Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    62. Mērķdotācijas pašvaldībām       
    Resursi izdevumu segšanai 250 135 965 25 475 597 275 611 562
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 250 135 965 25 475 597 275 611 562
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 250 135 965 25 475 597 275 611 562
    Izdevumi - kopā 250 135 965 25 475 597 275 611 562
    Uzturēšanas izdevumi 229 263 775 25 475 597 254 739 372
    Uzturēšanas izdevumu transferti 229 263 775 25 475 597 254 739 372
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 229 263 775 25 475 597 254 739 372
    Kapitālie izdevumi 20 872 190   20 872 190
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190   20 872 190
    Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190   20 872 190
           
01.00.00 09.820 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem      
    Resursi izdevumu segšanai 44 886 138 2 241 660 47 127 798
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 886 138 2 241 660 47 127 798
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 886 138 2 241 660 47 127 798
    Izdevumi - kopā 44 886 138 2 241 660 47 127 798
    Uzturēšanas izdevumi 44 886 138 2 241 660 47 127 798
    Uzturēšanas izdevumu transferti 44 886 138 2 241 660 47 127 798
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 44 886 138 2 241 660 47 127 798
02.00.00 08.620 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
    Resursi izdevumu segšanai 746 922   746 922
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 746 922   746 922
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 746 922   746 922
    Izdevumi - kopā 746 922   746 922
    Uzturēšanas izdevumi 746 922   746 922
    Uzturēšanas izdevumu transferti 746 922   746 922
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 746 922   746 922
03.00.00 01.812 Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām      
    Resursi izdevumu segšanai 20 872 190   20 872 190
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 872 190   20 872 190
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 872 190   20 872 190
    Izdevumi - kopā 20 872 190   20 872 190
    Kapitālie izdevumi 20 872 190   20 872 190
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190   20 872 190
    Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190   20 872 190
04.00.00 01.812 Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei      
    Resursi izdevumu segšanai 440 000 -31 000 409 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 440 000 -31 000 409 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 440 000 -31 000 409 000
    Izdevumi - kopā 440 000 -31 000 409 000
    Uzturēšanas izdevumi 440 000 -31 000 409 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 440 000 -31 000 409 000
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 440 000 -31 000 409 000
05.00.00 09.820 Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
    Resursi izdevumu segšanai 165 107 887 18 735 283 183 843 170
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 165 107 887 18 735 283 183 843 170
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 165 107 887 18 735 283 183 843 170
    Izdevumi - kopā 165 107 887 18 735 283 183 843 170
    Uzturēšanas izdevumi 165 107 887 18 735 283 183 843 170
    Uzturēšanas izdevumu transferti 165 107 887 18 735 283 183 843 170
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 165 107 887 18 735 283 183 843 170
06.00.00 01.812 Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 160 000 118 567 278 567
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 160 000 118 567 278 567
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 160 000 118 567 278 567
    Izdevumi - kopā 160 000 118 567 278 567
    Uzturēšanas izdevumi 160 000 118 567 278 567
    Uzturēšanas izdevumu transferti 160 000 118 567 278 567
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 160 000 118 567 278 567
10.00.00 09.820 Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
    Resursi izdevumu segšanai 11 044 861 841 032 11 885 893
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 044 861 841 032 11 885 893
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 044 861 841 032 11 885 893
    Izdevumi - kopā 11 044 861 841 032 11 885 893
    Uzturēšanas izdevumi 11 044 861 841 032 11 885 893
    Uzturēšanas izdevumu transferti 11 044 861 841 032 11 885 893
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 11 044 861 841 032 11 885 893
12.00.00 01.812 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem      
    Resursi izdevumu segšanai   1 595 766 1 595 766
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 595 766 1 595 766
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 595 766 1 595 766
    Izdevumi - kopā   1 595 766 1 595 766
    Uzturēšanas izdevumi   1 595 766 1 595 766
    Uzturēšanas izdevumu transferti   1 595 766 1 595 766
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem   1 595 766 1 595 766
14.00.00 09.820 Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
    Resursi izdevumu segšanai 6 177 967 1 974 289 8 152 256
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 177 967 1 974 289 8 152 256
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 177 967 1 974 289 8 152 256
    Izdevumi - kopā 6 177 967 1 974 289 8 152 256
    Uzturēšanas izdevumi 6 177 967 1 974 289 8 152 256
    Uzturēšanas izdevumu transferti 6 177 967 1 974 289 8 152 256
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 6 177 967 1 974 289 8 152 256
15.00.00 01.812 Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 700 000   700 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000   700 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000   700 000
    Izdevumi - kopā 700 000   700 000
    Uzturēšanas izdevumi 700 000   700 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 700 000   700 000
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 700 000   700 000