Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
     58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
    Resursi izdevumu segšanai 26 540 839 22 248 462 48 789 301
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 50 748 213 112 263 860
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 50 748 24 041 74 789
    Transferti   669 032 669 032
    Valsts budžeta transferti   669 032 669 032
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   669 032 669 032
         Subsīdiju un dotāciju transferti   669 032 669 032
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   669 032 669 032
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 490 091 21 366 318 47 856 409
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 490 091 21 366 318 47 856 409
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam      
    Izdevumi - kopā 26 540 839 22 251 943 48 792 782
    Uzturēšanas izdevumi 25 971 704 22 113 566 48 085 270
    Kārtējie izdevumi 7 360 404 796 849 8 157 253
    Atlīdzība 5 404 063 352 956 5 757 019
       Atalgojums 4 234 220 157 581 4 391 801
    Preces un pakalpojumi 1 956 341 443 893 2 400 234
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 056 242 652 278 5 708 520
    Subsīdijas un dotācijas 5 056 242 652 278 5 708 520
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 613 390 -296 158 317 232
     Starptautiskā sadarbība 613 390 -296 158 317 232
    Uzturēšanas izdevumu transferti 12 941 668 20 960 597 33 902 265
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 12 890 920 20 939 752 33 830 672
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 50 748 20 845 71 593
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 50 748 20 845 71 593
    Kapitālie izdevumi 569 135 138 377 707 512
    Pamatkapitāla veidošana 569 135 135 181 704 316
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   3 196 3 196
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos   3 196 3 196
    Finansiālā bilance   -3 481 -3 481
    Finansēšana   3 481 3 481
    Naudas līdzekļi   3 481 3 481
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 481 3 481
           
01.00.00 01.320 Centrālais aparāts       
    Resursi izdevumu segšanai 4 548 745 335 818 4 884 563
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 548 745 335 818 4 884 563
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 548 745 335 818 4 884 563
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam      
    Izdevumi - kopā 4 548 745 335 818 4 884 563
    Uzturēšanas izdevumi 4 456 861 329 466 4 786 327
    Kārtējie izdevumi 4 420 426 359 665 4 780 091
    Atlīdzība 3 469 111 274 488 3 743 599
       Atalgojums 2 699 114 148 167 2 847 281
    Preces un pakalpojumi 951 315 85 177 1 036 492
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 628 -8 324 5 304
    Subsīdijas un dotācijas 13 628 -8 324 5 304
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 22 807 -21 875 932
     Starptautiskā sadarbība 22 807 -21 875 932
    Kapitālie izdevumi 91 884 6 352 98 236
    Pamatkapitāla veidošana 91 884 6 352 98 236
08.00.00 06.200  Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 661 537 44 143 1 705 680
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 661 537 44 143 1 705 680
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 661 537 44 143 1 705 680
    Izdevumi - kopā 1 661 537 47 624 1 709 161
    Uzturēšanas izdevumi 1 578 129 39 350 1 617 479
    Kārtējie izdevumi 1 578 129 39 350 1 617 479
    Atlīdzība 1 085 132 89 995 1 175 127
       Atalgojums 857 733 22 981 880 714
    Preces un pakalpojumi 492 997 -50 645 442 352
    Kapitālie izdevumi 83 408 8 274 91 682
    Pamatkapitāla veidošana 83 408 8 274 91 682
    Finansiālā bilance   -3 481 -3 481
    Finansēšana   3 481 3 481
    Naudas līdzekļi   3 481 3 481
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 481 3 481
09.00.00 04.112 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība - nacionālie un Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 4 242 526 620 930 4 863 456
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 242 526 620 930 4 863 456
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 242 526 620 930 4 863 456
    Izdevumi - kopā 4 242 526 620 930 4 863 456
    Uzturēšanas izdevumi 4 242 526 620 930 4 863 456
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 242 526 620 930 4 863 456
    Subsīdijas un dotācijas 4 242 526 620 930 4 863 456
10.00.00 04.600 Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 602 346 308 074 910 420
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 602 346 308 074 910 420
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 602 346 308 074 910 420
    Izdevumi - kopā 602 346 308 074 910 420
    Uzturēšanas izdevumi 340 159 195 523 535 682
    Kārtējie izdevumi 249 239 24 803 274 042
    Atlīdzība 90 973   90 973
       Atalgojums 72 072   72 072
    Preces un pakalpojumi 158 266 24 803 183 069
    Uzturēšanas izdevumu transferti 90 920 170 720 261 640
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 90 920 170 720 261 640
    Kapitālie izdevumi 262 187 112 551 374 738
    Pamatkapitāla veidošana 262 187 112 551 374 738
11.00.00 04.111 Eiropas Kopienas iniciatīva "INTERREG" un Eiropas teritoriālā sadarbība      
    Resursi izdevumu segšanai 1 304 571 139 465 1 444 036
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 50 748 213 112 263 860
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 50 748 24 041 74 789
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 823 -73 647 1 180 176
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 823 -73 647 1 180 176
    Izdevumi - kopā 1 304 571 139 465 1 444 036
    Uzturēšanas izdevumi 1 201 057 136 269 1 337 326
    Kārtējie izdevumi 71 978 484 035 556 013
    Atlīdzība 31 765 41 047 72 812
       Atalgojums 25 208 33 140 58 348
    Preces un pakalpojumi 40 213 442 988 483 201
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 487 748 -94 328 393 420
    Subsīdijas un dotācijas 487 748 -94 328 393 420
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300
     Starptautiskā sadarbība 590 583 -274 283 316 300
    Uzturēšanas izdevumu transferti 50 748 20 845 71 593
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 50 748 20 845 71 593
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 50 748 20 845 71 593
    Kapitālie izdevumi 103 514 3 196 106 710
    Pamatkapitāla veidošana 103 514   103 514
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   3 196 3 196
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos   3 196 3 196
12.00.00 06.200 Atbalsts novadiem      
    Resursi izdevumu segšanai 12 906 114 20 100 000 33 006 114
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 906 114 20 100 000 33 006 114
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 906 114 20 100 000 33 006 114
    Izdevumi - kopā 12 906 114 20 100 000 33 006 114
    Uzturēšanas izdevumi 12 906 114 20 100 000 33 006 114
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 106 114   106 114
    Subsīdijas un dotācijas 106 114   106 114
    Uzturēšanas izdevumu transferti 12 800 000 20 100 000 32 900 000
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 12 800 000 20 100 000 32 900 000
14.00.00 06.200 Atbalsts plānošanas reģioniem      
    Resursi izdevumu segšanai 1 275 000 31 000 1 306 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 275 000 31 000 1 306 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 275 000 31 000 1 306 000
    Izdevumi - kopā 1 275 000 31 000 1 306 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 246 858 22 996 1 269 854
    Kārtējie izdevumi 1 040 632 -111 004 929 628
    Atlīdzība 727 082 -52 574 674 508
       Atalgojums 580 093 -46 707 533 386
    Preces un pakalpojumi 313 550 -58 430 255 120
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 206 226 134 000 340 226
    Subsīdijas un dotācijas 206 226 134 000 340 226
    Kapitālie izdevumi 28 142 8 004 36 146
    Pamatkapitāla veidošana 28 142 8 004 36 146
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   669 032 669 032
    Transferti   669 032 669 032
    Valsts budžeta transferti   669 032 669 032
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   669 032 669 032
       Subsīdiju un dotāciju transferti   669 032 669 032
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   669 032 669 032
    Izdevumi - kopā   669 032 669 032
    Uzturēšanas izdevumi   669 032 669 032
    Uzturēšanas izdevumu transferti   669 032 669 032
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem   669 032 669 032