Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    64. Dotācija pašvaldībām      
    Resursi izdevumu segšanai 11 024 453 -218 567 10 805 886
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 024 453 -218 567 10 805 886
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 024 453 -218 567 10 805 886
    Izdevumi - kopā 11 024 453 -218 567 10 805 886
    Uzturēšanas izdevumi 11 024 453 -218 567 10 805 886
    Uzturēšanas izdevumu transferti 11 024 453 -218 567 10 805 886
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 11 024 453 -218 567 10 805 886
           
01.00.00 01.811 Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam      
    Resursi izdevumu segšanai 7 152 897   7 152 897
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 152 897   7 152 897
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 152 897   7 152 897
    Izdevumi - kopā 7 152 897   7 152 897
    Uzturēšanas izdevumi 7 152 897   7 152 897
    Uzturēšanas izdevumu transferti 7 152 897   7 152 897
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 7 152 897   7 152 897
04.00.00 01.811 Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei      
    Resursi izdevumu segšanai 275 000 -218 567 56 433
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 275 000 -218 567 56 433
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 275 000 -218 567 56 433
    Izdevumi - kopā 275 000 -218 567 56 433
    Uzturēšanas izdevumi 275 000 -218 567 56 433
    Uzturēšanas izdevumu transferti 275 000 -218 567 56 433
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 275 000 -218 567 56 433
09.00.00 01.811 Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai      
    Resursi izdevumu segšanai 3 596 556   3 596 556
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 596 556   3 596 556
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 596 556   3 596 556
    Izdevumi - kopā 3 596 556   3 596 556
    Uzturēšanas izdevumi 3 596 556   3 596 556
    Uzturēšanas izdevumu transferti 3 596 556   3 596 556
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 3 596 556   3 596 556