Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
 5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām
un apakšprogrammām
Ls
Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
    Ieņēmumi - kopā 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
    Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
    Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110   129 110
    Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
    Izdevumi - kopā 914 224 182 11 430 895 925 655 077
    Uzturēšanas izdevumi 913 579 182 11 430 895 925 010 077
    Kārtējie izdevumi 15 202 012   15 202 012
    Atlīdzība 9 630 453   9 630 453
       Atalgojums 6 998 751   6 998 751
    Preces un pakalpojumi 5 571 559   5 571 559
    Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 897 792 580 11 726 545 909 519 125
    Subsīdijas un dotācijas 4 754 792   4 754 792
    Sociālie pabalsti 893 037 788 11 726 545 904 764 333
    Kapitālie izdevumi 645 000   645 000
    Pamatkapitāla veidošana 645 000   645 000
    Finansiālā bilance 165 942 506 156 169 913 322 112 419
    Finansēšana -165 942 506 -156 169 913 -322 112 419
    Aizņēmumi -11 379 386   -11 379 386
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386   -11 379 386
    Naudas līdzekļi -154 563 120 -156 562 444 -311 125 564
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
    Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   -392 531 -392 531
    Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   392 531 392 531