Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    66. Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums      
    Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Izdevumi - kopā 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 000 000 1 000 000 3 000 000
           
01.00.00 01.000 Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums      
    Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Izdevumi - kopā 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 000 000 1 000 000 3 000 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 000 000 1 000 000 3 000 000