Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    18. Labklājības ministrija      
    Ieņēmumi - kopā 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
    Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
    Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110   129 110
    Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
    Izdevumi - kopā 914 224 182 11 430 895 925 655 077
    Uzturēšanas izdevumi 913 579 182 11 430 895 925 010 077
    Kārtējie izdevumi 15 202 012   15 202 012
    Atlīdzība 9 630 453   9 630 453
       Atalgojums 6 998 751   6 998 751
    Preces un pakalpojumi 5 571 559   5 571 559
    Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 897 792 580 11 726 545 909 519 125
    Subsīdijas un dotācijas 4 754 792   4 754 792
    Sociālie pabalsti 893 037 788 11 726 545 904 764 333
    Kapitālie izdevumi 645 000   645 000
    Pamatkapitāla veidošana 645 000   645 000
    Finansiālā bilance 165 942 506 156 169 913 322 112 419
    Finansēšana -165 942 506 -156 169 913 -322 112 419
    Aizņēmumi -11 379 386   -11 379 386
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386   -11 379 386
    Naudas līdzekļi -154 563 120 -156 562 444 -311 125 564
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
    Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   -392 531 -392 531
    Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   392 531 392 531
           
04.00.00   Sociālā apdrošināšana      
    Ieņēmumi - kopā 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
    Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
        Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas 10 000   10 000
        Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 10 000   10 000
    Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 1 055 390 000 164 600 000 1 219 990 000
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 762 257 549 119 992 500 882 250 049
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 59 339 484 9 030 000 68 369 484
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 8 624 925 1 312 500 9 937 425
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai 225 168 042 34 265 000 259 433 042
    Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
       Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3 290 335   3 290 335
         Regresa prasības 120 000   120 000
    Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas 2 580 000   2 580 000
      Dividendes no kapitāla daļām 80 000   80 000
      Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 2 500 000   2 500 000
         VSAA ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu  555 335   555 335
         Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi 5 000   5 000
         Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 30 000   30 000
       Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta  ieņēmumi 4 810 000 2 710 000 7 520 000
         Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 4 810 000 2 710 000 7 520 000
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110   129 110
    Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
    Valsts budžeta transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
    Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 16 537 243 290 808 16 828 051
         Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 16 537 243 290 808 16 828 051
           Valsts pamatbudžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 1 026 209   1 026 209
           Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai 3 617 040   3 617 040
           Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 309 598   309 598
           Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksai 1 615 204   1 615 204
           Valsts budžeta dotācija AP deputātu pensiju izmaksai 744 192 62 208 806 400
           Dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem 9 225 000 228 600 9 453 600
    Izdevumi - kopā 914 224 182 11 430 895 925 655 077
    Uzturēšanas izdevumi 913 579 182 11 430 895 925 010 077
    Kārtējie izdevumi 15 202 012   15 202 012
    Atlīdzība 9 630 453   9 630 453
       Atalgojums 6 998 751   6 998 751
    Preces un pakalpojumi 5 571 559   5 571 559
    Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 897 792 580 11 726 545 909 519 125
    Subsīdijas un dotācijas 4 754 792   4 754 792
    Sociālie pabalsti 893 037 788 11 726 545 904 764 333
    Kapitālie izdevumi 645 000   645 000
    Pamatkapitāla veidošana 645 000   645 000
    Finansiālā bilance 165 942 506 156 169 913 322 112 419
    Finansēšana -165 942 506 -156 169 913 -322 112 419
    Aizņēmumi -11 379 386   -11 379 386
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386   -11 379 386
    Naudas līdzekļi -154 563 120 -156 562 444 -311 125 564
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
    Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   -392 531 -392 531
    Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   392 531 392 531
04.01.00 10.200 Valsts pensiju speciālais budžets      
    Ieņēmumi - kopā 822 919 834 123 980 893 946 900 727
    Nodokļu ieņēmumi 762 267 549 119 992 500 882 260 049
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 762 267 549 119 992 500 882 260 049
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas 762 267 549 119 992 500 882 260 049
        Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas 10 000   10 000
        Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 10 000   10 000
    Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 762 257 549 119 992 500 882 250 049
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 762 257 549 119 992 500 882 250 049
    Nenodokļu ieņēmumi 6 602 353 1 900 000 8 502 353
       Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 2 602 353   2 602 353
    Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas 2 580 000   2 580 000
      Dividendes no kapitāla daļām 80 000   80 000
      Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 2 500 000   2 500 000
         Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 22 353   22 353
       Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta  ieņēmumi 4 000 000 1 900 000 5 900 000
         Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 4 000 000 1 900 000 5 900 000
    Transferti 54 049 932 2 088 393 56 138 325
    Valsts budžeta transferti 54 049 932 2 088 393 56 138 325
    Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 15 201 436 290 808 15 492 244
         Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 15 201 436 290 808 15 492 244
           Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai 3 617 040   3 617 040
           Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksai 1 615 204   1 615 204
           Valsts budžeta dotācija AP deputātu pensiju izmaksai 744 192 62 208 806 400
           Dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem 9 225 000 228 600 9 453 600
       Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 38 848 496 1 797 585 40 646 081
         Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 38 848 496 1 797 585 40 646 081
           No nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai 7 497 360 1 579 360 9 076 720
           No darba negadījumu speciālā budžeta  valsts pensiju apdrošināšanai 1 114 275 -714 101 400 174
           No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai 30 236 861 932 326 31 169 187
    Izdevumi - kopā 717 797 162 3 919 006 721 716 168
    Uzturēšanas izdevumi 717 797 162 3 919 006 721 716 168
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 706 472 645 3 919 006 710 391 651
    Sociālie pabalsti 706 472 645 3 919 006 710 391 651
    Uzturēšanas izdevumu transferti 11 324 517   11 324 517
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 11 324 517   11 324 517
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 11 324 517   11 324 517
    Finansiālā bilance 105 122 672 120 061 887 225 184 559
    Finansēšana -105 122 672 -120 061 887 -225 184 559
    Naudas līdzekļi -105 122 672 -120 454 418 -225 577 090
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -105 122 672 -120 061 887 -225 184 559
    Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   -392 531 -392 531
    Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   392 531 392 531
04.02.00 10.500 Nodarbinātības speciālais budžets      
    Ieņēmumi - kopā 61 350 440 9 274 153 70 624 593
    Nodokļu ieņēmumi 59 339 484 9 030 000 68 369 484
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 59 339 484 9 030 000 68 369 484
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas 59 339 484 9 030 000 68 369 484
    Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 59 339 484 9 030 000 68 369 484
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 59 339 484 9 030 000 68 369 484
    Nenodokļu ieņēmumi 506 548 100 000 606 548
       Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 6 548   6 548
         Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi 5 000   5 000
         Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 1 548   1 548
       Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta  ieņēmumi 500 000 100 000 600 000
         Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 500 000 100 000 600 000
    Transferti 1 504 408 144 153 1 648 561
    Valsts budžeta transferti 1 504 408 144 153 1 648 561
    Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 309 598   309 598
         Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 309 598   309 598
           Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 309 598   309 598
       Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 1 194 810 144 153 1 338 963
         Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 1 194 810 144 153 1 338 963
           No darba negadījumu speciālā budžeta  sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 19 819 -3 892 15 927
           No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam 1 174 991 148 045 1 323 036
    Izdevumi - kopā 50 533 782 7 476 160 58 009 942
    Uzturēšanas izdevumi 50 533 782 7 476 160 58 009 942
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 42 252 172 5 896 800 48 148 972
    Subsīdijas un dotācijas 4 699 792   4 699 792
    Sociālie pabalsti 37 552 380 5 896 800 43 449 180
    Uzturēšanas izdevumu transferti 8 281 610 1 579 360 9 860 970
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 8 281 610 1 579 360 9 860 970
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 8 281 610 1 579 360 9 860 970
    Finansiālā bilance 10 816 658 1 797 993 12 614 651
    Finansēšana -10 816 658 -1 797 993 -12 614 651
    Naudas līdzekļi -10 816 658 -1 797 993 -12 614 651
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -10 816 658 -1 797 993 -12 614 651
04.03.00 10.120 Darba  negadījumu  speciālais budžets      
    Ieņēmumi - kopā 8 635 150 1 352 500 9 987 650
    Nodokļu ieņēmumi 8 624 925 1 312 500 9 937 425
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 8 624 925 1 312 500 9 937 425
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas 8 624 925 1 312 500 9 937 425
    Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 8 624 925 1 312 500 9 937 425
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 8 624 925 1 312 500 9 937 425
    Nenodokļu ieņēmumi 10 225 40 000 50 225
       Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 225   225
         Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 225   225
       Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta  ieņēmumi 10 000 40 000 50 000
         Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 10 000 40 000 50 000
    Izdevumi - kopā 7 167 320 -230 890 6 936 430
    Uzturēšanas izdevumi 7 167 320 -230 890 6 936 430
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 919 236 487 103 6 406 339
    Subsīdijas un dotācijas 55 000   55 000
    Sociālie pabalsti 5 864 236 487 103 6 351 339
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 248 084 -717 993 530 091
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 248 084 -717 993 530 091
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 1 248 084 -717 993 530 091
    Finansiālā bilance 1 467 830 1 583 390 3 051 220
    Finansēšana -1 467 830 -1 583 390 -3 051 220
    Naudas līdzekļi -1 467 830 -1 583 390 -3 051 220
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 467 830 -1 583 390 -3 051 220
04.04.00 10.100 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets      
    Ieņēmumi - kopā 225 593 916 34 935 000 260 528 916
    Nodokļu ieņēmumi 225 168 042 34 265 000 259 433 042
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 225 168 042 34 265 000 259 433 042
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas 225 168 042 34 265 000 259 433 042
    Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales 225 168 042 34 265 000 259 433 042
           Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai 225 168 042 34 265 000 259 433 042
    Nenodokļu ieņēmumi 425 874 670 000 1 095 874
       Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 125 874   125 874
         Regresa prasības 120 000   120 000
         Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi 5 874   5 874
       Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta  ieņēmumi 300 000 670 000 970 000
         Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu 300 000 670 000 970 000
    Izdevumi - kopā 178 008 725 2 208 357 180 217 082
    Uzturēšanas izdevumi 178 008 725 2 208 357 180 217 082
    Procentu izdevumi 472 450 -295 650 176 800
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 143 148 527 1 423 636 144 572 163
    Sociālie pabalsti 143 148 527 1 423 636 144 572 163
    Uzturēšanas izdevumu transferti 34 387 748 1 080 371 35 468 119
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 34 387 748 1 080 371 35 468 119
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 34 387 748 1 080 371 35 468 119
    Finansiālā bilance 47 585 191 32 726 643 80 311 834
    Finansēšana -47 585 191 -32 726 643 -80 311 834
    Aizņēmumi -10 429 231   -10 429 231
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -10 429 231   -10 429 231
    Naudas līdzekļi -37 155 960 -32 726 643 -69 882 603
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -37 155 960 -32 726 643 -69 882 603
04.05.00 10.910 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets      
    Ieņēmumi - kopā 16 909 307   16 909 307
    Nenodokļu ieņēmumi 555 335   555 335
       Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 555 335   555 335
         VSAA ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu  555 335   555 335
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110   129 110
    Transferti 16 224 862   16 224 862
    Valsts budžeta transferti 16 224 862   16 224 862
    Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta 1 026 209   1 026 209
         Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 1 026 209   1 026 209
           Valsts pamatbudžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 1 026 209   1 026 209
       Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 15 198 653   15 198 653
         Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 15 198 653   15 198 653
           No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 11 324 517   11 324 517
           No nodarbinātības  speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 784 250   784 250
           No darba negadījumu  speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 113 990   113 990
           No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 2 975 896   2 975 896
    Izdevumi - kopā 15 959 152   15 959 152
    Uzturēšanas izdevumi 15 314 152   15 314 152
    Kārtējie izdevumi 15 202 012   15 202 012
    Atlīdzība 9 630 453   9 630 453
       Atalgojums 6 998 751   6 998 751
    Preces un pakalpojumi 5 571 559   5 571 559
    Procentu izdevumi 112 140   112 140
    Kapitālie izdevumi 645 000   645 000
    Pamatkapitāla veidošana 645 000   645 000
    Finansiālā bilance 950 155   950 155
    Finansēšana -950 155   -950 155
    Aizņēmumi -950 155   -950 155
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -950 155   -950 155