Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 56 754 624 -1 705 361 55 049 263 1 268 121 260 738 1 528 859 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 48 629 547 -1 304 727 47 324 820 920 633 124 419 1 045 052 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 125 077 -400 634 7 724 443 347 488 136 319 483 807 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 125 077 -400 634 7 724 443 347 488 136 319 483 807 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 56 929 624 -1 530 285 55 399 339 1 268 121 260 738 1 528 859 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 269 312 -735 581 9 533 731 1 213 196 260 738 1 473 934 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 8 692 764 -443 581 8 249 183 956 946 260 738 1 217 684 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 298 502 -3 968 294 534 50 479 0 50 479 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 245 074 -3 200 241 874 40 679 0 40 679 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 8 394 262 -439 613 7 954 649 906 467 260 738 1 167 205 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 576 548 -292 000 1 284 548 256 250 0 256 250 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 576 548 -292 000 1 284 548 256 250 0 256 250 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 46 660 312 -794 704 45 865 608 54 925 0 54 925 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 46 660 312 -794 704 45 865 608 54 925 0 54 925 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -175 000 -175 076 -350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 175 000 175 076 350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 175 000 175 076 350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 175 000 175 076 350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUTO Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 125 077 -400 634 7 724 443 347 488 136 319 483 807 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 125 077 -400 634 7 724 443 347 488 136 319 483 807 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 56 929 624 -1 258 785 55 670 839 1 268 121 260 738 1 528 859 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 269 312 -464 081 9 805 231 1 213 196 260 738 1 473 934 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 8 692 764 -443 581 8 249 183 956 946 260 738 1 217 684 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 298 502 -3 968 294 534 50 479 0 50 479 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 245 074 -3 200 241 874 40 679 0 40 679 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 8 394 262 -439 613 7 954 649 906 467 260 738 1 167 205 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 576 548 -292 000 1 284 548 256 250 0 256 250 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 576 548 -292 000 1 284 548 256 250 0 256 250 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 46 660 312 -794 704 45 865 608 54 925 0 54 925 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 46 660 312 -794 704 45 865 608 54 925 0 54 925 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -175 000 -175 076 -350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 175 000 175 076 350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 175 000 175 076 350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 175 000 175 076 350 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.  Ministru kabinets
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 082 0 102 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 398 0 11 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 398 0 11 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00. Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 082 0 102 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 398 0 11 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 398 0 11 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 082 102 082 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 398 0 11 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 398 11 398 0 0 0
Izdevumi - kopā 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 113 480 0 113 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 113 480 113 480 0 0 0
12.  Ekonomikas ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 842 399 -66 697 1 775 702 384 817 0 384 817 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 333 668 -24 611 1 309 057 239 380 0 239 380 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 508 731 -42 086 466 645 145 437 0 145 437 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 508 731 -42 086 466 645 145 437 0 145 437 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 017 399 -87 197 1 930 202 384 817 0 384 817 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 946 586 -87 197 1 859 389 384 817 0 384 817 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 635 086 -66 697 1 568 389 269 127 0 269 127 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 215 498 -4 961 210 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 173 682 -4 000 169 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 419 588 -61 736 1 357 852 269 127 0 269 127 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 311 500 -292 000 19 500 115 690 0 115 690 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 311 500 -292 000 19 500 115 690 0 115 690 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 70 813 0 70 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 70 813 0 70 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -175 000 20 500 -154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 954 046 -42 086 911 960 187 426 0 187 426 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 554 440 0 554 440 115 690 0 115 690 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 271 500 271 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 399 606 -42 086 357 520 71 736 0 71 736 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 399 606 -42 086 357 520 71 736 0 71 736 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 129 046 -62 586 1 066 460 187 426 0 187 426 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 092 330 -62 586 1 029 744 187 426 0 187 426 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 780 830 -42 086 738 744 71 736 0 71 736 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 201 498 -8 686 192 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 162 400 -7 000 155 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 579 332 -33 400 545 932 71 736 0 71 736 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 311 500 -292 000 19 500 115 690 0 115 690 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 311 500 -292 000 19 500 115 690 0 115 690 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -175 000 20 500 -154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 954 046 -42 086 911 960 187 426 0 187 426 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 554 440 554 440 115 690 115 690 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 271 500 271 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 399 606 -42 086 357 520 71 736 0 71 736 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 399 606 -42 086 357 520 71 736 71 736 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 129 046 -62 586 1 066 460 187 426 0 187 426 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 092 330 -62 586 1 029 744 187 426 0 187 426 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 780 830 -42 086 738 744 71 736 0 71 736 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 201 498 -8 686 192 812 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 162 400 -7 000 155 400 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 579 332 -33 400 545 932 71 736 71 736 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 311 500 -292 000 19 500 115 690 0 115 690 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 311 500 -292 000 19 500 115 690 115 690 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 271 500 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 271 500 271 500 0 0 0
Kapitālie izdevumi 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 36 716 36 716 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -175 000 20 500 -154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 175 000 -20 500 154 500 0 0 0 0 0 0
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 590 305 -24 611 565 694 197 391 0 197 391 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 545 708 -24 611 521 097 123 690 0 123 690 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 597 0 44 597 73 701 0 73 701 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 597 0 44 597 73 701 0 73 701 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 590 305 -24 611 565 694 197 391 0 197 391 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 576 253 -24 611 551 642 197 391 0 197 391 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 576 253 -24 611 551 642 197 391 0 197 391 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 576 253 -24 611 551 642 197 391 0 197 391 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 14 052 0 14 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 14 052 0 14 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 447 495 0 447 495 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 410 438 0 410 438 102 610 0 102 610 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 057 0 37 057 67 317 0 67 317 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 057 0 37 057 67 317 0 67 317 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 447 495 0 447 495 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 436 983 0 436 983 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 436 983 0 436 983 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 436 983 0 436 983 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 10 512 0 10 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 10 512 0 10 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 447 495 0 447 495 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 410 438 410 438 102 610 102 610 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 057 0 37 057 67 317 0 67 317 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 057 37 057 67 317 67 317 0 0
Izdevumi - kopā 447 495 0 447 495 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 436 983 0 436 983 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 436 983 0 436 983 169 927 0 169 927 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 436 983 436 983 169 927 169 927 0 0
Kapitālie izdevumi 10 512 0 10 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 10 512 10 512 0 0 0 0
26.02.00 Konkurences politikas ieviešana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 115 010 0 115 010 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 107 470 0 107 470 21 080 0 21 080 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 540 0 7 540 6 384 0 6 384 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 540 0 7 540 6 384 0 6 384 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 115 010 0 115 010 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 111 470 0 111 470 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 111 470 0 111 470 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 111 470 0 111 470 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 115 010 0 115 010 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 107 470 107 470 21 080 21 080 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 540 0 7 540 6 384 0 6 384 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 540 7 540 6 384 6 384 0 0
Izdevumi - kopā 115 010 0 115 010 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 111 470 0 111 470 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 111 470 0 111 470 27 464 0 27 464 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 111 470 111 470 27 464 27 464 0 0
Kapitālie izdevumi 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 540 3 540 0 0 0 0
26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 27 800 -24 611 3 189 0 0 0 0 0 0
29.00.00 Enerģētikas politika
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 97 493 0 97 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 88 520 0 88 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 973 0 8 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 973 0 8 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 97 493 0 97 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 95 968 0 95 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 95 968 0 95 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 95 968 0 95 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 525 0 1 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 525 0 1 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 97 493 0 97 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 88 520 88 520 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 973 0 8 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 973 8 973 0 0 0
Izdevumi - kopā 97 493 0 97 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 95 968 0 95 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 95 968 0 95 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 95 968 95 968 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 525 0 1 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 525 1 525 0 0 0
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 200 555 0 200 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 145 000 0 145 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 555 0 55 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 555 0 55 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 200 555 0 200 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 182 035 0 182 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 182 035 0 182 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 14 000 3 725 17 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 11 282 3 000 14 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 168 035 -3 725 164 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 18 520 0 18 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 18 520 0 18 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 200 555 0 200 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 145 000 145 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 555 0 55 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 555 55 555 0 0 0
Izdevumi - kopā 200 555 0 200 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 182 035 0 182 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 182 035 0 182 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 14 000 3 725 17 725 0 0 0
   Atalgojums 11 282 3 000 14 282 0 0 0
Preces un pakalpojumi 168 035 -3 725 164 310 0 0 0
Kapitālie izdevumi 18 520 0 18 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 18 520 18 520 0 0 0
13.  Finanšu ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 336 548 -1 143 548 193 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 074 278 -881 278 193 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 270 -262 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 270 -262 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 336 548 -1 143 548 193 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 407 492 -214 492 193 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 407 492 -214 492 193 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 407 492 -214 492 193 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 337 492 -214 492 123 000 42 168 107 832 150 000 0 0 0 0
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0
34.00.00 Muitas darbības nodrošināšana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 666 786 -666 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 270 -262 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 270 -262 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 666 786 -666 786 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 270 -262 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 270 -262 270 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 929 056 -929 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 929 056 -929 056 0 0 0 0
14.  Iekšlietu ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 48 470 482 -231 029 48 239 453 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 41 754 310 -320 354 41 433 956 91 364 0 91 364 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 716 172 89 325 6 805 497 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 716 172 89 325 6 805 497 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 48 470 482 -231 029 48 239 453 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 466 124 -473 186 2 992 938 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 3 466 124 -473 186 2 992 938 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 694 993 8 687 11 665 0 11 665 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 200 800 7 000 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 458 430 -474 179 2 984 251 101 486 0 101 486 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 45 004 358 242 157 45 246 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 45 004 358 242 157 45 246 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.00.00 Valsts policijas darbība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 530 618 3 096 533 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 530 618 0 530 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 096 3 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 096 3 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 530 618 2 103 532 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 530 618 603 531 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 530 618 603 531 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 993 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 530 618 603 531 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 530 618 3 096 533 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 530 618 530 618 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 096 3 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 096 3 096 0 0 0
Izdevumi - kopā 530 618 3 096 533 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 530 618 1 596 532 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 530 618 1 596 532 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 993 993 0 0 0
   Atalgojums 800 800 0 0 0
Preces un pakalpojumi 530 618 603 531 221 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 500 1 500 0 0 0
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 131 636 0 131 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 601 0 7 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 601 0 7 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 131 636 131 636 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 601 0 7 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 601 7 601 0 0 0
Izdevumi - kopā 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 139 237 0 139 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 139 237 139 237 0 0 0
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 390 056 -24 598 365 458 91 364 0 91 364 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 815 0 28 815 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 815 0 28 815 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 694 0 7 694 11 665 0 11 665 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 200 0 6 200 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 411 177 -24 598 386 579 101 486 0 101 486 0 0 0 0 0 0
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 390 056 -24 598 365 458 91 364 0 91 364 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 815 0 28 815 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 815 0 28 815 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 694 0 7 694 11 665 0 11 665 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 6 200 0 6 200 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 411 177 -24 598 386 579 101 486 0 101 486 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 390 056 -24 598 365 458 91 364 91 364 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 815 0 28 815 21 787 0 21 787 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 815 28 815 21 787 21 787 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 418 871 -24 598 394 273 113 151 0 113 151 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 7 694 7 694 11 665 11 665 0 0 0 0
   Atalgojums 6 200 6 200 9 400 9 400 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 411 177 -24 598 386 579 101 486 101 486 0 0 0 0
31.00.00 Šengenas konvencijas finanšu programma
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 47 381 756 -209 527 47 172 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 40 702 000 -295 756 40 406 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 679 756 86 229 6 765 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 679 756 86 229 6 765 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 47 381 756 -209 527 47 172 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 377 398 -450 184 1 927 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 377 398 -450 184 1 927 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 377 398 -450 184 1 927 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 45 004 358 240 657 45 245 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 45 004 358 240 657 45 245 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Šengenas konvencijas finanšu programma (Schengen Facility)
Resursi izdevumu segšanai 47 381 756 -209 527 47 172 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 40 702 000 -295 756 40 406 244 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 679 756 86 229 6 765 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 679 756 86 229 6 765 985 0 0 0
Izdevumi - kopā 47 381 756 -209 527 47 172 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 377 398 -450 184 1 927 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 2 377 398 -450 184 1 927 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 377 398 -450 184 1 927 214 0 0 0
Kapitālie izdevumi 45 004 358 240 657 45 245 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 45 004 358 240 657 45 245 015 0 0 0
15.  Izglītības un zinātnes ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 65 361 0 65 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 168 0 42 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 42 168 195 576 237 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -195 576 -195 576 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 65 361 0 65 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 168 0 42 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 42 168 195 576 237 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -195 576 -195 576 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
04.02.00 Atbalsts latviešu valodas apguvei
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 65 361 0 65 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 168 0 42 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 42 168 195 576 237 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -195 576 -195 576 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 65 361 0 65 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 168 42 168 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 23 193 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 65 361 195 576 260 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 23 193 23 193 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 23 193 23 193 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 42 168 195 576 237 744 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 -195 576 -195 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 195 576 195 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 195 576 195 576 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 029 798 16 867 1 046 665 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 915 453 16 867 932 320 8 434 0 8 434 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 114 345 0 114 345 2 108 0 2 108 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 114 345 0 114 345 2 108 0 2 108 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 029 798 16 867 1 046 665 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 934 346 16 867 951 213 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 934 346 16 867 951 213 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 934 346 16 867 951 213 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 95 452 0 95 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 95 452 0 95 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 587 147 0 587 147 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 535 162 0 535 162 8 434 0 8 434 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 985 0 51 985 2 108 0 2 108 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 985 0 51 985 2 108 0 2 108 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 587 147 0 587 147 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 530 921 0 530 921 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 530 921 0 530 921 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 530 921 0 530 921 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 56 226 0 56 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 56 226 0 56 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 587 147 0 587 147 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 535 162 535 162 8 434 8 434 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 985 0 51 985 2 108 0 2 108 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 985 51 985 2 108 2 108 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 587 147 0 587 147 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 530 921 0 530 921 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 530 921 0 530 921 10 542 0 10 542 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 530 921 530 921 10 542 10 542 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 56 226 0 56 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 56 226 56 226 0 0 0 0 0 0
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 169 369 0 169 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 150 892 0 150 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 477 0 18 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 477 0 18 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 169 369 0 169 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 39 226 0 39 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 39 226 0 39 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 169 369 0 169 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 150 892 0 150 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 477 0 18 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 477 0 18 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 169 369 0 169 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 39 226 0 39 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 39 226 0 39 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 169 369 0 169 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 150 892 150 892 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 477 0 18 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 477 18 477 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 169 369 0 169 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 130 143 0 130 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 130 143 130 143 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 39 226 0 39 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 39 226 39 226 0 0 0 0 0 0
28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 229 399 16 867 246 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 883 0 43 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 883 0 43 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 229 399 16 867 246 266 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 883 0 43 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 883 43 883 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 273 282 16 867 290 149 0 0 0 0 0 0
18.  Labklājības ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.01.00 Nozares vadība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 45 682 127 136 172 818 0 0 0 0 0 0
19.  Tieslietu ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 174 735 453 453 628 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 0 46 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 0 46 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 303 0 13 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 720 0 10 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 207 764 453 453 661 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 174 735 453 453 628 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 0 46 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 0 46 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 303 0 13 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 720 0 10 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 207 764 453 453 661 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0
01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 174 735 453 453 628 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 46 332 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 46 332 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 303 13 303 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 720 10 720 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 207 764 453 453 661 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 174 735 453 453 628 188 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 0 46 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 332 46 332 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 221 067 453 453 674 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 13 303 13 303 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 10 720 10 720 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 207 764 453 453 661 217 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0
21.  Vides ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 235 191 -590 043 645 148 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 923 057 -404 440 518 617 283 819 0 283 819 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 312 134 -185 603 126 531 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 312 134 -185 603 126 531 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 235 191 -590 043 645 148 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 006 224 -482 238 523 986 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 006 224 -482 238 523 986 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 006 224 -482 238 523 986 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 218 313 -590 043 628 270 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 923 057 -404 440 518 617 283 819 0 283 819 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 218 313 -590 043 628 270 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.07.00 Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie  projekti
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 218 313 -590 043 628 270 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 923 057 -404 440 518 617 283 819 0 283 819 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 218 313 -590 043 628 270 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 1 218 313 -590 043 628 270 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 923 057 -404 440 518 617 283 819 283 819 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653 111 636 0 111 636 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653 111 636 111 636 0 0
Izdevumi - kopā 1 218 313 -590 043 628 270 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 0 395 455 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 989 346 -482 238 507 108 395 455 395 455 0 0
Kapitālie izdevumi 228 967 -107 805 121 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 228 967 -107 805 121 162 0 0 0
Finansiālā bilance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 0 0 0
25.00.00 Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 15 462 0 0 0
Izdevumi - kopā 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 15 462 0 15 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 15 462 15 462 0 0 0
26.00.00 Vides  informatīvais nodrošinājums
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 416 1 416 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 416 1 416 0 0 0
24.Valsts kontrole
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Valsts kontrole
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 431 525 431 525 78 010 78 010 0 0
Izdevumi - kopā 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 431 525 0 431 525 78 010 0 78 010 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 431 525 431 525 78 010 78 010 0 0 0 0
28.  Augstākā tiesa
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 084 0 21 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 542 0 7 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 542 0 7 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Tiesa
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 084 0 21 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 542 0 7 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 542 0 7 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 084 21 084 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 542 0 7 542 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 542 7 542 0 0 0
Izdevumi - kopā 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 28 626 0 28 626 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 28 626 28 626 0 0 0
29.  Veselības ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 476 177 0 476 177 36 898 0 36 898 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
36.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 476 177 0 476 177 36 898 0 36 898 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
36.02.00 Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 476 177 0 476 177 36 898 0 36 898 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 476 177 476 177 36 898 36 898 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 0 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221 63 221 14 513 130 019 144 532 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 539 398 0 539 398 51 411 130 019 181 430 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 211 246 0 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 211 246 211 246 0 130 019 130 019 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 328 152 0 328 152 51 411 0 51 411 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 328 152 328 152 51 411 51 411 0 0 0 0
36.  Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 280 0 70 280 0 16 587 16 587 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 280 0 70 280 0 16 587 16 587 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 280 0 70 280 0 16 587 16 587 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility)
Resursi izdevumu segšanai 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 280 70 280 16 587 16 587 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 0 7 028 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 028 7 028 6 300 6 300 0 0
Izdevumi - kopā 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 77 308 0 77 308 0 22 887 22 887 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 77 308 77 308 22 887 22 887 0 0
45.Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāts
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 317 759 0 1 317 759 192 567 0 192 567 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 711 0 52 711 52 007 0 52 007 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 711 0 52 711 52 007 0 52 007 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 317 759 0 1 317 759 192 567 0 192 567 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 314 245 0 1 314 245 189 053 0 189 053 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 49 197 0 49 197 48 493 0 48 493 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 38 814 0 38 814 38 814 0 38 814 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 31 279 0 31 279 31 279 0 31 279 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 10 383 0 10 383 9 679 0 9 679 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 514 0 3 514 3 514 0 3 514 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 514 0 3 514 3 514 0 3 514 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 317 759 0 1 317 759 192 567 0 192 567 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 711 0 52 711 52 007 0 52 007 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 711 0 52 711 52 007 0 52 007 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 317 759 0 1 317 759 192 567 0 192 567 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 314 245 0 1 314 245 189 053 0 189 053 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 49 197 0 49 197 48 493 0 48 493 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 38 814 0 38 814 38 814 0 38 814 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 31 279 0 31 279 31 279 0 31 279 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 10 383 0 10 383 9 679 0 9 679 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 514 0 3 514 3 514 0 3 514 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 514 0 3 514 3 514 0 3 514 0 0 0 0 0 0
02.01.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība
Pārejas perioda palīdzība - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 317 759 0 1 317 759 192 567 0 192 567 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048 0 1 265 048 140 560 0 140 560 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 711 0 52 711 52 007 0 52 007 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 711 0 52 711 52 007 0 52 007 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 317 759 0 1 317 759 192 567 0 192 567 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 314 245 0 1 314 245