050 36 167 954 7 813 775 -257 895 7 555 880
29.00.00 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 63 518 594 -10 323 494 53 195 100 37 096 013 0 37 096 013 22 160 814 0 22 160 814 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 23 553 072 -2 125 003 21 428 069 2 813 325 0 2 813 325 0 0 0 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 2 813 325 2 813 325 0 0 0 0 9 079 237 9 079 237
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 965 522 -8 198 491 31 767 031 34 282 688 0 34 282 688 22 160 814 0 22 160 814 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 965 522 -8 198 491 31 767 031 34 282 688 0 34 282 688 22 160 814 0 22 160 814 0 0 0
Izdevumi - kopā 65 284 824 -9 314 771 55 970 053 37 096 013 2 403 590 39 499 603 22 160 814 0 22 160 814 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Uzturēšanas izdevumi 4 512 086 192 358 4 704 444 2 813 325 0 2 813 325 0 0 0 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 512 086 -2 390 505 2 121 581 2 813 325 -2 813 325 0 0 0 0 11 073 380 -11 073 380 0
Subsīdijas un dotācijas 4 512 086 -2 390 505 2 121 581 2 813 325 -2 813 325 0 0 0 0 11 073 380 -11 073 380 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 582 863 2 582 863 0 2 813 325 2 813 325 0 0 0 0 9 079 237 9 079 237
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 2 813 325 2 813 325 0 0 0 0 9 079 237 9 079 237
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 582 863 2 582 863 0 2 813 325 2 813 325 0 0 0 0 9 079 237 9 079 237
Kapitālie izdevumi 60 772 738 -9 507 129 51 265 609 34 282 688 2 403 590 36 686 278 22 160 814 0 22 160 814 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 60 772 738 -9 507 129 51 265 609 34 282 688 2 403 590 36 686 278 22 160 814 0 22 160 814 0 0 0
Finansiālā bilance -1 766 230 -1 008 723 -2 774 953 0 -2 403 590 -2 403 590 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 1 766 230 1 008 723 2 774 953 0 2 403 590 2 403 590 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 1 766 230 1 008 723 2 774 953 0 2 403 590 2 403 590 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 766 230 1 008 723 2 774 953 0 2 403 590 2 403 590 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 52 161 428 -8 233 952 43 927 476 27 357 349 0 27 357 349 18 407 840 0 18 407 840 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 23 553 072 -2 125 003 21 428 069 2 813 325 2 813 325 0 0 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 582 863 2 582 863 2 813 325 2 813 325 0 9 079 237 9 079 237
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 608 356 -6 108 949 22 499 407 24 544 024 0 24 544 024 18 407 840 0 18 407 840 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 608 356 -6 108 949 22 499 407 24 544 024 24 544 024 18 407 840 18 407 840 0 0
Izdevumi - kopā 53 927 658 -7 225 229 46 702 429 27 357 349 2 403 590 29 760 939 18 407 840 0 18 407 840 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Uzturēšanas izdevumi 4 512 086 192 358 4 704 444 2 813 325 0 2 813 325 0 0 0 11 073 380 -1 994 143 9 079 237
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 512 086 -2 390 505 2 121 581 2 813 325 -2 813 325 0 0 0 0 11 073 380 -11 073 380 0
Subsīdijas un dotācijas 4 512 086 -2 390 505 2 121 581 2 813 325 -2 813 325 0 0 0 11 073 380 -11 073 380 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 582 863 2 582 863 0 2 813 325 2 813 325 0 0 0 0 9 079 237 9 079 237
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 582 863 2 582 863 0 2 813 325 2 813 325 0 0 0 0 9 079 237 9 079 237
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 2 582 863 2 582 863 2 813 325 2 813 325 0 9 079 237 9 079 237
Kapitālie izdevumi 49 415 572 -7 417 587 41 997 985 24 544 024 2 403 590 26 947 614 18 407 840 0 18 407 840 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 49 415 572 -7 417 587 41 997 985 24 544 024 2 403 590 26 947 614 18 407 840 18 407 840 0 0
Finansiālā bilance -1 766 230 -1 008 723 -2 774 953 0 -2 403 590 -2 403 590 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 1 766 230 1 008 723 2 774 953 0 2 403 590 2 403 590 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 1 766 230 1 008 723 2 774 953 0 2 403 590 2 403 590 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 766 230 1 008 723 2 774 953 0 2 403 590 2 403 590 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 11 357 166 -2 089 542 9 267 624 9 738 664 0 9 738 664 3 752 974 0 3 752 974 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 357 166 -2 089 542 9 267 624 9 738 664 0 9 738 664 3 752 974 0 3 752 974 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 357 166 -2 089 542 9 267 624 9 738 664 9 738 664 3 752 974 3 752 974 0 0
Izdevumi - kopā 11 357 166 -2 089 542 9 267 624 9 738 664 0 9 738 664 3 752 974 0 3 752 974 0 0 0
Kapitālie izdevumi 11 357 166 -2 089 542 9 267 624 9 738 664 0 9 738 664 3 752 974 0 3 752 974 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 11 357 166 -2 089 542 9 267 624 9 738 664 9 738 664 3 752 974 3 752 974 0 0
33.00.00 Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 30 607 126 -8 406 954 22 200 172 46 288 504 -9 148 861 37 139 643 3 501 630 14 145 080 17 646 710 16 498 763 -842 399 15 656 364
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 849 476 -8 776 620 13 072 856 34 587 554 -9 148 861 25 438 693 1 590 000 14 145 080 15 735 080 16 498 763 -842 399 15 656 364
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 0 0 0 0 0 0 901 698 901 698 0 15 656 364 15 656 364
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 757 650 369 666 9 127 316 11 700 950 0 11 700 950 1 911 630 0 1 911 630 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 757 650 369 666 9 127 316 11 700 950 0 11 700 950 1 911 630 0 1 911 630 0 0 0
Izdevumi - kopā 34 462 033 -12 928 118 21 533 915 39 991 430 639 743 40 631 173 7 103 500 13 146 395 20 249 895 19 472 596 -3 816 232 15 656 364
Uzturēšanas izdevumi 784 306 142 692 926 998 3 712 920 -3 712 920 0 1 590 000 3 699 303 5 289 303 15 656 370 -6 15 656 364
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 784 306 142 692 926 998 3 712 920 -3 712 920 0 1 590 000 2 797 605 4 387 605 15 656 370 -15 656 370 0
Subsīdijas un dotācijas 784 306 142 692 926 998 3 712 920 -3 712 920 0 1 590 000 2 797 605 4 387 605 15 656 370 -15 656 370 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 0 0 0 0 901 698 901 698 0 15 656 364 15 656 364
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 0 0 0 0 0 0 901 698 901 698 0 15 656 364 15 656 364
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 0 0 0 0 0 0 901 698 901 698 0 15 656 364 15 656 364
Kapitālie izdevumi 33 677 727 -13 070 810 20 606 917 36 278 510 4 352 663 40 631 173 5 513 500 9 447 092 14 960 592 3 816 226 -3 816 226 0
Pamatkapitāla veidošana 33 677 727 -13 070 810 20 606 917 36 278 510 4 352 663 40 631 173 5 513 500 9 447 092 14 960 592 3 816 226 -3 816 226 0
Finansiālā bilance -3 854 907 4 521 164 666 257 6 297 074 -9 788 604 -3 491 530 -3 601 870 998 685 -2 603 185 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 3 854 907 -4 521 164 -666 257 -6 297 074 9 788 604 3 491 530 3 601 870 -998 685 2 603 185 2 973 833 -2 973 833 0
Naudas līdzekļi 3 854 907 -4 521 164 -666 257 -6 297 074 9 788 604 3 491 530 3 601 870 -998 685 2 603 185 2 973 833 -2 973 833 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 854 907 -4 521 164 -666 257 -6 297 074 9 788 604 3 491 530 3 601 870 -998 685 2 603 185 2 973 833 -2 973 833 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 30 607 126 -8 406 954 22 200 172 46 288 504 -9 148 861 37 139 643 3 501 630 14 145 080 17 646 710 16 498 763 -842 399 15 656 364
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 849 476 -8 776 620 13 072 856 34 587 554 -9 148 861 25 438 693 1 590 000 14 145 080 15 735 080 16 498 763 -842 399 15 656 364
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 0 901 698 901 698 15 656 364 15 656 364
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 757 650 369 666 9 127 316 11 700 950 0 11 700 950 1 911 630 0 1 911 630 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 757 650 369 666 9 127 316 11 700 950 11 700 950 1 911 630 1 911 630 0 0
Izdevumi - kopā 34 462 033 -12 928 118 21 533 915 39 991 430 639 743 40 631 173 7 103 500 13 146 395 20 249 895 19 472 596 -3 816 232 15 656 364
Uzturēšanas izdevumi 784 306 142 692 926 998 3 712 920 -3 712 920 0 1 590 000 3 699 303 5 289 303 15 656 370 -6 15 656 364
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 784 306 142 692 926 998 3 712 920 -3 712 920 0 1 590 000 2 797 605 4 387 605 15 656 370 -15 656 370 0
Subsīdijas un dotācijas 784 306 142 692 926 998 3 712 920 -3 712 920 0 1 590 000 2 797 605 4 387 605 15 656 370 -15 656 370 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 0 0 0 0 901 698 901 698 0 15 656 364 15 656 364
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 0 0 0 0 0 0 901 698 901 698 0 15 656 364 15 656 364
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 0 901 698 901 698 15 656 364 15 656 364
Kapitālie izdevumi 33 677 727 -13 070 810 20 606 917 36 278 510 4 352 663 40 631 173 5 513 500 9 447 092 14 960 592 3 816 226 -3 816 226 0
Pamatkapitāla veidošana 33 677 727 -13 070 810 20 606 917 36 278 510 4 352 663 40 631 173 5 513 500 9 447 092 14 960 592 3 816 226 -3 816 226 0
Finansiālā bilance -3 854 907 4 521 164 666 257 6 297 074 -9 788 604 -3 491 530 -3 601 870 998 685 -2 603 185 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 3 854 907 -4 521 164 -666 257 -6 297 074 9 788 604 3 491 530 3 601 870 -998 685 2 603 185 2 973 833 -2 973 833 0
Naudas līdzekļi 3 854 907 -4 521 164 -666 257 -6 297 074 9 788 604 3 491 530 3 601 870 -998 685 2 603 185 2 973 833 -2 973 833 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 854 907 -4 521 164 -666 257 -6 297 074 9 788 604 3 491 530 3 601 870 -998 685 2 603 185 2 973 833 -2 973 833 0
34.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 998 709 -2 239 837 6 758 872 4 428 274 5 531 369 9 959 643 722 616 472 151 1 194 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 7 056 153 -2 239 837 4 816 316 4 428 274 4 370 716 8 798 990 722 616 472 151 1 194 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 0 0 0 0 0 0 1 194 767 1 194 767 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 942 556 0 1 942 556 0 1 160 653 1 160 653 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 942 556 0 1 942 556 0 1 160 653 1 160 653 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 948 198 -2 242 649 7 705 549 5 871 231 1 970 412 7 841 643 618 500 2 694 267 3 312 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 1 194 770 -1 194 770 0 0 1 194 767 1 194 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 1 194 770 -1 194 770 0 0 0 0 2 235 000 945 000 3 180 000
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 1 194 770 -1 194 770 0 0 0 0 2 235 000 945 000 3 180 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 0 0 0 0 1 194 767 1 194 767 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 0 0 0 0 0 0 1 194 767 1 194 767 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 0 0 0 0 0 0 1 194 767 1 194 767 0 0 0
Kapitālie izdevumi 9 948 198 -2 242 649 7 705 549 4 676 461 3 165 182 7 841 643 618 500 1 499 500 2 118 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 9 948 198 -2 242 649 7 705 549 4 676 461 3 165 182 7 841 643 618 500 1 499 500 2 118 000 0 0 0
Finansiālā bilance -949 489 2 812 -946 677 -1 442 957 3 560 957 2 118 000 104 116 -2 222 116 -2 118 000 0 0 0
Finansēšana 949 489 -2 812 946 677 1 442 957 -3 560 957 -2 118 000 -104 116 2 222 116 2 118 000 0 0 0
Naudas līdzekļi 949 489 -2 812 946 677 1 442 957 -3 560 957 -2 118 000 -104 116 2 222 116 2 118 000 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 949 489 -2 812 946 677 1 442 957 -3 560 957 -2 118 000 -104 116 2 222 116 2 118 000 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 8 998 709 -2 239 837 6 758 872 4 428 274 5 531 369 9 959 643 722 616 472 151 1 194 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 7 056 153 -2 239 837 4 816 316 4 428 274 4 370 716 8 798 990 722 616 472 151 1 194 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 0 1 194 767 1 194 767 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 942 556 0 1 942 556 0 1 160 653 1 160 653 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 942 556 1 942 556 0 1 160 653 1 160 653 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 948 198 -2 242 649 7 705 549 5 871 231 1 970 412 7 841 643 618 500 2 694 267 3 312 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 1 194 770 -1 194 770 0 0 1 194 767 1 194 767 2 235 000 945 000 3 180 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 1 194 770 -1 194 770 0 0 0 0 2 235 000 945 000 3 180 000
Subsīdijas un dotācijas 0 0 1 194 770 -1 194 770 0 0 0 2 235 000 945 000 3 180 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 0 0 0 0 1 194 767 1 194 767 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 0 0 0 0 0 0 1 194 767 1 194 767 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 0 1 194 767 1 194 767 0
Kapitālie izdevumi 9 948 198 -2 242 649 7 705 549 4 676 461 3 165 182 7 841 643 618 500 1 499 500 2 118 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 9 948 198 -2 242 649 7 705 549 4 676 461 3 165 182 7 841 643 618 500 1 499 500 2 118 000 0 0
Finansiālā bilance -949 489 2 812 -946 677 -1 442 957 3 560 957 2 118 000 104 116 -2 222 116 -2 118 000 0 0 0
Finansēšana 949 489 -2 812 946 677 1 442 957 -3 560 957 -2 118 000 -104 116 2 222 116 2 118 000 0 0 0
Naudas līdzekļi 949 489 -2 812 946 677 1 442 957 -3 560 957 -2 118 000 -104 116 2 222 116 2 118 000 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 949 489 -2 812 946 677 1 442 957 -3 560 957 -2 118 000 -104 116 2 222 116 2 118 000 0 0
35.00.00 Kohēzijas fonda fiansētie projekti lidostu attīstībai
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 7 124 324 -1 863 836 5 260 488 2 187 836 4 795 927 6 983 763 2 327 690 0 2 327 690 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 7 124 324 -1 863 836 5 260 488 2 187 836 4 795 927 6 983 763 2 327 690 0 2 327 690 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 340 610 -1 175 793 4 164 817 3 971 550 1 678 994 5 650 544 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 0 0 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 0 0 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 0 0 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Kapitālie izdevumi 5 340 610 -1 175 793 4 164 817 3 971 550 1 678 994 5 650 544 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 5 340 610 -1 175 793 4 164 817 3 971 550 1 678 994 5 650 544 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 1 783 714 -688 043 1 095 671 -1 783 714 3 116 933 1 333 219 0 -1 333 216 -1 333 216 0 0 0
Finansēšana -1 783 714 688 043 -1 095 671 1 783 714 -3 116 933 -1 333 219 0 1 333 216 1 333 216 0 0 0
Naudas līdzekļi -1 783 714 688 043 -1 095 671 1 783 714 -3 116 933 -1 333 219 0 1 333 216 1 333 216 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 783 714 688 043 -1 095 671 1 783 714 -3 116 933 -1 333 219 0 1 333 216 1 333 216 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 7 124 324 -1 863 836 5 260 488 2 187 836 4 795 927 6 983 763 2 327 690 0 2 327 690 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 7 124 324 -1 863 836 5 260 488 2 187 836 4 795 927 6 983 763 2 327 690 2 327 690 0 0
Izdevumi - kopā 5 340 610 -1 175 793 4 164 817 3 971 550 1 678 994 5 650 544 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 0 0 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 0 0 0 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 2 327 690 1 333 216 3 660 906 0 0
Kapitālie izdevumi 5 340 610 -1 175 793 4 164 817 3 971 550 1 678 994 5 650 544 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 5 340 610 -1 175 793 4 164 817 3 971 550 1 678 994 5 650 544 0 0 0 0
Finansiālā bilance 1 783 714 -688 043 1 095 671 -1 783 714 3 116 933 1 333 219 0 -1 333 216 -1 333 216 0 0 0
Finansēšana -1 783 714 688 043 -1 095 671 1 783 714 -3 116 933 -1 333 219 0 1 333 216 1 333 216 0 0 0
Naudas līdzekļi -1 783 714 688 043 -1 095 671 1 783 714 -3 116 933 -1 333 219 0 1 333 216 1 333 216 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 783 714 688 043 -1 095 671 1 783 714 -3 116 933 -1 333 219 0 1 333 216 1 333 216 0 0
37.00.00 Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 272 771 161 562 434 333 116 935 215 058 331 993 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 210 148 136 334 346 482 108 935 215 058 323 993 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 0 0 0 286 744 286 744 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 623 25 228 87 851 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 623 25 228 87 851 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 392 977 70 171 463 148 191 441 155 311 346 752 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 12 410 0 12 410 144 785 141 959 286 744 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 144 785 -144 785 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 144 785 -144 785 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 0 286 744 286 744 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 0 0 0 286 744 286 744 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 0 0 0 286 744 286 744 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 380 567 70 171 450 738 46 656 13 352 60 008 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 380 567 70 171 450 738 46 656 13 352 60 008 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -120 206 91 391 -28 815 -74 506 59 747 -14 759 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 120 206 -91 391 28 815 74 506 -59 747 14 759 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 120 206 -91 391 28 815 74 506 -59 747 14 759 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 120 206 -91 391 28 815 74 506 -59 747 14 759 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 241 071 167 961 409 032 108 935 215 058 323 993 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 210 148 136 334 346 482 108 935 215 058 323 993 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 286 744 286 744 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 923 31 627 62 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 923 31 627 62 550 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 361 277 76 570 437 847 183 441 155 311 338 752 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 12 410 0 12 410 144 785 141 959 286 744 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 12 410 12 410 0 0 0
   Atalgojums 10 000 10 000 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 144 785 -144 785 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 0 144 785 -144 785 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 0 286 744 286 744 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 0 0 0 286 744 286 744 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 286 744 286 744 0 0
Kapitālie izdevumi 348 867 76 570 425 437 38 656 13 352 52 008 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 348 867 76 570 425 437 38 656 13 352 52 008 0 0 0 0
Finansiālā bilance -120 206 91 391 -28 815 -74 506 59 747 -14 759 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 120 206 -91 391 28 815 74 506 -59 747 14 759 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 120 206 -91 391 28 815 74 506 -59 747 14 759 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 120 206 -91 391 28 815 74 506 -59 747 14 759 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 31 700 -6 399 25 301 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 700 -6 399 25 301 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 700 -6 399 25 301 8 000 8 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 31 700 -6 399 25 301 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 31 700 -6 399 25 301 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 31 700 -6 399 25 301 8 000 8 000 0 0 0 0
43.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti 2007. - 2013. gada plānošanas periodam
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 26 840 788 -26 839 314 1 474 101 607 888 -23 077 975 78 529 913 126 664 959 0 126 664 959 51 124 075 0 51 124 075
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 840 788 -26 839 314 1 474 101 607 888 -23 077 975 78 529 913 126 664 959 0 126 664 959 51 124 075 0 51 124 075
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 840 788 -26 839 314 1 474 101 607 888 -23 077 975 78 529 913 126 664 959 0 126 664 959 51 124 075 0 51 124 075
Izdevumi - kopā 26 840 788 -26 839 314 1 474 101 607 888 -23 077 975 78 529 913 126 664 959 0 126 664 959 51 124 075 0 51 124 075
Kapitālie izdevumi 26 840 788 -26 839 314 1 474 101 607 888 -23 077 975 78 529 913 126 664 959 0 126 664 959 51 124 075 0 51 124 075
Pamatkapitāla veidošana 26 840 788 -26 839 314 1 474 101 607 888 -23 077 975 78 529 913 126 664 959 0 126 664 959 51 124 075 0 51 124 075
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 14 321 740 -14 321 740 0 77 971 887 -13 907 284 64 064 603 102 771 029 -8 521 050 94 249 979 43 310 300 257 895 43 568 195
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 321 740 -14 321 740 0 77 971 887 -13 907 284 64 064 603 102 771 029 -8 521 050 94 249 979 43 310 300 257 895 43 568 195
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 321 740 -14 321 740 0 77 971 887 -13 907 284 64 064 603 102 771 029 -8 521 050 94 249 979 43 310 300 257 895 43 568 195
Izdevumi - kopā 14 321 740 -14 321 740 0 77 971 887 -13 907 284 64 064 603 102 771 029 -8 521 050 94 249 979 43 310 300 257 895 43 568 195
Kapitālie izdevumi 14 321 740 -14 321 740 0 77 971 887 -13 907 284 64 064 603 102 771 029 -8 521 050 94 249 979 43 310 300 257 895 43 568 195
Pamatkapitāla veidošana 14 321 740 -14 321 740 0 77 971 887 -13 907 284 64 064 603 102 771 029 -8 521 050 94 249 979 43 310 300 257 895 43 568 195
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 12 519 048 -12 517 574 1 474 23 636 001 -9 170 691 14 465 310 23 893 930 8 521 050 32 414 980 7 813 775 -257 895 7 555 880
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 519 048 -12 517 574 1 474 23 636 001 -9 170 691 14 465 310 23 893 930 8 521 050 32 414 980 7 813 775 -257 895 7 555 880
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 519 048 -12 517 574 1 474 23 636 001 -9 170 691 14 465 310 23 893 930 8 521 050 32 414 980 7 813 775 -257 895 7 555 880
Izdevumi - kopā 12 519 048 -12 517 574 1 474 23 636 001 -9 170 691 14 465 310 23 893 930 8 521 050 32 414 980 7 813 775 -257 895 7 555 880
Kapitālie izdevumi 12 519 048 -12 517 574 1 474 23 636 001 -9 170 691 14 465 310 23 893 930 8 521 050 32 414 980 7 813 775 -257 895 7 555 880
Pamatkapitāla veidošana 12 519 048 -12 517 574 1 474 23 636 001 -9 170 691 14 465 310 23 893 930 8 521 050 32 414 980 7 813 775 -257 895 7 555 880
21.  Vides ministrija
Kohēzijas fonds - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 111 039 096 -14 999 244 96 039 852 62 128 714 0 62 128 714 30 590 146 0 30 590 146 26 932 893 0 26 932 893
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 306 081 -11 349 435 58 956 646 48 120 728 0 48 120 728 12 083 453 0 12 083 453 24 954 608 0 24 954 608
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 733 015 -3 649 809 37 083 206 14 007 986 0 14 007 986 18 506 693 0 18 506 693 1 978 285 0 1 978 285
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 733 015 -3 649 809 37 083 206 14 007 986 0 14 007 986 18 506 693 0 18 506 693 1 978 285 0 1 978 285
Izdevumi - kopā 113 945 678 -16 336 704 97 608 974 66 555 378 0 66 555 378 32 537 224 0 32 537 224 26 932 893 0 26 932 893
Uzturēšanas izdevumi 110 219 973 -16 522 821 93 697 152 65 355 198 0 65 355 198 32 537 224 0 32 537 224 26 932 893 0 26 932 893
Kārtējie izdevumi 6 949 495 -1 260 098 5 689 397 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Preces un pakalpojumi 6 949 495 -1 260 098 5 689 397 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 270 478 -17 318 054 85 952 424 64 895 138 0 64 895 138 32 220 823 0 32 220 823 26 743 700 0 26 743 700
Subsīdijas un dotācijas 103 270 478 -17 318 054 85 952 424 64 895 138 0 64 895 138 32 220 823 0 32 220 823 26 743 700 0 26 743 700
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 725 705 186 117 3 911 822 1 200 180 0 1 200 180 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 725 705 186 117 3 911 822 1 200 180 0 1 200 180 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -2 906 582 1 337 460 -1 569 122 -4 426 664 0 -4 426 664 -1 947 078 0 -1 947 078 0 0 0
Finansēšana 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Naudas līdzekļi 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 894 332 -1 328 346 1 565 986 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 110 270 080 -15 263 440 95 006 640 61 811 299 0 61 811 299 30 548 269 0 30 548 269 26 849 937 0 26 849 937
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 306 081 -11 399 435 58 906 646 48 120 728 0 48 120 728 12 083 453 0 12 083 453 24 954 608 0 24 954 608
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 055 331 2 055 331
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 963 999 -3 864 005 36 099 994 13 690 571 0 13 690 571 18 464 816 0 18 464 816 1 895 329 0 1 895 329
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 963 999 -3 864 005 36 099 994 13 690 571 0 13 690 571 18 464 816 0 18 464 816 1 895 329 0 1 895 329
Izdevumi - kopā 113 176 662 -16 600 900 96 575 762 66 237 963 0 66 237 963 32 495 347 0 32 495 347 26 849 937 0 26 849 937
Uzturēšanas izdevumi 110 002 543 -16 758 627 93 243 916 65 220 862 0 65 220 862 32 495 347 0 32 495 347 26 849 937 0 26 849 937
Kārtējie izdevumi 6 881 014 -1 293 467 5 587 547 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Preces un pakalpojumi 6 881 014 -1 293 467 5 587 547 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 121 529 -17 520 491 85 601 038 64 760 802 0 64 760 802 32 178 946 0 32 178 946 26 660 744 0 26 660 744
Subsīdijas un dotācijas 103 121 529 -17 520 491 85 601 038 64 760 802 0 64 760 802 32 178 946 0 32 178 946 26 660 744 0 26 660 744
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 174 119 157 727 3 331 846 1 017 101 0 1 017 101 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 174 119 157 727 3 331 846 1 017 101 0 1 017 101 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -2 906 582 1 337 460 -1 569 122 -4 426 664 0 -4 426 664 -1 947 078 0 -1 947 078 0 0 0
Finansēšana 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Naudas līdzekļi 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 894 332 -1 328 346 1 565 986 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 769 016 264 196 1 033 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 769 016 214 196 983 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 769 016 214 196 983 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Izdevumi - kopā 769 016 264 196 1 033 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Uzturēšanas izdevumi 217 430 235 806 453 236 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kārtējie izdevumi 68 481 33 369 101 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 68 481 33 369 101 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Subsīdijas un dotācijas 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kapitālie izdevumi 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 111 039 096 -14 999 244 96 039 852 62 128 714 0 62 128 714 30 590 146 0 30 590 146 26 932 893 0 26 932 893
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 306 081 -11 349 435 58 956 646 48 120 728 0 48 120 728 12 083 453 0 12 083 453 24 954 608 0 24 954 608
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 055 331 2 055 331
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 733 015 -3 649 809 37 083 206 14 007 986 0 14 007 986 18 506 693 0 18 506 693 1 978 285 0 1 978 285
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 733 015 -3 649 809 37 083 206 14 007 986 0 14 007 986 18 506 693 0 18 506 693 1 978 285 0 1 978 285
Izdevumi - kopā 113 945 678 -16 336 704 97 608 974 66 555 378 0 66 555 378 32 537 224 0 32 537 224 26 932 893 0 26 932 893
Uzturēšanas izdevumi 110 219 973 -16 522 821 93 697 152 65 355 198 0 65 355 198 32 537 224 0 32 537 224 26 932 893 0 26 932 893
Kārtējie izdevumi 6 949 495 -1 260 098 5 689 397 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Preces un pakalpojumi 6 949 495 -1 260 098 5 689 397 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 270 478 -17 318 054 85 952 424 64 895 138 0 64 895 138 32 220 823 0 32 220 823 26 743 700 0 26 743 700
Subsīdijas un dotācijas 103 270 478 -17 318 054 85 952 424 64 895 138 0 64 895 138 32 220 823 0 32 220 823 26 743 700 0 26 743 700
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 725 705 186 117 3 911 822 1 200 180 0 1 200 180 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 725 705 186 117 3 911 822 1 200 180 0 1 200 180 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -2 906 582 1 337 460 -1 569 122 -4 426 664 0 -4 426 664 -1 947 078 0 -1 947 078 0 0 0
Finansēšana 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Naudas līdzekļi 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 894 332 -1 328 346 1 565 986 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 110 270 080 -15 263 440 95 006 640 61 811 299 0 61 811 299 30 548 269 0 30 548 269 26 849 937 0 26 849 937
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 306 081 -11 399 435 58 906 646 48 120 728 0 48 120 728 12 083 453 0 12 083 453 24 954 608 0 24 954 608
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 963 999 -3 864 005 36 099 994 13 690 571 0 13 690 571 18 464 816 0 18 464 816 1 895 329 0 1 895 329
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 963 999 -3 864 005 36 099 994 13 690 571 0 13 690 571 18 464 816 0 18 464 816 1 895 329 0 1 895 329
Izdevumi - kopā 113 176 662 -16 600 900 96 575 762 66 237 963 0 66 237 963 32 495 347 0 32 495 347 26 849 937 0 26 849 937
Uzturēšanas izdevumi 110 002 543 -16 758 627 93 243 916 65 220 862 0 65 220 862 32 495 347 0 32 495 347 26 849 937 0 26 849 937
Kārtējie izdevumi 6 881 014 -1 293 467 5 587 547 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Preces un pakalpojumi 6 881 014 -1 293 467 5 587 547 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 121 529 -17 520 491 85 601 038 64 760 802 0 64 760 802 32 178 946 0 32 178 946 26 660 744 0 26 660 744
Subsīdijas un dotācijas 103 121 529 -17 520 491 85 601 038 64 760 802 0 64 760 802 32 178 946 0 32 178 946 26 660 744 0 26 660 744
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 055 331 0 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 055 331 2 055 331 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 174 119 157 727 3 331 846 1 017 101 0 1 017 101 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 174 119 157 727 3 331 846 1 017 101 0 1 017 101 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -2 906 582 1 337 460 -1 569 122 -4 426 664 0 -4 426 664 -1 947 078 0 -1 947 078 0 0 0
Finansēšana 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Naudas līdzekļi 2 906 582 -1 337 460 1 569 122 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 894 332 -1 328 346 1 565 986 4 426 664 0 4 426 664 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 769 016 264 196 1 033 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 769 016 214 196 983 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 769 016 214 196 983 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Izdevumi - kopā 769 016 264 196 1 033 212 317 415 0 317 415 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Uzturēšanas izdevumi 217 430 235 806 453 236 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kārtējie izdevumi 68 481 33 369 101 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 68 481 33 369 101 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Subsīdijas un dotācijas 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kapitālie izdevumi 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
14.02.00 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 954 872 -881 002 2 073 870 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 552 276 -552 276 0 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 402 596 -328 726 2 073 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 402 596 -328 726 2 073 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 140 498 -1 020 115 2 120 383 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 140 498 -1 020 115 2 120 383 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 695 114 -574 731 2 120 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 695 114 -574 731 2 120 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 445 384 -445 384 0 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 445 384 -445 384 0 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -185 626 139 113 -46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 185 626 -139 113 46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 185 626 -139 113 46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 185 626 -139 113 46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 2 886 391 -864 371 2 022 020 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 552 276 -552 276 0 2 135 245 2 135 245 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 334 115 -312 095 2 022 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 334 115 -312 095 2 022 020 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 072 017 -1 003 484 2 068 533 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 072 017 -1 003 484 2 068 533 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 626 633 -558 100 2 068 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 626 633 -558 100 2 068 533 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 445 384 -445 384 0 2 135 245 0 2 135 245 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 445 384 -445 384 0 2 135 245 2 135 245 0 0 0 0
Finansiālā bilance -185 626 139 113 -46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 185 626 -139 113 46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 185 626 -139 113 46 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 185 626 -139 113 46 513 0 0 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 68 481 -16 631 51 850 0 0 0 0 0 0
14.03.00 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 55 910 789 -12 049 055 43 861 734 21 667 445 0 21 667 445 409 268 0 409 268 6 813 468 0 6 813 468
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 25 779 822 -4 557 577 21 222 245 12 852 570 0 12 852 570 0 0 0 6 269 647 0 6 269 647
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 1 987 153 1 987 153 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 130 967 -7 491 478 22 639 489 8 814 875 0 8 814 875 409 268 0 409 268 543 821 0 543 821
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 130 967 -7 491 478 22 639 489 8 814 875 0 8 814 875 409 268 0 409 268 543 821 0 543 821
Izdevumi - kopā 59 509 355 -12 965 342 46 544 013 23 584 768 0 23 584 768 409 268 0 409 268 6 813 468 0 6 813 468
Uzturēšanas izdevumi 59 509 355 -12 965 342 46 544 013 23 584 768 0 23 584 768 409 268 0 409 268 6 813 468 0 6 813 468
Kārtējie izdevumi 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 59 509 355 -15 052 495 44 456 860 23 584 768 0 23 584 768 409 268 0 409 268 6 813 468 0 6 813 468
Subsīdijas un dotācijas 59 509 355 -15 052 495 44 456 860 23 584 768 0 23 584 768 409 268 0 409 268 6 813 468 0 6 813 468
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 987 153 1 987 153 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 1 987 153 1 987 153 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 1 987 153 1 987 153 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -3 598 566 916 287 -2 682 279 -1 917 323 0 -1 917 323 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 3 598 566 -916 287 2 682 279 1 917 323 0 1 917 323 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 3 598 566 -916 287 2 682 279 1 917 323 0 1 917 323 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 586 316 -907 173 2 679 143 1 917 323 0 1 917 323 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 55 761 840 -12 301 492 43 460 348 21 533 109 0 21 533 109 367 391 0 367 391 6 730 512 0 6 730 512
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 25 779 822 -4 607 577 21 172 245 12 852 570 12 852 570 0 0 6 269 647 6 269 647
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 1 987 153 1 987 153 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 982 018 -7 693 915 22 288 103 8 680 539 0 8 680 539 367 391 0 367 391 460 865 0 460 865
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 982 018 -7 693 915 22 288 103 8 680 539 8 680 539 367 391 367 391 460 865 460 865
Izdevumi - kopā 59 360 406 -13 217 779 46 142 627 23 450 432 0 23 450 432 367 391 0 367 391 6 730 512 0 6 730 512
Uzturēšanas izdevumi 59 360 406 -13 217 779 46 142 627 23 450 432 0 23 450 432 367 391 0 367 391 6 730 512 0 6 730 512
Kārtējie izdevumi 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 50 000 50 000 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 59 360 406 -15 254 932 44 105 474 23 450 432 0 23 450 432 367 391 0 367 391 6 730 512 0 6 730 512
Subsīdijas un dotācijas 59 360 406 -15 254 932 44 105 474 23 450 432 23 450 432 367 391 367 391 6 730 512 6 730 512
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 987 153 1 987 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 1 987 153 1 987 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 1 987 153 1 987 153 0 0 0
Finansiālā bilance -3 598 566 916 287 -2 682 279 -1 917 323 0 -1 917 323 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 3 598 566 -916 287 2 682 279 1 917 323 0 1 917 323 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 3 598 566 -916 287 2 682 279 1 917 323 0 1 917 323 0 0 0 0 0 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 586 316 -907 173 2 679 143 1 917 323 1 917 323 0 0 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 148 949 252 437 401 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 50 000 50 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 949 202 437 351 386 134 336 134 336 41 877 41 877 82 956 82 956
Izdevumi - kopā 148 949 252 437 401 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Uzturēšanas izdevumi 148 949 252 437 401 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Kārtējie izdevumi 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 50 000 50 000 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 148 949 202 437 351 386 134 336 0 134 336 41 877 0 41 877 82 956 0 82 956
Subsīdijas un dotācijas 148 949 202 437 351 386 134 336 134 336 41 877 41 877 82 956 82 956
14.05.00 Kohēzijas fonda projekti              
Kohēzijas fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai 52 173 435 -2 069 187 50 104 248 38 326 024 0 38 326 024 30 180 878 0 30 180 878 20 119 425 0 20 119 425
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 43 973 983 -6 239 582 37 734 401 33 132 913 0 33 132 913 12 083 453 0 12 083 453 18 684 961 0 18 684 961
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 68 178 68 178 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 199 452 4 170 395 12 369 847 5 193 111 0 5 193 111 18 097 425 0 18 097 425 1 434 464 0 1 434 464
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 199 452 4 170 395 12 369 847 5 193 111 0 5 193 111 18 097 425 0 18 097 425 1 434 464 0 1 434 464
Izdevumi - kopā 51 295 825 -2 351 247 48 944 578 40 835 365 0 40 835 365 32 127 956 0 32 127 956 20 119 425 0 20 119 425
Uzturēšanas izdevumi 47 570 120 -2 537 364 45 032 756 39 635 185 0 39 635 185 32 127 956 0 32 127 956 20 119 425 0 20 119 425
Kārtējie izdevumi 4 254 381 -785 367 3 469 014 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Preces un pakalpojumi 4 254 381 -785 367 3 469 014 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 43 315 739 -1 820 175 41 495 564 39 175 125 0 39 175 125 31 811 555 0 31 811 555 19 930 232 0 19 930 232
Subsīdijas un dotācijas 43 315 739 -1 820 175 41 495 564 39 175 125 0 39 175 125 31 811 555 0 31 811 555 19 930 232 0 19 930 232
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 68 178 68 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 68 178 68 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 68 178 68 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 725 705 186 117 3 911 822 1 200 180 0 1 200 180 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 725 705 186 117 3 911 822 1 200 180 0 1 200 180 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 877 610 282 060 1 159 670 -2 509 341 0 -2 509 341 -1 947 078 0 -1 947 078 0 0 0
Finansēšana -877 610 -282 060 -1 159 670 2 509 341 0 2 509 341 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Naudas līdzekļi -877 610 -282 060 -1 159 670 2 509 341 0 2 509 341 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -877 610 -282 060 -1 159 670 2 509 341 0 2 509 341 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
tajā skaitā
Attiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 51 621 849 -2 097 577 49 524 272 38 142 945 0 38 142 945 30 180 878 0 30 180 878 20 119 425 0 20 119 425
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 43 973 983 -6 239 582 37 734 401 33 132 913 33 132 913 12 083 453 12 083 453 18 684 961 18 684 961
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 68 178 68 178 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 647 866 4 142 005 11 789 871 5 010 032 0 5 010 032 18 097 425 0 18 097 425 1 434 464 0 1 434 464
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 647 866 4 142 005 11 789 871 5 010 032 5 010 032 18 097 425 18 097 425 1 434 464 1 434 464
Izdevumi - kopā 50 744 239 -2 379 637 48 364 602 40 652 286 0 40 652 286 32 127 956 0 32 127 956 20 119 425 0 20 119 425
Uzturēšanas izdevumi 47 570 120 -2 537 364 45 032 756 39 635 185 0 39 635 185 32 127 956 0 32 127 956 20 119 425 0 20 119 425
Kārtējie izdevumi 4 254 381 -785 367 3 469 014 460 060 0 460 060 316 401 0 316 401 189 193 0 189 193
Preces un pakalpojumi 4 254 381 -785 367 3 469 014 460 060 460 060 316 401 316 401 189 193 189 193
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 43 315 739 -1 820 175 41 495 564 39 175 125 0 39 175 125 31 811 555 0 31 811 555 19 930 232 0 19 930 232
Subsīdijas un dotācijas 43 315 739 -1 820 175 41 495 564 39 175 125 39 175 125 31 811 555 31 811 555 19 930 232 19 930 232
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 68 178 68 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 68 178 68 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu  resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 68 178 68 178 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 174 119 157 727 3 331 846 1 017 101 0 1 017 101 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 174 119 157 727 3 331 846 1 017 101 1 017 101 0 0 0 0
Finansiālā bilance 877 610 282 060 1 159 670 -2 509 341 0 -2 509 341 -1 947 078 0 -1 947 078 0 0 0
Finansēšana -877 610 -282 060 -1 159 670 2 509 341 0 2 509 341 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Naudas līdzekļi -877 610 -282 060 -1 159 670 2 509 341 0 2 509 341 1 947 078 0 1 947 078 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -877 610 -282 060 -1 159 670 2 509 341 2 509 341 1 947 078 1 947 078 0 0
Neattiecināmās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 551 586 28 390 579 976 183 079 183 079 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 551 586 28 390 579 976 183 079 0 183 079 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 551 586 28 390 579 976 183 079 183 079 0 0 0 0